Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
17
download

Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 24 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH GIÁ QUY HO CH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph v Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 v Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng; Ngh đ nh s 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý D án đ u tư xây d ng công trình; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này t p Giá Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Đi u 2. Giá Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy đ nh trong t p giá này đư c dùng làm căn c l p, th m đ nh, phê duy t, ch n th u tư v n thi t k quy ho ch, ký k t h p đ ng kinh t và thanh toán chi phí đi u tra, l p Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn trong ph m vi c nư c. Đi u 3. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 02/2000/QĐ-BNN-KH ngày 04/01/2000 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 4. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v có liên quan, Giám đ c S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
  2. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* T P GIÁ QUY HO CH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Ph n 1: QUY Đ NH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. Giá l p Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy đ nh trong t p giá này là căn c cho vi c l p, th m đ nh, phê duy t, giao nh n th u tư v n thi t k quy ho ch, ký k t h p đ ng kinh t và thanh toán chi phí đi u tra, l p Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. 2. Ph m vi áp d ng: áp d ng cho l p các d án Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn trong ph m vi c nư c b ng các ngu n v n đ u tư: - V n ngân sách Nhà nư c; - V n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; - V n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c t huy đ ng, v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh. - V n đ u tư c a các thành ph n kinh t đ u tư vào lĩnh v c phát tri n nông nghi p và nông thôn. 3. Cơ s xây d ng giá l p Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: 3.1. Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 v Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng và s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình. 3.2. Quy t đ nh s 195/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/12/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành các tiêu chu n ngành: - 10 TCN 68-84: Quy ph m đi u tra l p b n đ đ t t l l n. - 10 TCN 343-98: Quy trình Đánh giá đ t đai ph c v nông nghi p. - 10 TCN 345-98: Quy trình Quy ho ch t ng th nông nghi p và nông thôn. - 10 TCN 344-98: Quy trình Quy ho ch ngành hàng nông nghi p. Và Quy t đ nh s 64 NN-KHKT/QĐ ngày 09/3/1987 c a B Nông nghi p ban hành tiêu chu n ngành 10 TCN 81-87: Quy ph m v quy ho ch h p tác xã nông nghi p. 3.3. Các quy đ nh c a Nhà nư c v ch đ ti n lương, công tác phí, chi phí h i ngh t i th i đi m tháng 1/2005, g m: + Ngh đ nh s 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy đ nh m c lương t i thi u (290.000 đ ng/tháng). + Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch đ ti n lương đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. + Thông tư liên t ch s 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 c a liên t ch B N i v và B Tài chính, hư ng d n th c hi n chuy n x p lương cũ sang lương m i đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. + Thông tư liên t ch s 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 c a liên t ch B N i v , B Lao đ ng Thương binh và Xã h i, B Tài chính, hư ng d n th c hi n ch đ ph c p thu hút. + Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 c a liên t ch B Lao đ ng Thương binh và Xã h i - B Tài chính - U ban Dân t c và mi n núi hư ng d n th c hi n ch đ ph c p khu v c. + Thông tư s 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch đ ph c p trách nhi m công vi c đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. + Thông tư s 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch đ ph c p lưu đ ng đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. + Thông tư s 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 c a B N i v , hư ng d n th c hi n ch đ ph c p đ c h i, nguy hi m đ i v i cán b , công ch c, viên ch c. + Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 c a B Tài chính quy đ nh ch đ công tác phí, ch đ h i ngh đ i v i các cơ quan hành chính và đơn v s nghi p công l p trong c nư c. 3.4. Quy t đ nh s 519/2002/QĐ-BKH ngày 26/8/2002 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành t m th i khung giá, đ nh m c chi phí xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ngành, lãnh th .
  3. 4. Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy đ nh các lo i công tác không tách r i trong thành ph n h sơ và đư c tính chi phí theo t ng lo i công tác riêng bi t g m: a. Công tác l p Quy ho ch t ng th nông nghi p và Phát tri n nông thôn b. Công tác l p Quy ho ch ngành hàng nông nghi p. c. Công tác Đi u tra, đánh giá đ t đai ph c v l p quy ho ch nông nghi p. 5. M c giá Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn chưa bao g m chi phí cho công tác kh o sát đo đ c l p b n đ đ a hình, kh o sát đ a ch t, khoáng s n, thu văn, ch t lư ng nư c, chi phí chuy n quân t cơ quan đ n vùng c n quy ho ch. N u th c hi n các công vi c này thì đư c phép áp d ng m c giá c a các ngành theo quy đ nh hi n hành. 6. M c giá Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy đ nh trong ph n II c a t p giá này bao g m các kho n chi phí: v t li u, nhân công, máy móc thi t b , b o hi m xã h i, b o hi m y t , công đoàn chi phí qu n lý, thu nh p ch u thu tính trư c (chưa bao g m thu giá tr gia tăng). 7. M c giá Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy đ nh t i văn b n này đư c xác đ nh theo các đi u ki n chu n sau: 7.1. Ranh gi i vùng quy ho ch: là di n tích đ t t nhiên trong ph m vi lãnh th c n quy ho ch (xã, huy n, t nh, vùng kinh t -sinh thái). 7.2. Mi n đ a hình: là vùng đ ng b ng. 7.3. Di n tích t nhiên c a vùng quy ho ch mà trong đó t l gi a di n tích đ t nông nghi p so v i di n tích đ t t nhiên nh hơn ho c b ng: + Đ ng b ng: 80 %. + Trung du: 25 %. + Mi n núi: 8 %. 8. M c giá l p Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn đư c đi u ch nh v i các h s trong các trư ng h p sau: 8.1. H s v ranh gi i vùng c n quy ho ch không n m trong ph m vi m t đơn v hành chính (xã, huy n, t nh, vùng kinh t -sinh thái): - Hai đơn v hành chính: K1 = 1,05; - Ba đơn v hành chính: K1 = 1,10; - Hơn ba đơn v hành chính: K1 = 1,15. 8.2. H s v mi n đ a hình: - Vùng đ ng b ng: K2 = 1,0; - Vùng trung du: K2 = 1,1; - Vùng mi n núi: K2 = 1,2. 8.3. T l gi a di n tích đ t nông nghi p so v i di n tích đ t t nhiên vùng quy ho ch l n hơn các m c quy đ nh đi m 7.3: K3 = 1,05 9. Khi l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn có quy mô không trùng v i quy mô quy đ nh trong các b ng giá ph n II (b ng 1, b ng 2) thì chi phí l p quy ho ch đư c xác đ nh như sau: 9.1. Quy mô c n l p quy ho ch ph m vi gi a các quy mô quy đ nh trong b ng giá, thì chi phí l p quy ho ch đư c tính theo công th c: Gb - Ga Gx = {[ ---------------- x ( Qx - Qa ) ] + Ga} x K1 x K2 x K3 Qb - Qa Trong đó: - Gx : Giá l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn chưa có thu giá tr gia tăng cho quy mô c n tính, (tri u đ ng); - Gb : Giá l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng lo i c a quy mô c n trên quy mô c n tính, (tri u đ ng); - Ga : Giá l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng lo i c a quy mô c n dư i quy mô c n tính, (tri u đ ng); - Qb : Quy mô di n tích đ t t nhiên c n trên quy mô c n tính, (ha);
  4. - Qa : Quy mô di n tích đ t t nhiên c n dư i quy mô c n tính, (ha); - Qx: Quy mô di n tích đ t t nhiên l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn c n tính, (ha); - K1 : H s v ranh gi i đơn v hành chính; - K2 : H s v mi n đ a hình. - K3 : H s v t l di n tích đ t nông nghi p so v i đ t t nhiên. 9.2. Quy mô di n tích đ t t nhiên c n l p quy ho ch ngoài ph m vi các quy mô quy đ nh trong b ng giá, thì giá l p quy ho ch đư c tính theo công th c: Ga Gy = ----------- x Qy x K1 x K2 x K3 Qa Trong đó: - Gy : Giá l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn chưa có thu giá tr gia tăng cho quy mô c n tính, (tri u đ ng); - Qy : Quy mô di n tích đ t t nhiên l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn c n tính, (ha); - Ga : Giá l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng lo i có quy mô l n hơn trong b ng giá (n u Qy > Qa) ho c c a quy mô cùng lo i nh hơn trong b ng giá (n u Qy < Qa), (tri u đ ng); - Qa : Quy mô di n tích đ t t nhiên l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng lo i có quy mô l n hơn trong b ng giá (n u Qy > Qa) ho c c a quy mô cùng lo i nh hơn trong b ng giá (n u Qy < Qa), (ha); - K1 : H s v ranh gi i đơn v hành chính; - K2 : H s v mi n đ a hình. - K3 : H s v t l di n tích đ t nông nghi p so v i đ t t nhiên. 10. N i ngo i suy t l chi phí qu n lý, th m đ nh, xét duy t Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn đư c tính tương t theo phương pháp trên. 11. Đ i v i nh ng công vi c l p Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn khi áp d ng quy đ nh trong văn b n này không phù h p ho c chưa đư c quy đ nh đ nh m c chi phí thì chi phí l p Quy ho ch nông nghi p và Phát tri n nông thôn đư c xác đ nh b ng cách l p d toán trình Ngư i có th m quy n phê duy t. Ngư i có th m quy n phê duy t là Ngư i phê duy t D án Quy ho ch Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ho c Ngư i đư c u quy n phê duy t theo quy đ nh. 12. Khi Nhà nư c có thay đ i v ch đ chính sách (ti n lương, giá v t tư, nhiên li u, máy móc...) thì t p giá này s đư c đi u ch nh theo n i dung hư ng d n c a các cơ quan có th m quy n./. Ph n 2: B NG GIÁ L P QUY HO CH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B NG 1: B NG GIÁ L P QUY HO CH T NG TH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (1) N i dung Quy mô di n tích t nhiên vùng l p quy ho ch (ĐVT: 1.000 chi phí ≤1 3 15 20 30 100 200 300 500 1,0 1. Giá l p Quy ho ch t ng th nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo t l b n đ (ĐVT: Tri u đ ng): 1/2.000 (2) 238.7 1/5.000 77.0 150.4 1/10.000 100.3 376.0 1/25.000 308.4 375.7 496.3 1/50.000 452.1 581.2 755.6 906.2 1/100.000 856.5 1027.8 113 1/250.000 895 1/500.000
  5. 1/1.000.000 2. T l chi phí qu n lý, th m đ nh, xét duy t quy ho ch (ĐVT: % giá l p QH): 7.6 7.5 7.1 7.0 6.9 6.4 6.2 6.1 5.7 5. Ghi chú: I. (1) S n ph m giao n p theo quy đ nh l p d án quy ho ch t ng th nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i B ng 1 g m: a. Ph n báo cáo thuy t minh (m i lo i 10 quy n): - Báo cáo tóm t t. - Báo cáo thuy t minh t ng h p có sơ đ , bi u đ minh ho và các ph bi u tính toán kèm theo. - Các báo cáo chuyên đ (n u có). b. Ph n b n đ màu ( 01 b n đ , biên v theo phơng pháp s hoá b n đ ): - B n đ quy ho ch t ng th nông nghi p và phát tri n nông thôn. (2) Trong khi cha ban hành quy ph m quy ho ch chi ti t nông nghi p và phát tri n nông thôn nên t m th i áp d ng theo b ng g nông nghi p và phát tri n nông thôn. II. Đ có đ h sơ trình duy t quy ho ch t ng th nông nghi p và phát tri n nông thôn, ch đ u t c n có nh ng tài li u b t bu c a. B n đ th nh ng cùng t l v i b n đ c a B ng 1 kèm theo thuy t minh (Chi phí đ c quy đ nh t i B ng 3-Ph n II) b. B n đ hi n tr ng s d ng đ t cùng t l v i b n đ c a B ng 1 kèm theo thuy t minh (Chi phí đ c quy đ nh t i B ng 3-Ph c. B n đ phân h ng m c đ thích nghi cùng t l v i b n đ c a B ng 1 kèm theo thuy t minh (Chi phí đ c quy đ nh t i B ng B NG 2: B NG GIÁ L P QUY HO CH NGÀNH HÀNG NÔNG NGHI P (1) N i dung chi phí Quy mô di n tích t nhiên vùng l p quy ho ≤1 3 15 20 30 100 200 1. Giá l p Quy ho ch ngành hàng nông nghi p theo t l b n đ (ĐVT: Tri u đ ng): 1/2.000 (2) 158.4 1/5.000 66.6 129.8 1/10.000 86.5 324.5 1/25.000 266.0 324.8 442.4 1/50.000 368.7 581.0 716.1 1/100.000 1/250.000 1/500.000 1/1.000.000 2. T l chi phí qu n lý, th m đ nh, xét duy t quy ho ch (ĐVT: % giá l p QH): 7.6 7.5 7.1 7.0 6.9 6.4 6.2 Ghi chú: I. (1) S n ph m giao n p theo quy đ nh l p d án quy ho ch ngành hàng nông nghi p t i B ng 2 g m: a. Ph n báo cáo thuy t minh (m i lo i 10 quy n): - Báo cáo tóm t t. - Báo cáo thuy t minh t ng h p kèm theo sơ đ , b ng bi u tính toán. - Các báo cáo chuyên đ (n u có). - Băng hình, nh, sơ đ , bi u đ (n u có). b. Ph n b n đ màu ( m i lo i 01 b n đ , biên v theo phơng pháp s hoá b n đ ):
  6. - B n đ đ xu t quy ho ch s d ng đ t. - B n đ quy ho ch ngành hàng nông nghi p. (2) Trong khi cha ban hành quy ph m quy ho ch chi ti t ngành hàng nông nghi p nên t m th i áp d ng theo b ng giá l p Quy ho ch ngành hàng nông nghi p. II. Đ có đ h sơ trình duy t quy ho ch ngành hàng nông nghi p, ch đ u t c n có nh ng tài li u b t bu c sau: a. B n đ th nh ng cùng t l v i b n đ c a B ng 2 kèm theo thuy t minh (Chi phí đ c quy đ nh t i B ng 3-Ph n II) b. B n đ hi n tr ng s d ng đ t cùng t l v i b n đ c a B ng 2 kèm theo thuy t minh (Chi phí đ c quy đ nh t i B ng 3-Ph n II) c. B n đ phân h ng m c đ thích nghi cùng t l v i b n đ c a B ng 2 kèm theo thuy t minh (Chi phí đ c quy đ nh t i B ng 3-Ph n II) B ng 3:B NG GIÁ ĐI U TRA, ĐÁNH GIÁ Đ T ĐAI PH C V QUY HO CH NÔNG NGHI P B nđ B nđ TT N i dung chi phí B nđ hi n tr ng phân h ng th nh ng s d ng m cđ đ t thích nghi 1 Giá đi u tra, đánh giá đ t đai theo t l b n đ (ĐVT: đ ng/ha) 1/2.000 90 688 45 278 47 707 1/5.000 60 033 29 835 31 867 1/10.000 41 638 11 540 15 924 1/25.000 27 563 7 604 10 637 1/50.000 12 191 2 774 3 570 1/100.000 7 213 2 096 1 753 1/250.000 447 176 268 2 Chi phí qu n lý, th m đ nh, nghi m thu (ĐVT: % giá) 7.0 6.5 6.5 Ghi chú: M c giá t i B ng 3 quy đ nh đ đi u tra, đánh giá đ t đai ph c v quy ho ch nông nghi p, bao g m: 1. Đi u tra xây d ng b n đ th nh ng g m các s n ph m: - B n đ th nh ng (01 b n đ , biên v b ng phơng pháp s hoá b n đ ). - Báo cáo thuy t minh b n đ th nh ng (10 quy n). 2. Đi u tra xây d ng b n đ hi n tr ng s d ng đ t g m các s n ph m: - B n đ hi n tr ng s d ng đ t (01b n đ , biên v b ng phơng pháp s hoá b n đ ). - Báo cáo thuy t minh b n đ hi n tr ng s d ng đ t (10 quy n). 3. Đi u tra, đánh giá, xây d ng b n đ phân h ng m c đ thích nghi g m các s n ph m: - B n đ phân h ng m c đ thích nghi đ t đai (01b n đ , biên v b ng phơng pháp s hoá b n đ ). - Báo cáo thuy t minh b n đ phân h ng m c đ thích nghi (10 quy n). KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản