Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 07/2008/Q -BKHCN Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH "DANH M C HÀNG ÓNG GÓI S N PH I QU N LÝ NHÀ NƯ C V O LƯ NG" B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Pháp l nh o lư ng ngày 06 tháng 10 năm 1999; Căn c Ngh nh 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Danh m c hàng óng gói s n ph i qu n lý nhà nư c v o lư ng". i u 2. Vi c ki m tra o lư ng i v i hàng óng gói s n thu c Danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 02/2008/Q -BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . i v i hàng óng gói s n không thu c Danh m c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này, vi c ki m tra o lư ng th c hi n trên cơ s giá tr nh lư ng ghi trên nhãn, tài li u i kèm c a hàng hoá. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 61/2002/Q -BKHCNMT ngày 9/8/2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). i u 4. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 5. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG
  2. - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Chi c c T C các t nh, thành ph ; - Vi n KSND T i cao; - Toà án ND T i cao; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Công báo; Tr n Qu c Th ng - Lưu VT, T C. DANH M C HÀNG ÓNG GÓI S N PH I QU N LÝ NHÀ NƯ C V O LƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) STT Tên hàng óng gói s n 1 Nông s n, s n phNm t nông s n 2 Phân bón 3 Thu c b o v th c v t 4 Th c ăn chăn nuôi 5 S a, s n phNm t s a 6 Thu s n, s n phNm t thu s n 7 Bánh, m t, k o, ư ng 8 Bia, rư u, nư c gi i khát, nư c u ng 9 D u ăn 10 Mu i, mì chính, b t gia v 11 Nư c m m, nư c ch m, nư c s t 12 Xà phòng, ch t tNy r a 13 D u nh n 14 Khí t hoá l ng 15 Sơn 16 Thép xây d ng 17 Xi măng 18 Dây, cáp i n
Đồng bộ tài khoản