Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
6
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 07/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG BAN CH O PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Ngh quy t s 15/2008/QH-12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh quy t s 294A/2007/UBTVQH12 ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a y ban thư ng v Qu c h i v t ch c, nhi m v , quy n h n và quy ch ho t ng c a Ban Ch o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; Căn c Công văn s 6779/VPCP-VI ngày 21 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng c p t nh; Công văn s 20/CV-BC ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng v vi c thành l p Ban Ch o c p t nh v phòng, ch ng tham nhũng; Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Văn phòng Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph Hà N i (sau ây g i t t là Văn phòng Ban Ch o) trên cơ s h p nh t Văn phòng Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph Hà N i (cũ) v i Văn phòng Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng t nh Hà Tây (cũ). i u 2. V trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy 1. V trí, ch c năng: Văn phòng Ban Ch o là b máy tham mưu, giúp vi c Trư ng ban và Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph trong vi c tri n khai ch o th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng trong các t ch c, cơ quan, ơn v và ngư i có thNm quy n trên a bàn thành ph Hà N i. Văn phòng Ban Ch o có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u và tài kho n c a Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph giao d ch và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
  2. 2. Nhi m v : a) Xây d ng chương trình, k ho ch công tác phòng, ch ng tham nhũng c a Ban Ch o, trình c p có thNm quy n phê duy t; giúp Ban Ch o tri n khai th c hi n chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t; t ch c sơ k t, t ng k t ánh giá vi c th c hi n chương trình, k ho ch ó; b) ôn c cơ quan, t ch c, ơn v và ngư i có thNm quy n trên a bàn tri n khai th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; c) Ph i h p ho t ng c a các cơ quan Thanh tra, i u tra, Vi n Ki m sát, Tòa án nhân dân thành ph tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng trên a bàn thành ph ; d) Th c hi n ki m tra m t s v , vi c tham nhũng nghiêm tr ng, ph c t p mà dư lu n xã h i quan tâm, báo cáo Trư ng ban và Ban Ch o x lý; ) Ki m tra, ôn c vi c x lý, gi i quy t khi u n i, t cáo v hành vi tham nhũng và các thông tin v v , vi c tham nhũng trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; e) Ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng th c hi n công tác thông tin, tuyên truy n v phòng, ch ng tham nhũng trên a bàn thành ph ; g) xu t, ki n ngh v i các cơ quan, t ch c và ngư i có thNm quy n trong vi c hoàn thi n cơ ch chính sách v công tác phòng, ch ng tham nhũng, ng th i ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan tri n khai th c hi n; h) L p k ho ch và chuNn b n i dung, chương trình các cu c h p, h i ngh , h i th o theo yêu c u c a Ban Ch o; ch ng báo cáo ho c ph i h p v i các cơ quan, t ch c, ơn v có liên quan chuNn b các h sơ, tài li u c n thi t; làm thư ký các cu c h p; thông báo k t lu n c a Trư ng ban Ch o t i các cu c h p; theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các ý ki n ch o, k t lu n c a Trư ng ban Ch o; i) Theo dõi, t ng h p báo cáo tình hình, k t qu th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng trên a bàn thành ph v i Trư ng ban Ch o, Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph và theo quy nh hi n hành; k) Th c hi n công tác hành chính, văn thư, lưu tr h sơ, tài li u c a Ban Ch o theo úng quy nh hi n hành c a pháp lu t; l) Qu n lý cán b , công ch c, lao ng h p ng và tài chính, tài s n c a cơ quan theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c; m) Th c hi n các nhi m v khác khi ư c giao theo quy nh. 3. Quy n h n: a) Yêu c u cơ quan, t ch c, ơn v và ngư i có thNm quy n trong ph m vi thành ph báo cáo v tình hình tham nhũng và k t qu công tác phòng, ch ng tham nhũng t i cơ
  3. quan, t ch c, ơn v . Trong trư ng h p c n thi t, yêu c u báo cáo vi c x lý v , vi c tham nhũng c th , vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý thông tin v hành vi tham nhũng; b) ngh khen thư ng các cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. Ki n ngh Trư ng ban Ch o x lý cán b , công ch c, viên ch c có hành vi l i d ng vi c ch ng tham nhũng vu cáo, hãm h i ngư i t cáo; yêu c u các cơ quan, t ch c, ơn v , ngư i có thNm quy n th c hi n các bi n pháp b o v ngư i t cáo hành vi tham nhũng, tham gia và th c hi n ch ng tham nhũng; c) Trưng t p cán b , công ch c, viên ch c c a các cơ quan, t ch c, ơn v c a thành ph th c hi n nhi m v theo ch o c a Trư ng ban Ch o; d) Tham d các cu c h p, làm vi c v i các cơ quan, t ch c, ơn v v nh ng n i dung liên quan n công tác phòng, ch ng tham nhũng c a thành ph . 4. T ch c b máy và biên ch : a) T ch c b máy: a.1) Lãnh o Văn phòng: Lãnh o Văn phòng g m có Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng. a.2) Các phòng chuyên môn: - Phòng K ho ch – T ng h p; - Phòng Nghi p v 1; - Phòng Nghi p v 2; - Phòng Nghi p v 3; b) Biên ch : Biên ch c a Văn phòng Ban Ch o bao g m biên ch ư c giao năm 2008 c a Văn phòng Ban Ch o thành ph Hà N i (cũ) và Văn phòng Ban Ch o t nh Hà Tây (cũ). Chánh Văn phòng Ban Ch o quy nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c biên ch c a các phòng chuyên môn thu c Văn phòng Ban Ch o. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph Hà N i, Chánh Văn phòng Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng thành ph Hà N i; Th trư ng các S , Ban, ngành; Ch t ch
  4. UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng BC TƯ v PCTN; - Văn phòng Chính ph ; - Thanh tra Chính ph ; - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; UBMTTQ TP; Nguy n Th Th o - Văn phòng Thành y; - Các Ban ng Thành y; - Các Ban H ND TP; - CVP, PVP; các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản