Quyết định số 07/2003/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 07/2003/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2003/QĐ-BTNMT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2003/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2003/Q -BTNMT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T P CHÍ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. Căn c Ngh nh s 51/2002/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí. Theo ngh c a T ng biên t p T p chí Tài nguyên và môi trư ng, V trư ng v T ch c cán b . QUY T NH: i u 1. V trí và ch c năng T p chí Tài nguyên và Môi trư ng là t ch c s nghi p tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, có ch c năng tuyên truy n, ph bi n ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng, b o v tài nguyên t, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng th y văn và o c b n , gi i thi u các i n hình tiên ti n, trao i kinh nghi m v công tác qu n lý, nh ng thành t u, k t qu nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n ch c năng c a T p chí ã ư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này. 2. T ch c th c hi n các công vi c thu c quy trình biên t p, xu t b n và phát hành T p chí. 3. Th c hi n các d ch v xu t b n thông tin, tài li u tham kh o, ăng tin qu ng cáo theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c m ng lư i c ng tác viên c a T p chí, t ch c ào t o, b i dư ng c ng tác viên. 5. Qu n lý t ch c, biên ch , công ch c, lao ng và tài s n c a T p chí.
  2. 6. Th ng kê, báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 7. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c a) Lãnh o T p chí có T ng biên t p và m t s Phó T ng biên t p. T ng biên t p ch u trách nhi m trư c B trư ng v các nhi m v ư c giao, quy nh ch c năng, nhi m v c a các t ch c thu c T p chí, xây d ng quy ch làm vi c và i u hành m i ho t ng c a T p chí. Phó T ng biên t p ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v lĩnh v c công tác ư c phân công. b) T ch c c a T p chí: 1. Ban biên t p. 2. Ban tr s và phát hành. 3. B ph n thư ng trú t i thành ph H Chí Minh. c) T p chí Tài nguyên và Môi trư ng là ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên, có con d u riêng, ư c m tài kho n theo quy nh hi n hành. Tr s tòa so n T p chí Tài nguyên và Môi trư ng óng t i thành ph Hà N i. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. T ng biên t p T p chí Tài nguyên và Môi trư ng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Mai Ái Tr c
Đồng bộ tài khoản