Quyết định số 07/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 07/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 07/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c vào Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 129/TT- KH T-TH ngày 15 tháng 01 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2001 theo bi u ính kèm như sau :. K ho ch t ngu n v n bán nhà và cho thuê nhà s h u Nhà nư c 851,03 t ng ; v n kh u hao cơ b n và ph thu ti n i n 372,89 t ng ; v n kh u hao cơ b n, s a ch a l n, qu phát tri n s n xu t, ph thu ti n nư c và thu kinh doanh nư c s ch ư c l i 546,05 t ng ; v n t tài kho n thu v c ph n hóa 43,346 t ng ; thu qu ng cáo truy n hình 305,81 t ng ; v n phát hành vé s ki n thi t và huy ng c a oàn viên thanh niên xây d ng trư ng h c 8,649 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2001, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. Th trư ng các dơn v ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - Ban KTNS/H ND.TP - VPUB : CPVP, các T NCTH T TH (4b) - Lưu (TH) Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản