Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 07/2009/Q -UBND B c Liêu, ngày 18 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH B O V MÔI TRƯ NG TRONG HO T NG CHĂN NUÔI TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 81/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 65/2006/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008/N -CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Qua xem xét T trình s 19/TTr-STNMT ngày 02 tháng 02 năm 2009 c a S Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi trên a bàn t nh B c Liêu. i u 2. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng các S , Ban, Ngành, oàn th c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th t ch c tri n khai th c hi n n i dung Quy t nh này; ng th i ph bi n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng nhân dân ư c bi t và th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các s , ban, ngành, oàn th c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Hoàng Bê
  2. QUY NNH V VI C B O V MÔI TRƯ NG TRONG HO T NG CHĂN NUÔI TRÊN NA BÀN T NH B C LIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 07/2009/Q -UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh B c Liêu) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng: 1. Quy nh này quy nh chi ti t các n i dung v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi; quy n và trách nhi m b o v môi trư ng c a cơ quan Nhà nư c, t ch c, h gia ình và cá nhân trong ho t ng chăn nuôi. 2. Quy nh này ư c áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng chăn nuôi trên a bàn t nh B c Liêu. i u 2. Gi i thích t ng dùng trong quy nh: Các t ng trong quy nh này ư c hi u theo i u 3 Lu t B o v môi trư ng, ngoài ra m t s t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. V t nuôi trong chăn nuôi: Là các loài ng v t bao g m: Thú, c m, bò sát, côn trùng và các loài ng v t khác (tr các loài dùng trong nuôi tr ng th y s n). 2. Ho t ng chăn nuôi: Là ho t ng nuôi nh t v t nuôi trong danh m c cho phép chăn nuôi theo quy nh c a pháp lu t nh m thu ư c các l i ích v kinh t , k c vi c nuôi nh t s n xu t, kinh doanh con gi ng, gi t m và kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t; nuôi nh t ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n ngh thu t, thi u th thao, làm c nh, nghiên c u khoa h c, ... 3. Cơ s chăn nuôi: Là quy mô ho t ng chăn nuôi g n v i a i m t ch c ho t ng chăn nuôi c a các t ch c, h gia ình, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ch t th i trong chăn nuôi: Là lo i ch t th i ư c th i ra t quá trình chăn nuôi gia súc, gia c m bao g m: Khí th i, mùi hôi, nư c phân, rác, ch t n chu ng, nư c ti u, nư c th i t v sinh chu ng tr i, phương ti n, d ng c dùng trong chăn nuôi và các lo i hóa ch t x lý chu ng tr i. 5. Tiêu c kh trùng: Là vi c dùng các tác nhân lý, hóa h c làm cho các v t d ng, phương ti n, thi t b và môi trư ng xung quanh ư c an toàn, không b nhi m bNn b i các tác nhân gây b nh truy n nhi m. 6. D ch b nh ng v t: Là m t trong nh ng b nh truy n nhi m thu c danh m c các b nh ph i công b d ch ho c danh m c các b nh nguy hi m c a ng v t làm ng v t m c b nh, ch t ho c lây lan trong m t ho c nhi u vùng. 7. Các bi n pháp phòng b nh b t bu c: Là vi c b t bu c s d ng v c xin, thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y phòng b nh cho ng v t; b t bu c áp d ng các bi n pháp v sinh thú y trong chăn nuôi.
  3. i u 3. Nguyên t c b o v môi trư ng và các ho t ng b o v môi trư ng ư c khuy n khích, nghiêm c m: 1. Ho t ng chăn nuôi ph i ư c g n k t ch t ch v i b o v môi trư ng nh m áp ng m c tiêu phát tri n b n v ng và ph i ư c ti n hành thư ng xuyên, l y phòng ng a chính k t h p v i x lý ô nhi m, kh c ph c suy thoái và c i thi n ch t lư ng môi trư ng. 2. Các ho t ng b o v môi trư ng trong chăn nuôi ư c khuy n khích: a. Tuyên truy n, giáo d c và v n ng i ngũ cán b , l c lư ng lao ng t i cơ s và c ng ng xã h i tham gia b o v môi trư ng, tài nguyên thiên nhiên và a d ng sinh h c. b. Nghiên c u khoa h c, chuy n giao, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh x lý, tái s d ng ch t th i chăn nuôi; xây d ng cơ s chăn nuôi thân thi n môi trư ng. c. B o t n phát tri n các ngu n gen b n a; lai t o, nh p n i các ngu n gen có giá tr kinh t và có l i cho môi trư ng. d. óng góp ki n th c, công s c và tài chính cho ho t ng b o v môi trư ng. 3. Các hành vi nghiêm c m trong ho t ng chăn nuôi: a. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng d ch b nh, ki m d ch, ki m soát gi t m , v sinh thú y, b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi và các quy nh khác có liên quan. b. Th i ch t th i chưa x lý ho c x lý không t tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v môi trư ng và v sinh thú y; hóa ch t và ch t th i nguy h i vào môi trư ng xung quanh. c. Khai thác, kinh doanh, s d ng các loài ng v t hoang dã, quý hi m thu c danh m c c m do nhà nư c quy nh. d. Nh p khNu, quá c nh, v n chuy n các loài ng v t chưa qua ki m d ch; vi sinh v t ngoài danh m c cho phép theo quy nh c a pháp lu t. e. V n chuy n ng v t m c b nh, s n phNm ng v t mang m m b nh truy n nhi m nguy hi m t a phương này sang a phương khác; ng v t, s n phNm ng v t t vùng có d ch, vùng b d ch uy hi p ra các vùng khác. f. Các hành vi b nghiêm c m khác theo quy nh c a pháp lu t v thú y, gi ng v t nuôi và b o v môi trư ng. Chương II B O V MÔI TRƯ NG TRONG HO T NG CHĂN NUÔI i u 4. Các yêu c u v b o v môi trư ng i v i cơ s chăn nuôi: 1. i v i các cơ s chăn nuôi t p trung, h gia ình, cá nhân: a. T ch c, h gia ình, cá nhân có yêu c u thành l p cơ s chăn nuôi ph i ăng ký thNm nh i u ki n v sinh thú y v i cơ quan thú y có thNm quy n trư c khi tri n khai xây d ng. b. Các d án u tư trong chăn nuôi, i v i gia súc có quy mô t 1.000 u gia súc tr lên, chăn nuôi gia c m có quy mô t 20.000 u gia c m tr lên ( i v i à i u t 200 và chim cút t 100.000 con tr lên) ph i ti n hành l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM). i v i cơ s ang ho t ng trư c ngày 01/7/2006, k c các cơ s ang ho t ng sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 n ngày Thông
  4. tư s 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng có hi u l c thi hành (ngày 21 tháng10 năm 2008) nhưng chưa có quy t nh phê duy t báo cáo TM, cam k t b o v môi trư ng ho c phi u xác nh n b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng ph i l p án b o v môi trư ng, trình cơ quan ch c năng c p t nh phê duy t. c. i v i các d án cùng lo i hình và có quy mô dư i m c quy nh t i i m b i u này, ph i ăng ký cam k t b o v môi trư ng. i v i cơ s ang ho t ng trư c th i h n ư c nêu i m b i u này, nhưng chưa có gi y xác nh n b n cam k t b o v môi trư ng ho c phi u xác nh n b n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng, phi u xác nh n b n kê khai ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng, ph i ti n hành l p án b o v môi trư ng, trình cơ quan ch c năng c p huy n, th xác nh n. d. Các d án u tư, các cơ s chăn nuôi ch ư c tri n khai ho t ng sau khi ư c xác nh n v i u ki n v sinh thú y cũng như th c hi n úng và y các n i dung v b o v môi trư ng và x lý ch t th i ư c nêu trong n i dung báo cáo TM, cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, xác nh n. 2. Cơ s chăn nuôi không thu c di n ăng ký kinh doanh theo quy nh t i kho n 2 i u 36 Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh thì ch cơ s chăn nuôi ph i khai báo v ho t ng chăn nuôi v i y ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n trên a bàn ư c ki m tra, giám sát v v sinh thú y, phòng ch ng d ch b nh và các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, thú y. 3. Các cơ s gi t m t p trung, trong quá trình ho t ng ph i tuân th quy nh t i kho n 1 i u này. i v i ng v t ư c nuôi nh t t i cơ s trong th i gian ch gi t m , ho t ng kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t và ho t ng nuôi nh t ng v t làm c nh ph i m b o các yêu c u v phòng ch ng d ch b nh và ư c ki m d ch, ki m tra v v sinh thú y theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. i u ki n c a cơ s chăn nuôi: Các ho t ng chăn nuôi trên a bàn t nh, trong quá trình ho t ng tùy theo lo i hình, quy mô chăn nuôi ph i th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, thú y, gi ng v t nuôi, các yêu c u v b o v môi trư ng ư c quy nh t i i u 4 c a quy nh này và các quy nh c th sau: 1. i u ki n v v trí xây d ng chu ng tr i: a. Chu ng tr i chăn nuôi gia c m ph i có bán kính t i thi u n khu dân cư, các công trình, ngu n nư c công c ng là 200m i v i quy mô àn t 3.000 - 10.000 con và trên 1.000m i v i quy mô àn trên 10.000 con và ph i có tư ng ho c rào bao quanh khu v c chăn nuôi. b. Chu ng tr i chăn nuôi gia súc ph i có bán kính t i thi u n khu dân cư, các công trình, ngu n nư c công c ng là 500m i v i quy mô àn t 200 con n 1.000 con và 1.000m i v i quy mô àn trên 1.000 con. c. Cơ s p tr ng gia c m công nghi p, c s chăn nuôi th y c m trang tr i, công nghi p có kho ng cách t i thi u n trư ng h c, b nh vi n, ch , khu dân cư, nơi công c ng khác là 200m và có tư ng bao quanh nh m b o m i u ki n cách ly v an toàn sinh h c. 2. i u ki n v m t b ng: a. Các cơ s chăn nuôi tùy theo lo i hình, quy mô ho t ng mà b trí di n tích m t b ng cho phù h p, ngoài di n tích xây d ng chu ng tr i ph i dành di n tích xây d ng các công trình ph c v cho v sinh, phòng d ch, b o v môi trư ng và x lý ch t th i, m b o các yêu c u v v sinh thú y và b o v môi trư ng. b. i v i các h gia ình, cá nhân nuôi nh l khu v c, ch , ven sông và khu dân cư t p trung không còn di n tích xây d ng công trình, h th ng x lý ch t th i chăn nuôi ph i ti n hành thu gom và x lý riêng i v i m i ngu n ch t th i phát sinh, m b o phù h p v i quy nh c a pháp lu t và tiêu
  5. chuNn, quy chuNn k thu t v môi trư ng, không ư c th i tr c ti p vào h th ng tiêu thoát nư c chung c a khu v c và môi trư ng xung quanh. i u 6. V n chuy n v t nuôi: 1. Vi c v n chuy n v t nuôi, s n phNm v t nuôi ra kh i huy n, th thu c ph m vi trong t nh, tùy thu c vào s lư ng v t nuôi, kh i lư ng s n phNm v t nuôi ph i ăng ký ki m d ch v i Tr m Thú y huy n, th ti n hành ki m d ch, tiêm phòng, di t ký sinh trùng, ánh d u ng v t tiêu chuNn v sinh thú y và các yêu c u khác v ki m d ch ng v t theo quy nh c a pháp lu t. i v i trư ng h p v n chuy n v t nuôi ra ngoài t nh ph i ăng ký v i Tr m Ki m d ch xu t - nh p t nh ư c ki m tra và ki m d ch theo quy nh. 2. Các trang thi t b , d ng c , phương ti n v n chuy n v t nuôi, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t và s n phNm ng v t tươi s ng, sơ ch ph i m b o tiêu chuNn v sinh thú y. Sau v n chuy n các thi t b , d ng c và phương ti n trên ph i ư c v sinh, tiêu c kh trùng theo quy nh, k c khu ki m d ch ng v t, nơi t p trung ng v t i v i ho t ng nuôi nh t ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n ngh thu t và thi u th thao. i u 7. X lý ch t th i chăn nuôi: 1. X lý nư c th i: a. H th ng tiêu thoát nư c và thu gom nư c th i ph i luôn thông thoáng và m b o các yêu c u v b o v môi trư ng, không ng làm phát tán mùi hôi gây ô nhi m môi trư ng cũng như các y u t khác gây tác ng x u n môi trư ng. b. Nư c th i chăn nuôi phát sinh t i cơ s ph i ư c thu gom và x lý tri t t tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v môi trư ng trư c khi th i vào ngu n ti p nh n và ph i ư c v n hành thư ng xuyên, ng b . 2. X lý ch t th i r n: a. Ch t th i r n phát sinh trong ho t ng chăn nuôi ph i ư c thu gom và x lý b ng các bi n pháp thích h p. Trư ng h p tái s d ng ch t th i trong chăn nuôi ph i ư c ti n hành b ng quy trình kép kín nh m m b o không rò r , rơi vãi, phát tán mùi hôi gây ô nhi m môi trư ng trong ho t ng thu gom, t n tr và v n chuy n ch t th i. b. Các phương ti n v n chuy n, d ng c nuôi nh t, ch t n chu ng và các v t d ng khác có liên quan trong ho t ng chăn nuôi và v n chuy n v t nuôi ph i ư c v sinh tiêu c kh trùng. c. i v i v t nuôi, xác v t nuôi, các d ng c nuôi nh t, ch t n chu ng tr i các cơ s chăn nuôi b nhi m d ch b nh thu c i tư ng ph i công b d ch b nh, có nguy cơ lây nhi m và gây nh hư ng nghiêm tr ng n môi trư ng, s c kh e con ngư i ph i ư c thu gom và x lý riêng theo úng quy nh v qu n lý ch t th i nguy h i. 4. X lý khí th i, mùi hôi và ti ng n: a. Thư ng xuyên v sinh chu ng tr i, v t nuôi và các phương ti n, d ng c dùng trong chăn nuôi; nh kỳ thay m i ch t n chu ng tr i nh m gi m thi u mùi hôi phát sinh trong ho t ng chăn nuôi. b. Các ch t khí, mùi hôi gây tác ng x u n môi trư ng ư c phát sinh t ho t ng chăn nuôi, h th ng x lý ch t th i hay t ho t ng tái s d ng ch t th i chăn nuôi ph i ư c x lý b ng các bi n pháp thích h p, m b o không phát tán gây ô nhi m môi trư ng. c. Ti ng n phát ra t v t nuôi ph i có bi n pháp gi m thi u m b o không gây nh hư ng ns c kh e c a c ng ng dân cư trong khu v c.
  6. 4. Trư ng h p trong ho t ng chăn nuôi có phát sinh ch t th i nguy h i, ch cơ s chăn nuôi có trách nhi m qu n lý và x lý theo úng quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t th i nguy h i. i u 8. Trách nhi m b o v môi trư ng c a các t ch c, h gia ình, cá nhân trong ho t ng chăn nuôi: 1. Tuân th quy nh c a pháp lu t v thú y, gi ng v t nuôi, an toàn sinh h c và b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi. 2. Các d án u tư, cơ s chăn nuôi ph i ti n hành l p báo cáo TM, cam k t b o v môi trư ng ho c án b o v môi trư ng trình cơ quan ch c năng phê duy t, xác nh n theo quy nh. 3. Th c hi n úng và y các n i dung v b o v môi trư ng ư c nêu trong báo cáo TM ã ư c phê duy t, cam k t b o v môi trư ng ã ư c xác nh n; án b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, xác nh n. 4. m b o các yêu c u v phòng ch ng d ch b nh, v sinh thú y, tiêu c kh trùng theo nh kỳ và sau m i t nuôi. 5. Phòng ng a, h n ch các tác ng x u n môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi, kh c ph c ô nhi m môi trư ng do ho t ng chăn nuôi gây ra. 6. Th c hi n úng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh, con gi ng, th c ăn và nư c dùng trong chăn nuôi ph i áp ng tiêu chuNn theo quy nh và m b o không gây h i cho v t nuôi và nh hư ng n s c kh e con ngư i khi s d ng s n phNm v t nuôi. 7. Ch p hành ch thanh tra, ki m tra b o v môi trư ng, cung c p y tài li u và t o i u ki n thu n l i cho oàn thanh tra ho c thanh tra viên và các thành viên khác trong oàn khi n thi hành công v , ch p hành và th c hi n nghiêm túc các yêu c u, quy nh c a oàn thanh tra, ki m tra. 8. B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t i v i trư ng h p trong ho t ng chăn nuôi gây ô nhi m môi trư ng làm thi t h i v v t ch t, kinh t và s c kh e c a c ng ng dân cư trong khu v c. Chương III TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V B O V MÔI TRƯ NG TRONG HO T NG CHĂN NUÔI i u 9. y ban nhân dân t nh th ng nh t qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng i v i ho t ng chăn nuôi trên a bàn t nh B c Liêu. i u 10. S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân t nh trong công tác qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng i v i ho t ng chăn nuôi trên a bàn t nh và có các nhi m v sau: 1. T ch c tuyên truy n, giáo d c, ph bi n ki n th c pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi. 2. Xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c tri n khai th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án, án v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi. 3. T ch c thNm nh và trình c p có thNm quy n phê duy t báo cáo TM i v i các d án u tư trong lĩnh v c chăn nuôi thu c thNm quy n thNm nh, phê duy t c a y ban nhân dân t nh và khi ư c B Tài nguyên và Môi trư ng y quy n; phê duy t án b o v môi trư ng i v i các trư ng h p thu c thNm quy n theo quy nh.
  7. 4. Ti n hành công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi và x lý theo thNm quy n ho c trình y ban nhân dân t nh x lý i v i các hành vi vi ph m. 5. Ti p nh n, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo và ki n ngh v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và các quy nh khác có liên quan. i u 11. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m: 1. Ph i h p ngành ch c năng t ch c tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi cũng như các quy nh v thú y, gi ng v t nuôi và các quy nh khác có liên quan. 2. Xây d ng, trình c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án, án v phát tri n chăn nuôi theo hư ng b n v ng. 3. Ph i h p th c hi n công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi và x lý theo thNm quy n ho c trình y ban nhân dân t nh x lý i v i các hành vi vi ph m. 4. Ph i h p gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo và ki n ngh v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và các quy nh khác có liên quan. i u 12. Các s , ban, ngành có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n, có trách nhi m tri n khai th c hi n và ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng trong công tác ch o, hư ng d n và ki m tra vi c tri n khai th c hi n quy nh này. i u 13. Trách nhi m c a y ban nhân dân các huy n, th : 1. T ch c tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng i v i ho t ng chăn nuôi trên ph m vi a phương mình qu n lý. 2. Tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v b o v môi trư ng cũng như các quy nh c a pháp lu t trong ho t ng chăn nuôi. 3. T ch c ăng ký, xác nh n và ch o cơ quan ch c năng ki m tra vi c th c hi n cam k t b o v môi trư ng, án b o v môi trư ng thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph i h p cùng các s , ban, ngành t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi; công tác phòng ch ng, ki m soát d ch b nh, v sinh thú y và các n i dung khác có liên quan. 5. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng i v i các cơ s chăn nuôi và x lý theo thNm quy n i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi. 6. Ti p nh n, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo và ki n ngh v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và các quy nh khác có liên quan. 7. Ph i h p v i y ban nhân dân c p huy n, th có liên quan gi i quy t các v n môi trư ng liên huy n ho c gi a huy n v i th . 8. Ch o công tác qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng c a y ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n.
  8. i u 14. Trách nhi m c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: 1. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi và các văn b n khác có liên quan trên a bàn qu n lý. 2. Tuyên truy n, giáo d c ki n th c pháp lu t v b o v môi trư ng i v i ho t ng chăn nuôi. 3. Xây d ng chương trình, k ho ch và t ch c th c hi n nhi m v v b o v môi trư ng i v i ho t ng chăn nuôi; công tác phòng ch ng, ki m soát d ch b nh, v sinh thú y và các n i dung khác có liên quan. 4. T ch c ăng ký, xác nh n cam k t b o v môi trư ng khi ư c y ban nhân dân c p huy n, th y quy n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v b o v môi trư ng c a h gia ình, cá nhân; x lý ho c báo cáo c p có thNm quy n x lý các vi ph m v môi trư ng i v i ho t ng chăn nuôi a phương; ti p nh n và gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi. Chương IV THANH TRA, X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V B O V MÔI TRƯ NG TRONG HO T NG CHĂN NUÔI i u 15. Thanh tra b o v môi trư ng: Ch t ch y ban nhân dân t nh, Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân các huy n, th và y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n có trách nhi m ki m tra, thanh tra v b o v môi trư ng trong ho t ng chăn nuôi theo quy nh t i i u 126 Lu t B o v môi trư ng và các quy nh khác có liên quan. N i dung, hình th c và phương th c ho t ng thanh tra môi trư ng ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 65/2006/N -CP ngày 23/6/2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 16. X lý vi ph m: T ch c, cá nhân trong ho t ng chăn nuôi có hành vi vi ph m quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính theo Ngh nh s 81/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng, ho c áp d ng thêm các bi n pháp x lý khác theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hay b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo: 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng theo quy nh t i kho n 1, 2 i u 128 Lu t B o v môi trư ng và quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, T cáo năm 2004 và 2005. 2. Cơ quan Nhà nư c, ngư i có thNm quy n có trách nhi m xem xét, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và quy nh t i kho n 3 i u 128 và i u 129 c a Lu t B o v môi trư ng, quy nh c a Lu t Khi u n i, T cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, T cáo năm 2004 và 2005. Chương V
  9. I U KHO N THI HÀNH i u 18. Hi u l c thi hành: i v i các t ch c, h gia ình, cá nhân và cơ s chăn nuôi ã ho t ng trư c khi quy nh này ư c ban hành ph i khNn trương i u ch nh và th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng theo úng quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, thú y c a quy nh này. i u 19. Trách nhi m thi hành: Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th , Ch t ch y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và các t ch c, cá nhân có ho t ng chăn nuôi trên a bàn t nh B c Liêu có trách nhi m th c hi n úng quy nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có các v n m i phát sinh, ngh ph n ánh k p th i v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p báo cáo trình y ban nhân dân t nh xem xét s a i, b sung.
Đồng bộ tài khoản