Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2008/Q -UBND Qu n 12, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A H I NG B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG C A D ÁN Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c có quy t nh thu h i t và gi i quy t khi u n i t ai; Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 501/TTr-TP ngày 25 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng B i thư ng, gi i phóng m t b ng c a d án trên a bàn qu n 12 (g i t t là H i ng B i thư ng c a d án). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân - y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Phòng Tài nguyên - Môi trư ng, Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Ch t ch y ban nhân dân 11 phư ng, các thành viên H i ng B i thư ng d án và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. ng Văn c QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG C A D ÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c ho t ng, ch trách nhi m, nhi m v , quy n h n c a H i ng B i thư ng gi i phóng m t b ng c a d án (g i t t là H i ng B i thư ng c a d án) th c hi n vi c b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng và tái nh cư, k c vi c tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo có liên quan n công tác b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a các d án (Tr các d án có quy mô nh , ơn gi n thu h i t dư i 10 h thì không nh t thi t thành l p H i ng B i thư ng c a d án). 2. Các thành viên c a H i ng c a d án ch u s i u ch nh c a Quy ch này. Chương II T CH C, CH C NĂNG VÀ NHI M V C A H I NG B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG i u 2. Thành l p H i ng B i thư ng gi i phóng m t b ng 1. Căn c quy nh liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, căn c vào quy mô, c i m và tính ch t c a d án, Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh thành l p H i ng B i thư ng cho t ng d án tri n khai trên a bàn qu n. 2. Thành viên H i ng B i thư ng c a d án g m có: a) Ch t ch H i ng: Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n ph trách lĩnh v c. b) Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng: Trư ng ho c Phó Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng. c) Phó Ch t ch H i ng: Trư ng ho c Phó Phòng Tài chính - K ho ch qu n.
  3. d) Các y viên: + y viên: i di n ch u tư (tr các d án 100% v n u tư nư c ngoài thì không c i di n ch u tư làm thành viên c a H i ng); + Trư ng Ban Dân v n Qu n y; + Trư ng ho c Phó Phòng Qu n lý ô th ; + Trư ng ho c Phó Phòng Tài nguyên và Môi trư ng; + Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân phư ng nơi có d án; + i di n y ban M t tr n T qu c và các oàn th c p qu n; + i di n cho nh ng ngư i nh hư ng trong d án (t 01 n 02 ngư i) là nh ng ngư i có t, nhà thu c ph m vi thu h i t th c hi n d án và am hi u pháp lu t, ch trương chính sách c a Nhà nư c và có uy tín do nh ng ngư i b nh hư ng trong d án c ho c do y ban nhân dân phư ng ph i h p y ban M t tr n T qu c phư ng gi i thi u. Tùy theo quy mô c a t ng d án c th , H i ng B i thư ng c a d án tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân qu n b sung thêm m t s thành viên khác ho c i u ch nh nhi m v c a thành viên cho phù h p. Các thành viên trong H i ng B i thư ng c a d án ph i n nh trong su t quá trình th c hi n d án. i u 3. Ch c năng c a H i ng B i thư ng c a d án H i ng B i thư ng c a d án l p và trình duy t phương án b i thư ng, h tr và b trí tái nh cư c a d án theo trình t , th t c quy nh; t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư và gi i phóng m t b ng. ng th i, tham mưu y ban nhân dân qu n gi i quy t ki n ngh có liên quan n quá trình th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a d án theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. i u 4. Nhi m v c a H i ng B i thư ng c a d án 1. Xây d ng, thông qua k ho ch i u tra hi n tr ng và k ho ch b i thư ng, h tr và tái nh cư gi i phóng m t b ng, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t; 2. L p và trình duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án; 3. T ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư và gi i phóng m t b ng; 4. Thông qua chi phí b i thư ng, h tr khi di d i i v i các t ch c (cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr - xã h i, công ty c ph n,
  4. công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p tư nhân) l p phương án b i thư ng, h tr trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t; 5. xu t ơn giá mua và giá bán căn h chung cư, n n t ph c v tái nh cư các d án u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. 6. Báo cáo, trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư các d án theo báo cáo, xu t c a các thành viên H i ng B i thư ng d án. 7. Xem xét gi i quy t tr c ti p m t s h sơ c th trong trư ng h p c n thi t theo ch o c a y ban nhân dân qu n v pháp lý t ai, v t ki n trúc và vi c áp giá b i thư ng, h tr , tái nh cư theo phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. Chương III HO T NG C A H I NG B I THƯ NG C A D ÁN i u 5. Ho t ng c a H i ng B i thư ng c a d án 1. H i ng B i thư ng c a d án ho t ng theo nguyên t c t p th và quy t nh theo a s ; trư ng h p bi u quy t ngang nhau thì th c hi n theo phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng. 2. H i ng B i thư ng c a d án t ch m d t ho t ng sau khi hoàn thành vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư và bàn giao m t b ng cho t ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. i u 6. Phân công, phân nhi m các thành viên trong H i ng B i thư ng c a d án 1. Ch t ch H i ng: a) Ký phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án; b) Có thNm quy n ký ch ng th c trong các văn b n c a H i ng B i thư ng. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngoài thNm quy n thì báo cáo y ban nhân dân qu n xem xét, gi i quy t. Trư ng h p vư t thNm quy n thì y ban nhân dân qu n có văn b n g i các S - ngành và y ban nhân dân thành ph xin ý ki n gi i quy t. c) Ch o các thành viên H i ng l p, trình duy t và t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. 2. Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng B i thư ng (Trư ng ho c Phó Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng) có nhi m v : a) L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư báo cáo thNm nh theo quy nh;
  5. b) Giúp H i ng B i thư ng c a d án th c hi n nhi m v t i i u 3; Ch u trách nhi m trư c H i ng v tính chính xác, h p lý c a s li u ki m kê, tài s n ư c b i thư ng, h tr ho c không ư c b i thư ng, h tr trong phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư và ch u trách nhi m v tính chính xác, s phù h p chính sách c a phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; c) Hư ng d n, gi i áp th c m c c a ngư i s d ng t v nh ng v n liên quan n vi c b i thư ng, h tr và tái d nh cư; d) Các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t do y ban nhân dân thành ph quy nh; ) Th c hi n vi c chi tr ti n b i thư ng, h tr cho ngư i b thu h i t chính xác, úng i tư ng; e) T ng h p các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n báo cáo xu t H i ng B i thư ng c a d án ho c y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t; g) Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan l y ý ki n và tham mưu H i ng B i thư ng gi i quy t nh ng vư ng m c, khó khăn trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư; h) Th c hi n ch báo cáo sơ k t hàng quý, 6 tháng, t ng k t năm c a công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư và các nhi m v theo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n; 3. Phó Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án (Trư ng ho c Phó Phòng Tài chính - K ho ch qu n) có nhi m v : a) Trên cơ s quy nh ch c năng, nhi m v c a ngành và quy nh văn b n pháp lu t có liên quan xu t v i H i ng B i thư ng c a d án gi i quy t các v n liên quan n nhi m v c a ơn v và các v n khác có liên quan n nhi m v c a H i ng v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; b) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t do Ch t ch H i ng c a d án phân công. 4. y viên H i ng (Lãnh o Ban Dân v n Qu n y) có trách nhi m: a) Trên cơ s ch c năng, nhi m v c a ơn v và quy nh c a pháp lu t có liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng tham gia ý ki n v i H i ng B i thư ng c a d án gi i quy t các v n liên quan n nhi m v c a ơn v và các v n khác có liên quan n nhi m v c a H i ng trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư. ng th i, gi i thích và v n ng nh ng ngư i b thu h i t th c hi n di chuy n, gi i phóng m t b ng úng ti n ; ph n ánh v i H i ng B i thư ng gi i phóng m t b ng v ý ki n chính áng c a nh ng ngư i nh hư ng trong d án. b) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t theo ngh c a Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án.
  6. 5. y viên H i ng ( i di n ch u tư) có trách nhi m: a) Căn c d án u tư và phương án t ng th v b i thư ng ư c phê duy t, chuNn b trư c qu nhà, t tái nh cư t ch c di chuy n các h v nơi m i, ph i h p v i H i ng B i thư ng c a d án ngh y ban nhân dân thành ph b trí tái nh cư; chi tr ph n kinh phí th c hi n d án xây d ng cơ s h t ng và nhà t i các khu tái nh cư theo quy nh. b) Ph i h p v i Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng l p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư và phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư theo chính sách hi n hành; b o m y kinh phí chi tr k p th i ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư; c) Có ý ki n v nh ng n i dung c n thi t liên quan n d án, t o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng. d) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t do Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án phân công. 6. y viên H i ng (Trư ng ho c Phó Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng ho c Phó Phòng Qu n lý ô th ) có nhi m v : a) Trên cơ s ch c năng nhi m v c a ngành và quy nh pháp lu t có liên quan có ý ki n v i H i ng B i thư ng c a d án gi i quy t các v n liên quan n nhi m v c a ơn v và các v n khác có liên quan n nhi m v c a H i ng trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. b) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t do Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án phân công. 7. y viên H i ng ( y ban nhân dân các phư ng) có nhi m v : a) Trên cơ s ch c năng nhi m v c a y ban nhân dân phư ng và quy nh c a văn b n pháp lu t liên quan có ý ki n v i H i ng B i thư ng c a d án gi i quy t các v n liên quan n nhi m v c a ơn v và các v n khác có liên quan n nhi m v c a H i ng trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t. b) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t do Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án phân công. 8. y viên H i ng B i thư ng ( y ban M t tr n T qu c và các oàn th c p qu n) có nhi m v : a) Trên cơ s ch c năng nhi m v c a ơn v và quy nh c a pháp lu t có liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng tham gia ý ki n v i H i ng B i thư ng c a d án gi i quy t các v n liên quan n nhi m v c a ơn v và các v n khác có liên quan n nhi m v c a H i ng trong công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư. ng th i, gi i thích và v n ng nh ng ngư i b thu h i t th c hi n di chuy n gi i phóng m t b ng úng ti n ; ph n ánh v i H i ng B i thư ng gi i phóng m t b ng v ý ki n chính áng c a nh ng ngư i nh hư ng trong d án.
  7. b) Th c hi n nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t theo ngh c a Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án. 9. i di n nh ng ngư i nh hư ng trong d án: i di n nh ng ngư i nh hư ng trong d án có trách nhi m: ph n ánh nguy n v ng c a ngư i b nh hư ng trong d án; v n ng nh ng ngư i b nh hư ng trong d án th c hi n di chuy n, gi i phóng m t b ng úng ti n . 10. Các thành viên khác (n u có) c a H i ng B i thư ng c a d án: Các thành viên khác th c hi n các nhi m v theo s phân công và ch o c a Ch t ch H i ng phù h p v i trách nhi m c a ơn v . i u 7. Nguyên t c, ch làm vi c c a H i ng 1. Thành viên H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m, b ng hình th c h i ngh , theo nguyên t c t p th và quy t nh theo a s các v n thông qua t i cu c h p. Các ý ki n c a các thành viên u ư c tôn tr ng và ưa ra th o lu n i n th ng nh t. 2. Vi c tri u t p cu c h p H i ng do Ch t ch H i ng B i thư ng d án quy t nh. Trư c khi tri u t p cu c h p, d ki n chương trình n i dung h p và tài li u liên quan ư c Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng g i n thành viên H i ng ít nh t 03 ngày làm vi c, các thành viên nghiên c u và chuNn b y h sơ (tr trư ng h p h p t xu t theo ch o c a Ch t ch H i ng B i thư ng c a d án). 3. Cu c h p c a H i ng B i thư ng c a d án ch ư c ti n hành khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên H i ng tham d . Các quy t nh c a H i ng ph i ư c ít nh t 1/2 t ng s thành viên H i ng bi u quy t thông qua. Trư ng h p t i cu c h p ý ki n bi u quy t ngang nhau thì th c hi n theo phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng. Các thành viên có ý ki n khác có quy n b o lưu ý ki n và ư c ghi vào biên b n cu c h p. 4. i v i n i dung công vi c c th có liên quan n ngành chuyên môn: sau khi Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng báo cáo k t qu l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn, thành viên H i ng c a cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhi m có ý ki n và xu t hư ng gi i quy t c th . Sau khi nghe ý ki n c a các thành viên H i ng trên, các thành viên còn l i c a H i ng B i thư ng có ý ki n c th ng ý ho c nguyên nhân không ng ý ho c xu t hư ng gi i quy t. 5. Ngoài ra khi có v n phát sinh c n gi i quy t, n i dung có liên quan n nghành chuyên môn c a thành viên H i ng B i thư ng c a d án nào thì thành viên ó c n nghiên c u xem xét, chuNn b ý ki n trình H i ng B i thư ng gi i quy t. 6. Thành viên H i ng B i thư ng c a d án có trách nhi m s p x p công vi c b o m tham d y cu c h p c a H i ng B i thư ng c a d án và ho t ng c a H i ng B i thư ng theo quy nh. 7. Các thành viên c a H i ng B i thư ng c a d án vì b n công tác không th tham d cu c h p ph i báo cáo cho Ch t ch H i ng B i thư ng và ph i ư c s ch p thu n c a Ch t ch H i ng B i thư ng; ng th i ph i g i ý ki n c th ng ý
  8. ho c không ng ý, nguyên nhân không ng ý ho c hư ng xu t gi i quy t v n i dung ư c th o lu n trong cu c h p ã ư c Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng g i n (tr trư ng h p h p t xu t theo ch o c a Ch t ch H i ng B i thư ng). 8. Thành viên H i ng B i thư ng ph i ký tên vào biên b n h p H i ng. Biên b n h p s ư c ánh máy hoàn ch nh g i n các thành viên c a H i ng B i thư ng. 9. Kinh phí ho t ng c a H i ng B i thư ng c a d án ư c trích t chi phí ph c v công tác b i thư ng theo quy nh và theo k ho ch kinh phí c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ư c y ban nhân dân qu n phê duy t hàng năm. 10. H i ng B i thư ng c a d án ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n ho t ng. Chương IV T CH C TH C HI N i u 8. Các thành viên H i ng B i thư ng c a d án qu n có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy ch này. i u 9. Giao Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng có trách nhi m t ng h p ánh giá vi c th c hi n Quy ch và t ng h p các góp ý c a các thành viên H i ng B i thư ng ho c khi có hư ng d n, có quy nh thay i c a c p có thNm quy n xu t s a i, b sung Quy ch k p th i. Vi c s a i, b sung Quy ch này ph i ư c các thành viên th ng nh t thông qua, trình y ban nhân dân qu n quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản