Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
17
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 07/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN KHU V C U TƯ XÂY D NG QU N 8 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 7419/Q -UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c chuy n Ban Qu n lý Công trình qu n 8 thành Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8; Căn c các Quy t nh c a y ban nhân dân qu n 8: Quy t nh s 70/2005/Q - UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 v vi c ban hành Quy nh qu n lý u tư xây d ng các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c thu c th m quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8; Quy t nh s 34/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy ch làm vi c c a y ban nhân dân qu n 8 theo cơ ch “m t c a, m t d u”; Quy t nh s 35/2006/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 v ban hành Quy nh ch h i h p và thông tin báo cáo trong ho t ng c a các cơ quan hành chính Nhà nư c thu c y ban nhân dân qu n 8; Xét ngh c a Giám c Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 (t i Công văn s 765/QLDA-HC ngày 18 tháng 10 năm 2006), Trư ng Phòng N i v qu n 8, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy t nh này kèm theo Quy ch T ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng N i v qu n 8, Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng qu n 8 và Giám c Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ D ÁN KHU V C U TƯ XÂY D NG QU N 8 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2007/Q -UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 (g i t t là Ban Qu n lý d án qu n 8) là m t ơn v s nghi p kinh t ư c thành l p theo Quy t nh s 7429/Q -UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c chuy n Ban Qu n lý công trình qu n 8 thành Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8, có tư cách pháp nhân y , ư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i ngân hàng và kho b c Nhà nư c, kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý d án ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Ban Qu n lý d án ch u s lãnh o chung c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và lãnh o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 8. Th c hi n qu n lý u tư xây d ng các d án tr s cơ quan, công trình s nghi p, công trình công c ng, các khu tái nh cư không nh m m c ích kinh doanh b ng ngu n v n ngân sách và các d án ư c y ban nhân dân qu n 8 y quy n nh m phát tri n cơ s h t ng c a qu n. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Nhi m v c a Ban Qu n lý d án 1. Bám sát nhu c u th c t , ph i h p v i các phòng ban thu c qu n xây d ng các d án phù h p v i quy ho ch, ch trương c a qu n và thành ph . Tuy n ch n tư v n th c hi n các công vi c i u tra kh o sát, l p báo cáo kinh t k thu t, l p d án, thi t k d toán. Theo dõi, ki m tra, thNm nh, phê duy t, trình duy t các h sơ n cơ quan thNm quy n và qu n lý các h sơ theo úng quy nh hi n hành.
  3. 2. T ch c l a ch n tư v n và nhà th u theo úng quy nh. àm phán ký k t h p ng theo thNm quy n c a ch u tư. N u d án có liên quan n vi c thu h i t, gi i phóng m t b ng ph i th c hi n th t c thu h i và giao t, i u tra o v chính xác hi n tr ng, n m v ng các quy nh b i thư ng, h tr tái nh cư, xây d ng và th c hi n phương án mang tính kh thi và úng quy nh hi n hành. ng th i tham mưu gi i quy t khi u n i, ki n ngh c a các h dân b nh hư ng c a d án. 3. T ch c thNm nh phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, ch nh th u các công trình theo quy n h n ư c y quy n. Th c hi n nhi m v giám sát thi công xây d ng công trình cùng v i ơn v tư v n giám sát. T m ng, nghi m thu, thanh toán và quy t toán theo h p ng ã ký k t. Qu n lý ti n ch t lư ng, an toàn lao ng và v sinh môi trư ng c a công trình, i u ch nh d án, d toán n u có phát sinh theo úng quy nh. 4. T ch c nghi m thu, bàn giao công trình theo úng quy nh, l p báo cáo th c hi n v n u tư, báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, xây d ng k ho ch s d ng v n. Th c hi n t t ch lưu tr h sơ. 5. Tham mưu xây d ng và th c hi n các d án tái nh cư cho các h b thu h i t trong các d án. i u 4. Quy n h n và trách nhi m c a Ban Qu n lý d án 1. L a ch n tư v n, nhà th u th c hi n công vi c trong lĩnh v c xây d ng căn c vào các quy nh và i u ki n năng l c. Ki m tra, qu n lý ch t ch , x lý k p th i khi tư v n, nhà th u th c hi n không m b o ti n , ch t lư ng, s lư ng yêu c u trong h p ng và quy trình quy ph m. 2. m b o úng quy nh c a các h sơ d án, thi t k , d toán, h sơ nghi m thu v kh i lư ng ch t lư ng, thanh quy t toán các công trình, các quy t nh công b giá tr b i thư ng, chi tr ti n n bù, gi i quy t khi u n i. 3. ư c quy n quy t nh nh ng công vi c thu c thNm quy n c a ch u tư theo quy nh hi n hành. Th c hi n các nhi m v quy n h n khác ư c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ho c y ban nhân dân qu n 8 phân công b ng văn b n. Chương 3: T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5. Nguyên t c chung Giám c, các Phó Giám c và K toán trư ng Ban Qu n lý d án qu n 8 do Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 8. i u 6. Cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 Ban Qu n lý d án do Giám c ph trách chung và có các Phó Giám c giúp vi c cho Giám c. Ban Qu n lý d án làm vi c theo ch Th trư ng.
  4. Giám c: là ngư i ch u trách nhi m v m i m t ho t ng c a Ban trư c c p trên, có thNm quy n quy t nh m i công vi c và i u hành ho t ng c a Ban. Các Phó Giám c: là ngư i giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s công vi c c th c a Ban theo lĩnh v c chuyên môn, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công và y quy n. i u 7. Ch c năng nhi m v c a t ng b ph n, t ng cá nhân Căn c vào ch c năng nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý d án, Giám c ch o, s p x p cơ c u t ch c b máy các T chuyên môn, xác nh nhi m v tương ng v i các ch c danh, b trí cán b , viên ch c cho các T phù h p v i yêu c u th c t nh m m b o ho t ng qu n lý d án t hi u qu cao. Các cán b , viên ch c ph i ch u trách nhi m v i ch c danh ư c phân công. 1. T Hành chính Là m t b ph n trong cơ c u t ch c tr c thu c Ban Qu n lý d án qu n 8, ư c phân công gi và qu n lý con d u c a Ban, tham mưu xu t v i Ban Giám c, c th là Giám c vi c ti p nh n văn thư, lưu tr , truy n t theo dõi quá trình th c hi n các quy t nh c a Giám c. 2. T K toán Là m t b ph n trong cơ c u tr c thu c Ban Qu n lý d án, giúp vi c cho Giám c th c hi n ti p nh n v n c a các ơn v tài chính thanh toán cho các t ch c tư v n, xây l p, cung ng v t tư thi t b , l p báo cáo th c hi n v n u tư hàng năm. Th c hi n k toán th ng kê phù h p v i ch c năng ho t ng c a Ban, ghi chép, tính toán, chính xác, trung th c, k p th i y các tài s n và ho t ng kinh t c a ơn v , thanh quy t toán các công trình, ki m kê qu n lý tài s n, b o qu n lưu tr h sơ k toán, xây d ng nh m c lao ng ti n lương, ho ch toán xây d ng cơ b n theo úng quy nh hi n hành. 3. T K ho ch u tư Là m t b ph n trong cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý d án, giúp cho Ban Giám c th c hi n vi c xây d ng k ho ch u tư cho t ng giai o n k ho ch huy ng v n và s d ng v n u tư, k ho ch tài chính c a d án, l p báo cáo k ho ch, i u ch nh k ho ch, i u ch nh và giám nh các d án u tư có phát sinh. Là m t b ph n tham mưu su t t ng h p nh n xét báo cáo nh kỳ các k ho ch u tư xây d ng các khu v c quy ho ch trên a bàn qu n 8. 4. T K thu t Là m t b ph n trong cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý d án, giúp cho Ban Giám c t ch c tuy n ch n tư v n th c hi n i u tra kh o sát l p d án, thi t k k thu t, d toán công trình, u th u các công trình, giám sát trong quá trình thi công theo úng quy nh hi n hành. Là b ph n t ch c giám sát k thu t, ti n , an toàn v sinh môi trư ng t t c các công trình, ch u trách nhi m v m t kh i lư ng ch t lư ng công trình nghi m thu giai o n và nghi m thu bàn giao theo quy ph m Nhà nư c. T ch c
  5. thNm nh, xu t cho Phó Giám c ph trách k thu t phê duy t thi t k d toán, thi t k b n v thi công, báo cáo ch t lư ng công trình theo nh kỳ. 5. T B i thư ng, gi i phóng m t b ng Là m t b ph n trong cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý d án, giúp cho Ban Giám c t ch c th c hi n vi c l p và th c hi n k ho ch gi i t a n bù tái nh cư, gi i quy t tranh ch p khi u n i trong lĩnh v c b i thư ng, gi i phóng m t b ng c a dân các d án do Ban làm ch u tư. T ch c và th c hi n xây d ng các khu tái nh cư theo úng quy ho ch. Là b ph n tham mưu xây d ng phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư theo úng quy nh ch trương chính sách. K t h p v i y ban nhân dân phư ng tri n khai v n ng nhân dân ch p hành chính sách quy nh c a Nhà nư c. 6. S quan h các b ph n trong Ban Qu n lý d án T t c các T u là b ph n c u thành Ban Qu n lý d án, ch u s lãnh o tr c ti p c a Ban Giám c và s i u hành cao nh t là Giám c. Các T trong Ban Qu n lý d án ph i liên h v i nhau nh m ph i h p h tr th c hi n nhi m v c a Ban Qu n lý d án trên tinh th n bình ng, tôn tr ng l n nhau trong t ng ch c năng c a b ph n. N u chưa th ng nh t trong t ng v vi c ph i ki n ngh xin ý ki n ch o, quy t nh c a Giám c. Cán b , công ch c th c hi n các quy n và nghĩa v theo B lu t Lao ng và Pháp l nh Cán b , công ch c quy nh, thi hành công v theo s phân công c a ơn v và úng quy nh c a pháp lu t. Chương 4: M I QUAN H V I CÁC T CH C VÀ CH LÀM VI C i u 8. M i quan h i v i cơ quan, s - ngành thành ph 1. Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 có m i quan h v i các s - ban - ngành c a thành ph như: S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, S K ho ch và u tư, S Giao thông - Công chính, Công an thành ph , S Tài chính, S Giáo d c và ào t o, S Công nghi p, S Quy ho ch - Ki n trúc, Kho b c Nhà nư c thành ph …, trên cơ s ph i h p và hư ng d n cho Ban Qu n lý d án khu v c u tư xây d ng qu n 8 th c hi n các nhi m v trong lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n trên a bàn qu n 8, ng th i th c hi n các báo cáo theo yêu c u c a các s - ban - ngành thành ph . 2. Ban Qu n lý d án qu n 8 ph i thư ng xuyên liên h v i các s - ban - ngành thành ph l p k ho ch u tư, chuNn b d án u tư, thi t k d toán và các th t c v c p t, phòng cháy ch a cháy, m b o v sinh môi trư ng, i n, nư c…, hoàn ch nh các bư c th t c cho các công trình nghi m thu thanh quy t toán theo úng quy nh. i u 9. M i quan h v i y ban nhân dân qu n 8
  6. 1. Ban Qu n lý d án là ơn v s nghi p có thNm quy n riêng c p qu n, ch u s lãnh o và ki m tra c a y ban nhân dân qu n 8 và báo cáo nh kỳ ho c t xu t tình hình th c hi n k ho ch và ho t ng c a Ban cho y ban nhân dân qu n 8 theo quy nh. 2. Th c hi n trách nhi m ph m vi gi i quy t công vi c chuyên môn, ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy ch làm vi c c a y ban nhân dân qu n 8, theo cơ ch nguyên t c “m t c a, m t d u” theo Quy t nh s 34/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân qu n 8 ngày 18 tháng 9 năm 2006. i u 10. M i quan h i v i các phòng ban và y ban nhân dân phư ng trong qu n Ban Qu n lý d án qu n 8 có m i quan h ch t ch v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Phòng Qu n lý ô th , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Tài chính - K ho ch, Phòng Giáo d c, Phòng Văn hóa - Thông tin - Th thao, các phòng ban khác và y ban nhân dân 16 phư ng thhu c qu n trên cơ s ph i h p th c hi n nhi m v v công tác quy ho ch m ng lư i giao thông, m ng lư i giáo d c, m ng lư i văn hóa th d c th thao, v lĩnh v c tài chính ngân sách qu n, công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn qu n 8. i u 11. Ch làm vi c 1. Theo Quy t nh s 35/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân qu n 8 ngày 18 tháng 9 năm 2006 quy nh v quy ch h i h p và thông tin báo cáo trong ho t ng c a cơ quan hành chính Nhà nư c thu c y ban nhân dân qu n 8. 2. Chi u th hai hàng tu n Giám c t ch c ti p dân tr c ti p gi i quy t nh ng vư ng m c c a nhân dân trong lĩnh v c do ơn v ph trách th c hi n. 3. Hàng tu n sau khi có l ch công tác c a y ban nhân dân qu n 8, Giám c phân b công vi c trong tu n cho các Phó Giám c. Khi ư c phân công n i dung làm vi c thì ch ng chuNn b chu áo, k p th i, chính xác. 4. Giám c ph trách i u hành m i ho t ng c a Ban và ph trách tr c ti p lĩnh v c tài chính, t ch c và ký k t các h p ng. Phó Giám c ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Giám c phân công tr c ti p gi i quy t nh ng công vi c phát sinh lĩnh v c mình ph trách, n u có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Giám c khác thì ch ng bàn b c, th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Giám c các v n chưa nh t trí gi a các Phó Giám c ho c nh ng v n m i phát sinh chưa có ch trương, k ho ch, bi n pháp th c hi n. 5. Trong trư ng h p Giám c tr c ti p yêu c u cán b ho c T gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Giám c, yêu c u ó ph i ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo l i cho Phó Giám c tr c ti p ph trách bi t. 6. Ban Qu n lý d án ph i có n i quy ơn v toàn th cán b , viên ch c th ng nh t th c hi n m t cách ng b . i u 12. Khen thư ng k lu t
  7. Lãnh o Ban thư ng xuyên t ch c các t thi ua công tác th c hi n t t các nhi m v chuyên môn và nhi m v chính tr c a ơn v , ng th i nâng cao ý th c trách nhi m, năng l c công tác c a t ng cán b , viên ch c thông qua các phong trào thi ua khen thư ng, nh m ng viên khích l các cán b , viên ch c làm t t nhi m v . ng th i x lý giáo d c k p th i các vi ph m c a cán b , viên ch c. Ch khen thư ng, k lu t căn c vào quy nh c a Nhà nư c. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 13. Giám c Ban Qu n lý d án Giám c Ban Qu n lý d án căn c vào quy nh c a Quy ch này i u hành, c th hóa nhi m v quy n h n c a t ng b ph n và t ng cá nhân th c hi n, hoàn thành nhi m v ư c phân công. Trong quá trình th c hi n n u có gì c n b sung ho c s a i Quy ch này thì trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n 8 trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 8 phê duy t. i u 14. Các cơ quan ơn v trong qu n Trư ng Phòng N i v qu n 8, Th trư ng các phòng ban, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng có trách nhi m ph i h p, giám sát, góp ý cho Ban Qu n lý d án th c hi n y n i dung Quy ch này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương
Đồng bộ tài khoản