intTypePromotion=3

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc ban hành chương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C CHI NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2009/Q -UBND C Chi, ngày 18 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CH TRƯƠNG KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG TRÊN NA BÀN HUY N T NAY N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN HUY N C CHI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Ngh quy t s 01/2009/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Căn c Quy t nh s 12/2009/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 18/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Chương trình hành ng th c hi n ch trương kích c u u tư và tiêu dùng trên a bàn thành ph t nay n năm 2010; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân huy n v nhi m v kinh t - xã h i năm 2009; Căn c Ch th s 01/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C Chi v t p trung tri n khai các gi i pháp ch y u th c hi n m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách huy n năm 2009; Căn c Quy t nh s 01/2009/Q -UBND ngày 12 tháng 01 năm 2009 v ban hành K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách năm 2009; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch huy n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng th c hi n ch trương kích c u u tư và tiêu dùng trên a bàn huy n t nay n năm 2010.
  2. i u 2. Th trư ng các phòng - ban, ơn v thu c huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, khNn trương xây d ng k ho ch tri n khai c th , nh m th c hi n Chương trình này t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 (b y) ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Th trư ng các phòng - ban, ơn v thu c huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Minh T n CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N CH TRƯƠNG KÍCH C U U TƯ VÀ TIÊU DÙNG TRÊN NA BÀN HUY N T NAY N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2009/Q -UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n C Chi) I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: Tăng s c c u cho th trư ng, t o i u ki n thu n l i Ny m nh phát tri n s n xu t, kinh doanh và hư ng n xu t khNu; h tr i m i thi t b và chuy n giao công ngh nh m thúc Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t và cơ c u lao ng; ng th i tranh th th i cơ u tư phát tri n nhanh h t ng k thu t, h t ng kinh t - xã h i. Qua ó, v a th c hi n các chương trình phúc l i cho nhân dân, v a t o thêm nhi u vi c làm, góp ph n tích c c trong vi c ch ng ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì t c tăng trư ng, m b o an sinh xã h i trên a bàn huy n t nay n năm 2010. II. PH M VI TH C HI N: 1. Các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh; i m i trang thi t b , chuy n giao công ngh , k thu t hi n i (ưu tiên các ngành công nghi p cơ khí - ch t o máy, i n t - công ngh thông tin; hóa ch t - hóa dư c; ch bi n tinh lương th c - th c phNm và ngành y t ); s n xu t nguyên ph li u thay th hàng nh p khNu; s n xu t s n phNm có l i th c nh tranh và giá tr gia tăng cao.
  3. 2. Các d án u tư phát tri n h t ng k thu t tr ng i m; các d án phát tri n k t c u h t ng kinh t - xã h i nông thôn theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X). 3. Các d án u tư xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà tái nh cư. 4. Các chương trình phát tri n các h p tác xã nông nghi p, bao tiêu s n phNm cho nông dân. Các chương trình xúc ti n du l ch, giáo d c và ào t o, chăm sóc s c kh e; các d ch v có ti m năng cao. III. NGUYÊN T C TRI N KHAI: 1. Các d án, chương trình ư c ưa vào Chương trình này c n m b o yêu c u: a) Có tính c p thi t, tính kh thi và tính hi u qu cao; có kh năng thu h i v n; tác ng tích c c n chuy n d ch cơ c u và tăng trư ng kinh t c a huy n. b) Phù h p v i ch trương u tư, quy ho ch ư c duy t. Không ưa các d án chuNn b u tư, d án kh i công m i chưa th t c vào Chương trình này. c) Phù h p v i các n i dung cam k t c a Chính ph Vi t Nam v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO) và các hi p nh song phương, a phương khác và phù h p v i quy nh c thù c a thành ph và c a huy n. 2. ng th i v i vi c tri n khai Chương trình này, các phòng - ban chuyên môn có trách nhi m ph i h p th c hi n t t các gói gi i pháp kích c u u tư và tiêu dùng do thành ph tri n khai trên a bàn huy n. IV. I TƯ NG TH HƯ NG C A CHƯƠNG TRÌNH: 1. T t c các doanh nghi p trong nư c và các h p tác xã trên a bàn huy n; trong ó ưu tiên các doanh nghi p nh và v a tăng cư ng u tư, m r ng s n xu t kinh doanh, n nh vi c làm cho ngư i lao ng. 2. Các i tư ng quy nh t i m c 1 nêu trên nhưng ã ư c hư ng ưu ãi theo Quy t nh s 105/2006/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v khuy n khích chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p thành ph giai o n 2006 - 2010 không thu c i tư ng áp d ng c a Chương trình này. V. CÁC NHÓM GI I PHÁP: 1. Kích c u u tư: a) Tăng cư ng ch o, t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c và h tr cho doanh nghi p, h kinh doanh giúp các ơn v ti p c n v i các ngu n v n tín d ng ưu ãi tranh th cơ h i u tư, i m i công ngh hi n i; m r ng s n xu t kinh doanh; áp ng k p th i các ơn hàng xu t khNu. b) Tranh th th i i m giá v t tư, nguyên li u ang gi m m nh, ưu tiên b trí v n Ny nhanh ti n u tư các công trình, d án tr ng i m có th s m hoàn thành, ưa
  4. vào s d ng ngay trong năm 2009. Tranh th ngân sách thành ph ti p t c u tư cho các d án h t ng giao thông tr ng i m, các d án không có ngu n thu tr c ti p tr n vay. c) Ny nhanh c i cách th t c hành chính, c bi t là th t c u tư, xây d ng. Tăng cư ng, t p trung n l c s m hoàn t t công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư các công trình, chương trình tr ng i m c a huy n. d) ng viên m i ngu n l c trong xã h i, các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c và t ngu n ngân sách thành ph Ny nhanh ti n các công trình òn bNy; chương trình ch ng ng p nư c. ) T p trung th c hi n ch trương c a Chính ph , c a B Tài chính và hư ng d n c a thành ph v mi n, gi m, hoãn, ch m n p thu thu nh p doanh nghi p và các kho n thu khác doanh nghi p, h kinh doanh có thêm ngu n v n tái u tư. Thư ng xuyên rà soát, theo dõi tình hình, bi n ng th trư ng ki n ngh Trung ương, Chính ph , Thành ph mi n, gi m, giãn n thu cho doanh nghi p, h kinh doanh. 2. Kích c u tiêu dùng: a) Tăng cư ng h tr , cung c p thông tin th trư ng, bi n ng giá c cho doanh nghi p, h kinh doanh. b) Thúc Ny s n xu t và tiêu th hàng hóa, nh t là hàng hóa s n xu t trong nư c; phát tri n hơn n a m ng lư i phân ph i, h th ng bán l khu v c vùng sâu, vùng xa. c) Khuy n khích và t o i u ki n tăng cư ng cho vay tiêu dùng v i chu i s n phNm tín d ng linh ho t Ny m nh tiêu dùng trong nư c. d) Huy ng ngu n l c toàn xã h i Ny m nh tri n khai chương trình nhà , c p tín d ng có hoàn tr v i th i h n cho vay phù h p ch u tư cho ngư i có thu nh p th p ư c thuê và thuê mua theo giá hoàn v n; Ny m nh chương trình u tư xây d ng nhà cho công nhân lao ng t i các khu ch xu t, khu công nghi p thuê v i m c giá h p lý. Khuy n khích phát tri n qu nhà xã h i, h tr ngư i có thu nh p th p vay t o l p nhà . ) Khuy n khích t o liên k t gi m giá trong chu i cung c p d ch v tr n gói cho khách du l ch (khách s n - nhà hàng - v n chuy n - mua s m - l hành - hàng không). Ny m nh công tác qu ng bá, xúc ti n du l ch g n li n v i các s ki n, l h i t i các vùng mi n trên c nư c thông qua h tr t các ngành ch c năng và ngân sách thành ph . Mi n, gi m phí t i các i m tham quan, du l ch trên a bàn; tăng cư ng b o v du khách, phát huy hơn n a hình nh i m n n tư ng - h p d n - an toàn, thu hút du khách n các i m du l ch trên a bàn huy n. 3. Ngu n v n cho Chương trình: a) Thành ph h tr u tư cho huy n t các ngu n: ngu n phát hành trái phi u ô th kho ng 20.000 t ng, ngu n vay Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam (BIDV),
  5. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, ng trư c c a T ng Công ty u tư và Kinh doanh v n Nhà nư c. b) Ngu n thu vư t năm 2008 thành ph l i cho huy n. c) Ngu n Qu H tr cho nông dân. ) Ngu n Qu kích c u u tư và tiêu dùng c a Chính ph ư c thành ph phân c p giao cho huy n. e) Ngu n vay ưu ãi c a thành ph phân c p v cho huy n ( tri n khai các d án c p thi t v u tư phát tri n h t ng k thu t, các d án thu c lĩnh v c y t , giáo d c, d y ngh , các d án v môi trư ng và nhà xã h i trên a bàn); ngu n v n huy ng khác t các nhà tài tr , nhà u tư trong và ngoài nư c. VI. T CH C TH C HI N: 1. Các phòng - ban huy n, các xã, th tr n t p trung t ch c tri n khai ngay các gi i pháp c p bách tháo g khó khăn, vư ng m c; tăng cư ng h tr thúc Ny s n xu t kinh doanh, nâng cao ch t lư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . T o m i i u ki n và môi trư ng thu n l i doanh nghi p duy trì n nh ho t ng s n xu t, óng góp ngày càng nhi u vào tăng trư ng kinh t thành ph nói chung, trên a bàn huy n nói riêng. 2. Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Công Thương ng ch trì, ch u trách nhi m ki m tra, rà soát, xu t y ban nhân dân huy n phê duy t danh m c các d án, chương trình kích c u u tư và tiêu dùng năm 2009 c a huy n m b o phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành. 3. Phòng Tài chính - K ho ch ch trì: a) Ph i h p các S - ngành, phòng - ban liên quan xu t y ban nhân dân huy n i u ch nh, b sung danh m c d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư do ngân sách thành ph m b o vay n (g m nh ng d án do ngân sách thành ph h tr lãi vay m t ph n ho c toàn b ). b) Ph i h p các phòng - ban xây d ng, công b các chương trình và d án c n thu hút u tư nh hư ng cho các nhà u tư tham gia, qua ó tăng cư ng huy ng các ngu n v n vào u tư phát tri n theo hư ng d n c a thành ph . c) Ph i h p các ơn v theo dõi ti n , tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n i u ch nh v n cho các d án u tư s d ng ngu n v n ngân sách và các ngu n v n có tính ch t ngân sách, không thi u v n. Ph n u th c hi n u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t v i t ng v n 400 t ng. ng th i tranh th ngu n v n thành ph phân c p cho huy n, ngu n v n t p trung c a thành ph cho các công trình, d án phát tri n h t ng k thu t và xã h i; tăng u tư cho lĩnh v c giáo d c và ào t o, khoa h c công ngh , m t s lĩnh v c xã h i c p bách và u tư cho nông nghi p, nông thôn theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X). d) Ph i h p các s - ngành, phòng - ban, các ơn v liên quan t ch c tri n khai t t nhi m v ngân sách năm 2009 v i t ng thu là 191 t ng, ph n u t ng thu ngân
  6. sách nhà nư c tăng 10% so ch tiêu pháp l nh có thêm ngu n cân i u tư phát tri n. m b o s d ng ngân sách ti t ki m, hi u qu , úng quy nh, úng d toán ư c duy t, h n ch b sung d toán nh m m b o i u hành ngân sách n nh. ) Ph i h p các s - ngành, ơn v ch c năng t p trung ki m tra vi c th c hi n cơ ch ăng ký giá, qu n lý giá i v i danh m c các nhóm m t hàng thu c di n bình n giá và các nhóm m t hàng, d ch v do Nhà nư c nh giá theo hư ng d n c a B Công Thương, B Tài chính và c a thành ph ; tăng cư ng ki m soát vi c ch p hành pháp lu t v giá. 5. Phòng Công Thương ch trì: a) Ph i h p v i các phòng, ban liên quan trao i, tháo g vư ng m c, khó khăn cho doanh nghi p, h kinh doanh; ph bi n và khuy n khích các doanh nghi p tri n khai chương trình ti t ki m năng lư ng. b) Ph i h p v i các phòng, ban liên quan khuy n kích phát tri n các ngành công nghi p cơ khí, hóa dư c và ch bi n lương th c - th c phNm trong các khu công nghi p và c m công nghi p. c) Ph i h p v i các s - ngành thành ph , phòng - ban liên quan Ny m nh tri n khai Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t công nghi p - phát tri n công nghi p hi u qu cao trên a bàn giai o n 2006 - 2010, án phát tri n thương m i i n t 2007 - 2010. Ph i h p Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư và các cơ quan, ơn v liên quan Ny m nh tri n khai chương trình h tr doanh nghi p xây d ng và phát tri n thương hi u. d) T p trung ph i h p các s - ngành, phòng - ban hoàn ch nh và t ch c tri n khai án phát tri n h th ng phân ph i, bán buôn, bán l trên a bàn thành ph tăng cư ng tính ch ng trong phân ph i, lưu thông hàng hóa, chi m lĩnh và chi ph i th trư ng trong nư c; tri n khai th c hi n t t Chi n lư c t o ngu n hàng thi t y u m b o cân i cung - c u, bình n th trư ng thành ph giai o n 2008 - 2015. Khuy n khích doanh nghi p, h kinh doanh thư ng xuyên tri n khai các t khuy n m i, kích c u tiêu dùng, nh t là trong các d p T t, l h i l n trong năm 2009. Nghiên c u, xu t các bi n pháp Ny m nh xã h i hóa các ho t ng d ch v , khuy n khích các thành ph n kinh t u tư phát tri n các ngành d ch v theo phân khúc th trư ng. ) Ph i h p v i các phòng, ban liên quan rà soát các th t c v quy ho ch ki n trúc, u tư, xây d ng ki n ngh v i s , ngành thành ph . e) Ph i h p v i các phòng, ban liên quan rà soát các th t c xây d ng ki n ngh v i s , ngành thành ph khuy n khích phát tri n qu nhà xã h i, h tr ngư i có thu nh p th p. f) Ph i h p v i các phòng, ban, i Qu n lý b n xe C Chi tham mưu xu t a i m u tư xây d ng b n xe buýt C Chi m i. Ti p t c nâng cao năng l c v n t i c v s lư ng và ch t lư ng nh t là v n t i hành khách. g) Ph i h p v i Hi p h i Doanh nghi p thành ph và các H i ngành ngh tăng cư ng cung c p thông tin v Chương trình kích c u u tư và tiêu dùng năm 2009 n các
  7. doanh nghi p, h kinh doanh; ch trì ti p nh n, t ng h p các xu t c a doanh nghi p, h kinh doanh tham gia Chương trình này, trình y ban nhân dân huy n xem xét, quy t nh. h) ph i h p v i các phòng, ban ti p t c Ny m nh tri n khai th c hi n quy trình ăng ký kinh doanh theo u m i, gi m b t th i gian, xóa b nh ng th t c, gi y t không c n thi t. 6. Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì: a) Ph i h p các s - ngành, phòng - ban t p trung tri n khai Ngh quy t s 26- NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a H i ngh Ban Ch p hành Tung ương ng l n th 7 (Khóa X), Chương trình hành ng c a Thành y s 43/CTr-TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 và K ho ch c a y ban nhân dân thành ph v nông nghi p, nông thôn, nông dân; nghiên c u, b sung, hoàn thi n cơ ch , chính sách tăng cư ng huy ng các ngu n l c phát tri n nhanh kinh t nông thôn; Ny nhanh ti n hoàn thành các công trình xây d ng cơ b n ph c v s n xu t. b) Ph i h p S - ngành, phòng - ban nghiên c u, tri n khai gi i pháp phát tri n nông nghi p theo hư ng nâng cao năng su t, ch t lư ng, hi u qu , tăng cư ng xã h i hóa u tư trong lĩnh v c gi ng, khuy n nông. Chú tr ng ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c công ngh , c bi t trong lĩnh v c công ngh sinh h c ch n, ươm t o và s n xu t các gi ng cây tr ng s ch b nh, năng su t, ch t lư ng cao, s n xu t ch phNm sinh h c ph c v nông nghi p. c) Ph i h p các s - ngành, phòng - ban Ny m nh xã h i hóa d ch v nông nghi p, phát tri n h th ng khuy n nông, d ch v th y nông, thú y, b o v th c v t, cung ng v t tư nông nghi p. Phát tri n m nh các h p tác xã nông nghi p, bao tiêu s n phNm cho nông dân. Ph i h p S Nông nghi p và PTNT, các doanh nghi p kinh doanh b o hi m tri n khai án thí i m b o hi m nông nghi p theo ch o c a Chính ph . 7. Ban Qu n lý d án khu v c u tư và Xây d ng huy n ph i h p v i các s - ngành, phòng - ban liên quan ki m tra, rà soát, xu t danh m c các d án u tư tham gia Chương trình này trong ph m vi qu n lý th c hi n. 8. Ban B i thư ng và gi i phóng m t b ng huy n ch trì, ph i h p các ơn v liên quan t p trung, ch ng Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án u tư tr ng i m trên a bàn. Ph i h p v i T thNm nh phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n gi i quy t các vư ng m c trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng tăng t c gi i ngân các d án v n ngân sách nhà nư c; nh t là các d án u tư phát tri n h t ng giao thông, phòng, ch ng l t, bão, nhà xã h i, chương trình nhà ph c v tái nh cư, t o i u ki n thu h i nhanh m t b ng thi công công trình úng ti n . 9. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i s - ngành, phòng - ban và các cơ quan có liên quan tham mưu xu t s a i, b sung quy nh v ơn giá thuê t trên a bàn thành ph nói chung, trên a bàn huy n nói riêng cho phù h p v i tình hình th c ti n (trình ngay sau khi Chính ph ban hành ngh nh i u ch nh, b sung Ngh nh s 142/2005/N -CP); Ny nhanh c i cách th t c giao t, cho thuê
  8. t t o i u ki n cho nhà u tư và ngư i dân xúc ti n các d án u tư, nh t là d án nhà . 10. ài Truy n thanh huy n ph i h p v i s - ngành, phòng - ban, cơ quan truy n thông, th c hi n Chương trình qu ng bá, tuyên truy n v Chương trình kích c u u tư và tiêu dùng năm 2009 trên a bàn thành ph nói chung và trên a bàn huy n nói riêng. 11. Phòng Văn hóa - Thông tin - Th thao huy n ch trì ph i h p các s - ngành, phòng - ban tri n khai t t các gi i pháp kích c u khuy n khích doanh nghi p du l ch. xu t t ch c các s ki n, l h i du l ch trong năm Ny m nh các ho t ng qu ng bá, xúc ti n du l ch. 12. Chi c c Thu huy n ch trì, ph i h p và th c hi n theo hư ng d n c a C c Thu thành ph v th c hi n l trình mi n, gi m thu , giãn n thu (theo ch o c a Trung ương, Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính), m b o phù h p v i chu kỳ s n xu t và tiêu th s n phNm; t p trung tri n khai, hư ng d n k doanh nghi p n m thông tin và ư c hư ng ch trương, chính sách h tr c a Nhà nư c, t p trung th c hi n và ti p t c tri n khai cho doanh nghi p trong su t năm 2009. Tăng cư ng rà soát, công khai hóa các th t c hành chính, quy trình nghi p v qu n lý thu ; tháo g và gi i quy t các vư ng m c v thu và th t c hành chính cho ngư i n p thu . 13. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn chi nhánh C Chi tích c c h tr v n vay cho các doanh nghi p n nh s n xu t, nh t là doanh nghi p xu t khNu, các doanh nghi p nh và v a; ưu tiên cho vay i v i các doanh nghi p kinh doanh hàng xu t khNu, doanh nghi p nh p khNu nguyên li u ph c v cho s n xu t hàng xu t khNu, doanh nghi p s n xu t kinh doanh các m t hàng thi t y u. 14. y ban nhân dân các xã, th tr n t p trung ph i h p v i Ban B i thư ng - gi i phóng m t b ng huy n Ny nhanh ti n b i thư ng, gi i phóng m t b ng i v i các d án u tư; t o i u ki n thu h i nhanh m t b ng thi công công trình úng ti n ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản