Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP về việc ban hành biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H ICH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/QĐ-BTP Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH BI U M U TH NG KÊ V T CH C VÀ HO T Đ NG C A T HÒA GI I CƠ S B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh đ nh s 160/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh v t ch c và ho t đ ng hòa gi i cơ s ; Xét đ ngh c a V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 09 lo i Bi u m u th ng kê v t ch c và ho t đ ng c a T hòa gi i cơ s (sau đây g i là Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i), g m: - Các Bi u m u v t ch c c a T hòa gi i: STP/HG-TK.1A; PTP/HG-TK.2A; TP/HG-TK.3A; TP/THG- TK.4A; - Các Bi u m u v k t qu hòa gi i c a T hòa gi i: STP/HG-TK.1B; PTP/HG-TK.2B; TP/HG-TK.3B; TP/THG-TK.4B; - M u S theo dõi k t qu hòa gi i c a T hòa gi i: TP/THG- TK.4C. 2. Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i quy đ nh t i Đi u này đư c s d ng th ng nh t trong c nư c. Đi u 2. 1. V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t có trách nhi m hư ng d n S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c in và phát hành 09 lo i Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i quy đ nh t i Quy t đ nh này, đáp ng yêu c u công tác th ng kê v t ch c và ho t đ ng c a T hòa gi i cơ s . 2. Giám đ c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c in và phát hành các lo i Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i theo đúng n i dung và hình th c quy đ nh t i các Bi u m u ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Vi c in và phát hành các Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i ph i theo đúng quy đ nh. Nghiêm c m vi c in, phát hành và s d ng Bi u m u th ng kê công tác hòa gi i trái v i các quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Chánh Văn phòng B Tư pháp, V trư ng V Ph bi n, giáo d c pháp lu t, Giám đ c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng (đ báo cáo); - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph (V Pháp lu t) - y ban Trung ương MTTQ Vi t Nam (đ ph i h p);
  2. - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đ ph i h p); Đinh Trung T ng - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đ th c hi n); - Các đơn v thu c B Tư pháp; - Công báo; - Website c a Chính ph ; - C ng thông tin đi n t c a B Tư pháp; - Lưu: VT, V PBGDPL. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu mau
Đồng bộ tài khoản