Quyết định số 07/TCHQ/KTTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
9
download

Quyết định số 07/TCHQ/KTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/TCHQ/KTTT về bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/TCHQ/KTTT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/TCHQ/KTTT Hà Nội , ngày 25 tháng 1 năm 1996 QUYẾT ĐNNH VỀ BỔ SUNG,SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU. Căn cứ Pháp lệnh kếtoán thống kê ngày 20 tháng 5 năm 1988; Căn cứ vào chế độ kếtoán thuế xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 07 TCHQ-TC ngày16-2-1993 của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Nghị định số97/CP ngày 27-12-1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêuthụ đặc biệt. Để đáp ứng sự thay đổitrong chế độ quản lý một số khoản thu nộp của ngành Hải quan vào ngân sách Nhànước. Và căn cứ vào đề nghịcủa ông Cục trưởng Cục KT-TT-XNK. QUYẾT ĐNNH Điều 1. Bổ xung tài khoản và tiểu khoản vào chế độ kế toán thuế xuấtnhập khNu ban hành kèm theo Quyết định số 07/TCHQ-TC ngày 16 tháng 2 năm 1993của Tổng cục Hải quan. - Sử dụng tài khoản 65 "thanh toán với đối tượng nộpthuế" và tiểu khoản 651, 652 để hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt. + Tiểu khoản 651 được mở thêm tiết khoản thứ 3: 651.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt. + Tiểu khoản 652 được mở thêm tiết khoản: 652.1 Tiền phạt nợ đọng về thuế tiêu thụ đặc biệt. - Tài khoản 64 "Thanh toán với N gân sách N hà nước"được mở thêm tiểu khoản 649 "thanh toán với N gân sách N hà nước về tiềnthuế tiêu thụ đặc biệt". Điều 2. - Cục KT-TT-XN K có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp kế toánđể các đơn vị thực hiện. - Việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán theo Quyết định nàyđược thực hiện từ niên độ kế toán 1996.
  2. Điều 3. Cácđồng chí Chánh Văn phòng, Cục trưởng, Vụ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Bùi Duy Bảo (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản