Quyết định số 07/2004/QĐ-BNV về việc đổi tên Hội Phân bón Việt Nam thành Hiệp hội Phân bón Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2004/QĐ-BNV về việc đổi tên Hội Phân bón Việt Nam thành Hiệp hội Phân bón Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2004/QĐ-BNV về việc đổi tên Hội Phân bón Việt Nam thành Hiệp hội Phân bón Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2004/QĐ-BNV về việc đổi tên Hội Phân bón Việt Nam thành Hiệp hội Phân bón Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2004/Q -BNV Hà N i , ngày 11 tháng 02 năm 2004 QUY T NH V VI C I TÊN H I PHÂN BÓN VI T NAM THÀNH HI P H I PHÂN BÓN VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Xét ngh c a H i Phân bón Vi t Nam, ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và c a V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Cho phép i tên H i Phân bón Vi t Nam thành Hi p h i Phân bón Vi t Nam. i u 2. Hi p h i Phân bón Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l Hi p h i ư c B trư ng B N i v phê duy t và ch u s qu n lý nhà nư c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Hi p h i Phân bón Vi t Nam t lo li u kinh phí và phương ti n ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Ch t ch Hi p h i Phân bón Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph và Chánh Văn phòng B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG ng Qu c Ti n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản