Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT về việc Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 07/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C C NG BI N THU C NA PH N T NH THÁI BÌNH VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I THÁI BÌNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Căn c ý ki n c a y ban nhân dân t nh Thái Bình t i Công văn s 1710/UBND-CN ngày 17 tháng 10 năm 2006; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1: 1. Nay công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Thái Bình bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng c a c ng bi n Diêm i n; b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c c ng bi n Diêm i n. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n Diêm i n thu c a ph n t nh Thái Bình tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh c th như sau: 1. Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m A1, A2, A3, A4, và A5, có t a sau ây: A1: 22033'48"N, 106034'30"E; A2: 20032'00"N, 106038'36"E;
  2. A3: 20030'00"N, 106038'36"E; A4: 20030'00"N, 106037'00"E; A5: 20033'12"N, 106034'12"E; 2. Ranh gi i v phía t li n: ư c gi i h n t i m A1 n i m A5 ch y d c theo sông Diêm i n n c u Diêm i n, k c l ch c ng Diêm i n và l ch Quang Lang. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào c ng bi n Diêm i n thu c a ph n t nh Thái Bình, ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 20030'42"N, 106037'53"E; 2. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: là vùng nư c ư c gi i h n t c a sông Diêm i n n cách c ng Diêm i n 100 mét v phía h lưu. i v i tàu cá ch ư c neo u trong l ch Quang Lang tính t c a sông Diêm i n vào sâu trong l ch là 300 mét. i u 4. C ng v hàng h i Thái Bình có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c c ng bi n Diêm i n thu c a ph n t nh Thái Bình. 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2, i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Thái Bình còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Thái Bình. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 1027/1999/Q -BGTVT ngày 29 tháng 4 năm 1999 c a B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng Diêm i n t nh Thái Bình. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Thái Bình, Giám c C ng v hàng h i Thái Bình, Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  3. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản