Quyết định số 07-NH/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 07-NH/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07-NH/QĐ về việc các bản mẫu Điều lệ của các Ngân hàng và tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07-NH/QĐ

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07-NH/QĐ Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 1991 QUY T Đ NH S 07-NH/QĐ NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1991 C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM V VI C BAN HÀNH CÁC B N M U ĐI U L C A CÁC NGÂN HÀNG VÀ T CH C TÍN D NG TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t t ch c H i đ ng B trư ng ngày 04/07/1981 Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Pháp l nh Ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính, ngày 24/5/1990. Căn c Ngh đ nh s 196-HĐBT ngày 12/11/1989 c a H i đ ng B trư ng quy đ nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a các B . Theo đ ngh c a V trư ng V các ngân hàng và t ch c tín d ng. QUY T Đ NH Đi u 1: Nay ban hành các b n m u đi u l dư i đây đ làm căn c xây d ng đi u l c th c a các ngân hàng và t ch c tín d ng. 1. M u đi u l Ngân hàng qu c doanh 2. M u đi u l Ngân hàng thương m i c ph n 3. M u đi u l công ty tài chính c ph n 4. M u đi u l h p tác xã tín d ng Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V các Ngân hàng và t ch c tín d ng, th trư ng các đơn v có liên quan Ngân hàng Trung ương, Giám đ c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , đ c khu tr c thu c Trung ương, các pháp nhân và th nhân trên lãnh th vi t Nam mu n thành l p Ngân hàng và t ch c tín d ng có trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Cao Sĩ Kiêm
 2. (Đã ký) M U ĐI U L NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N (G I T T LÀ NGÂN HÀNG C PH N) (Ban hành theo Quy t đ nh s 07/NH-QĐ ngày 08/01/1991 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 ĐI U KHO N CHUNG 1. Tên g i c a Ngân hàng c ph n (tên đ y đ và tên vi t t t) b ng ti ng Vi t và n u c n thi t có th ghi tên b ng ti ng Anh ho c ti ng Pháp. 2. Tính ch t s h u, m c đích và ph m vi ho t đ ng Ngân hàng c ph n thu c s h u t p th c a các c đông; kinh doanh ti n t và d ch v trong ngành ho c lĩnh v c kinh t - k thu t, như nông nghi p, thu s n và phát tri n nông thôn, công - thương nghi p, xu t kh u hàng hoá và d ch v đ i ngo i, phát tri n hàng h i, ti u th công nghi p, đ u tư và phát tri n công nghi p, xây d ng, khoa h c - k thu t... 3. Tư cách pháp nhân và t ch tài chính: - Là m t pháp nhân thành l p trên cơ s t nguy n c a các c đông (ghi rõ tên pháp nhân, th nhân là c đông). - H i s chính c a ngân hàng c ph n v i các chi nhánh là pháp nhân duy nh t, có con d u riêng, đ c l p v tài s n và làm các nghĩa v đ i v i Nhà nư c. - V n đi u l do các c đông đóng góp, t ch tài chính; t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh và cam k t v i khách hàng c a mình trư c pháp lu t; có b ng cân đ i k toán. 4. Tr s , đ a chính, đ a bàn ho t đ ng - Nơi đ t tr s chính trong nư c (tên t nh, thành ph và có th ghi rõ đ a ch s nhà, đư ng ph , s đi n tho i, tài kho n chính t i Ngân hàng Nhà nư c, n u đã xác đ nh và b o đ m tính h p pháp). - Nơi đ t chi nhánh trong nư c (n u đư c Ngân hàng nhà nư c cho phép) và khi Nhà nư c cho phép, nư c ngoài ch p thu n, có th đ t chi nhánh hay văn phòng đ i di n nư c ngoài).
 3. - Đ a bàn ho t đ ng: Ghi rõ đ a bàn ho t đ ng thu c t nh thành ph ... 5. Th i h n ho t đ ng: Không dư i 20 năm, k t ngày đư c c p gi y phép ho t đ ng. 6. Nguyên t c t ch c và qu n tr , đi u hành - T nguy n l p ngân hàng c ph n dư i hình th c công ty c ph n c a nh ng ch s h u và các nhà kinh doanh theo lu t đ nh - Bình đ ng, dân ch và tôn tr ng pháp lu t - Cơ quan quy t đ nh cao nh t c a ngân hàng c ph n là đ i h i c đông. - Đ i h i c đông b u H i đ ng qu n tr đ qu n tr ngân hàng gi a 2 kỳ đ i h i c đông, b u Ban ki m soát đ ki m soát các ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. - Đi u hành ho t đ ng ngân hàng là T ng giám đ c ho c Giám đ c. Chương 2 N I DUNG HO T Đ NG KINH DOANH 1. Các ho t đ ng nghi p v c a Ngân hàng c ph n a. Huy đ ng v n: - Khai thác ngu n v n ng n h n, dài h n trong nư c (và ngoài nư c, n u đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép) c a m i t ch c và dân cư thu c các thành ph n kinh t : + Các lo i ti n g i có kỳ h n và không kỳ h n + Phát hành các ch ng ch ti n g i - Khi quy đ nh nh ng n i dung trên, ph i tôn tr ng và ch p hành m c kh ng ch v huy đ ng v n quy đ nh t i Pháp l nh Ngân hàng, HTX - TD và công ty tài chính: t ng m c v n huy đ ng không quá 20 l n v n t có (v n đi u l th c có + qu d tr + Lãi chưa chia). b. Ti p nh n v n: đư c ti p nh n v n u thác đ u tư và phát tri n c a các t ch c c. V cho vay - Cho vay ng n h n ( ng trư c ho c cho vay tr c ti p) đ i v i các xí nghi p, t ch c và cá nhân đư c phép ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá và d ch v thương m i.
 4. - Cho vay trung và dài h n, tuỳ theo tính ch t và kh năng ngu n v n, mang l i hi u qu kinh t và l i nhu n, hoàn v n đúng h n. - Chi t kh u các thương phi u, trái phi u và các gi y t có giá - Tôn tr ng và ch p hành gi i h n kh ng ch v cho vay quy đ nh t i đi u 25 Pháp l nh Ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính, c th là: + Ngân hàng c ph n không đư c cho m t khách hàng vay quá 10% v n t có (g m v n đi u l th c có + qu d tr + lãi chưa chia) c a mình; t ng s v n cho 10 khách hàng vay nhi u nh t không đư c qúa 30% t ng s n dư cho vay c a Ngân hàng c ph n. + Ngân hàng c ph n ph i b o đ m kh năng chi tr theo quy đ nh t i đi u 44 c a Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. B t bu c ph i duy trì các qu d tr pháp đ nh B t bu c ph i duy trì các ngu n ti n g i khác đ s n sàng thanh toán các kho n ti n g i và n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. T l d tr t i thi u b t bu c và các t l an toàn khác + Ph i niêm y t và th c hi n đúng lãi su t, hoa h ng, l phí, m c ti n ph t áp d ng cho t t c các nghi p v c a mình. + Không đư c ưu đãi v i các đ i tư ng sau đây trong cho vay, thu lãi, tr lãi, l phí, hoa h ng, ti n ph t khác v i khách hàng; + Thành viên h i đ ng qu n tr và nh ng ngư i đi u hành t ch c tín d ng + Giám sát viên, ki m sóat viên t ch c tín d ng + V ch ng ho c nh ng ngư i thân thu c tr c h 3 đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , ngư i đi u hành, giám sát viên, ki m soát viên. + C đông s h u hơn 10% c ph n có quy n b phi u c a t ch c tín d ng; + Cơ quan giám đ nh t ch c tín d ng và m i thành viên cơ quan đó; + Công ty có m t trong nh ng ngư i k trên tham gia c ph n t 10% tr lên + Công ty n m quy n ki m soát t ch c tín d ng + C đông s h u hơn 10 c ph n có quy n b phi u c a 1 công ty khác n m quy n ki m soát t ch c tín d ng
 5. + Trư ng h p các đ i tư ng này đư c H i đ ng qu n tr xem xét và quy t đ nh cho vay thì t ng s ti n cho vay không đư c quá 5%, v n t có c a t ch c tín d ng (đi u 30, Pháp l nh Ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính). d. Hùn v n và liên doanh + Ch b ng ngu n v n t có (g m v n đi u l th c có + qu d tr + lãi chưa chia) + Tôn tr ng và ch p hành gi i h n kh ng ch v quy mô và kh i lư ng v n đ i v i các t ch c s n xu t, kinh doanh và v i các t ch c tín d ng, quy đ nh t i Pháp l nh ngân hàng, HTX tín d ng và công ty tài chính. C th là: Ngân hàng c ph n ch đư c dùng v n t có đ hùn v n ho c mua c ph n, nhưng không đư c quá 10% v n t có c a công ty, xí nghi p s n xu t - kinh doanh mà mình hùn v n ho c mua c ph n. C m Ngân hàng c ph n tham gia vào các h p đ ng ho c s d ng nh ng cách th c nh m giành cho mình v trí kh ng ch trên th trư ng ti n t , tài chính, ngo i h i ho c giành ưu th không công b ng đ i v i bên th ba hay các t ch c tín d ng đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép chuy n như ng. d. Kinh doanh ti n t và d ch v đ i ngo i + V n t có ph i đ t m c quy ra ngo i t t 5 tri u đ n 10 tri u USD (đôla M ) và ph i có m t th i gian ho t đ ng, t o đư c tín nhi m v i khách hàng m i đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. + Tôn tr ng các quy đ nh v qu n lý ngo i h i e. Các d ch v khác: - Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng - Ngân hàng c ph n có th th c hi n các nghi p v sau đây, n u có đi u ki n và đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép; + Vàng, kim khí quý, thu đ i ngo i t cho ngư i nư c ngoài, chi tr ki u h i + C t gi , mua bán, chuy n như ng, qu n lý các ch ng khoán và gi y t có giá khác + Th c hi n các nghi p v tín d ng thuê mua; b o lãnh tín d ng cho các t ch c kinh t . + Các d ch v tư v n v ti n t , qu n lý tài s n, l p d án đ u tư tín d ng và phát tri n, u thác đ u tư 2. Quy n h n và trách nhi m trong ho t đ ng kinh doanh
 6. - Công b , niêm y t và th c hi n đúng + Các m c lãi su t c th v ti n g i (không dư i m c th p nh t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh) và lãi su t cho vay (không quá m c cao nh t do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh). + Các t l hoa h ng, l phí, ti n ph t trong ho t đ ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. - Kh i ki n các tranh ch p v dân s và đ ngh kh i t các v án hình s liên quan đ n ho t đ ng c a Ngân hàng c ph n. - Quy t đ nh thành l p, sát nh p, gi i th chi nhánh khi đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n; qu n lý và ch u trách nhi m v cơ c u t ch c b máy, biên ch , qu lương và nhân s c a Ngân hàng c ph n. - T ch v tài chính, t b o đ m chi phí, t ch u trách nhi m vè k t qu kinh doanh, v s tăng trư ng và b o toàn v n c a Ngân hàng c ph n. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b ho t đ ng c a mình; ch u trách nhi m v t ch t đ i v i khách hàng toàn b v n t có và các tài s n h p pháp khác c a ngân hàng c ph n (g m v n đi u l , các qu d tr , đ ng s n và b t đ ng s n); gi bí m t và s li u, ho t đ ng c a khách hàng, ngo i tr trư ng h p có yêu c u b ng văn b n c a cơ quan pháp lu t theo quy đ nh c a pháp lu t. - Đư c quy n đ i v i khách hàng vay v n + Yêu c u xu t trình các tài li u, h sơ và cung c p thông tin v tình hình s n xu t - kinh doanh và tài chính, đ xem xét quy t đ h cho vay + T ch i quan h tín d ng, n u th y trái lu t, không đem l i hi u qu , ho c không có kh năng tr n đúng h n. - Tôn tr ng và ch p hành các công c và bi n pháp qu n lý theo chính sách ti n t c a Nhà nư c. + T l d tr t i thi u b t bu c + H n m c ho c đ nh m c t n kho n v ti n m t và ngo i t + T l lãi su t chi t kh u và t l lãi su t t i thi u v ti n g i, t l lãi su t t i đa v cho vay. + T giá h i đoái trên th trư ng do ngân hàng Nhà nư c t ch c + Ph m vi, m c đ c a ngu n v n t có tham gia vào th trư ng v n và th trư ng ti n t
 7. + Ch đ báo cáo và ch u s thanh tra c a Ngân hàng nhà nư c. Chương 3 V N HO T Đ NG Nêu rõ các lo i v n c a ngân hàng c ph n (v n đi u l , v n huy đ ng, v n ti p nh n, v n đi vay, v n khác) và hư ng s d ng các lo i v n đó (tuỳ theo kh năng và tính ch t ngu n v n ng n h n hay dài h n mà s d ng theo các m c đích thích h p, nhưng nh t thi t không đư c s d ng v n ng n h n đ cho vay dài h n). 1. V n đi u l - Ngân hàng Nhà nư c công b m c t i thi u vào đ u m i năm tài chính đ các t ch c tín d ng chu n b thành l p làm căn c n đ nh m c v n đi u l c a mình và g i v n c ph n. Khi v n đi u l đ t đ n 50% m c quy đ nh đã g i vào tài kho n đư c phong to t i Ngân hàng Nhà nư c, m i đư c c p gi y phép ho t đ ng. S v n đi u l còn thi u ph i góp đ theo th i h n do đ i hôi c đông quy đ nh, nhưng ch m nh t sau 12 tháng k t ngày đư c c p gi y phép. - Đư c b sung, tăng v n đi u l khi c n thi t, b ng cách phát hành c phi u m i và sát nh p qu d tr vào v n đi u l sau khi đư c Th ng đ c Ngân hàng nhà nư c ch p thu n. V n đi u l s d ng các ho t đ ng: + Mua s m tài s n c đ nh và trang thi t b ban đ u c n thi t t i thi u cho ho t đ ng ngân hàng + Phát tri n k thu t nghi p v ngân hàng + Hùn v n và liên doanh + Kinh doanh các d ch v khác c a ngân hàng + Các d tr c n thi t v đ ng s n và b t đ ng s n + Mua c ph n, cho vay các t ch c tín d ng khác Không đư c s d ng v n đi u l đ chia l i t c, phân ph i ho c phân tán tài s n cho các ch s h u c a Ngân hàng c ph n dư i b t c hình th c nào. 2. V n huy đ ng
 8. - Là tài s n c a các ch s h u, ngân hàng đư c quy n s d ng và có trách nhi m hoàn tr đúng h n c v n và lãi. - Ghi rõ các lo i ti n g i dư i các hình th c - V n huy đ ng ch s d ng cho các ho t đ ng tín d ng, không đư c s d ng đ hùn v n liên doanh mua c ph n, kinh doanh d ch v khác và mua s m tài s n, tr chi phí ho t đ ng cho ngân hàng. - Tôn tr ng và ch p hành các gi i h n kh ng ch v m c v n huy đ ng, d tr t i thi u b t bu c, các t l an toàn v n, tránh r i ro. 3. V n ti p nh n: đư c ti p nh n v n theo s u thác đ u tư phát tri n, ph i s d ng đúng theo yêu c u c a t ch c, cá nhân u thác và các trình t k thu t, nghi p v v qu n lý v n đ u tư phát tri n. 4. V n đi vay: vay Ngân hàng Nhà nư c, vay ngân hàng nư c ngoài, vay các t ch c tín d ng trong nư c. 5. Các lo i v n khác: Các lo i v n hình thành trong quá trình ho t đ ng và n i dung ph m vi s d ng các lo i v n đó. Chương 4 C PH N C ĐÔNG 1. C ph n - Trên cơ s v n đi u l (nói t i đi m 1 chương III) quy đ nh rõ s lư ng c ph n, đư c ghi thành nhi u c ph n có m nh giá b ng nhau. - C ph n đư c phát hành dư i hình th c c phi u mang tên và đư c chuy n như ng, th a k theo pháp lu t quy đ nh. Vi c chuy n như ng c ph n ph i đư c H i đ ng qu n tr ch p thu n và ph i đăng ký t i tr s chính c a ngân hàng c ph n. N u s c ph n c n chuy n như ng l n hơn 15% v n đi u l ph i đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép (đi u 9, Pháp l nh Ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính). - Ti n góp v n c ph n có th b ng đ ng vi t Nam, ngo i t chuy n đ i ho c vàng, tính theo th i giá lúc phát hành c phi u, c phi u có th đư c tăng thêm sau l n phát hành c phi u l n đ u theo quy t đ nh c a đ i h i c đông và ph i đư c ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. - Pháp nhân và th nhân là c a nư c ngoài có th mua c ph n c a Ngân hàng c ph n theo s lư ng và t l trong v n đi u l do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh.
 9. - M t c ph n là đ i di n cho m t lá phi u khi tham gia b u c và bi u quy t t i đ i h i c đông. Trư ng h p có nhi u c ph n ph i quy đ nh rõ s lư ng c ph n t i thi u đ c đ i bi u c đông (thông thư ng 1 đ i bi u c đông đ i di n quy n l i cho không quá 10 c ph n). C đông không đư c rút v n c ph n dư i b t c hình th c nào, tr trư ng h p gi i th ngân hàng c ph n. 2. C đông - C đông c a Ngân hàng c ph n là ch s h u m t hay nhi u c ph n c a Ngân hàng c ph n, nhưng không đư c s h u s c ph n quá t l do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh (m t th nhân t i đa 10% v n đi u l và 1 pháp nhân t i đa 40% v n đi u l ). - Nhi m v c a c đông + Góp đ v n c ph n đã đăng ký mua và tuân th các quy đ nh c a đi u l ngân hàng c ph n v góp v n + Ch p hành đi u l Ngân hàng c ph n đã đư c đ i h i c đông thông qua + Th c hi n nghiêm ch nh các ngh quy t c a đ i h i c đông - Quy n l i và trách nhi m + Đư c chia lãi theo k t qu kinh doanh + Đư c ưu tiên mua c ph n m i khi Ngân hàng c ph n tăng v n và mua bán, chuy n như ng c ph n theo quy đ nh c a đi u l Ngân hàng c ph n. + ng c và b u c các thành viên H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát c a Ngân hàng c ph n. + Tham gia đ i h i c đông th o lu n và bi u quy t các ngh quy t c a đ i h i c đông, phê bình, ch t v n, ki n ngh v các công vi c c a H i đ ng qu n tr , Giám đ c đi u hành và Ban ki m soát v ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng c ph n. - Yêu c u tri u t p đ i h i c đông b t thư ng - Đư c thông tin thư ng xuyên, đ t xu t v tình hình ho t đ ng m i m t c a Ngân hàng c ph n. - Ch u trách nhi m đ i v i các kho n n c a Ngân hàng c ph n, trong gi i h n s v n c ph n đã đóng góp. - B o v l i ích, tài s n và gi bí m t v các ho t đ ng c a ngân hàng c ph n.
 10. Chương 5 T CH C, QU N TR VÀ ĐI U HÀNH, KI M SOÁT 1. Mô hình t ch c c a Ngân hàng c ph n: - Ngân hàng c ph n có tr s chính và có th có các chi nhánh tr c thu c - N u đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép và nư c ngoài ch p thu n, có th l p chi nhánh ho c văn phòng đ i di n nư c ngoài. 2. Đ i h i c đông: Cơ quan quy t đ nh cao nh t c a Ngân hàng c ph n là đ i h i c đông. Đ i h i c đông g m: đ i h i c đông đ u tiên, đ i h i c đông thư ng niên và đ i h i c đông b t thư ng. a. Đ i h i c đông đ u tiên: - Thành ph n g m các pháp nhân và th nhân là c đông sáng l p và các c đông khác (c đông sáng l p ph i cùng nhau mua ít nh t 20% s c ph n d đ nh phát hành c a Ngân hàng c ph n). - Đ i h i c đông đ u tiên ph i có nhóm c đông đ i di n cho ít nh t 3/4 s v n đi u l c a Ngân hàng c ph n. - Nhi m v : + Thông qua đi u l , phương hư ng ho t đ ng kinh doanh ti n t và d ch v Ngân hàng. + B u H i đ ng qu n tr Ban ki m soát + Quy t đ nh v t ch c b máy ngân hàng và ngư i đi u hành (t ng giám đ c ho c giám đ c và c p phó). + Thông qua chương trình và n đ nh th i gian hoàn t t các đi u ki n và h sơ xin Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép ho t đ ng. b) Đ i h i c đông thư ng niên - M i năm h p m t l n, theo tri u t p c a Ch t ch H i đ ng qu n tr . - Đ i h i c đông thư ng niên ph i h i đ quá 2/3 s c ph n c a ngân hàng c ph n m i h p l . Quy t đ nh c a đ i h i theo đa s phi u tính theo c ph n c a s c đông hi n di n. - Nhi m v và quy n h n
 11. + Quy t đ nh phương hư ng nhi m v phát tri n Ngân hàng c ph n, k ho ch kinh doanh hàng năm; + Thông qua báo cáo c a H i đ ng qu n tr v tình hình ho t đ ng và k t qu kinh doanh báo cáo c a Ban ki m soát; + Thông qua quy t toán năm tài chính, phương án phân ph i, s d ng l i nhu n và các qu do H i đ ng qu n tr đ ngh ; + Bi u quy t ch p thu n tăng v n đi u l và phát hành c phi u; + Xem xét sai ph m c a H i đ ng qu n tr gây thi t h i cho Ngân hàng c ph n; + B u H i đ ng qu n tr và Ban ki m soát n u đ n nhi m kỳ m i ho c b u b sung, thay th thành viên H i đ ng qu n tr và thành viên Ban ki m soát. c) Đ i h i c đông b t thư ng: - Đ i h i c đông b t thư ng đư c tri u t p theo yêu c u c a Ch t ch H i đ ng qu n tr , c a 2/3 s thành viên H i đ ng qu n tr , 2/3 c đông tr lên ho c theo yêu c u c a Ban ki m soát. Đ i h i c đông b t thư ng ph i h i đ 2/3 s c ph n c a Ngân hàng c ph n d h p và quy t đ nh m i h p l và có giá tr . - Nhi m v và quy n h n: + Quy t đ nh các ch trương x lý khi phát sinh các v n đ kh n c p nh hư ng đ n s t n t i c a Ngân hàng c ph n; + Quy t đ nh các v n đ v tranh ch p t t ng nghiêm tr ng; + Quy t đ nh gi i th chi nhánh, bãi nhi m, b u l i, b sung thay th thành viên H i đ ng qu n tr , ban ki m soát; + Bi u quy t s a đ i, b sung ho c tu ch nh đi u l . + Các v n đ kh n c p khác. + Các bi u quy t ph i có đ 2/3 s c ph n c a các c đông hi n di n m i có giá tr . 3. H i đ ng qu n tr : - H i đ ng qu n t là cơ quan cao nh t c a Ngân hàng c ph n gi a 2 kỳ đ i h i c đông. - H i đ ng qu n tr do đ i h i c đông b u ra, t 3 đ n 12 thành viên: + Ch t ch;
 12. + 1-2 Phó ch t ch ( có phó ch t ch th nh t); + Các u viên. - Các thành viên trong H i đ ng qu n tr , đư c trúng c v i đa s phi u b ng th th c b u c tr c ti p và phi u kín. - Nhi m kỳ c a H i đ ng qu n tr có th t 2 đ n 5 và trong m i nhi m kỳ c n đ i m i thay th m t s thành viên. Nh ng trư ng h p không đư c b y vào H i đ ng qu n tr và phương pháp thay th thành viên H i đ ng qu n tr c n đư c ghi rõ trong đi u l Ngân hàng c ph n. - Nhi m v và quy n h n c a H i đ ng qu n tr + Qu n tr Ngân hàng c ph n theo đúng đi u l và ngh quy t đ i h i c đông, ch u trách nhi m trư c đ i h i c đông v nh ng sai ph m trong qu n lý, vi ph m pháp lu t ho c gây thi t h i cho Ngân hàng c ph n. + Trình trư c đ i h i c đông tình hình ho t đ ng kinh doanh, d ki n phân ph i l i nhu n, chia lãi c ph n, báo cáo quy t toán c a Ngân hàng c ph n, phương hư ng nhi m v phát tri n Ngân hàng c ph n, k ho ch ho t đ ng kinh doanh. + n đ nh vi c trích l p các qu , chia c t c, cách th c s d ng qu theo quy t đ nh c a đ i h i c đông. + Quy t đ nh các phương th c kinh doanh, huy đ ng v n, tăng v n và chuy n như ng các tài s n c a Ngân hàng c ph n. + n đ nh các m c lãi su t c th và các t l hoa h ng, l phí, ti n ph t theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. + Quy t đ nh cơ c u t ch c b máy và quy ch cán b , nhân viên biên ch , qu lương c a Ngân hàng c ph n. + B nhi m, mi n nhi m T ng giám đ c (Giám đ c) đi u hành Ngân hàng c ph n. + Xem xét vi c u nhi m cho T ng giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng c ph n kh i ki n ho c kh i t các v án có liên quan đ n quy n l i và tài s n c a Ngân hàng c ph n. + Ki n ngh s a đ i, b sung đi u l + Quy t đ nh tri u t p đ i h i c đông + Quy t đ nh các quan h kinh doanh đ i ngo i c a Ngân hàng c ph n + H i đ ng qu n tr h p thư ng kỳ 2 tháng 1 l n, nhưng không đ kéo dài quá 3 tháng.
 13. + Phiên h p c a H i đ ng qu n tr ph i có m t 2/3 s thành viên + H i đ ng qu n tr quy t đ nh theo đa s thành viên hi n di n. Trư ng h p ngang phi u, bên nào có phi u c a Ch t ch ho c Phó ch t ch th nh t (n u Ch t ch v ng m t) thì bên đó là quy t đ nh. Quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr đư c ghi vào biên b n và có ch ký c a Ch to và thư ký phiên h p m i có giá tr . - Thành vi n H i đ ng qu n tr không có lương tháng mà hư ng thù lao công v và đư c đài th các chi phí c n thi t khác. M c thù lao do đ i h i c đông quy t đ nh. 4. Đi u hành Ngân hàng c ph n là T ng giám đ c (ho c giám đ c) - Nhi m v và quy n h n: + Đi u hành m i ho t đ ng nghi p v c a Ngân hàng c ph n theo đúng pháp lu t, đi u l c a Ngân hàng và ngh quy t c a đ i h i c đông. + L a ch n và đ ngh H i đ ng qu n tr b nhi m, bãi nhi m các ch c danh Phó t ng giám đ c (Phó giám đ c) k toán trư ng. + Đư c tuy n d ng, k lu t và cho thôi vi c các nhân viên Ngân hàng c ph n theo quy ch do H i đ ng qu n tr ban hành. + Ký các báo cáo, văn b n h p đ ng, ch ng t c a Ngân hàng c ph n. + Trình H i đ ng qu n tr các báo cáo tình hình ho t đ ng tài chính và k t qu kinh doanh c a Ngân hàng c ph n. + Ch u trách nhi m v toàn b ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng c ph n trư c H i đ ng qu n tr và các c đông. - Tr giúp T ng giám đ c (ho c giám đ c) có m t Phó t ng giám đ c (ho c phó giám đ c) do T ng giám đ c ho c giám đ c l a ch n đ ngh H i đ ng qu n tr b nhi m. 5. Vi c t ch c H i đ ng qu n tr và ch n c T ng giám đ c. Giám đ c ph i theo quy trình sau đây: + Đa s thành viên H i đ ng qu n tr , Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c (ho c giám đ c) ph i có qu c t ch Vi t Nam. + T ng giám đ c ho c giám đ c có th không nh t thi t là c đông, do H i đ ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m theo quy t đ nh c a h i đ ng c đông và đư c ghi trong đi u l . + M t thành viên H i đ ng qu n tr không đư c kiêm nhi m m t ch c v đi u hành nào trong ngân hàng mình (tr ch c T ng giám đ c ho c Giám đ c).
 14. + M t thành viên H i đ ng qu n tr Ngân hàng c ph n không đư c là thành viên H i đ ng qu n tr quá 2 t ch c s n xu t kinh doanh khác kiêm Ch t ch H i đ ng qu n tr ; không kiêm nhi m m t ch c v đi u hành nào khác t i ngân hàng mình và t i các t ch c s n xu t kinh doanh và t ch c tín d ng khác. + Cán b , nhân viên Nhà nư c, quân nhân t i ngũ không đư c v i danh nghĩa cá nhân làm thành viên H i đ ng qu n tr hay T ng giám đ c (ho c Giám đ c) c a m t ngân hàng. + T ng giám đ c (ho c giám đ c) Ngân hàng c ph n ph i là ngư i đã t t nghi p đ i h c kinh t , tài chính, ngân hàng ho c tương đương: có đ ki n th c và kinh nghi m qu n lý ngân hàng. - Các thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c ho c Giám đ c đi u hành, Ban ki m soát ph i đư c Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. 6. Ki m soát ho t đ ng Ngân hàng c ph n: - Đ i h i c đông b u và bãi mi n Ban ki m soát. - Thành viên Ban ki m soát là ngư i am hi u nghi p v k thu t ngân hàng. - Thành viên Ban ki m soát ph i là c đông nhưng không đư c là thành viên H i đ ng qu n tr ; không đư c kiêm nhi m m t trong các ch c v : T ng giám đ c, Giám đ c, phó giám đ c, k toán trư ng, không ph i ngư i thân thu c tr c h 3 đ i và không ph i là v , ch ng, cha, con c a thành viên H i đ ng qu n tr ho c c a Giám đ c, Phó giám đ c đi u hành. - Nhi m kỳ c a Ban ki m soát cùng nhi m kỳ v i H i đ ng qu n tr . Các thành viên Ban ki m soát có th đư c b u l i. - Nhi m v và quy n h n: + Ki m soát các ho t đ ng kinh doanh và tài chính c a Ngân hàng c ph n. + Đư c yêu c u các cán b , nhân viên thu c Ngân hàng c ph n cung c p tình hình, s li u và thuy t minh liên quan đ n ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng c ph n. + Báo cáo trư c đ i h i c đông v công vi c ki m soát v i các ý ki n đ c l p c a mình. + Tham d các cu c h p H i đ ng qu n tr , Phát bi u ý ki n và có nh ng ki n ngh , nhưng không tham gia bi u quy t. + Yêu c u H i đ ng qu n tr tri u t p đ i h i c đông b t thư ng.
 15. - Thành viên Ban ki m soát không có lương mà hư ng thù lao theo quy t đ nh c a đ i h i c đông. Chương 6 H CH TOÁN, L I NHU N, QU 1. H ch toán: - Năm tài chính c a Ngân hàng c ph n b t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 hàng năm. - Th c hi n vi c h ch toán theo h th ng tài kho n k toán do Ngân hàng Nhà nư c ban hành. Vi c h ch toán ph i theo đúng nh ng quy đ nh c a Pháp l nh v k toán th ng kê và quy đ nh t i các đi u 40, 41, 42 c a Pháp l nh Ngân hàng, HTXTD và công ty tài chính. 2. L i nhu n: - C th hoá theo các quy đ nh v ch đ tài chính do Nhà nư c ban hành đ i v i các công ty c ph n. - L i nhu n chung: t ng thu nh p - t ng chi phí. - L i nhu n ròng: l i nhu n chung - thu . 3. Phân ph i l i nhu n và qu : - Trư c khi phân chia l i t c c ph n cho các c đông ph i trích l p các qu . a) Các qu hình thành t trích l i nhu n ròng: + Qu d tr : 5% l i nhu n ròng đ b sung v n đi u l m c t i đa do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh; + Qu d tr đ c bi t: 10% l i nhu n ròng, cho đ n khi b ng 100% v n đi u l ; + các c đông có th yêu c u trích l p thêm qu không b t bu c (có th s d ng đ bù l , nh p vào v n đi u l , ho c đ l i chia dư i hình th c l i t c c ph n); + Qu phát tri n k thu t nghi p v Ngân hàng; + Qu khen thư ng; + Qu phúc l i.
 16. b) các qu không hình thành t l i nhu n: + Qu kh u hao tài s n c đ nh; + Qu kh u hao s a ch a l n; + Các qu khác theo quy đ nh c a pháp lu t tài chính. - Nêu các nguyên t c và th m quy n quy t đ nh s d ng m i lo i qu trên đây. - X lý các trư ng h p kinh doanh thua l : + Ph i h p đ i h i c đông đ quy t đ nh. + Có hai phương th c gi i quy t: - Trích t qu d tr (tr qu d tr đ c bi t); - Chuy n m t ph n l sang năm sau. V i c hai phương th c này Ngân hàng c ph n đ u ph i có bi n pháp; ti t ki m chi phí, gia tăng ngu n v n, tìm th trư ng, m r ng kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng m t cách có hi u qu trong khuôn kh pháp lu t đ khôi ph c. + N u thua l kéo dài thì x lý theo đi u 45 c a Pháp l nh Ngân hàng, HTX tín d ng và công ty tài chính. Chương 7 T T NG, TRANH CH P, GI I TH , THANH LÝ 1. V t t ng, tranh ch p: - Ch t ch H i đ ng qu n tr Ngân hàng c ph n là ngư i đ i di n Ngân hàng c ph n trư c pháp lu t. - Quy n bình đ ng c a Ngân hàng c ph n trư c pháp lu t v i m i pháp nhân và th nhân khi có t t ng, tranh ch p. - Tôn tr ng và ch p hành các ch tài pháp lu t nói t i đi u 47 pháp l nh Ngân hàng, HTX tín d ng và công ty tài chính và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 2. V gi i th , thanh lý: Nêu c th các trư ng h p gi i th chi nhánh ho c toàn b Ngân hàng c ph n như:
 17. + H t th i h n ho t đ ng ghi trong đi u l mà không mu n gia h n. + Đ i h i c đông bi u quy t gi i th , tách ra ho c sát nh p. + Quy t đ nh c a Toà án đình ch ho t đ ng. + Ngân hàng Nhà nư c thu h i gi y phép ho t đ ng. - Các quy đ nh v trách nhi m khi thanh lý (ngư i ch u trách nhi m, chi phí và cơ quan giám đ nh thanh lý). Chương 8 ĐI U KHO N CU I CÙNG - Th i đi m đi u l có hi u l c thi hành (ngày Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép ho t đ ng). - Quy n s a đ i b sung đi u l (do đ i h i c đông bi u quy t thông qua và đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n). - Ph đ nh đi u l trư c ho c sau đi u kho n c a đi u l trư c (n u có). M U ĐI U L H P TÁC XÃ TÍN D NG (Ban hành theo quy t đ nh s 07/NH-QĐ ngày 08-01-1991) Chương 1 ĐI U KHO N CHUNG 1. Tên g i c a HTX tín d ng: trên đ y đ và tên vi t t t b ng ti ng vi t. 2. Tính ch t, m c đích và ph m vi ho t đ ng: - HTX tín d ng là t ch c tín d ng thu c s h u t p th , đư c thành l p trên cơ s t nguy n và b ng v n đóng góp c a xã viên. H p tác xã tín d ng huy đ ng các ngu n v n c a xã viên, cho xã viên vay đ ph c v s n xu t, lưu thông hàng hoá, đ i s ng, đ u tranh ch ng t n n cho vay n ng lãi và các phư ng "h "; "h i" có tính ch t bóc l t t i đ a phương. - HTX tín d ng đư c t ch c t i phư ng, xã, th tr n nơi có đ đi u ki n ho t đ ng. 3. Tư cách pháp nhân và t ch tài chính: - HTX tín d ng có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, h ch toán kinh t đ c l p, t ch u trách nhi m v tài s n, k t qu kinh doanh và làm các nghĩa v đ i v i Nhà nư c.
 18. 4. Nguyên t c t ch c và đi u hành: - HTX tín d ng đư c t ch c và ho t đ ng theo nguyên t c t nguy n, cùng có l i và qu n lý dân ch . - Cơ quan quy n l c cao nh t c a HTX tín d ng là đ i h i xã viên; đ i h i xã viên b u H i đ ng qu n tr và ban ki m soát c a HTX tín d ng. - Đi u hành ho t đ ng c a HTX tín d ng là Ban đi u hành. Ban đi u hành là do H i đ ng qu n tr b nhi m, mi m nhi m. - Danh sách H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban đi u hành đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 5. Tr s , đ a ch , đ a bàn ho t đ ng: nơi đ t tr s chính và đ a bàn ho t đ ng (ghi rõ t nh, thành ph , qu n, huy n, s nhà, đư ng ph , thôn, xã...) 6. Th i gian ho t đ ng: Không dư i 10 năm, k t ngày đư c Ngân hàng NHà nư c c p gi y phép ho t đ ng. Chương 2 N I DUNG HO T Đ NG KINH DOANH 1. Nghi p v ngu n v n: a) V n đi u l : do xã viên góp v n c ph n; b) Huy đ ng các lo i ti n g i c a xã viên. HTX tín d ng không đư c huy đ ng v n ti n g i quá 10 l n v n t có (v n c ph n th c có + qu d tr + lãi chưa chia). c) Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng khác theo các quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c và t i đa b ng30% v n t có (v n đi u l th c có + qu d tr + lãi chưa chia). 2. Nghi p v s d ng v n: - Cho xã viên vay v n ng n h n đ s n xu t, làm d ch v thương nghi p, ph c v và các nhu c u v sinh ho t đ i s ng. 3. Nghi p v làm đ i lý và u nhi m: Tuỳ theo đi u ki n, HTX tín d ng đư c ký h p đ ng v i Ngân hàng thương m i làm đ i lý ho c m t s m t d ch v ngân hàng và đư c hư ng hoa h ng v các công vi c này,
 19. m c hoa h ng do hai bên tho thu n theo m c ho c t l kh ng ch do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 4. Quy n h n và trách nhi m: a) HTX tín d ng ph i ch p hành nghiêm ch nh các nguyên t c, ch đ v tín d ng, ti n t , thanh toán do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh; + Niêm y t công khai lãi su t c th v cho vay, ti n g i, l phí, hoa h ng, ti n ph t áp d ng trong t ng th i đi m. + B o đ m các t l an toàn v v n và kh năng thanh toán; không d n v n cho m t s ngư i vay; không đư c cho m t xã viên vay quá 10% s v n đi u l th c có và qu d tr ; t ng s v n cho 10 xã viên vay nhi u nh t t i đa b ng 30% t ng s v n dư n cho vay c a HTX tín d ng. + B o đ m kh năng chi tr phù h p v i nh ng quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c đ có ngu n ti n s n sàng thanh toán các kho n ti n g i và n do xã viên yêu c u. Ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t n u m t kh năng chi tr ti n g i cho xã viên. + M tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (ho c Ngân hàng thương m i đư c Ngân hàng nư c u quy n) và ph i duy trì trên tài kho n ti n g i m t s ti n d tr t i thi u b t bu c theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đ ng th i ph i b o đ m gi v ng các t l an toàn v v n và kh năng thanh toán. + Không đư c hùn v n, mua c ph n ho c cho vay v n đ i v i xí nghi p qu c doanh và t ch c kinh t t p th . b) HTX tín d ng có quy n yêu c u ngư i vay cung c p các thông tin v tình hình tài chính, tài s n h p pháp đ th ch p, các ngu n tr n trư c khi quy t đ nh cho vay ho c t ch i cho vay n u xét th y không có hi u qu kinh t và không có kh năng tr n đúng h n. c) HTX tín d ng có quy n áp d ng các ch tài tín d ng đ i v i ngư i vay, khi u n i trư c cơ quan pháp lu t ho c kh i ki n các trư ng h p ngư i vay dây dưa, chây ỳ, không ch u tr n , l i d ng v n vay vào m c đích đ u cơ, tích tr hàng hoá ho c cho vay v i lãi su t cao và tham gia các phư ng h i có tính ch t bóc l t. d) Trong ph m vi lãi su t t i thi u v ti n g i và lãi su t t i đa v cho vay do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. HTX tín d ng đư c quy n công b lãi su t c th v ti n g i và cho vay trong t ng th i gian thích h p v i th trư ng và n i dung ho t đ ng c a mình. e) Quan h vay v n, g i v n, làm đ i lý và các d ch v gi a HTX tín d ng v i Ngân hàng thương m i bình đ ng, cùng có l i, h p tác và giúp đ l n nhau.
 20. h) HTX tín d ng ph i t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, v tăng cư ng và b o toàn v n, t ch tài chính, t b o đ m chi phí và ch u trách nhi m v các cam k t c a mình v i khách hàng. Chương 3 V N HO T Đ NG 1. V n đi u l : a) V n đi u l c a HTX tín d ng ph i đ t m c t i thi u do Ngân hàng Nhà nư c công b vào đ u m i năm tài chính. b) Căn c vào m c v n t i thi u trên đây, nh ng ngư i sáng l p HTX tín d ng công b c th m c v n đi u l và s lư ng c ph n b ng nhau đ xã viên góp v n. M i xã viên có th góp m t ho c nhi u c ph n, song không quá 10% v n đi u l HTX/TD. c) Khi góp v n đi u l đ t 50% và đã g i vào tài kho n phong to t i Ngân hàng Nhà nư c ho c Ngân hàng đư c Ngân hàng Nhà nư c u quy n, HTX tín d ng m i đư c c p gi y phép ho t đ ng. S v n đi u l còn thi u ph i góp đ theo th i h n quy đ nh c a đ i h i xã viên, nhưng ch m nh t không quá 12 tháng, k t ngày đư c c p gi y phép. Quá th i h n đó n u không góp đ v n đi u l , Ngân hàng NHà nư c s thu h i gi y phép đã c p. d) C ph n đư c bi u hi n dư i hình th c c phi u có ghi tên, đư c chuy n như ng và th a k theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c chuy n như ng c ph n ph i đư c H i đ ng qu n tr ch p thu n và pah đăng ký v i Ban đi u hành HTX tín d ng. M i c ph n là m t phi u b u c và bi u quy t t i đ i h i xã viên. Xã viên đư c chia lãi theo k t qu kinh doanh sau m i năm (không đư c hư ng lãi su t c đ nh). Xã viên ch đư c rút v n góp c ph n khi HTX tín d ng thanh lý và gi i th ; song, HTX tín d ng ph i dùng ti n v n th c có, k c v n đi u l đ ưu tiên tr n cho ngư i g i ti n. e) V n đi u l đư c b sung b ng cách phát hành thêm c phi u m i ho c k t n p thêm xã viên n u đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 2. V n huy đ ng: Là tài s n c a các ch s h u, HTX tín d ng đư c quy n s d ng vào m c đích kinh doanh và ph i có trách nhi m hoàn tr c v n và lãi cho ch s h u.
Đồng bộ tài khoản