intTypePromotion=3

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
86
lượt xem
5
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 07/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L M U ÁP D NG CHO CÁC QU U TƯ PHÁT TRI N NA PHƯƠNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 138/2007/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l m u áp d ng cho các Qu u tư phát tri n a phương do t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p. i u 2. i u l các Qu u tư phát tri n a phương ph i bao g m các quy nh c a i u l m u và không gi i h n nh ng n i dung c a i u l m u; phù h p v i các quy nh pháp lu t v Qu u tư phát tri n a phương và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Trong th i h n 12 tháng k t ngày Ngh nh 138/2007/N -CP có hi u l c, các Qu u tư phát tri n a phương ang ho t ng thí i m ph i th c hi n ăng ký l i i u l t ch c và ho t ng theo quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP và i u l m u ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 5. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo B Tài chính trong vòng 5 ngày k t ngày quy t nh ban hành m i ho c i u ch nh i u l v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương. i u 6. Chánh Văn phòng B Tài chính, V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Tài chính, các Qu u tư phát tri n a phương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Văn phòng Chính ph , VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VP Trung ương và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Vi n KSND t i cao, Toà án ND t i cao, Ki m toán NN; - Cơ quan TW và các oàn th ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tài chính; Tr n Xuân Hà - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , website BTC và Công báo; - Các Qu u tư phát tri n a phương; - Lưu: VT, V TCNH. I UL M U ÁP D NG CHO CÁC QU U TƯ PHÁT TRI N NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -BTC ngày 29 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: i u l này quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy và ho t ng c a Qu u tư phát tri n t nh/thành ph ư c thành l p và t ch c ho t ng theo quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n a phương (sau ây g i t t là Ngh nh 138/2007/N -CP). i u 1. nh nghĩa 1. Trong i u l này, nh ng thu t ng dư i ây s ư c hi u như sau: 1.1. “V n i u l ” là v n ghi trong i u l này. 1.2. “V n i u l th c có” là s v n i u l ph n ánh trên s sách k toán c a Qu . 1.3. “Ngư i có liên quan” là cha, cha nuôi, m , m nuôi, v , ch ng, con, con nuôi, anh ch em ru t c a thành viên H i ng qu n lý, Giám c, Trư ng Ban ki m soát, K toán trư ng c a Qu . 2. Các tiêu (chương, i u c a i u l này) ư c s d ng nh m thu n ti n cho vi c hi u n i dung và không nh hư ng t i n i dung c a i u l . i u 2. Thông tin chung v Qu u tư phát tri n t nh/thành ph 1. Qu u tư phát tri n t nh/thành ph (sau ây g i t t là Qu ) là m t t ch c tài chính Nhà nư c, ư c thành l p theo Quy t nh s ……….. ngày…tháng… năm… c a U ban nhân dân t nh/thành ph nh m m c ích ti p nh n v n ngân sách, huy ng v n t các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i c a t nh/thành ph .
 3. 2. a v pháp lý c a Qu ư c quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Ngh nh 138/2007/N -CP. 3. V n i u l c a Qu :..................................................................................... 4. a ch tr s c a Qu :................................................................................. 5. Tên g i c a Qu :........................................................................................... 6. Tên giao d ch qu c t c a Qu :...................................................................... i u 3. T ch c b máy Cơ c u t ch c c a Qu g m có H i ng qu n lý, Ban Ki m soát và b máy i u hành. i u 4. Nguyên t c ho t ng Qu ho t ng theo nguyên t c t ch v tài chính, b o m an toàn và phát tri n v n, t bù p chi phí và t ch u r i ro. Qu ch u trách nhi m h u h n trong ph m vi ngu n v n ch s h u c a Qu . i u 5. T ch c ng C ng s n Vi t Nam và các oàn th c a Qu ho t ng theo quy nh c a i u l ng, i u l c a t ch c oàn th và các qui nh khác c a pháp lu t. i u 6. Qu n lý nhà nư c i v i Qu u tư phát tri n t nh/thành ph 1. U ban nhân dân t nh/thành ph tr c ti p qu n lý ho t ng c a Qu và quy t nh các v n khác thu c thNm quy n quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP và pháp lu t hi n hành. 2. S Tài chính t nh/thành ph thay m t U ban nhân dân t nh/thành ph tr c ti p theo dõi, ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu và th c hi n m t s nhi m v khác có liên quan theo u quy n c a U ban nhân dân t nh/thành ph . 3. Qu ch u s qu n lý nhà nư c v tài chính c a B Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP và pháp lu t hi n hành. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 7. Ch c năng c a Qu 1. Ti p nh n v n ngân sách c a t nh/thành ph , v n tài tr , vi n tr ; huy ng các ngu n v n trung và dài h n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n v n th c hi n các d án phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i c a t nh/thành ph .
 4. 2. Ti p nh n, qu n lý ngu n v n u thác t các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n các ho t ng theo h p ng u thác; phát hành trái phi u chính quy n a phương theo u quy n c a U ban nhân dân t nh/thành ph huy ng v n cho ngân sách t nh/thành ph . 3. Nh n u thác qu n lý ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a, Qu phát tri n nhà và m t s Qu khác do U ban nhân dân t nh/thành ph thành l p. 4. Th c hi n u tư tr c ti p vào các d án, cho vay u tư, góp v n thành l p doanh nghi p; u thác cho vay u tư, thu h i n theo quy nh t i Ngh nh 138/2007/N - CP. i u 8. Nhi m v c a Qu Ngoài các nhi m v quy nh t i i u 33 Ngh nh 138/2007/N -CP, Qu th c hi n các nhi m v sau: 1. Qu n lý, s d ng úng m c ích, có hi u qu các ngu n v n; m b o an toàn và phát tri n v n; t bù p chi phí và t ch u r i ro. 2. u tư úng quy nh, úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu ; thu h i k p th i, y c n g c và n lãi. 3. Th c hi n úng h n, y các nghĩa v tr n c a Qu i v i t ch c, cá nhân ã cho Qu vay v n. 4. Th c hi n y các nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c theo qui nh hi n hành. 5. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a U ban nhân dân t nh/thành ph , S Tài chính t nh/thành ph và B Tài chính. 6. Th c hi n m t s nhi m v khác do U ban nhân dân t nh/thành ph giao nhưng không ư c trái v i quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP. i u 9. Quy n h n c a Qu Ngoài các quy n h n quy nh t i i u 34 Ngh nh 138/2007/N -CP, Qu có các quy n h n sau: 1. ư c pháp lu t b o h v i tư cách là m t pháp nhân trư c m i hành vi trái pháp lu t gây t n h i n tài s n, quy n l i và uy tín c a Qu . 2. ư c t ch c ho t ng kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v , ph m vi ho t ng quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP và i u l này. 3. ư c qu n lý, s d ng v n và tài s n ư c giao; khai thác các ngu n l c nh m tăng ngu n v n th c hi n nhi m v .
 5. 4. ư c tr c ti p quan h v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c àm phán, ký k t các h p ng vay v n, nh n tài tr , nh n u thác trên nguyên t c t nguy n, bình ng, h p tác, cùng có l i, theo úng pháp lu t Vi t Nam. 5. ư c l a ch n các d án thu c i tư ng, có hi u qu quy t nh u tư. Trư ng h p c bi t do U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 6. ư c u tư vào các d án v i tư cách là ch u tư ho c ng ch u tư; cho vay ho c h p v n cho vay i v i các d án; góp v n thành l p doanh nghi p; u thác và nh n u thác theo quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP. ư c c ngư i i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p mà Qu góp v n. 7. Có quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u, h sơ v tình hình tài chính, s n xu t kinh doanh xem xét quy t nh u tư, cho vay; tr c ti p thNm nh phương án tài chính, hi u qu u tư c a các d án. 8. ư c thuê các t ch c, chuyên gia tư v n xem xét, thNm nh m t ph n ho c toàn b các d án Qu u tư tr c ti p, cho vay, góp v n thành l p doanh nghi p. 9. ư c ki m tra nh kỳ ho c t xu t tình hình s n xu t, kinh doanh c a t ch c, cá nhân vay v n t i Qu , tài s n b o m ti n vay; tình hình qu n lý, s d ng ngu n v n Qu cho vay, u tư cũng như các v n liên quan n vi c th c hi n d án u tư. 10. ư c ình ch vi c u tư, cho vay, góp v n; thu h i các kho n u tư trư c th i h n n u có y ch ng c ch ng minh i tư ng s d ng v n không úng m c ích, vi ph m h p ng ho c vi ph m pháp lu t. 11. Có quy n t ch i tài tr , h p tác, cho vay, cung c p v n n u xét th y trái pháp lu t, i u l ho t ng c a Qu ; kh i ki n theo quy nh c a pháp lu t i v i các ơn v , cá nhân vi ph m cam k t v i Qu ho c vi ph m các quy nh c a Nhà nư c liên quan n ho t ng c a Qu . 12. ư c ban hành các quy ch , quy trình ho t ng làm căn c tri n khai ho t ng phù h p v i tình hình th c t c a Qu trong t ng th i kỳ. 13. ư c tuy n d ng, thuê mư n, b trí, s d ng và ào t o cán b ; l a ch n các hình th c tr lương, thư ng trên cơ s k t qu ho t ng c a Qu và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 14. ư c cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n s h u c a Qu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 15. Khi n h n tr n , n u ch u tư không tr ư c n thì Qu ư c quy n x lý tài s n b o m ti n vay thu h i n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: HO T NG C A QU U TƯ PHÁT TRI N NA PHƯƠNG
 6. i u 10. Huy ng v n 1. Qu ư c huy ng v n trung và dài h n t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư cho các d án theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, bao g m: 1.1. Vay các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c thông qua h p ng vay v n. Vi c vay v n nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v vay n nư c ngoài. 1.2. Phát hành trái phi u Qu u tư phát tri n a phương theo quy nh c a pháp lu t. 1.3. Các hình th c huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Qu không ư c huy ng v n ng n h n. 3. Gi i h n huy ng v n c a Qu th c hi n theo quy nh t i i u 28 Ngh nh 138/2007/N -CP. 4. Trư ng h p huy ng v n cho ngân sách t nh/thành ph ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph , B Tài chính và U ban nhân dân t nh/thành ph và không tính vào ngu n v n huy ng c a Qu . i u 11. u tư tr c ti p vào các d án 1. i tư ng, i u ki n, phương th c, hình th c u tư tr c ti p vào các d án th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 7, i u 8 và i u 9 Ngh nh 138/2007/N -CP. 2. Gi i h n u tư tr c ti p th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 25 Ngh nh 138/2007/N -CP. 3. M c v n u tư i v i m t d án trên 10% v n ch s h u c a Qu do U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh. Trư ng h p u tư tr c ti p i v i m t d án n 10% v n ch s h u c a Qu , U ban nhân dân t nh/thành ph căn c quy mô, ph m vi ho t ng, năng l c b máy Qu quy t nh m c phân c p c th gi a H i ng qu n lý và Giám c Qu và ghi rõ t i Kho n 4 và Kho n 5 i u này. 4. M c v n u tư i v i m t d án t --- n 10% v n ch s h u c a Qu do H i ng qu n lý Qu quy t nh. 5. M c v n u tư i v i m t d án n --- v n ch s h u c a Qu do Giám c Qu quy t nh. i u 12. Cho vay u tư 1. i tư ng, i u ki n, th i h n cho vay th c hi n theo quy nh t i i u 11, i u 12, i u 14 Ngh nh 138/2007/N -CP. 2. Lãi su t cho vay v n i v i t ng d án c th do ngư i quy t nh cho vay quy t nh nhưng ph i m b o phù h p v i quy nh t i i u 15 Ngh nh 138/2007/N -
 7. CP và khung lãi su t cho vay u tư do Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph phê duy t. 3. U ban nhân dân t nh/thành ph phê duy t khung lãi su t cho vay u tư trên cơ s ngh c a H i ng qu n lý Qu và thông báo cho B Tài chính. 4. Gi i h n cho vay i v i m t d án th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 25 Ngh nh 138/2007/N -CP. 5. M c v n cho vay i v i m t d án trên 15% v n ch s h u c a Qu do U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh. Trư ng h p cho vay i v i m t d án n 15% v n ch s h u c a Qu , U ban nhân dân t nh/thành ph căn c quy mô, ph m vi ho t ng, năng l c b máy Qu quy t nh m c phân c p c th gi a H i ng qu n lý và Giám c Qu và ghi rõ t i Kho n 6 và Kho n 7 i u này. 6. M c v n cho vay i v i m t d án t --- n 15% v n ch s h u c a Qu do H i ng qu n lý Qu quy t nh. 7. M c v n cho vay i v i m t d án n --- v n ch s h u c a Qu do Giám c Qu quy t nh. 8. B o m ti n vay: Căn c vào c i m c a t ng d án u tư, Qu l a ch n m t, m t s ho c t t c các bi n pháp b o m ti n vay sau ây: 8.1. C m c , th ch p tài s n c a ch u tư; 8.2. C m c , th ch p b ng tài s n hình thành t ngu n v n vay; 8.3. B o lãnh c a bên th ba; 8.4. Các bi n pháp b o m ti n vay khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. 9. H p v n cho vay: th c hi n theo quy nh t i i u 17 Ngh nh 138/2007/N -CP và i u l này. 10. Vi c phân lo i n , trích l p d phòng r i ro i v i ho t ng cho vay u tư th c hi n theo quy nh áp d ng cho các t ch c tín d ng. 11. X lý r i ro th c hi n theo quy nh t i i u 19, i u 20 c a Ngh nh 138/2007/N -CP. i u 13. Góp v n thành l p các t ch c kinh t . 1. Vi c góp v n thành l p các t ch c kinh t th c hi n theo quy nh t i i u 21 Ngh nh 138/2007/N -CP. 2. M c góp v n i v i m t doanh nghi p trên 10% v n ch s h u c a Qu do U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh. Trư ng h p góp v n i v i m t doanh nghi p n 10% v n ch s h u c a Qu , U ban nhân dân t nh/thành ph căn c
 8. quy mô, ph m vi ho t ng, năng l c b máy Qu quy t nh m c phân c p c th gi a H i ng qu n lý và Giám c Qu và ghi rõ t i Kho n 3 và Kho n 4 i u này. 3. M c góp v n i v i m t doanh nghi p t --- n 10% v n ch s h u c a Qu do H i ng qu n lý Qu quy t nh. 4. M c góp v n i v i m t doanh nghi p --- v n ch s h u c a Qu do Giám c Qu quy t nh. 5. Gi i h n góp v n thành l p t ch c kinh t th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 25 Ngh nh 138/2007/N -CP. 6. Ngư i quy t nh c i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p mà Qu góp v n không ư c là ngư i có liên quan v i ngư i ư c c i di n ph n v n góp c a Qu t i doanh nghi p ó. i u 14. Nh n u thác và u thác Ho t ng nh n u thác và u thác th c hi n theo quy nh i u 23 và i u 24 Ngh nh 138/2007/N -CP. Chương 4: NGU N V N HO T NG i u 15. V n ho t ng 1. V n ch s h u c a Qu bao g m v n i u l th c có và các kho n ti n óng góp t nguy n, các kho n vi n tr , tài tr ... theo quy nh t i Kho n 1, i u 26 Ngh nh 138/2007/N -CP. 2. Vi c thay i v n i u l c a Qu theo quy nh t i kho n 2 i u 26 Ngh nh 138/2007/N -CP. 3. V n huy ng, gi i h n huy ng v n c a Qu th c hi n theo quy nh t i i u 27 và i u 28 Ngh nh 138/2007/N -CP. i u 16. V n nh n u thác 1. V n nh n u thác t ngân sách nhà nư c, các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c th c hi n theo quy nh t i i u 23 Ngh nh 138/2007/N -CP. 2. V n nh n u thác không thu c v n ho t ng c a Qu Chương 5: T CH C B MÁY C A QU i u 17. T ch c và ho t ng c a H i ng Qu n lý Qu .
 9. 1. H i ng qu n lý Qu có t i thi u 3 ngư i, t i a 7 ngư i. U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh s lư ng c th thành viên H i ng qu n lý Qu theo nguyên t c t ng s lư ng thành viên H i ng qu n lý Qu ph i là s l . M i thành viên này ư c g i là m t U viên H i ng qu n lý Qu . 2. Trong s các u viên H i ng qu n lý Qu , 01 u viên gi ch c Ch t ch; 01 n 02 u viên khác gi ch c Phó Ch t ch H i ng qu n lý. 3. Ngo i tr Giám c Qu kiêm Phó Ch t ch H i ng qu n lý chuyên trách, t t c các u viên khác c a H i ng qu n lý Qu u có th ho t ng kiêm nhi m nhưng không ư c kiêm nhi m b t kỳ m t ch c v nào khác trong Qu . 4. Cơ c u H i ng qu n lý Qu do U ban nhân dân c p t nh quy t nh và ghi rõ t i kho n này nhưng ph i m b o nguyên t c có t i thi u 01 Lãnh o S Tài chính tham gia H i ng qu n lý Qu . 5. U viên H i ng qu n lý Qu ph i có ki n th c, kinh nghi m v tài chính, u tư v n, qu n tr doanh nghi p. U viên H i ng qu n lý Qu , Giám c, Phó Giám c, Trư ng Ban ki m soát và K toán trư ng c a Qu không ư c là ngư i có liên quan c a nhau. 6. Vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m u viên H i ng qu n lý Qu th c hi n theo quy nh t i Kho n 2 i u 36 Ngh nh 138/2007/N -CP. 7. Nhi m kỳ c a u viên H i ng qu n lý Qu không quá năm năm; u viên c a H i ng qu n lý Qu có th ư c b nhi m l i v i s nhi m kỳ không h n ch . 8. U viên H i ng qu n lý Qu b mi n nhi m, bãi nhi m trong nh ng trư ng h p sau: 8.1. B Toà án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t; 8.2. Không năng l c, trình m nh n công vi c ư c giao, b m t năng l c hành vi dân s ho c b tư c b năng l c hành vi dân s . 8.3. Không trung th c trong th c thi nhi m v , quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho cá nhân ho c cho ngư i khác, báo cáo không trung th c tình hình tài chính c a Qu . 8.4. Vi ph m quy nh c a pháp lu t và i u l này. 8.5. Khi có quy t nh x lý k lu t c a U ban nhân dân t nh/thành ph . 9. U viên H i ng qu n lý Qu ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: 9.1. Xin t ch c. 9.2. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 9.3. Không m b o s c kho m nh n công vi c.
 10. 9.4. Khi có s khi m khuy t trong H i ng qu n lý Qu vì nh ng lý do khác. i u 18. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý Qu Ngoài các nhi m v , quy n h n quy nh t i Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3, Kho n 4, Kho n 5, Kho n 6, Kho n 7, Kho n 8 và Kho n 9, i u 37 Ngh nh 138/2007/N - CP, H i ng qu n lý Qu có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu v n ngân sách và các ngu n l c do Nhà nư c giao cho Qu . 2. ư c s d ng con d u c a Qu trong vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý. 3. Ban hành Quy ch làm vi c c a H i ng qu n lý Qu , Quy ch ho t ng c a Ban ki m soát Qu và m t s quy nh có liên quan ph c v ho t ng c a H i ng qu n lý Qu . 4. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên c a Ban ki m soát theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát. 5. Trình U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh phân c p, i u ch nh phân c p gi a H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu trong vi c quy t nh u tư tr c ti p, cho vay u tư, góp v n thành l p doanh nghi p. 6. Quy t nh vi c u tư tr c ti p, cho vay u tư, góp v n thành l p doanh nghi p; quy t nh c ngư i i di n ph n v n góp t i doanh nghi p ư c Qu góp v n trong ph m vi thNm quy n ư c phân c p. 7. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a Qu ; phương án s d ng l i nhu n sau thu ; x lý các kho n l trong quá trình kinh doanh theo ngh c a Giám c Qu ; quy t nh gia h n n theo thNm quy n; quy t nh xoá n lãi cho vay u tư. 8. Thông qua ngh c a Giám c Qu , ban hành Quy ch ho t ng c a b máy i u hành Qu ; Quy ch u tư xây d ng, mua s m và qu n lý tài s n c a Qu ; các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí gián ti p; Quy ch tr lương, các quy ch ho t ng nghi p v c a Qu (bao g m nhưng không gi i h n: Quy ch u tư tr c ti p, Quy ch cho vay u tư, Quy ch góp v n thành l p doanh nghi p, Quy ch qu n lý r i ro, Quy ch thNm nh d án, Quy ch huy ng v n, Quy ch b o m ti n vay và m t s quy ch khác thu c thNm quy n theo ngh c a Ban Giám c Qu ) làm căn c tri n khai ho t ng c a Qu , phù h p v i tình hình tri n khai ho t ng th c t c a Qu trong t ng th i kỳ. 9. U quy n cho Giám c Qu th c hi n m t s nhi m v và quy n h n thu c thNm quy n c a H i ng qu n lý Qu . Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trong ph m vi ư c u quy n. H i ng qu n lý Qu ch u trách nhi m cu i cùng i v i các n i dung u quy n.
 11. 10. Trình U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh phương án biên ch , ch ti n lương, thư ng; phương th c t ch c, b máy qu n lý c a Qu phù h p v i quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP và pháp lu t hi n hành. 11. Trên cơ s quy t nh c a U ban nhân dân t nh/thành ph v phương th c t ch c ho t ng c a Qu , quy t nh t ch c các Phòng, Ban nghi p v c a Qu theo ngh c a Giám c Qu theo nguyên t c g n nh , hi u qu . 12. Ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a H i ng qu n lý Qu và ch u trách nhi m cá nhân v ph n vi c ư c phân công trư c Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph và trư c pháp lu t. 13. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n và trách nhi m khác theo u quy n c a U ban nhân dân t nh/thành ph nhưng không ư c trái v i quy nh c a Ngh nh 138/2007/N -CP. i u 19. Ch t ch H i ng qu n lý Qu Ch t ch H i ng qu n lý Qu có quy n h n và nhi m v sau ây: 1. Thay m t H i ng qu n lý Qu , cùng Giám c Qu ký nh n v n, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Qu . 2. T ch c th c hi n các nhi m v c a H i ng Qu n lý Qu theo quy nh t i i u 18 c a i u l này. 3. Thay m t H i ng qu n lý Qu ký các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n lý. 4. T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu ; có quy n hu b các quy t nh c a Giám c Qu trái v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu . 5. Trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng qu n lý u quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n lý ho c cho u viên H i ng qu n lý Qu th c hi n m t s nhi m v thu c thNm quy n. Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng qu n lý Qu v các công vi c ư c u quy n. 6. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và u quy n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph . i u 20. Ch làm vi c c a H i ng qu n lý Qu 1. H i ng qu n lý Qu làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ t i thi u 3 tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a H i ng qu n lý Qu . Khi c n thi t, H i ng qu n lý Qu có th h p b t thư ng gi i quy t các v n c p bách c a Qu theo yêu c u c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu , ho c theo ngh c a Giám c Qu ho c Trư ng ban ki m soát, sau khi ư c Ch t ch H i ng qu n lý Qu ch p thu n.
 12. 2. Các cu c h p c a H i ng qu n lý Qu ch có hi u l c khi có ít nh t 2/3 s u viên c a H i ng tham d . U viên H i ng qu n lý v ng m t ph i thông báo lý do v ng b ng văn b n. Cu c h p do Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c m t u viên khác ư c Ch t ch y quy n trong trư ng h p Ch t ch v ng m t làm Ch t a. Trong trư ng h p c p bách, vi c xin ý ki n các u viên H i ng qu n lý Qu có th ư c th c hi n b ng văn b n. 3. Tài li u h p ph i ư c chuNn b và g i t i các u viên H i ng qu n lý t i thi u 3 ngày làm vi c trư c ngày h p. N i dung cu c h p ph i ư c ghi chép y vào biên b n h p. 4. H i ng qu n lý Qu quy t nh các v n theo nguyên t c a s , m i u viên H i ng qu n lý có m t phi u bi u quy t ngang nhau. Các quy t nh c a H i ng qu n lý Qu có hi u l c khi có ít nh t 50% tr lên t ng s u viên trong H i ng có m t bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u bi u quy t ngang nhau thì ý ki n theo phi u c a ngư i Ch t a cu c h p là quy t nh cu i cùng. U viên c a H i ng qu n lý có quy n b o lưu ý ki n c a mình và báo cáo lên Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph . 5. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n lý Qu ph i ư c ghi rõ trong biên b n cu c h p và ư c t t c các u viên tham d cu c h p ký. K t lu n c a cu c h p ư c th hi n b ng Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý và ph i ư c g i t i t t c các u viên c a H i ng qu n lý Qu . 6. Ch t ch H i ng qu n lý thay m t H i ng qu n lý Qu ký ban hành các Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n lý Qu và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu phát sinh t các quy t nh ó. Ch t ch H i ng qu n lý có th u quy n b ng văn b n cho m t u viên H i ng qu n lý ký thay. 7. Các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu có tính b t bu c thi hành i v i ho t ng c a Qu . Giám c Qu có trách nhi m t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh ó. Giám c Qu có quy n b o lưu ý ki n và báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph , nhưng trong th i gian chưa có quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph thì v n ph i ch p hành các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu . i u 21. Ch lương, ph c p, thư ng c a H i ng qu n lý Qu 1. M i chi phí ho t ng c a H i ng qu n lý theo quy nh ư c tính vào chi phí qu n lý c a Qu . 2. Các u viên chuyên trách c a H i ng qu n lý ư c hư ng ch ti n lương, thư ng, ph c p theo quy nh hi n hành áp d ng cho công ty nhà nư c. Các u viên kiêm nhi m c a H i ng qu n lý ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh v ch kiêm nhi m. i u 22: T ch c Ban ki m soát Qu 1. Ban ki m soát có t i a 5 thành viên, giúp H i ng qu n lý giám sát ho t ng c a b máy i u hành Qu . Các Qu có v n i u l th c có t i th i i m 31/12/2007 t
 13. 100 t tr lên ho c Qu có mô hình t ch c c l p ph i t ch c Ban ki m soát ho t ng theo ch chuyên trách. i v i các Qu có v n i u l th c có t i th i i m 31/12/2007 nh hơn 100 t và mô hình t ch c không c l p, căn c quy mô, tính ch t ho t ng, U ban nhân dân c p t nh quy t nh phương th c t ch c Ban ki m soát ho t ng theo ch chuyên trách ho c kiêm nhi m. 2. Trư ng Ban Ki m soát là thành viên c a Ban Ki m soát, do Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu . Trư ng Ban Ki m soát ph i áp ng ư c các tiêu chuNn quy nh t i kho n 5 i u 30 c a Ngh nh 138/2007/N -CP. 3. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát không quá 5 năm và có th ư c b nhi m l i. 4. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do Ch t ch H i ng qu n lý b nhi m theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát. i u 23. Nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát Ban ki m soát ho t ng theo Quy ch do H i ng qu n lý Qu phê duy t. Ngoài các nhi m v quy n h n quy nh t i Kho n 1 i u 38 Ngh nh 138/2007/N -CP, Ban Ki m soát còn có các nhi m v và quy n h n sau: 1. K p th i phát hi n và báo cáo ngay v i H i ng qu n lý Qu và Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u vi ph m pháp lu t, thua l ho c các vi ph m trong vi c qu n lý tài chính c a b máy i u hành Qu . 2. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa ư c H i ng qu n lý Qu ch p thu n. 3. Trư ng Ban ki m soát ph i ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh/thành ph , H i ng qu n lý Qu và pháp lu t n u có hành vi bao che, b qua các hành vi vi ph m ã phát hi n; v các thi t h i c a Qu n u ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa có s ch p thu n c a H i ng qu n lý Qu . 4. Trư ng h p t xu t, vì l i ích c a Qu và trách nhi m c a Ban Ki m soát, Trư ng ban ki m soát có quy n báo cáo tr c ti p v i Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph . 5. Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng lương, ph c p và các quy n l i khác theo qui nh hi n hành. Chi phí ho t ng c a Ban ki m soát ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . i u 24. Giám c Qu có nhi m v và quy n h n sau 1. Giám c là ngư i i di n pháp nhân c a Qu , ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng nghi p v c a Qu , do Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m.
 14. 2. Ngoài các quy nh v nhi m v quy n h n c a Giám c Qu quy nh t i kho n 5 i u 39 Ngh nh 138/2007/N -CP, Giám c Qu có các nhi m v quy n h n sau: 2.1. ư c phép i di n cho Qu i v i các quan h trong và ngoài nư c. 2.2. i di n pháp nhân c a Qu trư c pháp lu t trong vi c t t ng, tranh ch p, gi i th và nh ng v n thu c ph m vi i u hành tác nghi p c a Qu . 2.3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, phương hư ng ho t ng, k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm; xây d ng chi n lư c, k ho ch huy ng v n, k ho ch u tư, k ho ch tài chính trình H i ng qu n lý thông qua trình U ban nhân dân t nh/thành ph phê duy t. 2.4. Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch ã ư c duy t và các ho t ng khác c a Qu phù h p v i quy nh t i i u l này và các quy nh khác có liên quan. 2.5. Xây d ng các nh m c kinh t - k thu t trình H i ng qu n lý Qu thông qua làm căn c th c hi n. 2.6. Căn c các quy ch ho t ng nghi p v do H i ng qu n lý Qu ban hành, ban hành quy trình nghi p v ho t ng c a Qu . 2.7. L p phương án phân ph i, s d ng l i nhu n; trích l p và s d ng các qu trình H i ng qu n lý Qu quy t nh theo thNm quy n ho c trình U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh. 2.8. Trên cơ s cơ ch qu n lý tài chính do B Tài chính ban hành, xây d ng quy ch lao ng, ti n lương, khen thư ng, k lu t... áp d ng chung cho toàn Qu trình H i ng qu n lý phê duy t. 2.9. Th c hi n báo cáo nh kỳ ho c t xu t v các ho t ng c a Qu cho H i ng qu n lý Qu , U ban nhân dân t nh/thành ph , S Tài chính và B Tài chính. 2.10. ngh H i ng qu n lý trình U ban nhân dân t nh/thành ph b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, khen thư ng, k lu t i v i Phó Giám c, K toán trư ng c a Qu . 2.11. Th c hi n vi c tuy n d ng, b trí, ào t o cán b và quy t nh b nhi m, mi n nhi m các ch c danh Trư ng, phó các phòng nghi p v . 2.12. Th c hi n m t s , nhi m v , quy n h n khác c a Qu do Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph ho c H i ng qu n lý Qu y nhi m nhưng không ư c trái v i quy nh t i Ngh nh 138/2007/N -CP. 2.13. Giám c Qu ph i áp ng ư c các tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 4 i u 30 c a Ngh nh. i u 25. Phó Giám c và K toán trư ng
 15. 1. Phó Giám c giúp Giám c i u hành Qu , ư c phân công qu n lý, i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Qu . 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c và K toán trư ng th c hi n theo quy nh t i Kho n 3, i u 39 Ngh nh 138/2007/N -CP. 3. K toán trư ng ph i áp ng ư c các i u ki n, tiêu chuNn; có trách nhi m và quy n h n theo quy nh c a Lu t K toán. 3. Các Phó Giám c Qu ph i áp ng ư c các tiêu chuNn theo quy nh t i Kho n 4, i u 30 Ngh nh 138/2007/N -CP. 4. Phó Giám c, K toán trư ng Qu là ngư i giúp vi c cho Giám c Qu , ch u trách nhi m trư c Giám c, Ch t ch H i ng qu n lý Qu , U ban nhân dân t nh/thành ph và trư c pháp lu t v ph n vi c ư c Giám c phân công ph trách. i u 26. B máy nghi p v 1. Các b ph n nghi p v do H i ng qu n lý Qu quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th theo ngh c a Giám c Qu , có ch c năng tham mưu và t ch c th c hi n các nhi m v do H i ng qu n lý và Giám c Qu giao. 2. Lãnh o các b ph n nghi p v do Giám c Qu b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng và k lu t. 3. Lãnh o các b ph n nghi p v và cán b công ch c, viên ch c làm nhi m v chuyên môn, ch u trách nhi m trư c Giám c Qu và trư c pháp lu t v nhi m v ư c giao. Chương 6: CH TÀI CHÍNH-K TOÁN i u 27. Ch tài chính, k toán 1. Ch tài chính, k toán c a Qu th c hi n theo quy nh do B Tài chính ban hành. 2. Qu ph i t ch c b máy k toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán. Chương 7: X LÝ TRANH CH P, T CH C L I, GI I TH . i u 28. M i tranh ch p gi a Qu v i pháp nhân và th nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p n ho t ng c a Qu ư c x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 29. Vi c t ch c l i ho c gi i th Qu u tư phát tri n thành ph do H i ng qu n lý Qu ngh U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh; các trư ng h p khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
 16. i u 30: Vi c t ch c l i, sáp nh p, thành l p m i các ơn v , phòng ban nghi p v tr c thu c b máy i u hành c a Qu do Ch t ch H i ng qu n lý Qu quy t nh theo ngh c a Giám c Qu , trên cơ s phương th c t ch c b máy qu n lý ã ư c U ban nhân dân t nh/thành ph phê duy t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Căn c vào các quy nh hi n hành c a pháp lu t, Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph quy nh th i h n có hi u l c thi hành c a i u l . i u 32. Trong quá trình th c hi n, Qu có trách nhi m t ng k t ho t ng, xu t Ch t ch U ban nhân dân t nh/thành ph quy t nh s a i, b sung i u l này (n u c n thi t). TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản