Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy chế đánh giá công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG THÁP NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 07/2009/Q -UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 3 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH ÁNH GIÁ CÔNG NH N CÔNG TRÌNH, S N PH M XÂY D NG T CH T LƯ NG CAO TRÊN NA BÀN T NH NG THÁP VÀ KHEN THƯ NG CÁC ƠN VN, CÁ NHÂN THAM GIA U BAN NHÂN DÂN T NH NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 1547/Q -BC ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a Trư ng ban ch o công trình, s n ph m xây d ng t ch t lư ng cao (B Xây d ng) v vi c ban hành Quy ch ánh giá và công nh n công trình, s n ph m xây d ng t ch t lư ng cao c a ngành Xây d ng trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ánh giá công nh n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao trên a bàn t nh ng Tháp và khen thư ng các ơn v , cá nhân tham gia. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký, thay th cho Quy t nh s 83/2005/Q -UBND ngày 22 tháng 8 năm 2005 c a U ban nhân dân t nh ng Tháp. Giao cho Giám c S Xây d ng (thư ng tr c Ban Ch o cu c v n ng m b o và nâng cao ch t lư ng công trình, s n phNm xây d ng) t ch c tri n khai, hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân T nh; Th trư ng các s , ban, ngành T nh; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ; các ch u tư và các t ch c ho t ng xây d ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph (I+II); - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - B Xây d ng; - TT/TU, TT/H ND T nh; - CT, các PCT UBND T nh; - L VP/UBND T nh; Trương Ng c Hân - Lưu VT+NC/TH+XDCB.lhl. QUY CH ÁNH GIÁ VÀ CÔNG NH N CÔNG TRÌNH, S N PH M XÂY D NG T CH T LƯ NG CAO TRÊN NA BÀN T NH NG THÁP VÀ KHEN THƯ NG CÁC ƠN VN, CÁ NHÂN THAM GIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 7/2009/Q -UBND ngày 3 tháng 4 năm 2009 c a U ban nhân dân t nh ng Tháp) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh trình t ăng ký, h sơ ăng ký và tiêu chuNn xét công nh n các công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao. 2. Tiêu chuNn xét khen thư ng ơn v , cá nhân có thành tích trong th c hi n thi công xây d ng công trình xây d ng và s n xu t s n phNm cơ khí, v t li u xây d ng t ch t lư ng cao. i u 2. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Các công trình xây d ng, s n phNm cơ khí và v t li u xây d ng; các ơn v , cá nhân tham gia ho t ng thi công xây d ng công trình, s n xu t s n phNm cơ khí và v t li u xây d ng trên a bàn t nh ng Tháp. 2. Công nh n và khen thư ng các công trình xây d ng có ăng ký tham gia cu c v n ng m b o ch t lư ng và nâng cao ch t lư ng công trình xây d ng, s n phNm xây d ng theo Quy ch này. Trư ng h p các công trình xây d ng, s n phNm xây d ng v a ăng ký công trình ch t lư ng cao v a ăng ký công trình thi ua theo k ho ch thi ua c a a phương do U ban nhân dân T nh ho c Liên oàn Lao ng t nh phát ng; n u v a t ch t lư ng, v a t ti n th i gian ăng ký thi ua thì ư c khen thư ng theo Quy ch khen thư ng c a U ban nhân dân T nh và Liên oàn Lao ng T nh.
 3. i u 3. Ban Ch o công trình, s n ph m xây d ng ch t lư ng cao T nh 1. U ban nhân dân T nh thành l p Ban Ch o cu c v n ng m b o và nâng cao ch t lư ng công trình, s n phNm xây d ng T nh (g i t t Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh). a) Thành ph n Ban Ch o: - Phó Ch t ch U ban nhân dân T nh, Trư ng ban. - Lãnh o S Xây d ng, Phó Trư ng ban. - Lãnh o các s , ban, ngành có liên quan, U viên. - T chuyên viên giúp vi c cho Ban Ch o: + Cán b , công ch c S Xây d ng, T trư ng. + Chuyên viên nghiên c u lĩnh v c xây d ng cơ b n Văn phòng U ban nhân dân T nh, T phó. + Cán b , công ch c các s , ban ngành có liên quan, T viên. b) Nhi m v : - V n ng các ơn v , cá nhân ho t ng trên lĩnh v c xây d ng trên a bàn T nh hư ng ng và ăng ký công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao c a ngành xây d ng. - T ch c, ánh giá, xu t U ban nhân dân T nh t ng b ng khen cho các ơn v , cá nhân th c hi n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao. - Cơ quan t ng h p t i a phương giúp các ơn v , cá nhân th c hi n ăng ký và g i v thư ng tr c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao (B Xây d ng) và báo cáo ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam công nh n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao và khen thư ng ơn v , cá nhân theo quy nh. c) S Xây d ng là cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o ch u trách nhi m t ch c v n ng, ti p nh n các h sơ ăng ký; t ch c ki m tra, theo dõi, hư ng d n các ch u tư, ơn v thi công trong quá trình th c hi n; d th o các văn b n ánh giá và xu t xét ch n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao. d) Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o công trình, s n phNm ch t lư ng cao T nh trích t qu ch t lư ng c a t nh do các doanh nghi p óng góp, ng h . 2. U ban nhân dân huy n, th , thành ph (g i là c p huy n) t ch c b ph n ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao c p huy n ch u trách nhi m:
 4. a) Phát ng thi ua và v n ng các ch u tư, ơn v thi công, ơn v s n xu t tham gia thi công xây d ng công trình, s n xu t s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao i v i các công trình, s n phNm do U ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư. b) Tham gia v i Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh trong quá trình ánh giá công nh n; ki m tra, theo dõi quá trình th c hi n i v i các các công trình ăng ký ch t lư ng cao do U ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư. i u 4. Ban Ch o cơ s 1. Th trư ng ơn v thi công quy t nh thành l p Ban Ch o cơ s . 2. Ban Ch o cơ s ch u trách nhi m tuyên truy n, ph bi n và phát ng thi ua t i công trình, ơn v s n xu t s n phNm xây d ng ăng ký ch t lư ng cao; t ch c ki m tra, ki m soát m i giai o n công trình, s n phNm xây d ng c a ơn v mình m b o ch t lư ng. 3. Thành ph n Ban Ch o cơ s : a) Trư ng ban là lãnh o cơ quan, ơn v . b) Thư ng tr c Ban Ch o là b ph n chuyên môn k thu t. c) U viên là i di n công oàn, b ph n k thu t và Ch huy trư ng công trình ăng ký ch t lư ng cao ho c Qu n c phân xư ng s n xu t s n phNm ăng ký ch t lư ng cao. Chương II TRÌNH T ĂNG KÝ, L P H SƠ NGHN XÉT CÔNG NH N CÔNG TRÌNH XÂY D NG T CH T LƯ NG CAO VÀ KHEN THƯ NG ƠN VN, CÁ NHÂN i u 5. i u ki n ăng ký 1. i v i d án nhi u h ng m c công trình có quy mô tương t nhau: ph i là m t h ng m c công trình hoàn ch nh. 2. Quy mô công trình: a) Công trình dân d ng và công nghi p nh : Có chi phí xây d ng l n hơn 2 t ng. b) Công trình th y l i: Có chi phí xây d ng l n hơn 7 t ng. c) Công trình h t ng k thu t: Có chi phí xây d ng l n hơn 10 t ng. d) Công trình giao thông, công trình i n: Có chi phí xây d ng l n hơn 15 t ng.
 5. ) Trư ng h p chi phí xây d ng th p hơn m c trên n u t tiêu chuNn theo quy nh t i Quy t nh s 1547/Q -BC thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam xem xét công nh n m c B ng ch t lư ng cao ho c ngh U ban nhân dân T nh khen thư ng. 3. Công trình xây d ng ph i ư c ăng ký tham gia cu c v n ng m b o và nâng cao ch t lư ng ngay t khi kh i công xây d ng. i u 6. H sơ ăng ký 1. H sơ ăng ký: B n ăng ký công trình xây d ng ch t lư ng cao tham gia cu c v n ng m b o ch t lư ng và nâng cao ch t lư ng công trình xây d ng do ơn v thi công l p (Ph l c 1). 2. H sơ ăng ký l p thành 02 b n g i v thư ng tr c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh ngay t khi kh i công xây d ng công trình; Ban Ch o s xem xét và g i 01 b h sơ v Thư ng tr c Ban Ch o công trình ch t lư ng cao c a B Xây d ng (C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng). i u 7. H sơ ngh công nh n i v i công trình xây d ng 1. B n ăng ký công trình xây d ng ch t lư ng cao c a ơn v thi công xây d ng. 2. Công văn ngh xét duy t công trình xây d ng t ch t lư ng cao c a Ban Ch o cơ s . 3. Báo cáo c a ơn v thi công v quy mô và k ho ch m b o ch t lư ng c a công trình xây d ng (Ph l c 2). 4. H sơ h th ng m b o ch t lư ng thi công xây d ng, g m: a) K ho ch m b o ch t lư ng công trình và các ch d n th c hi n. b) Quy trình và bi n pháp thi công (thi t k thi công và t ch c thi công). c) Danh sách l c lư ng qu n lý ch t lư ng t i công trình, l c lư ng công nhân có tay ngh và trang thi t b t i công trình (kèm các văn b n liên quan - n u có). d) Các biên b n nghi m thu công vi c xây d ng, hoàn thành giai o n xây l p, biên b n ch y th , biên b n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình ưa vào s d ng. ) Các h sơ k thu t ã th c hi n ch ng minh công trình xây d ng tho mãn y các yêu c u v ch t lư ng c a thi t k : - Danh m c b n v hoàn công.
 6. - Ch ng ch k thu t xu t xư ng, phi u ki m tra xác nh n ch t lư ng, phi u k t qu thí nghi m c a v t li u, c u ki n, s n phNm xây d ng, thi t b k thu t và máy móc thi t b thi công s d ng trong công trình. - Các tài li u o c, quan tr c lún, bi n d ng c a công trình. - Báo cáo k t qu thí nghi m hi n trư ng (gia c n n, s c ch u t i c a c c móng, i n tr n i t,...). 5. Biên b n th các thi t b thông tin liên l c, các thi t b b o v ; các ch ng ch v phòng cháy ch a cháy, ki m nh môi trư ng, môi sinh do ch u tư cung c p (phù h p quy nh i v i t ng lo i công trình). 6. B ng t ánh giá ch t lư ng công trình theo thang i m chi ti t ánh giá công trình xây d ng c a Ban Ch o cơ s (theo i u 15 Quy ch này). 7. Ý ki n ánh giá c a ch u tư v ch t lư ng công trình xây d ng và b ng ch m i m c a ch u tư. 8. nh ch p t ng th công trình c (18 x 25)cm và 10 nh c (10 x 15)cm chi ti t quá trình thi công, n i ngo i th t công trình; ĩa ghi l i quá trình thi công b ng hình nh ho c phim; c bi t là các hình nh ghi l i các sáng ki n và áp d ng công ngh m i do ơn v thi công cung c p. i u 8. H sơ ngh xét khen thư ng i v i t p th , cá nhân 1. Công văn ngh xét khen thư ng ơn v , cá nhân c a Ban Ch o cơ s và Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh. 2. Báo cáo c a ơn v ư c ngh khen thư ng (Ph l c 3). 3. B n sao các hình th c công nh n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng. 4. Quy t nh c a ơn v phân công cá nhân th c hi n nhi m v . Chương III TRÌNH T ĂNG KÝ, L P H SƠ NGHN XÉT CÔNG NH N S N PH M XÂY D NG T CH T LƯ NG CAO VÀ KHEN THƯ NG ƠN VN, CÁ NHÂN i u 9. i u ki n ăng ký 1. S n phNm cơ khí và v t li u xây d ng thu c các thành ph n kinh t trong T nh u ư c quy n ăng ký thi ua s n xu t ch t lư ng cao hư ng ng cu c v n ng m b o và nâng cao ch t lư ng công trình, s n phNm xây d ng do Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng T nh phát ng. 2. i v i s n phNm v t li u xây d ng và cơ khí xây d ng:
 7. a) Nh ng s n phNm có s lư ng s n xu t l n. b) S n phNm ơn chi c ph i có giá tr l n. c) S n phNm s n xu t hàng lo t không gi i h n giá thành s n phNm. i u 10. H sơ ăng ký 1. H sơ ăng ký: B n ăng ký s n phNm cơ khí và v t li u xây d ng ch t lư ng cao tham gia cu c v n ng m b o ch t lư ng và nâng cao ch t lư ng công trình xây d ng do ơn v s n xu t s n phNm l p (Ph l c 4). 2. H sơ ăng ký l p thành 03 b n g i v thư ng tr c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh; Ban Ch o s xem xét và g i 01 b h sơ v Thư ng tr c Ban Ch o công trình ch t lư ng cao c a B Xây d ng (C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng); 01 b h sơ v V V t li u xây d ng c a B Xây d ng. i u 11. H sơ ngh công nh n i v i s n ph m xây d ng 1. B n ăng ký s n phNm cơ khí và v t li u xây d ng ch t lư ng cao tham gia cu c v n ng m b o ch t lư ng và nâng cao ch t lư ng công trình xây d ng do ơn v s n xu t s n phNm l p (Ph l c 4). 2. Công văn ngh xét duy t s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao c a Ban Ch o cơ s . 3. Báo cáo c a ơn v s n xu t v m c tiêu và chính sách ch t lư ng, k ho ch m b o ch t lư ng s n phNm (khuy n khích các ơn v có ch ng ch ISO). 4. B ng t ánh giá ch t lư ng s n phNm xây d ng theo thang i m chuNn (theo i u 20 Quy ch này). 5. Các tài li u, h sơ xác nh tính phù h p v ch t lư ng c a s n phNm i v i các m c ch tiêu ch t lư ng ăng ký. Các k t qu ki m tra, thanh tra ch t lư ng s n phNm c a cơ quan qu n lý ch t lư ng xác nh phù h p v i tiêu chuNn s n xu t và không b khách hàng khi u n i v m c không t tiêu chuNn ăng ký. 6. ĩa ghi quá trình s n xu t, nh ch p s n phNm. i u 12. H sơ ngh xét khen thư ng i v i t p th , cá nhân 1. Công văn ngh xét khen thư ng ơn v , cá nhân c a Ban Ch o cơ s . 2. Báo cáo c a ơn v ư c ngh khen thư ng (Ph l c 3). 3. B n sao các hình th c công nh n công trình xây d ng t ch t lư ng. 4. Quy t nh c a ơn v phân công cá nhân th c hi n nhi m v .
 8. Chương IV CÁC TIÊU CHU N XÉT CÔNG NH N VÀ KHEN THƯ NG IV I CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 13. Yêu c u ánh giá 1. xét công nh n công trình t ch t lư ng cao: Công trình có giá tr d toán ư c duy t theo i u 6 Quy ch này. 2. Công trình xây d ng ã ăng ký tham gia cu c v n ng m b o ch t lư ng và nâng cao ch t lư ng công trình ngay t khi kh i công và ư c ánh giá sau khi ã ưa vào khai thác s d ng t 6 tháng tr lên. 3. Công trình xây d ng tri n khai úng các quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình; thi công úng thi t k ư c duy t, úng ti n xây d ng; m b o an toàn công trình, an toàn tính m ng con ngư i, tài s n và v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy, n . 4. i v i h th ng qu n lý ch t lư ng c a doanh nghi p thi công xây d ng: a) Có h th ng m b o ch t lư ng và l p k ho ch m b o ch t lư ng công trình. b) Ch o, i u hành m b o ti n thi công. c) Nhân l c t i công trư ng phù h p v i h sơ d th u, phù h p yêu c u c a công trình. d) Có k ho ch, quy trình ki m soát ch t lư ng n i b và c a th u ph (n u có). ) Thi t b thi công phù h p v i h sơ d th u, tiêu chuNn k thu t và m b o an toàn ph c v thi công. Cơ s v t ch t ph c v thi công m b o an toàn và v sinh môi trư ng. e) Có b ph n nghiên c u thi t k nh m phát hi n và ngh s a i nh ng ch chưa h p lý trong thi t k . g) L p thi t k thi công và t ch c thi công. h) V t tư, thi t b áp ng yêu c u k thu t và ư c b o qu n t t. i) Th c hi n y ch ki m tra v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng và các u vào khác. k) Th c hi n công tác nghi m thu theo quy nh. 5. i v i ch t lư ng công trình xây d ng hoàn thành:
 9. Sau khi công trình ã ưa vào khai thác s d ng s ánh giá ch t lư ng công trình hoàn thành t i hi n trư ng v các m t: ki n trúc, k t c u và trang thi t b l p t vào công trình so v i thi t k và tiêu chuNn k thu t. 6. i v i h sơ, tài li u qu n lý ch t lư ng công trình. ánh giá tình tr ng h sơ, tài li u qu n lý ch t lư ng công trình ã l p so v i các quy nh hi n hành v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 7. Khai thác s d ng. ánh giá s phù h p v i thi t k khi ưa công trình vào khai thác s d ng và ánh giá khai thác s d ng công trình úng v i công năng thi t k , gi gìn tu i th và ch ng xu ng c p công trình. i u 14. Phương pháp ánh giá và b ng thang i m chi ti t ánh giá công trình xây d ng 1. Phương pháp ánh giá và b ng thang i m chi ti t ánh giá công trình xây d ng ư c quy nh c th t i Ph l c 5 c a Quy ch này. 2. Ban Ch o cơ s , ch u tư, Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh căn c vào phương pháp ánh giá, b ng thang i m chi ti t và tình hình th c t xây d ng t ch c ánh giá. i u 15. Tiêu chu n xét công nh n i v i công trình xây d ng 1. Công trình xây d ng n u t 85 - 100 i m: Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh ngh Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao B Xây d ng công nh n m c Huy chương vàng ch t lư ng cao theo Quy t nh s 1547/Q -BC ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a Trư ng ban ch o công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao (B Xây d ng). 2. Công trình xây d ng n u t 80 - 85 i m: Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh ngh Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao B Xây d ng công nh n m c B ng ch t lư ng cao theo Quy t nh s 1547/Q -BC ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a Trư ng ban ch o công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao (B Xây d ng). i u 16. Tiêu chu n xét khen thư ng i v i các ơn v 1. ơn v thi công xây d ng th c hi n m t công trình xây d ng t 75 - 100 i m thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh U ban nhân dân T nh t ng B ng khen. 2. ơn v thi công xây d ng có t i thi u 03 công trình ư c công nh n t Huy chương vàng ch t lư ng cao trong 01 năm và liên t c trong 02 năm li n có công trình ư c công nh n t ch t lư ng cao thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng
 10. Vi t Nam công nh n C ơn v m b o ch t lư ng. N u có ít nh t 2 công trình ư c công nh n t Huy chương vàng ch t lư ng cao thì ư c xem xét t ng B ng khen. 3. Ban Qu n lý d án (trư ng h p ch u tư thuê tư v n qu n lý d án) và ch u tư có công trình xây d ng t ch t lư ng cao thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh U ban nhân dân T nh t ng B ng khen ho c ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam t ng B ng khen. i u 17. Tiêu chu n xét khen thư ng i v i cá nhân thu c ơn v thi công 1. Ch huy trư ng công trư ng th c hi n công trình xây d ng t ch t lư ng cao thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh y ban nhân dân T nh t ng B ng khen. 2. Ch huy trư ng công trư ng th c hi n công trình xây d ng ư c công nh n t Huy chương vàng ch t lư ng cao thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh s xem xét và ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam t ng B ng khen. 3. i v i cá nhân khác tham gia ít nh t 02 công trình ư c công nh n t B ng ch t lư ng cao và có sáng ki n c i ti n s ư c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam t ng B ng khen. Chương V CÁC TIÊU CHU N XÉT CÔNG NH N VÀ KHEN THƯ NG IV IS N PH M XÂY D NG i u 18. Yêu c u ánh giá S n phNm cơ khí và v t li u xây d ng t ch t lư ng cao ngành xây d ng là s n phNm t các yêu c u sau: 1. S n phNm ư c ăng ký ho c t công b theo các tiêu chuNn hi n hành. 2. S n phNm ư c tri n khai s n xu t theo h qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn Vi t Nam và Qu c t ISO 9000. 3. S n phNm có y h sơ xác nh tính phù h p v ch t lư ng c a s n phNm i v i các m c ch tiêu ch t lư ng ăng ký. 4. S n phNm có các ch tiêu kinh t ưu vi t (s d ng nh m c v t tư trong s n xu t, h giá thành v.v..) so v i năm trư c năm ăng ký. 5. Các k t qu ki m tra, thanh tra ch t lư ng s n phNm c a các cơ quan qu n lý ch t lư ng xác nh tính phù h p v i tiêu chuNn s n xu t và không b khách hàng khi u n i v m c ch t lư ng.
 11. i u 19. Phương pháp ánh giá và b ng thang i m chi ti t ánh giá s n ph m xây d ng 1. Phương pháp ánh giá và b ng thang i m chi ti t ánh giá công trình xây d ng ư c quy nh c th t i Ph l c 6 c a Quy ch này. 2. Ban Ch o cơ s , ch u tư, Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh căn c vào phương pháp ánh giá, b ng thang i m chi ti t và tình hình th c t xây d ng t ch c ánh giá. i u 20. Tiêu chu n xét công nh n i v i s n ph m xây d ng 1. S n phNm xây d ng n u t 185 - 200 i m: Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh ngh Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao B Xây d ng công nh n m c Huy chương vàng ch t lư ng cao theo Quy t nh s 1547/Q -BC ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a Trư ng ban ch o công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao (B Xây d ng). 2. S n phNm xây d ng n u t 165 - 184 i m: Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh ngh Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao B Xây d ng công nh n m c B ng ch t lư ng cao theo Quy t nh s 1547/Q -BC ngày 13 tháng 11 năm 2006 c a Trư ng ban ch o công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao (B Xây d ng). i u 21. Tiêu chu n xét khen thư ng i v i ơn v s n xu t 1. ơn v s n xu t th c hi n m t s n phNm xây d ng t 150 - 200 i m thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh U ban nhân dân T nh t ng B ng khen. 2. ơn v s n xu t có s n phNm t Huy chương vàng ch t lư ng cao liên t c 2 năm; có phong trào thi ua s n xu t m b o và nâng cao ch t lư ng s n phNm; ơn v có sơ k t, t ng k t hàng năm v công tác m b o ch t lư ng s n phNm; không có tai n n lao ng nghiêm tr ng trong s n xu t thì Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam t ng C m b o ch t lư ng. N u có ít nh t 1 s n phNm ư c công nh n t Huy chương vàng ch t lư ng cao thì ư c xem xét t ng B ng khen. i u 22. Tiêu chu n xét khen thư ng i v i cá nhân thu c ơn v s n xu t 1. Cá nhân tho mãn các tiêu chuNn sau s ư c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh U ban nhân dân T nh t ng B ng khen: a) Tích c c tham gia s n xu t s n phNm xây d ng t 150 - 200 i m ho c có nhi u óng góp cho phong trào thi ua ch t lư ng cao c a ơn v . b) Trong năm không có vi ph m k thu t trong quy trình s n xu t s n phNm. c) m b o năng su t, ti t ki m nguyên v t li u so v i nh m c quy nh.
 12. d) m b o an toàn trong s n xu t. 2. N u cá nhân tho mãn các tiêu chuNn t i kho n 1 và có s n phNm t Huy chương vàng ch t lư ng cao ư c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh xem xét và ngh B Xây d ng và Công oàn ngành Xây d ng Vi t Nam t ng B ng khen. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 23. Th i gian xét khen thư ng 1. Công trình xây d ng; ơn v , cá nhân tham gia ư c xét công nh n, khen thư ng hàng năm. 2. Th i gian thNm nh, xét duy t: nh kỳ 6 tháng ho c t xu t. i u 24. Qu khen thư ng Qu khen thư ng ư c hình thành trên cơ s ngân sách nhà nư c, s óng góp c a các doanh nghi p và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Cá nhân, ơn v ư c khen thư ng, tuỳ t ng hình th c khen thư ng, ư c t ng hi n v t kèm theo và ư c hư ng l i ích khác theo quy nh c a pháp lu t. Cá nhân ư c t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng có quy n lưu gi , trưng bày và s d ng hi n v t khen thư ng. ơn v ư c t ng các hình th c khen thư ng có quy n lưu gi , trưng bày, ư c s d ng bi u tư ng c a các hình th c khen thư ng ó trên các văn b n, tài li u chính th c c a t p th . i u 26. S K ho ch và u tư ph i h p v i S Xây d ng và các ngành liên quan xu t chính sách khuy n khích, ưu ãi các nhà th u có công trình xây d ng ư c công nh n t ch t lư ng cao; xây d ng tiêu chuNn ánh giá v kinh nghi m và năng l c c a nhà th u trong xét ch n th u trên cơ s ưu tiên các nhà th u có công trình xây d ng ư c công nh n t ch t lư ng cao. i u 27. Các ch u tư, các t ch c ho t ng xây d ng có liên quan, Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh, b ph n ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao c p huy n và Ban Ch o cơ s có trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c k p th i ph n ánh v S Xây d ng (Thư ng tr c Ban Ch o công trình, s n phNm xây d ng ch t lư ng cao T nh) nghiên c u t ng h p, trình U ban nhân dân T nh xem xét./. PH L C 1
 13. Tên ơn v ăng ký C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- ……, ngày tháng năm 200…. ĂNG KÝ CÔNG TRÌNH XÂY D NG CH T LƯ NG CAO. (Theo quy ch v n ng và công nh n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao c a ngành Xây d ng 2006-2010). Tên công trình xây d ng: a i m xây d ng: ơn v ăng ký: a ch : a ch liên l c làm vi c: i n tho i: Ch u tư: i n tho i: Ngày kh i công xây d ng: Ngày hoàn thành công trình: Giá tr d toán xây l p: Ngày ngh phúc tra xét duy t công nh n ch t lư ng cao: (d ki n). Nơi nh n: GIÁM C - Thư ng tr c BC (C c Giám nh NN v CLCTXD-BXD); - BC công trình CLC T nh; - Lưu ơn v ăng ký PH L C 2 Tên ơn v ăng ký C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc
 14. ---------- ……, ngày tháng năm 200…. BÁO CÁO TÓM T T V QUY MÔ VÀ K HO CH M B O CH T LƯ NG C A CÔNG TRÌNH. 1. Tên công trình xây d ng: 2. H ng m c: 3. T ng kinh phí u tư (xây d ng, thi t b công ngh ): 4. Ngu n v n: 5. Quy mô công trình: 6. Ti n thi công: - Th i gian kh i công: - Th i gian hoàn thành: 7. Ch u tư: Hình th c qu n lý d án: 8. T ch c thi t k : 9. T ch c tư v n giám sát: 10. T ch c thi công: Phương th c giao nh n th u: 11.1. H th ng m b o ch t lư ng công trình: Nhà th u ph i m b o ch t lư ng công tác thi công xây l p c a mình thông qua m t h th ng có năng l c ki m soát ch t ch ch t lư ng n i b , trong báo cáo yêu c u nhà th u ph i mô t ư c h th ng m b o ch t lư ng, các công tác t i thi u ki m tra h th ng này g m: a) Sơ t ch c c a i ngũ cán b m b o ch t lư ng c a nhà th u: Tuỳ theo quy mô c a công trình m nh n, nhà th u ph i t ch c m t i ngũ cán b giám sát tương ng v i kh năng m nh n ph m vi bao trùm t t c các công o n liên quan t i ch t lư ng cu i cùng c a công tác thi công. b) Năng l c chuyên môn c a i ngũ m b o ch t lư ng:
 15. Nghiên c u k thi t k nh m phát hi n k p th i nh ng ch chưa h p lý trong thi t k ngh s a i, h n ch th p nh t nh ng phát sinh trong quá trình thi công do thi t k không phù h p. có th phát hi n và ngăn ch n các sai sót k p th i trong quá trình thi công, i ngũ m b o ch t lư ng ph i là nh ng ngư i có năng l c kinh nghi m và trình chuyên môn v các lĩnh v c liên quan t i ph m vi thi công c a nhà th u. i ngũ này ph i có quy trình theo dõi và ki m soát ch t lư ng căn c vào yêu c u c a thi t k và ch u tư. c) H sơ h th ng m b o ch t lư ng - yêu c u báo cáo ph i nêu rõ: - K ho ch m b o ch t lư ng công trình và các ch d n th c hi n. - Quy trình và bi n pháp thi công. - L c lư ng qu n lý ch t lư ng t i công trình và trình tay ngh công nhân. - Trang thi t b t i công trình: c n nêu rõ các thi t b s d ng thi công xây l p v s lư ng, ch t lư ng. - Ch t lư ng v t li u xây d ng ưa vào công trình, có ch ng ch k thu t xu t xư ng, phi u ki m tra ch t lư ng. - Ch ng ch các v t li u, thi t b k thu t i n nư c, thông tin, báo cháy, ch a cháy. - Tài li u thí nghi m, ki m nh ch t lư ng s n phNm xây d ng theo quy nh trong quá trình xây d ng công trình. Ngoài các h sơ ph c v cho quá trình thi công xây l p ã nói trên, nhà th u c n ph i báo cáo các văn b n tài li u ki m soát ch t lư ng theo các quy nh hi n hành kh ng nh r ng các s n phNm do mình làm ra là m b o ch t lư ng, m i công o n th c hi n u ư c ki m soát ch t lư ng m c cao nh t, h th ng này g m nhưng không gi i h n các tài li u sau: - S tay ch t lư ng d án - Quy trình ánh giá ch t lư ng n i b - Quy trình ki m soát các sai sót và kh c ph c, phòng ng a sai sót - Quy trình nghi m thu, bàn giao - Quy trình mua s m v t tư, thi t b - Quy trình ki m soát nhà th u ph - Quy trình ki m soát m an toàn lao ng, v sinh môi trư ng trên công trư ng. 11.2. Danh m c các tiêu chuNn thi công, nghi m thu s d ng cho công trình.
 16. 11.3. Các tài li u giám sát k thu t c a ch u tư, t ch c tư v n giám sát, t ch c thi t k . 11.4. T ch c quan tr c, o c bi n d ng công trình trong th i gian xây d ng: o lún, o bi n d ng, m c nư c ng m. 11.5. Công tác nghi m thu. - Nghi m thu công vi c xây d ng, nghi m thu giai o n xây l p, nghi m thu thi t b ch y th không t i, nghi m thu thi t b ch y th t ng h p, nghi m thu hoàn thành công trình ưa vào khai thác, s d ng. - H sơ pháp lý và tài li u qu n lý ch t lư ng y theo úng quy nh hi n hành ph c v cho nghi m thu và lưu tr . 11.6. Sáng ki n c i ti n k thu t và ng d ng ti n b khoa h c công ngh . 11.7. An toàn lao ng. 11.8. Tín nhi m khách hàng. 12. ánh giá chung v ch t lư ng công trình. - Ch t lư ng công trình so v i thi t k ư c duy t. - Ch t lư ng ch y th công ngh . - i u ki n m b o an toàn và v sinh môi trư ng. - Cơ s h t ng ph c v công trình: C p i n, nư c, giao thông. 13. K t lu n. Nơi nh n: GIÁM C - C c Giám nh NN v CLCTXD-BXD; - BC công trình CLC T nh; - Lưu. PH L C 3 Tên ơn v ăng ký C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- ……, ngày tháng năm 200….
 17. BÁO CÁO C A ƠN VN NGHN KHEN THƯ NG CHO T P TH , CÁ NHÂN 1. ơn v / cá nhân: - a ch : - i n tho i/Fax: 2. Tên công trình/ s n phNm thi t k ã ư c khen thư ng: STT Tên công trình Ch u tư Hình th c ã ơn v tham Cá nhân khen thư ng gia tham gia 1 2 3 3. ngh hình th c khen thư ng. - ơn v : - Cá nhân: Nơi nh n: Th trư ng ơn v - C c Giám nh NN v CLCTXD-BXD; - BC công trình CLC T nh; - Lưu. PH L C 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- ….., ngày tháng năm 200….. ĂNG KÝ S N PH M CƠ KHÍ VÀ V T LI U XÂY D NG CH T LƯ NG CAO (Theo Quy ch v n ng và công nh n công trình, s n phNm xây d ng t ch t lư ng cao c a Ngành xây d ng 2006 - 2010)
 18. Tên s n phNm cơ khí, tên v t li u xây d ng: a i m s n xu t: ơn v ăng ký: a ch : i n tho i: i di n liên l c làm vi c: i n tho i: Ch u tư: Ngày ngh phúc tra xét duy t công nh n ch t lư ng cao (d ki n): Nơi nh n: GIÁM C - Thư ng tr c BC (C c Giám nh NN v CLCTXD-BXD); - BC công trình CLC T nh; - Lưu ơn v ăng ký. PH L C 5 THANG I M CHI TI T ÁNH GIÁ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG. I. Phương pháp ánh giá: 1. ánh giá trên cơ s các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn k thu t có liên quan và h sơ thi t k ã ư c phê duy t. 2. Kinh nghi m c a chuyên gia k thu t và phương pháp tr c quan xem xét hi n trư ng. II. N i dung ánh giá: 1. ánh giá H th ng qu n lý ch t lư ng c a doanh nghi p. 2. ánh giá ch t lư ng công trình ã ưa vào khai thác s d ng và ch m d t th i gian b o hành. 3. ánh giá h sơ tài li u qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng. 4. ánh giá s phù h p c a thi t k qua khai thác s d ng và vi c khai thác s d ng công trình úng v i công năng thi t k . III. Cơ c u các yêu c u ánh giá ch t lư ng công trình xây d ng:
 19. TT Yêu c u, n i dung T tr ng (%) 1 ánh giá H th ng qu n lý ch t lư ng c a Doanh nghi p t i A=40 hi n trư ng. 2 ánh giá ch t lư ng công trình c th qua phúc tra cu i cùng B=40 sau khi ã nghi m thu, ưa vào khai thác s d ng và ã ch m d t th i gian b o hành. 3 ánh giá qua h sơ tài li u qu n lý ch t lư ng thi công xây C=10 d ng. 4 ánh giá s phù h p qua khai thác s d ng công trình úng v i D=10 công năng thi t k . IV. ánh giá chi ti t: A. ánh giá h th ng qu n lý ch t lư ng. TT N i dung T i mt i tr ng a (%) 1 Có h th ng m b o ch t lư ng và k ho ch ch t lư ng 10 công trình xây d ng. 1.1. Có ch ng ch ISO 9000 A11=5 - Có ch ng ch ISO 9000. 5 - ang xây d ng h th ng m b o ch t lư ng. 2 - Chưa xây d ng h th ng m b o ch t lư ng. 0 1.2. Có k ho ch m b o ch t lư ng công trình. A12=5 - B ng k ho ch m b o ch t lư ng. 2 - M c tiêu và chính sách ch t lư ng. 1 - Danh m c tiêu chuNn thi công, nghi m thu s d ng cho 1 công trình. - Hư ng d n th c hi n. 1 2 Công tác ch o và ch trách nhi m c a lãnh o i 10 v i vi c m b o ti n , ch t lư ng thi công. 2.1. B máy i u hành công trư ng ho t ng hi u qu , A21=5 ch o c a doanh nghi p thư ng xuyên và sát th c t hi n trư ng. - Ch quy nh trách nhi m. 1 - Ch ch o th c hi n. 2 - Ch ki m tra quá trình th c hi n. 2
 20. 2.2. Ti n thi công. A22=5 - Ti n thi công mb oh p ng ã ký. 5 - Kéo dài ti n , có lý do ư c ch u tư ch p thu n. 3 - Kéo dài ti n , lý do không ư c ch u tư ch p 0 thu n. 2.3. Ch m ti n quá 150% th i gian. Không xét 3 Năng l c c a cán b và công nhân phù h p h sơ d th u 10 và yêu c u c a công trình, có ch ng ch i u ki n làm vi c c a các lo i th chuyên môn ch y u. 3.1. Năng l c c a cán b ch ch t phù h p. A31=5 - Ch huy trư ng công trư ng. 2 - Cán b k thu t thi công. 2 - Cán b ph trách an toàn. 1 3.2. Các lo i th chuyên môn ch y u có ch ng ch phù A32=5 h p. - y . 5 - Ch có trên 50%. 3 - Không y . 0 4 Th u ph phù h p yêu c u và ch qu n lý i v i th u 10 ph áp ng yêu c u ch t lư ng công trình. (N u có th u ph thì ch m theo 4.1, n u không có th u ph thì ch m theo 4.2) 4.1. Th u ph . A41a=10 - Trình c a th u ph . + Trình cán b qu n lý. 2 + Tay ngh công nhân. 2 + Thi t b . 1 - Qu n lý c a th u ph . + H th ng qu n lý ch t lư ng c a th u ph . 1 + K ho ch m b o ch t lư ng công trình. 1 + Công tác ch o i u hành t i công trình. 1 + Ti n thi công. 1 + Nghi m thu n i b . 1 4.2. Không có th u ph , doanh nghi p t làm và có k A42b=10 ho ch, quy trình ki m soát ch t lư ng n i b . - Quy trình ánh giá ch t lư ng n i b . 4
Đồng bộ tài khoản