Quyết định số 07/2000/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2000/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2000/QĐ-UB-NC về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2000 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2000/QĐ-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 07/2000/Q -UB-NC TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TRI N KHAI CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T NĂM 2000 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i v chương trình xây d ng pháp lu t năm 2000 ; ti p t c y m nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t theo Ch th s 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph cho cán b , công ch c và các i tư ng nhân dân trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Theo ngh c a Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2000 trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Căn c vào K ho ch tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2000 c a thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, các s -ban-ngành, oàn th thành ph xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2000, k ho ch quý c a cơ quan, ơn v mình. i u 3. H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph căn c vào K ho ch tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2000 c a thành ph , ôn c, ki m tra y ban nhân dân các qu n-huy n, s -ban-ngành, oàn th thành ph trong vi c th c hi n k ho ch. Hàng quý có t ng h p tình hình báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 5. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch t ch H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n, Giám c các s -ban-ngành thành ph ch u trách nhi m th c hi n quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - H i ng ph i h p công tác ph bi n, PH giáo d c pháp lu t Chính ph CH TNCH - B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - UBMTTQ và các oàn th TP
  2. - VP/TU và các Ban ng - TAND.TP - Vi n KSND.TP - A. Dương Quang Th /S Tư pháp TP (3b) Võ Vi t Thanh - Các Thành viên H i ng ph i h p TP - Các Báo, ài thành ph - VPUB : PVP/NC, VX, T NC - Lưu Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2000 K HO CH TRI N KHAI CÔNG TÁC PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU TNĂM 2000 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07 /2000/Q -UB-NC ngày 01 tháng 02 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ) I. M c ích : 1. Nh m nâng cao hi u bi t v pháp lu t cho cán b -công ch c trong b máy Nhà nư c, ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng trong các lo i hình doanh nghi p và các t ng l p nhân dân. T ó nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a các i tư ng, góp ph n gi gìn tr t t , k cương xã h i, ngăn ng a các hành vi vi ph m pháp lu t trên a bàn dân cư và t i các cơ quan, ơn v . 2. Thông qua công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t hình thành n p s ng có văn hóa, có k cương và tác phong "S ng, làm vi c theo Hi n pháp, Pháp lu t". m b o s oàn k t nh t trí cao trong nhân dân, ph c v cho công cu c i m i c a t nư c. 3. Coi vi c Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t là bi n pháp ph c v c l c cho vi c th c hi n các nhi m v kinh t -chính tr , văn hóa, xã h i, an ninh-qu c phòng và nh ng nhi m v khác c a a phương. G n vi c hi u bi t pháp lu t v i vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v trong qu n lý Nhà nư c, qu n lý xã h i. II. Yêu c u : 1. Các c p, các ngành, các cơ quan ơn v c n quán tri t l i Ch th 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c "Tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong giai o n hi n nay" t ch c th c hi n t t công tác này cơ quan, ơn v , a phương mình. 2. Trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c n ch o t p trung, thư ng xuyên liên t c phù h p v i nhi m v , tình hình, c i m c a t ng a phương, h tr cho a phương, ơn v hoàn thành các nhi m v tr ng tâm. 3. Nâng cao trách nhi m c a các H i ng ph i h p c p thành ph , qu n-huy n, s - ngành. Th c hi n t t vi c ph i h p gi a các cơ quan, ơn v trong tri n khai k ho ch
  3. ; bi n pháp, hình th c tuyên truy n. Tăng cư ng ôn c, ki m tra, ánh giá, nh n xét không ng ng nâng cao hi u qu c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. 4. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c n ư c g n ch t v i vi c phát huy quy n làm ch c a nhân dân, g n v i vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s . m b o nguyên t c "dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra" trong th c hi n các quy nh c a pháp lu t. 5. Phát huy tính tích c c, ch ng và tinh th n trách nhi m c a i ngũ báo cáo viên pháp lu t các c p trong ph bi n, giáo d c pháp lu t cơ s . III. N i dung, i tư ng ph bi n, giáo d c pháp lu t : 1. Nh ng n i dung văn b n pháp lu t ã ư c Qu c h i thông qua t năm 1999 tr v trư c. - B Lu t Dân s : C n t p trung vào nh ng quy nh có liên quan nhi u n vi c b o v quy n và l i ích c a nhân dân, nh ng lo i quan h dân s mà nhân dân thư ng giao d ch như : Các nguyên t c c a B Lu t Dân s , các quy n nhân thân phi tài s n ; Ph n tài s n quy n s h u ; Ph n H p ng dân s nghĩa v dân s ; Ph n th a k trong B Lu t Dân s . - B Lu t Lao ng : C n t p trung vào các quy nh v quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng ; Quy nh v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi ; Quy nh v vi c làm, H p ng lao ng ; Quy nh v lao ng n , v an toàn lao ng và các quy nh v vi c gi i quy t các tranh ch p lao ng. - Lu t Hôn nhân gia ình : C n t p trung vào các quy nh v quy n và nghĩa v v ch ng, trách nhi m c a cha m , v ch ng, con ; Các quy nh v k t hôn, ly hôn, giám h , nuôi con nuôi,v.v... Khi tuyên truy n ph bi n Lu t hôn nhân và gia ình, c n k t h p ph bi n Ngh nh 83/CP v ăng ký h t ch. - Lu t t ai : C n t p trung làm rõ quy nh v n i dung quy n s h u t ai ; Vi c phân lo i t ; Vi c s d ng các lo i t ; Quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng t. Khi tuyên truy n ph bi n Lu t t ai năm 1993 c n chú ý n m t s i u b sung trong "Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai" năm 1998 k t h p ph bi n Ngh nh 17/CP v vi c th c hi n 5 quy n c a ngư i s d ng t. - Lu t Khi u n i t cáo : C n làm rõ khái ni m khi u n i, t cáo ; trình t th t c th c hi n quy n khi u n i t cáo c a công dân. ThNm quy n gi i quy t khi u n i t cáo c a các c p. Quy n giám sát vi c gi i quy t khi u n i t cáo c a i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, M t tr n T qu c,v.v... Khi tuyên truy n, ph bi n Lu t khi u n i t cáo c n k t h p các quy nh c th trong Ngh nh 64/CP hư ng d n th c hi n Lu t khi u n i t cáo. - Lu t Giáo d c : Lu t này có hi u l c t ngày 01 tháng 6 năm 1999 có liên quan nhi u n ngành Giáo d c. Vì v y c n t p trung vào các i tư ng cán b qu n lý giáo d c, giáo viên, h c sinh, sinh viên. Khi tuyên truy n, ph bi n c n i sâu vào các quy nh v h th ng giáo d c qu c dân, quy nh v nhà trư ng và các cơ s gi ng d y khác. Quy nh v quy n và nghĩa v c a nhà giáo, ngư i h c,v.v... Ngoài m t s Lu t ã nêu trên ; các qu n-huy n, s -ngành tùy thu c vào nhu c u c a t ng cơ quan ơn v t ch c ph bi n các Lu t khác như : Lu t nghĩa v quân s ; Lu t b o v chăm sóc giáo d c tr em ; Lu t Môi trư ng ; Lu t M t tr n,v.v... - Pháp l nh x lý vi ph m hành chính : C n phân bi t rõ gi a hành chính và hình s . Các hình th c x ph t hành chính, x lý hành chính ; Các quy nh v thNm quy n x
  4. ph t, x lý hành chính ; Khi tuyên truy n, ph bi n Pháp l nh x lý vi ph m hành chính c n chú ý n các m ng x lý, x ph t hành chính ư c quy nh các Ngh nh hư ng d n th c hi n Pháp l nh này. - Pháp l nh dân quân t v và Pháp l nh d b ng viên : C n làm rõ các quy nh c a Nhà nư c v dân quân t v . i tư ng tham gia dân quân t v , l c lư ng d b ng viên. Quy n và nghĩa v c a l c lư ng dân quân t v , l c lư ng d b ng viên. - Pháp l nh v t ch c và ho t ng hòa gi i cơ s : C n làm rõ m c ích ý nghĩa c a công tác hòa gi i ; Các lo i v vi c ư c hòa gi i, không ư c hòa gi i ; Trình t th t c hòa gi i. ng th i làm rõ s khác nhau c a hòa gi i cơ s và hòa gi i b t bu c Tòa án, cơ quan qu n lý Nhà nư c. Ngoài nh ng văn b n trên, hi n nay y ban Thư ng v Qu c h i ã ban hành r t nhi u Pháp l nh trên nhi u lĩnh v c khác nhau do v y các ơn v a phương tùy vào i u ki n hoàn c nh và nhu c u ph c v cho ch c năng, nhi m v c a mình tuyên truy n, ph bi n cho phù h p. Ví d i v i cán b công ch c c n tuyên truy n 3 Pháp l nh : Cán b công ch c, Pháp l nh ch ng tham nhũng, Pháp l nh th c hành ti t ki m ch ng lãng phí,v.v... 2. M t s n i dung văn b n pháp lu t có hi u l c trong năm 2000 : Trong năm 2000 c n t p trung tuyên truy n, ph bi n m t s Lu t ã ư c Qu c h i thông qua nhưng có hi u l c trong năm 2000, như : Lu t doanh nghi p, B Lu t Hình s (s a i), Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam, Lu t Thu chuy n quy n s d ng t, Pháp l nh thương phi u và Pháp l nh ch t lư ng hàng hóa. ngoài ra trong quý III, quý IV năm 2000 c n t p trung vào các Lu t s ư c Qu c h i thông qua trong kỳ h p th 7 như Lu t Hôn nhân gia ình s a i, Lu t Khoa h c công ngh , Lu t s a i b sung m t s i u trong B Lu t t t ng hình s ; Lu t Kinh doanh b o hi m ; Lu t phòng ch ng ma túy, Lu t v ho t ng giám sát Qu c h i ; Lu t dân t c ; Lu t phòng cháy ch a cháy,v.v... Các Pháp l nh như : Pháp l nh v tình tr ng khNn c p ; Pháp l nh v phí, l phí ; Pháp l nh s a i b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b -công ch c ; ch ng tham nhũng ; thi hành án dân s , Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (s a i), Pháp l nh v tôn giáo ; Pháp l nh v thú y ; Pháp l nh v H p ng kinh t (s a i),v.v... 3. i tư ng tuyên truy n ph bi n : Tùy thu c tình hình c a cơ quan, ơn v , a phương. H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t qu n-huy n, s -ngành ch o cho các cơ quan ban ngành ch c năng phân lo i i tư ng l a ch n nh ng chuyên pháp lu t phù h p v i i u ki n hoàn c nh, ch c năng, nhi m v c a mình tuyên truy n, ph bi n cho phù h p. IV. M t s bi n pháp c n t p trung lãnh o, ch o v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong năm 2000 : 1. V t ch c : i v i H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t qu n-huy n c n t ch c rút kinh nghi m sau m t năm ho t ng, t ó nâng cao trách nhi m c a các
  5. thành viên H i ng, tăng cư ng ph i h p t hi u qu cao trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. K p th i ki n toàn l i nhân s phù h p, ban hành quy ch ho t ng c a H i ng. i v i các S chưa thành l p H i ng c n s m thành l p ho t ng theo quy nh c a Chính ph . 2. V hình th c, bi n pháp tuyên truy n : Bi n pháp ch y u tăng cư ng Ny m nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cơ s v n là tuyên truy n mi ng ; h i thi, h i th o v nh ng chuyên pháp lu t ; biên so n in n phát hành tài li u tuyên truy n k t h p v i m t s hình th c khác như khNu hi u, panô, áp phích, loa truy n thanh, phát thanh,v.v... th c hi n t t các bi n pháp tuyên truy n các qu n-huy n c n có k ho ch ng n h n, dài h n, c th ; c n t ra các ch tiêu thi ua c th cho các ơn v m b o tính liên t c thư ng xuyên trong tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 3. i v i báo cáo viên pháp lu t : Sau khi có quy t nh công nh n và c p th báo cáo viên pháp lu t, H i ng ph i h p các c p c n thông báo r ng rãi h , tên, a ch ; chuyên pháp lu t ã ăng ký báo cáo c a các báo cáo viên các cơ quan, ơn v có nhu c u bi t mà liên h . Báo cáo viên c p nào do H i ng ph i h p c p ó qu n lý, i u ng. Duy trì t t ch báo cáo, h i h p và b i dư ng nghi p v cho báo cáo viên h phát huy ư c vai trò, trách nhi m c a mình trong ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t. 4. V t sách pháp lu t : Năm 1999, 303 xã-phư ng u ã có t sách pháp lu t, bư c sang năm 2000 trên cơ s kinh phí ã ư c c p theo quy nh, các xã-phư ng c n trang b thêm các u sách theo hư ng d n c a B Tư pháp. H i ng ph i h p các qu n-huy n c n ch o cho xã-phư ng có quy ch qu n lý, s d ng t sách. Có thông báo r ng rãi cho nhân dân n mư n c và nghiên c u, tránh tình tr ng có t sách làm hình th c, s d ng không có hi u qu . 5. V ho t ng hòa gi i cơ s : Th c hi n Pháp l nh và Ngh nh hư ng d n v t ch c và ho t ng hòa gi i cơ s , các qu n-huy n c n xây d ng ki n toàn l i các t hòa gi i theo hư ng : Nơi nào ã có và ang ho t ng thì Ch t ch y ban nhân dân xã-phư ng ra quy t nh công nh n danh sách hòa gi i viên ; Nơi nào chưa thành l p thì M t tr n T qu c xã- phư ng ph i h p v i Tư pháp t ch c h p dân b u t hòa gi i, công nh n hòa gi i viên theo quy nh. M i quý các qu n-huy n c n t ch c b i dư ng m t s ki n th c pháp lu t cho các t viên t hòa gi i. Hàng năm t ch c t ng k t công tác hòa gi i a phương. Trong năm 2000 c n t ch c t t cu c thi "Hòa gi i viên gi i" c p qu n- huy n, thành ph . y ban nhân dân phư ng-xã c n h tr m t s phương ti n v t ch t ; làm t t vi c bi u dương khen thư ng ho t ng hòa gi i t hi u qu cao. 6. V các ho t ng truy n thông : ài Truy n hình thành ph c n duy trì và c i ti n các chuyên m c pháp lu t như : "S ng và làm vi c theo pháp lu t", "Ki n th c pháp lu t", "An toàn giao thông", "An ninh tr t t " ph c v t t hơn nhu c u khán gi . ài phát thanh, báo chí, t tin các qu n-huy n c n có nhi u thông tin pháp lu t n b n c. H i Lu t gia các qu n- huy n ph i h p v i các Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa thông tin thư ng xuyên m nh n m t s trang pháp lu t trên t tin a phương ph c v yêu c u nhi m v c a a phương.
  6. 7. Ho t ng tr giúp pháp lý mi n phí : Trung tâm tr giúp pháp lý mi n phí thành ph thu c S Tư pháp c n ph i h p v i các ơn v , có k ho ch c th tăng cư ng tr giúp pháp lý mi n phí t i trung tâm và các i m cơ s t i vùng sâu, vùng xa. Các cơ quan Tư pháp qu n-huy n c n ph i h p v i trung tâm tr giúp pháp lý thành ph t o i u ki n thu n l i c ng tác viên tr giúp pháp lý ho t ng t t. Các văn phòng tư v n pháp lý, văn phòng lu t sư c n b trí th i gian phù h p tr giúp pháp lý mi n phí cho ngư i nghèo và di n chính sách. 8. V ch h p, báo cáo c a H i ng ph i h p : - nh kỳ m i quý m t l n H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t qu n-huy n, s -ngành t ch c h p H i ng ki m i m ánh giá ho t ng trong quý, bàn bi n pháp th c hi n k ho ch công tác quý sau. - M i quý m t l n, H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t qu n- huy n, s -ngành có t ng h p tình hình ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a cơ quan, ơn v , a phương mình v cho thư ng tr c H i ng ph i h p thành ph (s 143 Pasteur, qu n 3). - Tháng 12 năm 2000 t ch c t ng k t năm v công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t t i cơ quan, ơn v , a phương và g i báo cáo t ng k t v thư ng tr c H i ng ph i h p thành ph ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản