Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 7 về ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 06/2009/Q -UBND Qu n 7, ngày 07 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY TRÌNH TH M NNH, PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/500 TRÊN NA BÀN QU N 7 Y BAN NHÂN DÂN QU N 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph H Chí Minh; Căn c Văn b n s 2336/SQHKT-QHC&HT ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a S Quy ho ch - Ki n trúc v vi c ban hành Quy trình th m nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500, phân c p công tác th m nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 và cung c p thông tin quy ho ch - ki n trúc t i khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000; Theo ngh c a Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n t i T trình s 117/TTr- QL T.QH ngày 23 tháng 3 năm 2009 v ban hành Quy trình th m nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 trên a bàn qu n 7, QUY T NNH: i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy t nh này quy nh v quy trình và th t c thNm nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/500) thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, g m: - Các khu ch c năng ô th trên a bàn qu n 7, thu c khu v c ã có quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c phê duy t; - Quy ho ch chi ti t xây d ng các d án u tư xây d ng công trình;
  2. 2. i v i d án u tư xây d ng do m t ch u tư t ch c th c hi n có quy mô nh hơn 5ha (nh hơn 2ha i v i d án u tư xây d ng nhà chung cư), không làm thay i h th ng h t ng k thu t chính, không làm thay i quy mô dân s , quy mô s d ng t và bán kính ph c v c a các công trình h t ng xã h i c a án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 ã ư c duy t thì ch u tư có th th c hi n th t c th a thu n quy ho ch xây d ng công trình l p d án u tư xây d ng mà không ph i l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500. 3. Quy t nh này ư c áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan trong quá trình l p, thNm nh, phê duy t và công khai quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 t i qu n 7. i u 2. Quy trình th t c thNm nh, phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 1. Thành ph n h sơ trình duy t: Ch u tư n p 02 b h sơ t i T Ti p nh n và tr h sơ thu c Văn phòng H ND và UBND qu n (kèm dĩa CD lưu thành ph n h sơ), g m: 1.1. Nhi m v quy ho ch chi ti t kèm t trình phê duy t (b n chính theo m u t i Ph l c 1) và b n sao các văn b n pháp lý liên quan; 1.2. B n v sơ v trí, ranh gi i khu t quy ho ch trong b n quy ho ch chi ti t s d ng t t l 1/2000 khu v c; 1.3. B n hi n tr ng a chính khu t t l 1/500 (phù h p văn b n ch p thu n ch trương thu h i t, ch p thu n a i m u tư, cho phép u tư c a cơ quan thNm quy n) - b n sao y có ch ng th c; 2. Th i gian và trình t gi i quy t: Th i gian gi i quy t là 30 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l (không k th i gian h i ý ki n các cơ quan liên quan) theo trình t : 2.1. T ti p nh n h sơ c a Văn phòng H ND và UBND qu n ti p nh n và chuy n h sơ vào phòng Qu n lý ô th : 01 ngày. 2.2. Phòng Qu n lý ô th th c hi n thNm nh, chuy n Văn phòng H ND và UBND qu n: 23 ngày. 2.3. Văn phòng H ND và UBND ki m tra, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n gi i quy t: 05 ngày. 2.4. T Ti p nh n và tr h sơ thu c Văn phòng H ND và UBND vào s và thông báo cho ch u tư: 01 ngày. i u 3. Quy trình th t c thNm nh, phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500
  3. 1. Thành ph n h sơ trình duy t: Ch u tư n p 02 b h sơ t i T Ti p nh n và tr h sơ thu c Văn phòng H ND và UBND qu n (kèm dĩa CD lưu thành ph n h sơ), g m: 1.1. T trình phê duy t (b n chính theo m u t i Ph l c 2); 1.2. B n hi n tr ng a chính khu t t l 1/500 ã ư c cơ quan thNm quy n thNm nh, phê duy t - b n sao y có ch ng th c; 1.3. B n v quy ho ch xây d ng úng t l , g m: - Sơ v trí, ranh gi i khu t trong b n QHCT s d ng t t l 1/2000 khu v c; -B n hi n tr ng v ki n trúc, c nh quan, h th ng h t ng k thu t và ánh giá qu t xây d ng t l 1/500; -B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t t l 1/500; -B n quy ho ch t ch c không gian ki n trúc c nh quan t l 1/500; -B n quy ho ch giao thông, ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng và hành lang b o v các tuy n h t ng k thu t t l 1/500; -B n quy ho ch ChuNn b k thu t và Thoát nư c m t t l 1/500; -B n quy ho ch C p nư c t l 1/500; -B n quy ho ch Thoát nư c bNn và V sinh môi trư ng t l 1/500; -B n quy ho ch C p i n và Chi u sáng ư ng ph t l 1/500; -B n t ng h p ư ng dây, ư ng ng k thu t t l 1/500; 1.4. B n v Thi t k ô th t l 1/500: - Các thi t k m u công trình (n u có); - Các m t b ng, m t ng theo các tuy n ph ; - Các m t c t quan tr ng trên các tuy n ph ; 1.5. Thuy t minh t ng h p, ính kèm, các văn b n pháp lý có liên quan, các ph l c tính toán, các b n v thu nh in màu (b n chính); 1.6. D th o Quy ch qu n lý ki n trúc ô th ; 2. ThNm nh án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th :
  4. Th i gian gi i quy t là 30 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l (không k th i gian h i ý ki n các cơ quan liên quan) theo trình t : 2.1. T ti p nh n h sơ c a Văn phòng H ND và UBND qu n ti p nh n và chuy n h sơ vào Phòng Qu n lý ô th : 01 ngày. 2.2. Phòng Qu n lý ô th th c hi n thNm nh, chuy n Văn phòng H ND và UBND qu n: 23 ngày. 2.3. Văn phòng H ND và UBND ki m tra, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n gi i quy t: 05 ngày. 2.4. T Ti p nh n và tr h sơ thu c Văn phòng H ND và UBND vào s và thông báo cho ch u tư: 01 ngày. 3. Phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500: - Căn c k t qu thNm nh án quy ho ch i u ki n phê duy t, ch u tư b túc h sơ liên quan, n p 07 b án (kèm 03 dĩa CD lưu tr các thành ph n h sơ hoàn ch nh) cho Phòng Qu n lý ô th chuNn b h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n phê duy t. - Tùy theo tính ch t, quy mô c a án, Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh t ch c ho c không t ch c H i ng thNm nh trư c khi phê duy t. - Th i gian y ban nhân dân qu n phê duy t là trong vòng 30 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ thNm nh c a Phòng Qu n lý ô th . i u 4. Quy trình, th t c th a thu n quy ho ch xây d ng công trình 1. Thành ph n h sơ trình th a thu n: Ch u tư n p 02 b h sơ t i T ti p nh n và tr h sơ thu c Văn phòng H ND và UBND qu n (kèm dĩa CD lưu các thành ph n h sơ), g m: 1.1. Văn b n ngh th a thu n quy ho ch xây d ng công trình (b n chính theo Ph l c 3) kèm b n sao các văn b n pháp lý liên quan; 1.2. B n hi n tr ng a chính khu t t l 1/500 ư c cơ quan thNm quy n thNm nh, phê duy t - b n sao y có ch ng th c; 1.3. B n v sơ v trí, ranh gi i khu t trong b n quy ho ch chi ti t s d ng t t l 1/2000 khu v c; 1.4. B n v T ng m t b ng công trình, m t ng, m t c t chính t i các tuy n ph t l 1/500: th hi n y ranh gi i h n khu t, ch gi i xây d ng, ch gi i ư ng , các l i vào c a công trình, kho ng cách gi a công trình so v i ranh t và l gi i, gi i pháp k t n i h t ng k thu t, b o v môi trư ng và b ng th ng kê các ch tiêu quy ho ch xây d ng...;
  5. 2. Th i gian và trình t gi i quy t: Th i gian gi i quy t là 25 ngày làm vi c t khi nh n h sơ h p l (không k th i gian h i ý ki n các cơ quan liên quan) theo trình t : 2.1. T ti p nh n h sơ c a Văn phòng H ND và UBND qu n ti p nh n và chuy n h sơ vào Phòng Qu n lý ô th : 01 ngày. 2.2. Phòng Qu n lý ô th th c hi n thNm nh, chuy n Văn phòng H ND và UBND qu n: 20 ngày. 2.3. Văn phòng H ND và UBND ki m tra, trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t: 03 ngày. 2.4. T Ti p nh n và tr h sơ thu c Văn phòng H ND và UBND vào s và thông báo cho ch u tư: 01 ngày. i u 5. Phát hành, lưu tr và công khai quy ho ch xây d ng 1. Văn phòng H ND và UBND qu n ch u trách nhi m phát hành h sơ nhi m v , án quy ho ch xây d ng ư c duy t. Quy t nh và h sơ nhi m v , án quy ho ch xây d ng ã phê duy t hay th a thu n ư c lưu tr t i các cơ quan sau: - S Quy ho ch - Ki n trúc (01 b kèm dĩa CD); - Văn phòng H ND và UBND qu n (01 b kèm dĩa CD); - Phòng Qu n lý ô th qu n (01 b kèm dĩa CD); - y ban nhân dân phư ng liên quan (01 b ); - Ch u tư (03 b ); 2. Trong th i gian 30 ngày làm vi c k t ngày nh n án quy ho ch xây d ng ư c duy t, y ban nhân dân phư ng liên quan t ch c h i ngh công b , công khai án quy ho ch xây d ng ư c duy t. 3. Ch u tư ch u trách nhi m công khai quy ho ch xây d ng ư c duy t cho các ch s d ng công trình thu c ph m vi d án. 4. N i dung công b công khai g m: - Văn b n th a thu n, phê duy t án quy ho ch xây d ng; -B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t; - Các b n v quy ho ch giao thông, h th ng h t ng k thu t; - Quy ch qu n lý ki n trúc ô th (kèm b n v thi t k ô th ).
  6. i u 6. Quy trình, th t c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng 1. Vi c i u ch nh quy ho ch xây d ng ư c quy nh t i các i u 12, i u 20, i u 29 và i u 37 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP c a Chính ph và Thông tư 07/2008/TT-BXD c a B Xây d ng. 2. Quy trình, th t c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 2, i u 3, i u 4 c a Quy t nh này. Ch t p trung nh ng n i dung i u ch nh và h sơ liên quan. Nh ng n i dung và h sơ không i u ch nh c a án ã phê duy t v n ư c gi nguyên giá tr pháp lý và ư c ti p t c th c hi n. i u 7. Trách nhi m c a Phòng Qu n lý ô th 1. Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n ch u trách nhi m t ch c thNm nh nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng và chuNn b h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh phê duy t, g m: - Ban hành văn b n k t qu thNm nh nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ho c báo cáo v quy ho ch xây d ng công trình; - Tham mưu văn b n c a y ban nhân dân qu n v vi c phê duy t ho c tr l i gi i quy t h sơ (trong trư ng h p không i u ki n phê duy t). 2. Khi có yêu c u ch u tư b sung, gi i trình n i dung h sơ, Trư ng Phòng Qu n lý ô th l p biên b n làm vi c v i ch u tư (ch 01 l n). Th i gian b sung h sơ không tính vào th i gian thNm nh. Biên b n làm vi c này là m t thành ph n h sơ thNm nh, trình duy t. 3. i v i các công trình ph i thi tuy n ki n trúc theo quy nh hi n hành, phòng Qu n lý ô th chuNn b h sơ cho y ban nhân dân qu n báo cáo xin ý ki n y ban nhân dân thành ph và S Quy ho ch - Ki n trúc trư c khi ban hành văn b n thNm nh, phê duy t. 4. Trư ng h p c n thi t h i ý ki n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành, Phòng Qu n lý ô th tham mưu cho y ban nhân dân qu n văn b n xác minh ý ki n c a các cơ quan nêu trên v các n i dung qu n lý chuyên ngành liên quan trư c khi phê duy t. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký 1. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i các n i dung c a Quy t nh này. 2. Trư ng h p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 ã có k t qu thNm nh i u ki n phê duy t c a cơ quan thNm quy n trư c ngày quy t nh này có hi u l c thì ư c ti p t c th c hi n theo quy nh trư c ây. 3. Văn phòng H ND và UBND qu n th c hi n công khai Quy t nh này trên Trang thông tin i n t c a y ban nhân dân qu n 7. i u 9. T ch c th c hi n
  7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 7, Trư ng Phòng Qu n lý ô th , Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c qu n và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Võ Th Kim Em
Đồng bộ tài khoản