Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N C N GI Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 07/2007/QĐ-UBND C n Gi , ngày 21 tháng 09 năm 2007 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A B NH VI N C N GI Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 04 năm 2005 c a B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t đ a phương; Căn c Quy t đ nh s 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch B nh vi n; Căn c Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p B nh vi n huy n C n Gi tr c thu c y ban nhân dân huy n C n Gi ; Xét đ ngh c a Giám đ c B nh vi n C n Gi T trình s 190/TTr-BV ngày 04 tháng 09 năm 2007 và Trư ng Phòng N i v huy n, QUY T Đ NH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a B nh vi n C n Gi . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tư pháp, Giám đ c B nh vi n C n Gi , Th trư ng các ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n H u Hi p QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A B NH VI N C N GI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 07/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 09 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n C n Gi ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. B nh vi n C n Gi là ơn v s nghi p y t tr c thu c y ban nhân dân huy n C n Gi , ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân huy n và hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t . Đi u 2. B nh vi n C n Gi có tr s , có tư cách pháp nhân và con d u riêng, đư c c p kinh phí ho t đ ng và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c.
  2. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V Đi u 3. Ch c năng B nh vi n C n Gi có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn v k thu t y t như c p c u, khám ch a b nh, phòng b nh cho ngư i dân trên đ a bàn huy n C n Gi ; đào t o cán b y t ; nghiên c u khoa h c và ch đ o tuy n (v chuyên môn k thu t) các Tr m Y t xã, th tr n. Đi u 4. Nhi m v : 1. C p c u, khám b nh, ch a b nh: a) Ti p nh n t t c các trư ng h p ngư i b nh t ngoài vào ho c t các cơ s y t chuy n đ n đ c p c u, khám b nh, ch a b nh n i trú ho c ngo i trú. b) T ch c khám s c kh e và ch ng nh n s c kh e theo quy đ nh c a Nhà nư c. c) Có trách nhi m gi i quy t toàn b b nh thông thư ng v n i khoa và các trư ng h p c p c u v ngo i khoa. d) T ch c giám đ nh s c kh e khi có yêu c u. đ) T ch c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi vư t quá kh năng chuyên môn c a B nh vi n cũng như theo quy đ nh c a S Y t . 2. Đào t o cán b y t : a) B nh vi n là cơ s th c hành cho các trư ng, l p trung h c y t . b) T ch c đào t o liên t c cho các thành viên trong B nh vi n và cơ s y t tuy n dư i đ nâng cao trình đ chuyên môn và k năng qu n lý chăm sóc s c kh e ban đ u. 3. Nghiên c u khoa h c v y h c: a) T ch c t ng k t, đánh giá các đ tài và chương trình v chăm sóc s c kh e ban đ u. b) Tham gia các công trình nghiên c u v y t c ng đ ng và d ch t h c trong công tác chăm sóc s c kh e ban đ u. c) Nghiên c u áp d ng y h c c truy n và phương pháp ch a b nh không dùng thu c. 4. Ch đ o tuy n dư i v chuyên môn, k thu t: a) L p k ho ch và ch đ o Tr m Y t xã, th tr n th c hi n các phác đ ch n đoán và đi u tr . b) T ch c ch đ o các Tr m Y t xã, th tr n th c hi n công tác chăm sóc s c kh e ban đ u và th c hi n các chương trình y t đ a phương. 5. Phòng b nh: a) Ph i h p v i các cơ s y t d phòng thư ng xuyên th c hi n nhi m v phòng b nh, phòng d ch. b) Tuyên truy n, giáo d c s c kh e cho c ng đ ng. 6. H p tác qu c t : Tham gia chương trình h p tác v i các t ch c và cá nhân ngoài nư c theo quy đ nh c a Nhà nư c. 7. Qu n lý kinh t y t : a) Có k ho ch s d ng hi u qu ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n kinh phí khác; b) T o thêm ngu n kinh phí t các d ch v y t : vi n phí, b o hi m y t , đ u tư nư c ngoài và các t ch c kinh t . c) Th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a B nh vi n nh m t ng bư c th c hi n h ch toán chi phí khám b nh và ch a b nh.
  3. Ngoài ra, B nh vi n C n Gi còn có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v khác do y ban nhân dân huy n ch đ o và theo s phân c p chuyên môn c a S Y t quy đ nh c th cho B nh vi n tuy n huy n. Chương 3: CƠ C U T CH C Đi u 5. T ch c b máy 1. B nh vi n C n Gi do Giám đ c đi u hành, có t hai đ n ba Phó Giám đ c giúp vi c cho Giám đ c: a) Giám đ c, Phó Giám đ c B nh vi n C n Gi do Ch t ch y ban nhân dân huy n b nhi m, mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n. Riêng Giám đ c có s th a thu n b ng văn b n v i Giám đ c S Y t . b) Giám đ c B nh vi n C n Gi quy t đ nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c. Sau khi có văn b n th a thu n v i Trư ng Phòng N i v huy n. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng K ho ch t ng h p và Đi u dư ng. b) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr . c) Phòng Tài chính - K toán. 3. Các khoa: Tùy theo nhu c u và tình hình th c t t i B nh vi n mà t ch c các khoa như sau: - Khoa Khám b nh (bao g m c chuyên khoa Tai Mũi H ng - Răng Hàm M t - M t). - Khoa H i s c c p c u. - Khoa N i - Nhi - Khoa Ngo i t ng h p. - Khoa Ph s n. - Khoa Y h c c truy n và V t lý tr li u. - Khoa Xét nghi m và Ch n đoán hình nh. - T Ch ng nhi m khu n. - Khoa Dư c. Đi u 6. Biên ch Biên ch c a B nh vi n C n Gi th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2007 c a B Y t và B N i v , do y ban nhân dân huy n quy t đ nh trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t c a huy n do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 4: CH Đ LÀM VI C Đi u 7. Ch đ làm vi c 1. Giám đ c là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a B nh vi n C n Gi , đ ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn k thu t c a S Yt . 2. Phó Giám đ c B nh vi n là ngư i giúp vi c cho Giám đ c, đư c Giám đ c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên đ i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng công vi c đư c phân công ph trách và đư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám đ c đi v ng. Đi u 8. Trách nhi m c a Trư ng, Phó các khoa, phòng tr c thu c B nh vi n
  4. 1. Đi u hành t t c các ho t đ ng chuyên môn, qu n lý nhân s và ch u trách nhi m trư c Giám đ c v m i ho t đ ng c a khoa, phòng. 2. Có trách nhi m báo cáo cho Giám đ c nh ng vi c đã th c hi n, nh ng khó khăn, nhu c u c a khoa, phòng (báo cáo tr c ti p ho c b ng văn b n) đ Giám đ c xem xét quy t đ nh. Đi u 9. Trách nhi m c a cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng 1. Th c hi n nghiêm các quy đ nh c a pháp lu t và Pháp l nh Cán b , công ch c quy đ nh. Hoàn thành nhi m v đư c giao v i tinh th n trách nhi m cao, trong gi làm vi c ph i m c đ ng ph c và đeo b ng tên theo quy đ nh. 2. Cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng ph i có thái đ , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n cán b ph trách và lãnh đ o B nh vi n, c a đ ng nghi p, cũng như c a ngư i b nh và gia đình b nh nhân. Đi u 10. Ch đ h i h p 1. B nh vi n huy n hàng tháng t ch c h p m t l n đ ki m đi m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và đ ra công tác cho tháng ti p theo, đ ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch đ m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh đ a phương; t ch c h p đ t xu t đ tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n ho c c a lãnh đ o S Y t . 2. Th c hi n ch đ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đ t xu t theo quy đ nh. Đi u 11. Xây d ng k ho ch 1. D a vào ch c năng, nhi m v , k ho ch c a ngành, Trư ng các phòng, khoa có trách nhi m xây d ng k ho ch công tác và trình Giám đ c xem xét, phê duy t đ tri n khai th c hi n. 2. Phòng K ho ch t ng h p và Đi u dư ng ch u trách nhi m t ng h p k ho ch, l p k ho ch công tác chung cho B nh vi n trình Giám đ c xem xét, hoàn ch nh và báo cáo c p có th m quy n phê duy t. 3. Giám đ c t ch c tri n khai k ho ch sau khi đư c c p trên phê duy t, Trư ng các phòng, khoa ch u trách nhi m qu n lý, đôn đ c và ch đ o th c hi n trong ph m vi trách nhi m và quy n h n đư c phân công. T t c cán b , viên ch c và ngư i lao đ ng c a B nh vi n có trách nhi m th c hi n, hoàn thành t t k ho ch, công tác đư c giao. 4. Vi c ki m tra đánh giá th c hi n k ho ch: - Trư ng các phòng, khoa có trách nhi m ki m tra, báo cáo vi c th c hi n k ho ch công tác c a mình. - Đ nh kỳ ho c đ t xu t Ban Giám đ c B nh vi n t ch c giám sát, ki m tra vi c th c hi n k t ho ch và t ng k t công tác theo quy đ nh. Đi u 12. Ch đ thông tin, báo cáo 1. Thông tin, báo cáo ph i thi t th c, ph c v có hi u qu trong qu n lý, đi u hành c a đơn v. 2. Trư ng các phòng, khoa và cán b , viên ch c ph i ch u trách nhi m v n i dung báo cáo, s li u đ m b o chính xác, đ y đ và k p th i đúng quy đ nh theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S Y t thành ph . Chương 5: M I QUAN H CÔNG TÁC Đi u 13. Đ i v i y ban nhân dân huy n 1. B nh vi n C n Gi ch u s ch đ o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n, Giám đ c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch ho c Phó ch t ch huy n và thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân huy n v vi c th c hi n các m t công tác đã đư c phân công.
  5. 2. Khi H i đ ng nhân dân huy n có yêu c u, n u đư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Giám đ c báo cáo ho c gi i trình nh ng v n đ có liên quan trong các kỳ h p c a H i đ ng nhân dân huy n. Đi u 14. Đ i v i S Y t thành ph H Chí Minh B nh vi n C n Gi ch u s ch đ o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a S Y t , đ ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn k thu t theo yêu c u c a Giám đ c S Y t . Đi u 15. Đ i v i các cơ quan thu c y ban nhân dân huy n 1. Th c hi n m i quan h ph i h p và h p tác bình đ ng trên cơ s ch c năng nhi m v theo quy đ nh. 2. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác Giám đ c B nh vi n ch đ ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân huy n quy t đ nh. Đi u 16. Đ i v i M t tr n T qu c huy n, các đoàn th và t ch c xã h i huy n 1. Th c hi n k ho ch c a y ban nhân dân huy n v ph i h p các ngành, đoàn th có liên quan đ đ y m nh xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân và tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c ngư i dân v công tác v sinh phòng b nh. 2. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n đ thu c v ch c năng c a B nh vi n, Giám đ c có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u đó theo quy đ nh. Đi u 17. Đ i v i Phòng Y t huy n B nh vi n C n Gi ph i h p v i Phòng Y t huy n trong ho t đ ng thanh, ki m tra hành ngh y dư c tư nhân trên đ a bàn huy n, khám s c kh e nghĩa v quân s theo quy đ nh. Đi u 18. Đ i v i Trung tâm Y t D phòng huy n B nh vi n C n Gi ph i h p v i Trung tâm Y t D phòng huy n trong k ho ch phát tri n y t t i đ a phương. Đi u 19. Đ i v i Tr m Y t các xã, th tr n B nh vi n C n Gi th c hi n ch đ o tuy n trong ho t đ ng khám ch a b nh đ ng th i h tr chuyên môn k thu t đ i v i Tr m Y t các xã, th tr n trong k ho ch phát tri n y t trên đ a bàn huy n. Đi u 20. Đ i v i y ban nhân dân các xã, th tr n B nh vi n C n Gi ph i h p v i y ban nhân dân các xã, th tr n trong vi c giám sát ho t đ ng y t qu n lý nh ng v n đ nh hư ng đ n s c kh e ngư i dân trên đ a bàn xã, th tr n. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 21. Căn c Quy ch này, Giám c B nh vi n C n Gi có trách nhi m nghiên c u c th hóa ch c năng, nhi m v , quy n h n ch c danh c a cán b , viên ch c, ra quy ch t ch c và ho t ng c a các phòng, khoa chuyên môn và quy trình gi i quy t m t s công vi c chuyên môn th c hi n nhi m v c a B nh vi n nhưng không trái v i n i dung Quy ch này và quy nh c a pháp lu t. Đi u 22. Giám đ c B nh vi n C n Gi có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này và trong quá trình th c hi n n u c n s a đ i, b sung n i dung Quy ch này thì ki n ngh y ban nhân dân huy n đ xem xét sau khi trao đ i th ng nh t v i Trư ng Phòng N i v huy n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH
  6. Nguy n H u Hi p
Đồng bộ tài khoản