Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 07/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 30 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH T M TH I M T S KHO N CHI C THÙ CHO HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN CÁC C P T NH AN GIANG NHI M KỲ 2004 - 2009 Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh quy t s 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh m t s ch , nh m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i, các Ban c a y ban Thư ng v Qu c h i, Văn phòng Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i; Căn c Ngh quy t s 25/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa 12 v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan nhà nư c và ơn v s nghi p công l p; Thông tư s 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính; Căn c Ngh quy t s 06/2005/NQ-H ND ngày 29 tháng 6 năm 2005 c a H i ng nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh t m th i m t s kho n chi c thù cho ho t ng H i ng nhân dân các c p t nh An Giang nhi m kỳ 2004 - 2009; Ngh quy t s 36/2007/NQ-H ND ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh v vi c s a i, b sung Quy nh t m th i m t s kho n chi c thù cho ho t ng c a H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004 - 2009; Ngh quy t s 22/2008/NQ-H ND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c s a i, b sung Ngh quy t s 06/2005/NQ-H ND và Ngh quy t s 36/2007/NQ-H ND c a H i ng nhân dân t nh Quy nh t m th i m t s kho n chi c thù cho ho t ng c a H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004 - 2009; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH:
  2. i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i m t s kho n chi c thù cho ho t ng c a H i ng nhân dân các c p t nh An Giang nhi m kỳ 2004 - 2009". i u 2. Các quy nh ban hành kèm theo Quy t nh này ư c th c hi n n h t kỳ h p th nh t c a H i ng nhân dân các c p khóa sau vào năm 2011. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2719/2005/Q -UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh t m th i m t s kho n chi c thù cho ho t ng H i ng nhân dân các c p t nh An Giang nhi m kỳ 2004 - 2009 và Quy t nh s 09/2008/Q -UBND ngày 03 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy nh t m th i m t s kho n chi c thù cho ho t ng H i ng nhân dân các c p t nh An Giang nhi m kỳ 2004 - 2009 ban hành kèm theo Quy t nh s 2719/2005/Q -UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân t nh An Giang. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính (b/c); - Website Chính ph , C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - TT. TU, H ND, UBND, UBMTTQ t nh; - Các S , ngành c p t nh; - H ND, UBND các huy n, th xã và thành ph ; - Lãnh o VP. UBND t nh; - Lưu: VT, P. TH, TT. Công báo. Vương Bình Th nh QUY NNH T M TH I M T S KHO N CHI C THÙ CHO HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN CÁC C P T NH AN GIANG NHI M KỲ 2004 - 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2009/Q -UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Chương I NGUYÊN T C CHUNG i u 1. Quy nh này quy nh m t s n i dung chi c thù cho các ho t ng c a H i ng nhân dân (sau ây g i vi t là H ND) các c p t nh An Giang nhi m kỳ 2004
  3. - 2009. Các ch v ho t ng c a H ND và i bi u H ND không quy nh trong quy nh này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 2. Các kho n chi theo quy nh này ư c xây d ng d a trên các ch quy nh hi n hành c a nhà nư c và căn c vào th c t các ho t ng c thù c a H ND các c p trong th i gian qua. i u 3. Các kho n chi thu c H ND c p nào thì ưa vào d toán kinh phí ho t ng hàng năm c a H ND c p ó chi cho các ho t ng c a H ND, i bi u H ND và quy t toán v i ngân sách cùng c p. Chương II PH C P KIÊM NHI M i u 4. i bi u H ND ang gi các ch c v ng, Nhà nư c, oàn th n u kiêm nhi m các ch c danh lãnh o cơ quan H ND dư i ây thì ư c hư ng ph c p kiêm nhi m hàng tháng, bao g m: 1. C p t nh và c p huy n g m: Ch t ch H ND, Trư ng ban, Phó Trư ng ban các Ban c a H ND, T trư ng T i bi u H ND và thành viên các Ban c a H ND. 2. C p xã g m: Ch t ch, Phó Ch t ch H ND và T trư ng T i bi u H ND. i u 5. M c ph c p cho các ch c v kiêm nhi m nêu t i i u 4 c a quy nh này như sau: 1. Ch t ch H ND, Trư ng các Ban c a H ND t nh, c p huy n và Ch t ch H ND c p xã kiêm nhi m: ư c hư ng ph c p kiêm nhi m b ng 10% m c lương hi n hư ng (k c ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung n u có). N u ã ư c hư ng ph c p kiêm nhi m t i cơ quan khác thì không ư c hư ng ph c p kiêm nhi m theo quy nh t i i u 4 c a quy nh này. 2. Phó Trư ng ban c a H ND t nh ư c hư ng ph c p trách nhi m công vi c kiêm nhi m b ng 0,5 so v i m c lương t i thi u chung. 3. T trư ng T i bi u H ND t nh ư c hư ng ph c p trách nhi m công vi c kiêm nhi m b ng 0,3 so v i m c lương t i thi u chung. 4. Thành viên các Ban c a H ND t nh ư c hư ng ph c p trách nhi m công vi c kiêm nhi m b ng 0,3 so v i m c lương t i thi u chung. 5. Phó Trư ng ban c a H ND c p huy n, T trư ng T i bi u H ND c p huy n, Phó Ch t ch H ND c p xã ư c hư ng ph c p trách nhi m công vi c kiêm nhi m b ng 0,2 so v i m c lương t i thi u chung. 6. Thành viên các Ban c a H ND c p huy n kiêm nhi m, T trư ng T i bi u H ND c p xã ư c hư ng ph c p trách nhi m công vi c kiêm nhi m b ng 0,2 so v i m c lương t i thi u chung.
  4. Trư ng h p i bi u kiêm nhi m nhi u ch c v thì ch ư c hư ng ph c p kiêm nhi m m t ch c v cao nh t. Chương III CHI HO T NG GIÁM SÁT i u 6. Các i bi u H ND và cán b , chuyên gia ư c m i tham gia công tác giám sát theo chương trình k ho ch năm ã ư c H ND thông qua c a Thư ng tr c H ND các c p và các Ban c a H ND t nh, c p huy n ch trì, ư c h tr m t kho n ti n ph c v ho t ng giám sát ngoài ch công tác phí hi n hành. H ND c p nào ch trì giám sát thì c p ó thanh toán. i u 7. M c chi cho các cu c giám sát c a H ND các c p d a trên s lư ng i bi u tham d và cán b , chuyên gia ư c m i tham gia giám sát: 1. H ND t nh : 50.000 ng/ngư i/ngày. 2. H ND c p huy n : 40.000 ng/ngư i/ngày. 3. H ND c p xã : 30.000 ng/ngư i/ngày. Chương IV M TS KHO N CHI KHÁC i u 8. Chi h i ngh , công tác phí: 1. Thư ng tr c H ND, các Ban c a H ND và các t i bi u H ND các c p khi t ch c thNm nh, th o lu n các án, báo cáo trình kỳ h p thì ư c áp d ng ch chi như h i ngh sơ k t theo quy nh hi n hành. 2. Chi kỳ h p H ND thư ng kỳ và b t thư ng: a) Ngoài vi c thanh toán ch công tác phí theo quy nh, H ND c p nào t ch c kỳ h p thì c p ó ch u trách nhi m chi h tr ti n ăn cho i bi u H ND và i bi u khách m i theo m c chi như sau: - C p t nh : 70.000 ng/ngư i/ngày. - C p huy n : 50.000 ng/ngư i/ngày. - C p xã : 30.000 ng/ngư i/ngày. b) i bi u H ND t nh và khách m i d kỳ h p H ND t nh thì ư c chi h tr ti n ngh theo th c t . c) i bi u H ND và khách m i không hư ng lương t ngân sách nhà nư c v d h p H ND thì ư c h tr ti n tàu xe theo quy nh hi n hành.
  5. 3. Các m c chi khác: a) Chi h p t i bi u H ND các c p trư c kỳ h p ư c chi như kỳ h p H ND cùng c p, như sau: - C p t nh : 70.000 ng/ngư i/ngày. - C p huy n : 50.000 ng/ngư i/ngày. - C p xã : 30.000 ng/ngư i/ngày. b) Chi h p giao ban Thư ng tr c H ND, các Ban c a H ND t nh v i Thư ng tr c H ND, các Ban c a H ND c p huy n: 70.000 ng/ngư i/ngày. c) i v i i bi u H ND các c p khi i công tác, th c hi n nhi m v c a i bi u H ND (tham d kỳ h p H ND, h p Ban c a H ND, giám sát, ti p xúc c tri…) ư c thanh toán ti n công tác phí t ngu n kinh phí chi c thù c a H ND các c p. i u 9. Chi ph c v i bi u H ND ti p xúc c tri: Chi h tr c p xã t ch c cho i bi u H ND t nh ti p xúc c tri theo m c khoán 1.000.000 ng/xã/năm (kinh phí H ND). i u 10. i bi u H ND không hư ng lương t ngân sách nhà nư c, hàng năm ư c c p m t th b o hi m y t v i m c b ng 3% lương t i thi u hi n hành; ư c hư ng ch mai táng phí khi qua i như cán b , công ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản