Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ----- ------ S : 06/2008/QĐ-UBND B c Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B CÔNG KHAI S LI U QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 U BAN NHÂN DÂN T NH B C GIANG Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Quy t đ nh s 192/2004/QĐ- TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính đ i v i các c p ngân sách nhà nư c, các đơn v d toán ngân sách, các t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án đ u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n đóng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 03/2005/TT- BTC ngày 06/01/2005 c a B trư ng B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính đ i v i các c p ngân sách nhà nư c và ch đ báo cáo tình hình th c hi n công khai tài chính; Căn c Ngh quy t s 15/2007/NQ- HĐND ngày 07/12/2007 c a H i đ ng nhân dân t nh B c Giang v vi c phê chu n quy t toán ngân sách đ a phương năm 2006; QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b công khai s li u quy t toán ngân sách năm 2006 (theo các bi u đính kèm). Đi u 2: Giám đ c các S , Th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các cơ quan, đơn v có liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH T CH - B Tài chính; - TTTU, TT.HĐND t nh; - Ch t ch và các PCT.UBND t nh; - Vi n ki m sát nhân dân t nh; - Toà án nhân dân t nh; - Các cơ quan thu c T nh u ; Thân Văn Mưu - Văn phòng: HĐND t nh, Đoàn đ i bi u QH t nh; - Các Ban HĐND t nh; - UBMT T qu c và các đoàn th nhân dân; - Lưu VT, KT, TH, LĐVP, TPKT, TTCB. M u s 10/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG CÂN Đ I QUY T TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2006 (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: đ ng STT CH TIÊU QUY T TOÁN I T NG S THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN 847 492 087 760 1 Thu n i đ a (không k thu t d u thô) 710 737 771 443 2 Thu t xu t kh u nh p kh u 457 369 857 3 Thu vi n tr không hoàn l i 10 151 405 019 4 Ti n đ u tư XDCS h t ng 2 749 230 000
 2. 5 Các kho n ghi thu QL qua NS 123 396 311 441 II THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2 456 381 834 324 1 Thu ngân sách đ a phương hư ng theo phân c p 1 047 682 785 863 - Các kho n thu ngân sách đ a phương hư ng 100% 550 838 914 854 - Các kho n thu phân chia ngân sách đ a phương hư ng theo t 496 843 871 009 l ph n trăm (%) 2 Thu b sung t ngân sách trung ơng 1 408 699 048 461 - B sung cân đ i 745 753 000 000 - B sung có m c tiêu 662 946 048 461 III CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2 410 811 440 906 1 Chi đ u tư phát tri n 549 616 687 459 2 Chi thư ng xuyên 1 330 935 803 167 3 Chi tr n (lãi và g c) 36 274 900 000 4 Chi b sung qu d tr tài chính 1 200 000 000 5 Chi các CTMT QG (V n SN) 63 538 485 200 7 Chi chương trình m c tiêu c a t nh 1 430 000 000 8 Chi tr các kho n thu năm trư c 3 536 554 134 9 Chi chuy n ngu n 300 891 679 505 10 Các kho n chi… qu n lý qua NSNN 123 387 331 441 M u s 11/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG QUY T TOÁN THU, CHI NS C P T NH VÀ NS HUY N NĂM 2006 (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: đ ng TT N I DUNG QUY T TOÁN NĂM 2006 A NGÂN SÁCH C P T NH I NGU N THU NGÂN SÁCH C P T NH 2 015 070 806 771 1 Thu ngân sách c p t nh hư ng theo phân c p 473 938 858 310 - Các kho n thu ngân sách c p t nh hư ng 100% 256 436 258 233 - Các kho n thu phân chia NS c p t nh hư ng theo t l % 217 502 600 077 2 B sung t ngân sách Trung ương 1 408 699 048 461 - B sung cân đ i 745 753 000 000 - B sung có m c tiêu 662 946 048 461 Trong đó: v n XDCB ngoài nư c 58 352 970 898 3 Thu chuy n ngu n 132 432 900 000 3 Huy đ ng đ u tư theo kho n 3 Đi u 8 lu t NSNN II CHI NGÂN SÁCH C P T NH 2 007 291 327 915
 3. Chi thu c nhi m v c a NS c p t nh theo phân c p(không k b 1 182 997 039 915 1 sung cho NSĐP c p dư i tr c ti p) 2 B sung cho NS huy n, thành ph 824 294 288 000 - B sung cân đ i 539 182 000 000 - B sung có m c tiêu 285 112 288 000 - Ti t ki m c a kh i huy n Trong đó: v n XDCB ngoài nư c 58 352 970 898 B NGÂN SÁCH HUY N, THÀNH PH I NGU N THU NS HUY N, THÀNH PH 1 265 605 315 553 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p 410 433 186 553 - Các kho n thu NS huy n hư ng 100% 131 091 915 621 - Các kho n thu phân chia NS huy n hư ng theo % 279 341 270 932 2 Thu b sung t ngân sách c p t nh 824 294 288 000 - B sung cân đ i 539 182 000 000 - B sung có m c tiêu 285 112 288 000 3 Thu chuy n ngu n 30 877 841 000 II CHI NS HUY N, THÀNH PH 1 227 814 400 991 M u s 12/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG QUY T TOÁN THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2006 (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: đ ng STT CH TIÊU QUY T TOÁN T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN 847 492 087 760 A T NG THU CÁC KHO N CÂN Đ I NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 724 095 776 319 I THU T HO T Đ NG S N XU T KINH DOANH TRONG NƯ C 710 737 771 443 1 Thu t doanh nghi p nhà nư c Trung ương 72 233 114 770 2 Thu t doanh nghi p nhà nư c đ a phương 32 849 275 554 3 Thu t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 3 058 872 661 4 Thu t khu v c ngoài qu c doanh 59 394 220 253 5 L phí trư c b 23 884 810 257 6 Thu s d ng đ t nông nghi p 753 300 660 7 Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 1 653 898 998 8 Thu x s ki n thi t 7 231 841 005 9 Thu phí xăng d u 27 000 000 000 10 Thu s nghi p (không k thu t i xã) 60 000 000 11 Thu giao đ t tr ng r ng 21 551 800 12 Thu phí, l phí 18 793 007 942
 4. 13 Các kho n thu v nhà, đ t: 419 169 656 982 a Thu nhà đ t 5 222 970 866 b Thu chuy n quy n s d ng đ t 5 812 755 900 c Thu ti n thuê đ t 6 099 379 543 d Thu ti n s d ng đ t 401 754 261 273 e Thu bán nhà thu c s h u nhà nư c 280 289 400 14 Thu qu đ t công ích, hoa l i công s n t i xã 14 551 041 813 15 Thu khác ngân sách 30 083 178 748 II THU VI N TR KHÔNG HOÀN L I 10 151 405 019 III TI N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG 2 749 230 000 IV THU XU T KH U, NH P KH U 457 369 857 B CÁC KHO N THU ĐƯ C Đ L I CHI QU N LÝ QUA NSNN 123 396 311 441 1 Các kho n huy đ ng đóng góp xây d ng cơ s h t ng 30 759 531 230 2 Khác 92 636 780 211 T NG THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2 456 381 834 324 1 Các kho n thu hư ng 100% 508 192 655 325 2 Thu phân chia theo t l ph n trăm NSĐP đư c hư ng 496 843 871 009 3 Thu b sung t ngân sách Trung ương 1 408 699 048 461 4 Thu k t dư 42 646 259 529 10% TI T KI M CHI THƯ NG XUYÊN T O NGU N LÀM LƯƠNG M u s 13/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2006T NH B C GIANG (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: đ ng QUY T TOÁN CHI NSĐP N I DUNG CHI TRONG ĐÓ T NG S NS C P T NH NS C P HUY N NS XÃ A. CHI CÂN Đ I NSĐP 2 287 424 109 465 1 094 564 022 504 891 473 022 639 301 387 064 322 I. CHI Đ U TƯ PHÁT TRI N 549 616 687 459 311 214 999 230 161 071 427 373 77 330 260 856 1/ Chi đ u tư XDCB: 548 716 687 459 310 314 999 230 161 071 427 373 77 330 260 856 Trong đó: - -Chi Giáo d c đào t o và d y ngh 95 161 458 698 36 337 320 338 9 672 494 000 49 151 644 360 -Chi khoa h c công ngh 14 508 000 14 508 000 2/ Chi h tr v n cho các DNNN 900 000 000 900 000 000 II. CHI THƯ NG XUYÊN 1 330 935 803 167 448 344 796 437 666 747 469 614 215 843 537 116 1/ Chi SN giáo d c và đào t o 584 157 734 817 112 251 677 600 459 207 210 295 12 698 846 922 - SN Giáo d c 552 461 143 817 80 920 648 000 459 143 460 295 12 397 035 522 - SN Đào t o 31 696 591 000 31 331 029 600 63 750 000 301 811 400 2/ Chi SN KH, công ngh 8 049 737 000 7 732 164 000 317 573 000
 5. III. CHI TR CÁC KHO N THU NĂM 3 536 554 134 2 760 200 000 551 049 734 225 304 400 TRƯ C IV. CHI TR N G C, LÃI TI N VAY KB 36 274 900 000 36 274 900 000 V. CHI B SUNG QU D TR TÀI 1 200 000 000 1 200 000 000 CHÍNH VI. CHI CTMT C A T NH 1 430 000 000 1 430 000 000 - - 1.Chương trình ma tuý 1 200 000 000 1 200 000 000 2.Chương trình m i dâm. 230 000 000 230 000 000 IX. CHI CÁC CTMTQG (V N SN) 63 538 485 200 59 339 785 200 4 198 700 000 X. CHI CHUY N NGU N 300 891 679 505 233 999 341 637 58 904 375 918 7 987 961 950 B. CÁC KHO N CHI QU N LÝ QUA 123 387 331 441 88 433 017 411 10 489 815 450 24 464 498 580 NGÂN SÁCH C. CHI CHUY N GIAO GI A CÁC C P 1 017 020 138 335 824 294 288 000 192 725 850 335 - NS 1. B sung cân đ i 659 539 302 705 539 182 000 000 120 357 302 705 2. BS có m c tiêu 339 700 418 800 275 313 588 000 64 386 830 800 3.B sungcác Chương trình, DA 10 598 700 000 9 798 700 000 800 000 000 4.B sung khác 7 181 716 830 7 181 716 830 T ng s (A+B+C) 3 427 831 579 241 2 007 291 327 915 1 094 688 688 424 325 851 562 902 M u s 14/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2006 T NH B C GIANG (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: đ ng QUY T TOÁN CHI NSĐP N I DUNG CHI TRONG ĐÓ T NG S NS C P T NH NS C P HUY N NS XÃ A. CHI CÂN Đ I NSĐP 2 287 424 109 465 1 094 564 022 504 891 473 022 639 301 387 064 322 I. CHI Đ U TƯ PHÁT TRI N 549 616 687 459 311 214 999 230 161 071 427 373 77 330 260 856 1/ Chi đ u tư XDCB: 548 716 687 459 310 314 999 230 161 071 427 373 77 330 260 856 1.1.Chi ĐT XDCB b ng NV t p trung 520 323 521 809 287 521 833 580 155 471 427 373 77 330 260 856 - V n trong nư c (Đã tách tr n 10 t ) 460 931 550 911 228 129 862 682 155 471 427 373 77 330 260 856 - V n nư c ngoài 57 891 970 898 57 891 970 898 - Vi n tr lúa mỳ (Trư ng TH Quang 1 500 000 000 1 500 000 000 Th nh) 1.2.Chương trình MT QG (V n ĐT) 22 793 165 650 22 793 165 650 1.3.H tr XDCS h t ng 28 xã nghèo 5 600 000 000 5 600 000 000 2/ Chi h tr v n cho các DNNN 900 000 000 900 000 000 II. CHI THƯ NG XUYÊN 1 330 935 803 167 448 344 796 437 666 747 469 614 215 843 537 116 1/ Chi SN kinh t 101 826 451 010 40 505 504 515 42 940 111 074 18 380 835 421 - SN Nông nghi p 29 372 747 544 11 840 669 108 14 841 266 566 2 690 811 870 - SN Lâm nghi p 5 843 009 400 5 323 210 400 479 168 000 40 631 000 - SN Thu l i 19 368 825 957 8 436 040 000 7 612 852 983 3 319 932 974 - SN Giao thông 27 897 741 837 10 960 772 207 10 443 675 800 6 493 293 830 - SN KTTC 5 508 408 725 5 395 166 725 113 242 000
 6. - SN kinh t khác 13 835 717 547 3 944 812 800 4 167 981 000 5 722 923 747 2/ Chi SN giáo d c và đào t o 584 157 734 817 112 251 677 600 459 207 210 295 12 698 846 922 - SN Giáo d c 552 461 143 817 80 920 648 000 459 143 460 295 12 397 035 522 - SN Đào t o 31 696 591 000 31 331 029 600 63 750 000 301 811 400 3/ Chi SN Y t 123 124 260 474 98 259 544 675 19 222 571 743 5 642 144 056 4/ Chi SN KH, công ngh 8 049 737 000 7 732 164 000 317 573 000 5/ Chi SN văn hoá thông tin 18 688 593 136 9 119 962 000 7 478 636 773 2 089 994 363 6/ Chi SN PTTH 9 542 226 915 3 787 000 000 4 753 336 015 1 001 890 900 7/ Chi SNth d c th thao 7 416 480 548 4 934 100 000 1 553 911 348 928 469 200 8/ Chi đ m b o xã h i 84 442 639 582 43 788 528 852 14 968 723 100 25 685 387 630 9/ Chi qu n lý hành chính 303 815 872 385 85 605 014 032 83 393 857 866 134 817 000 487 - Qu n lý Nhà nư c 197 497 935 494 55 112 903 976 50 246 061 476 92 138 970 042 - Đ ng 59 199 096 828 15 530 512 000 23 324 614 199 20 343 970 629 - Đoàn th 47 118 840 063 14 961 598 056 9 823 182 191 22 334 059 816 10/ Chi an ninh QP đ a phương 38 972 748 910 16 086 400 000 14 126 721 000 8 759 627 910 - An ninh 9 317 880 961 2 479 500 000 4 571 364 500 2 267 016 461 - Qu c phòng 29 654 867 949 13 606 900 000 9 555 356 500 6 492 611 449 11/ Chi tr giá các m t hàng CS 14 915 454 636 14 698 121 636 217 333 000 12/ Chi s nghi p môi trư ng 11 830 724 827 8 838 628 127 2 903 211 900 88 884 800 13/ Chi khác ngân sách 24 152 878 927 2 738 151 000 15 664 272 500 5 750 455 427 - Trích thu ph t ATGT 7 039 798 500 1 006 986 000 6 032 812 500 - H tr các ĐV trên đ a bàn 13 145 653 500 1 122 000 000 9 567 517 000 2 456 136 500 - Chi khác còn l i 3 967 426 927 609 165 000 63 943 000 3 294 318 927 III. CHI TR CÁC KHO N THU NĂM 3 536 554 134 2 760 200 000 551 049 734 225 304 400 TRƯ C IV. CHI TR N G C, LÃI TI N VAY 36 274 900 000 36 274 900 000 KB V. CHI B SUNG QU D TR TÀI 1 200 000 000 1 200 000 000 CHÍNH VI. D PHÒNG NGÂN SÁCH - VII. CHI CC TI N LƠNGNĂM 2006 - VIII. CHI CTMT C A T NH 1 430 000 000 1 430 000 000 - - 1. Chương trình ma tuý 1 200 000 000 1 200 000 000 2. Chương trình m i dâm. 230 000 000 230 000 000 3. H tr XDCS h t ng 28 xã nghèo (XDCB) 4. H tr ngư i nghèo v nhà (ĐBXH) IX. CHI CÁC CTMTQG (V N SN) 63 538 485 200 59 339 785 200 4 198 700 000 X. CHI B SUNG CH Đ CS M I - BAN HÀNH XI. CHI CHUY N NGU N 300 891 679 505 233 999 341 637 58 904 375 918 7 987 961 950 XII. CHI TH C HI N CC TI N LƯƠNG THEO NĐ 204 B. CÁC KHO N CHI QU N LÝ QUA 123 387 331 441 88 433 017 411 10 489 815 450 24 464 498 580 NGÂN SÁCH. 1/ Chi ĐT XDCB 30 773 156 230 13 625 000 6 298 702 650 24 460 828 580 2/ Chi s nghi p kinh t 6 654 748 692 6 654 748 692
 7. 3/ Chi SN giáo d c 17 708 198 038 13 517 085 238 4 191 112 800 4/ Chi SN đào t o 4 068 128 612 4 068 128 612 5/ Chi SN Y t 62 121 309 692 62 117 639 692 3 670 000 6/ Chi SN VHTT 188 559 200 188 559 200 7/ Chi SN PTTH 237 061 500 237 061 500 8/ ChiSN TDTT 172 882 745 172 882 745 9/ Chi qu n lý hành chính 1 419 329 212 1 419 329 212 10/ Chi ĐBXH 43 957 520 43 957 520 C. CHI CHUY N GIAO GI A CÁC 1 017 020 138 335 824 294 288 000 192 725 850 335 - C P NS 1. B sung cân đ i 659 539 302 705 539 182 000 000 120 357 302 705 2. BS có m c tiêu 339 700 418 800 275 313 588 000 64 386 830 800 3.B sungcác Chương trình,DA 10 598 700 000 9 798 700 000 800 000 000 4.B sung khác 7 181 716 830 7 181 716 830 T ng s (A+B+C) 3 427 831 579 241 2 007 291 327 915 1 094 688 688 424 325 851 562 902
 8. M u s 16/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG QUY T TOÁN CHI Đ U TƯ XDCB CÁC D ÁN, CÔNG TRÌNH THU C NGÂN SÁCH Đ U TƯ NĂM 2006 (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng QUY T TOÁN NĂM 2006 GIÁ TR CHIA THEO NGU N TH I GIAN KH I ĐÃ THANH ĐA NĂNG TOÁN KL TONG KH I T NG M C LƯ NG THANH ĐI M L C CÁC ĐÓ: H P TT TÊN D ÁN CÔNG Đ U TƯ TH C TOÁN T T NG XÂY THI T NĂM TR- V N Đ NG V N HOÀN ĐƯ C DUY T HI N T KH I S D NG K Ư C TRONG THEO NƯ C THÀNH KH I CÔNG CÔNG CHUY N NƯ C K3-Đ8 NGOÀI SANG LU T NSNN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 287 14 796 213 334 - 59 392 T ng s 522 DƯ T M NG NĂM TRƯ C CHUY N SANG 14 796 14 796 Quy t toán v n năm 2004 3 430 3 430 - 1 Công Nghi p 492 492 H t ng khu CN Đình Trám Vi t Yên 2002-2005 95.8ha 179 365 70 910 70 910 492 492 2 Xây d ng 567 567 XD ch nông s n TT chũ LNg n 2004-2005 6130m2 15 648 12 152 11 300 567 567 3 Giao thông v n t i 1 776 1 776 - Đư ng 265 LG-YT 2004-2005 19.8km 25 098 16 027 16 027 1 353 1 353 C u B n Đám YD 2004-2005 277m 33 636 19 387 19 387 423 423 4 Các đơn v khác 595 595 - Bãi x lý chôn l p rác TP.BG 24 321 22 600 22 414 595 595 Quy t toán v n năm 2005 11 366 11 366 - 1 Ho t đ ng c a Qu c H i 327 327 -
 9. Ct o,NC tr s Đoàn Đ i Bi u QH TPBG 2005-2006 2 420 1 800 1 800 327 327 2 Nông nghi p & PTNT 2 334 2 334 - Tu b đê đ a phương 755 755 Trung tâm thu s n c p I Lgiang 2005-2006 13ha 14 695 2 000 2 000 830 830 Đ n bù đê TƯ 2005 2004-2005 749 749 3 Công Nghi p 798 798 - QH PT công nghi p đ n 2020 121 121 200 200 H t ng khu CN Đình Trám Vi t Yên 2002-2005 95.8ha 179 365 70 910 70 910 150 150 Đi n nông thôn II 35 xã 2005-2008 921,7km 137 957 14 000 13 500 448 448 4 Xây D ng 320 320 - Công viên trung tâm TP.BG 2004-2005 50ha 67 050 4 100 5 400 320 320 5 Giao thông v n t i 6 011 6 011 - C u B n Đám YD 2004-2005 277m 33 636 19 387 19 387 2 526 2 526 Đư ng 265 LG-YT 2004-2005 19.8km 25 098 16 027 16 027 1 510 1 510 C u B n đám (c u b n tu n chuy n 2004-2005 277m 33 636 19 387 19 387 715 715 sang) H t ng Làng ngh Th Dương L c Ng n 2005-2006 4614m 6 490 3 199 3 199 800 800 Đư ng qua khu CN Đình Trám Vi t Yên 2005-2006 2,1km 15 350 4 600 4 600 460 460 6 Giáo d c 272 272 - Trư ng THPT B H Yên Th 2005-2007 4 567 1 500 2 300 272 272 7 Yt 822 822 - Nhà LV S Y t TP.BG 2004-2006 1794m2 5 060 4 160 2 050 450 450 CTNC TT Y t Vi t Yên Vi t yên 2005-2006 4240m2 12 335 3 730 3 337 282 282 B nh vi n đi u dư ng PHCN TP.BG 2002-2003 3058m2 5 551 4 239 4 239 2 2 B nh vi n ph s n TP.BG 2004-2008 14970m2 72 769 1 478 3 490 88 88 8 Đài Truy n hình 343 343 Trung tâm PTTH YD 2005-2007 3840m2 25 374 2 137 2 960 343 343 9 Th d c th thao 140 140 Ct o sân v n đ ng TP TP.BG 2004-2005 7 500 5 700 2 950 140 140
 10. 213 Quy t toán v n năm 2006 - 213 334 334 A V n cân đ i ngân sách t nh 92 302 92 302 1 Cơ quan Qu c H i 448 448 CTNC tr s LV Đoàn Đ i Bi u QH 2005-2006 2 420 1 800 1 800 448 448 2 Cơ quan UBND 934 934 QH khu DV & dân cư PV Khu CN 220 220 220 220 Quang Châu Nhà ti p dân t nh TP.BG 2006-2007 3 696 1 134 1 060 534 534 Quy ho ch PT th tr n Th ng - Hi p Hoà 180 180 180 180 3 Nông nghi p và PTNT 16 929 16 929 Tr i l n gi ng ngo i ông bà (tr i gi ng Tân yên 2004-2005 6 783 4 821 4 821 1 500 1 500 c p 1) XD CSVC phòng ch ng cháy r ng 2006-2007 5 210 2 700 2 700 459 459 H ch a nư c Khe Đ ng S Đ ng 2002-2004 13 541 9 188 9 188 1 700 1 700 Nâng c p tr m bơm Lãng Sơn và Kênh 3321m 3 853 3 330 550 499 499 G52 Kênh tiêu c m CN Đ ng Vàng YD+VY 500 500 CTNC HTTN Quang Bi u Vi t Yên 2004-2005 1863ha 9 780 7 131 7 131 3 499 3 499 C p nư c c m CN Song Khê - N i 2005-2006 844m 2 514 - Hoàng HT tiêu TB c ng Bún ph c v khu CN YD-VY 9 717 1 262 2 089 200 200 DA thu nông Nam Yên Dũng YDũng 2004-2007 80 837 2 000 1 020 888 888 DA thu nông H Sông S i 149 149 Đ n bù GPMB đê TW 2006 1 766 1 766 1 372 1 372 DA thu nông c m H Hàm R ng- Sơn 269 269 269 269 Đ ng C i t o, nâng c p TB c ng Bún 1 230 1 230 1 230 1 230 Nâng c p c m H B u L u, cây Đa - va 18 18 khê Đê đ a phương 2005 3 090 1 573 1 573 1 573
 11. Đê đ a phương 2006 1 915 3 090 1 915 1 915 QH phát tri n nông nghi p đ n năm 82 82 82 82 2020 QH và PT đi n ph c v SX nông nghi p 100 100 100 100 C i t o kênh 5-3 và TB H p Đ c thu c 100 100 100 100 HTTN sông C u HT làng ngh Tăng Ti n 365 365 365 365 Làng ngh Vân Hà 512 512 512 512 ĐTXD CSVC k thu t c a chi c c Thú y - 4 Công nghi p 8 304 8 304 H t ng KCN Đình Trám VY 2002-2005 95.8ha 179 365 70 910 70 910 3 100 3 100 H t ng KCN Đình Trám 2002-2005 95.8ha 179 365 70 910 70 910 5 000 5 000 H t ng KCN Đình Trám 2002-2005 95.8ha 179 365 70 910 70 910 - QH phát tri n nhà đô th t nh đ n năm 83 83 83 83 2020 QH phát tri n công nghi p đ n năm 121 121 121 121 2020 5 Tài chính 912 912 C i t o, nâng c p tr s S TC TP.BG 2006-2007 3 500 2 260 1 070 912 912 6 Xây d ng 5 675 5 675 C p nư c KCN Đình Trám 425 425 425 425 QH t l 1/2000 khu v c Tây Nam TP 180 180 180 180 B c Giang Văn phòng làm vi c liên cơ quan 2005-2006 7935m2 26 476 9 542 2 500 1 500 1 500 XD m r ng HT c p nư c TX B c 1 248 1 000 970 970 Giang HT công viên trung tâm TP.BG 2004-2005 50ha 67 050 4 100 5 400 2 600 2 600 M r ng nâng c p công su t NM nư c - BG 7 Thương m i 1 861 1 861 QH và PT thương m i đ n năm 2020 170 170 170 170
 12. QH các cơ s gi t m gia súc gia c m 50 50 - c a t nh QH và XD d án HT khu DL Khuôn 50 50 50 50 Th n Tr s S Thương M i TP.BG 1 083 1 083 Đ i QLTT s 4 - L c Nam 558 558 558 558 8 Giao thông 25 220 25 220 Đ bù GPMB c u đư ng b BG - Nâng c p t nh l 265 LG-YT 2005-2005 19.8km 25 098 16 027 16 027 7 000 7 000 C u B n Đám YD 2004-2005 277m 33 636 19 387 10 715 8 000 8 000 Đư ng qua khu CN Đình Trám (làn 2, VY 2005-2006 2.1km 15 350 4 600 4 600 4 600 4 600 qu c l 37) Đư ng vào bãI rác 24 321 3 350 3 070 3 000 3 000 XD hàng rào KCN Quang Châu - Vi t VY 200 1 400 200 200 Yên Đư ng N nh - Vân Hà 193 193 193 193 C u Chũ - L c Ng n 283 283 283 283 C u N i - Vi t Yên 737 737 737 737 Đư ng Lai Nghi thi t - Vi t Yên 153 153 153 153 Đư ng QL 32 (Cty May Flexcom) 702 702 702 702 Đư ng Sen H - Trúc Tay 154 153 153 153 QH phát tri n GTVT 99 99 99 99 C u Làng Chè - t nh l 291 - C i t o nâng c p đư ng 298 Đi m 100 100 100 100 T ng - C u Treo 9 Giáo d c đào t o 12 219 12 219 Trư ng THPT chuyên BG TP.BG 2002-2005 7130m2 21 375 15 103 13 103 2 809 2 809 Trư ng THPT Tân Yên s 1 Tân Yên 2004-2005 1855m2 5 312 3 500 3 500 1 800 1 800 Trư ng THPT L ng Giang 2 LGiang 2005-2006 1840m2 3 880 1 400 1 400 1 000 1 000 THPT Hi p Hoà 1 Hi p Hoà 2004-2005 1675m2 2 784 1 400 1 400 1 000 1 000
 13. THPT Vi t Yên 1 Vi t yên 2005-2006 2960m2 4 470 1 400 1 400 1 000 1 000 THPT Tân Yên 2 Tân yên 2006-2007 3 900 500 500 500 500 THPT Sơn Đ ng 3 SĐ ng 2006-2007 3 900 335 1 500 295 295 THPT L Thư ng Ki t - Vi t Yên 400 400 - Trư ng PT c p 2-3 Tân Sơn - L c Ng n 1 000 1 000 1 000 1 000 THPT B H 1 800 1 800 800 800 THPT L c Nam 1 300 1 300 900 900 THPT Yên Dũng s 3 115 115 115 115 THPT Sơn Đ ng 2 (C m Đàn) SĐ ng 2004-2005 4502m2 6 989 1 000 1 000 1 000 1 000 QH và PT giáo d c đào t o đ n năm - 2020 TTGD KTTH hư ng nghi p TP.BG 5 145 700 700 - 10 Yt 1 640 1 640 Tr s làm vi c S Y t TP.BG 2004-2006 1974m2 5 060 4 160 2 050 1 000 1 000 Tr s t nh h i Đông y 310 310 BV đi u dư ng ph c h i ch c năng 4 239 4 239 300 300 Nâng c p BV đa khoa Hi p Hoà 60 - Nâng c p BV đa khoa L c Nam 60 - Nâng c p BV đa khoa Yên Dũng 60 - DA c i t o đư ng , phong khám BV 30 30 30 30 chuyên khoa ph s n 11 Lao đ ng TBXH 1 300 1 300 TT d y ngh Yên Th Yên Th 2004-2005 1576m2 3 163 1 500 1 500 300 300 Trư ng THKT d y ngh t nh (nhà L Giang 2005-2006 5 892 1 406 2 300 1 000 1 000 xư ng, GDTC) 12 Văn hóa thông tin 193 193 DA đ u tư XD CSVC ph c v đ án XD - đi m VH DA nâng c p di tích cách m ng Hoàng 43 43 43 43 Vân
 14. Tr s liên cơ quan S n i v - S - VHTT Đi u ch nh QH và l p DA khu TTVHTM- 80 80 80 80 DV QH t ng th khu di tích chùa Vĩnh 70 70 70 70 Nghiêm QH h th ng tư ng đài trên đ a bàn t nh 50 50 - QH phát tri n VHTT đ n năm 2020 100 - 13 Tài nguyên môi trư ng 1 500 1 500 Đi u tra đánh giá XDQH TNMT - TT k thu t TNMT TP.BG 2006-2007 2 050 853 853 500 500 TT lưu tr S TNMT 1 646 1 000 1 000 1 000 14 Bưu chính vi n thông 37 37 Tr s làm vi c BCVT TP.BG 2006-2007 37 500 37 37 QHPT Bưu chính vi n thông đ n 2020 100 - 15 Phát thanh truy n hình 1 749 1 749 Trung tâm PTTH t nh YD 2005-2007 3840m2 25 374 2 137 2 960 1 749 1 749 Ki m đ nh s c bi n d ng c t phát - sóng đài PT 16 Th d c th thao 2 000 2 000 C i t o, NC sân V n đ ng TP TP.BG 2004-2005 7 500 5 700 2 950 2 000 2 000 17 Các Ban c a Đ ng 1 079 1 079 Tr s Huy n U Sơn Đ ng 79 79 79 79 NLV ban t ch c, ban tuyên giáo t nh u 2005-2006 1 783 1 614 1 500 1 000 1 000 18 Các đơn v khác 2 500 2 500 Khu x lý rác th i TP 24 321 22 600 22 414 1 700 1 700 DA c i t o, m r ng nghĩa trang Tân An 2004-2005 52998m2 4 970 5 181 4 421 300 300 Trư ng Chính tr t nh TP.BG 2 661 110 500 500 500 19 Các quan h khác c a Ngân sách 7 804 7 804 - UBND xã Ti n Dũng- Yên Dũng 500 500 500 500
 15. UBND xã Hương Sơn- L ng Giang 500 500 500 500 Thao trư ng hu n luy n Tân yên 2004-2005 4 087 1 425 2 300 1 404 1 404 NCCT đư ng cơ đ ng tác chi n PT05 VY-YD 2006-2007 13km 15 000 - Thao trư ng hu n luy n, di n t p b n Yên Th 2006-2007 - chi n đ u XD doanh tr i cơ quan BCH Quân s 3 900 6 340 3 900 3 900 t nh CTNC nhà 4 t ng Công an t nh 2 230 3 000 1 500 1 500 B V n h tr theo m c tiêu 88 997 88 997 - 1 Cơ quan Qu c h i 300 300 - C i t o, nâng c p tr s làm vi c đoàn TP.BG 2005-2006 2 420 1 800 1 800 300 300 ĐBQH 2 Văn phòng UBND - - Đ án tin h c hoá kh i QLNN 2004-2005 6 300 6 240 - 3 Nông nghi p và PTNT 29 674 29 674 - Di dân TĐC trư ng băn TB1 LN- SĐ 2002-2005 585 000 119 842 111 842 20 000 20 000 Trung tâm gi ng thu s n c p 1 LG 2005-2006 13ha 14 695 4 130 4 000 2 000 2 000 HT làng ngh Đông thư ng YD 2004-2005 5,1km 5 085 3 000 2 700 500 500 Đ i ng DA PTNT t ng h p gi m nghèo 4 hu ên 2002-2007 17 931 17 554 Ban QLGN t nh 699 699 Huy n L c Nam 672 672 Huy n Yên Th 1 297 1 297 Huy n Sơn Đ ng 2 928 2 928 Huy n L c Ng n 1 577 1 577 4 Công nghi p 11 000 11 000 - HT khu CN Đình Trám Vi t yên 2002-2005 95,8ha 179 365 70 910 70 910 8 000 8 000 Đ i ng DA năng lư ng REII 3 000 3 000 5 Xây d ng 8 000 8 000 - Ch Sàn - L c Nam 500 500 500 500
 16. XD ch nông s n L c Ng n LNg n 2004-2005 6130m2 15 648 12 152 11 300 6 000 6 000 Ch th tr n An Châu - Sơn Đ ng 500 500 500 500 Ch C u G - Yên Th 500 500 500 500 Ch Đa mai 500 500 500 500 6 Thương m i 2 200 2 200 - HT khu DL sinh thái su i M L Nam 2002-2004 14 681 11 900 11 350 2 200 2 200 7 Giao thông 19 059 19 059 - Nâng c p TL287 16 964 15 000 7 429 7 429 Đư ng vào TT xã Đèo Gia LNg n 2006-2007 26 000 2 579 2 500 1 500 1 500 Đư ng vào TT xã Yên Sơn Lnam 2006-2007 6km 6 900 1 500 1 550 1 500 1 500 Đư ng vào TT xã Th ch Sơn SĐ ng 2006-2007 5,24km 2 261 637 637 637 637 HT làng ngh Th Dương LNG n 2005-2006 4614m 6 490 3 199 3 199 1 500 1 500 Đư ng vào NM nhi t đi n Sơn Đ ng 2005-2006 7,4km 27 230 9 918 14 200 6 493 6 493 8 Giáo d c đào t o 4 000 4 000 - THPT Sơn Đ ng 2 SĐ ng 2004-2005 4502m2 6 989 1 000 1 000 1 000 1 000 THPT L c Ng n 1 LNg n 2005-2006 1400m2 3 900 2 278 2 000 1 500 1 500 THPT Yên Dũng 1 Ydũng 2005-2006 1860m2 3 614 1 500 1 500 1 500 1 500 THPT Ngô Sĩ Liên - 9 Yt 5 193 5 193 - TTYT L ng Giang LGiang 2004-2005 3186m2 9 542 5 039 5 339 1 700 1 700 TTYT Vi t Yên Vi t Yên 2005-2006 4240m2 12 335 3 730 3 337 1 733 1 733 BV đa khoa t nh - BV đa khoa L c Ng n LNg n 2006-2009 49258 782 2 000 760 760 BV chuyên khoa PS t nh TP.BG 2004-2008 14970m2 72 769 1 478 3 490 1 000 1 000 10 Lao đ ng TBXH 4 350 4 350 - TTGD LĐ xã h i Tân Yên 2005-2006 10,2ha 24 482 9 900 12 505 3 850 3 850 HT đ ng bào dân t c theo QĐ134 - THKT D y ngh t nh TP.BG 5 145 500 500
 17. 11 Văn hóa thông tin 2 224 2 224 - HT khu DL l ch s Hoàng Hoa Thám Yên Th 2005-2006 12067m 22 920 6 520 6 520 2 224 2 224 12 Phát thanh truy n hình - - - HT đ u tư ph sóng truy n hình TP.BG 2006-2007 1 480 - TT truy n d n & phát sóng t i xã Tân M M r ng ph sóng truy n hình 13 Các Ban c a Đ ng 997 997 - Đ án tin h c hoá kh i cơ quan Đ ng 2004-2005 18 191 997 997 997 997 14 Các quan h khác c a Ngân sách 2 000 2 000 - UBND xã Đông Hưng - L c Nam 500 500 500 500 UBND xã Tam Ti n - Yên Th 500 500 500 500 UBND xã Canh N u - Yên Th 500 500 500 500 UBND xã Lương phong - Hi p Hoà 500 500 500 500 C V n nư c ngoài 57 892 1 DA gi m nghèo nghi thu- ghi chi 2006 4huy n 2002-2007 241 666 139 000 138 500 - - 57 892 DA k ho ch V N 2005 chuy n sang D 32 035 - 32 035 - 2006 Tr s LV đoàn ĐBQH TP.BG 2005-2006 2 420 1 800 1 800 623 623 Ct o,NC nhà khách t nh 10 550 10 550 222 222 Đ án tin h c hoá QLNN 112 2004-2005 18 191 6 300 6 240 15 15 Di dân TĐC trư ng b n TB1 LN-SĐ 2002-2005 585 000 119 842 111 842 27 500 27 500 DA nuôi tr ng thu s n (Chuy n h tr - huy n) DA NTTS xã Đ i Lâm DA NTTS xã Nghĩa Trung QH PT Kt - xã h i t nh đ n 2010 38 38 38 38 C u B n Đám (C u B n Tu n chuy n YD 2004-2005 277m 33 636 19 387 19 387 2 000 2 000 sang) Ctao, NC các tuy n đư ng ATKII 199 199
 18. H th ng đ n chi u sáng đô th 4 tuy n TP.BG 2005-2006 12,7km 6 948 605 605 Chùa B Đà 996 996 497 497 Thi t b phát thanh- truy n hình ti ng DT 10 747 - GPMB Đài PTTH t nh - Nhà LV HHĐND-UBND xã Tân Hoa 190 190 190 190 Thao trư ng hu n luy n Yên Th 1 425 2 300 147 147 V n vi n tr lúa mỳ c a CP M (ghi E 1 500 1 500 thu- GC năm 2006) Trư ng ti u h c Quang Th nh- L ng 1 500 1 500 1 500 1 500 Giang
 19. M u s 17/CKTC - NSĐP UBND T NH B C GIANG QUY T TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG, TR NG M I 5 TRI U HA R NG, CHƯƠNG TRÌNH 135, M T S M C TIÊU, NHI M V KHÁC NĂM 2006 - T NH B C GIANG (Kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v tính: tri u đ ng T NG S TRONG ĐÓ STT N I DUNG QUY T V NS TOÁN V N Đ U TƯ NGHI P T ng s : 87 761,65085 22 793,16565 64 968,4852 - Kinh phí Trung ương 83 031,65085 22 793,1657 60 238,4852 - Kinh phí đ a phương 4 730,00000 - 4 730,0000 I CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA 73 399,73335 10 236,17315 63 163,5602 - Kinh phí Trung ương 70 099,73335 10 236,1732 59 863,5602 - Kinh phí đ a phương 3 300,00000 - 3 300,0000 1. Chương trình xoá đói gi m nghèo và vi c 3 792,32100 2 317,07000 1 475,2510 làm - Kinh phí Trung ương 3 792,32100 2 317,07000 1 475,2510 - Kinh phí đ a phương - - - 1.1 D án hư ng d n ngư i nghèo cách làm ăn, 200,00000 200,0000 khuy n nông, KL, KN 1.2 D án đào t o, BDCB làm công tác xoá đói 390,00000 390,0000 gi m nghèo và CB các xã nghèo 1.3 D án n đ nh dân di cư và xây d ng vùng kinh 1 813,88500 1 663,88500 150,0000 t m i 1.4 D án đ nh canh đ nh cư (Chuy n 60 trđ t v n 969,78000 469,78000 500,0000 ĐT sang SN) 1.5 D án xây d ng cơ s h t ng 28 xã nghèo - (XDCB - V n ĐP) 1.6 D án cho vay v n theo các d án nh gi i - - - quy t vi c làm - Kinh phí Trung ương - Kinh phí đ a phương 1.7 D án đào t o, b i dư ng cán b làm công tác 35,25100 35,2510 gi i quy t vi c làm 1.8 D án nâng cao năng l c các trung tâm d ch v 183,40500 183,40500 vi c làm 1.9 D án h tr s n xu t và phát tri n ngành ngh 200,00000 200,0000 2. Chương trình MTQG dân s và k ho ch hoá 7 702,01400 - 7 702,0140 gia đình 2.1 D án truy n thông, giáo d c thay đ i hành vi 1 579,00000 1 579,0000 2.2 D án nâng cao ch t lư ng thông tin, d li u v 379,00000 379,0000 dân cư
 20. 2.3 D án nâng cao năng l c qu n lý cho cán b 2 767,00000 2 767,0000 làm công tác dân s 2.4 D án chăm sóc s c kho sinh s n và k 1 468,01400 - 1 468,0140 ho ch gia đình 2.4.1 Ti u d án d ch v k thu t y t v chăm sóc 1 300,01400 1 300,0140 SKSS/KHHGĐ (7.1) 2.4.2 Ti u d án CS SKSS/KHHGĐ phi lâm sàng và 168,00000 168,0000 b o đ m h u c n KHHGĐ (7.2) 2.5 D án tăng cư ng d ch v chăm sóc SKSS/k ho ch hoá gia đình cho vùng nghèo, vùng khó 1 164,00000 1 164,0000 khăn, vùng sâu, vùng xa 2.6 D án l ng ghép dân s v i phát tri n gia đình 145,00000 145,0000 b n v ng 2.7 D án nghiên c u các v n đ liên quan đ n 200,00000 200,0000 ch t lư ng dân s 3. Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, 4 558,99200 - 4 558,9920 ch ng m t s b nh xã h i, … 3.1 D án Phòng, ch ng b nh S t rét 350,00000 350,0000 3.3 D án Phòng, ch ng b nh Phong 80,00000 80,0000 3.4 D án Phòng, ch ng b nh Lao 660,00000 660,0000 3.5 D án Phòng, ch ng b nh S t xu t huy t 140,00000 140,0000 3.6 D án Tiêm ch ng m r ng 600,00000 600,0000 3.7 D án B o đ m ch t lư ng và v sinh an toàn 491,99200 491,9920 th c ph m 3.8 D án Phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em 1 100,00000 1 100,0000 3.9 D án B o v s c kho tâm th n c ng đ ng 437,00000 437,0000 3.10 D án Phòng, ch ng b nh HIV/AIDS 700,00000 700,0000 4. Chương trình MTQG v nư c s ch và v 4 009,92300 3 809,92300 200,0000 sinh môi trư ng nông thôn 5. Chương trình m c tiêu qu c gia văn hoá 5 479,18015 4 109,18015 1 370,0000 5.1 D án ch ng xu ng c p và tôn t o các di tích 4 609,18015 4 109,18015 500,0000 l ch s , cách m ng và kháng chi n 5.2 D án sưu t m và b o t n các giá tr văn hoá 150,00000 150,0000 phi v t th tiêu bi u 5.3 D án xây d ng các thi t ch văn hoá thông tin cơ s , xây d ng các mô hình ho t đ ng văn 480,00000 480,0000 hoá thông tin làng, xã (S VHTT: 390 tri u; UBND xã Vô Tranh - L c Nam: 100 tri u) 5.4 D án xây d ng làng, b n, xã phư ng văn hoá 100,00000 100,0000 5.5 D án cung c p các s n ph m văn hoá thông 140,00000 140,0000 tin cho cơ s 6. Chương trình m c tiêu qu c gia v giáo d c 46 987,30320 - 46 987,3032 và đào t o - Kinh phí Trung ương 43 987,30320 - 43 987,3032 - Kinh phí đ a phương 3 000,00000 - 3 000,0000
Đồng bộ tài khoản