Quyết định số 0724/1999/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
7
download

Quyết định số 0724/1999/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0724/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam - Campuchia do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0724/1999/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0724/1999/QĐ-BTM Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0724/1999/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUI CH T CH C VÀ QU N LÝ CH BIÊN GI I VI T NAM - CAMPUCHIA B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c văn b n s 1269/KTTH/KTTH ngày 26/3/1999 c a Văn phòng Chính ph v vi c thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng B Thương m i ban hành "Qui ch t ch c và qu n lý ch biên gi i Vi t Nam - Campuchia"; Nh m th ng nh t vi c t ch c và qu n lý các ho t đ ng lưu thông hàng hoá khu v c biên gi i c a Vi t Nam phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t c a đ t nư c và phát tri n m i quan h h u ngh Vi t Nam - Campuchia, QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành "Qui ch t ch c và qu n lý ch biên gi i Vi t Nam - Campuchia" kèm theo quy t đ nh này. Đi u 2.- Ch t ch UBND, Giám đ c S Thương m i các t nh biên gi i phía tây nam, th trư ng các cơ quan ch c năng thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Trương Đình Tuy n (Đã ký) QUI CH T CH C VÀ QU N LÝ CH BIÊN GI I VI T NAM - CAMPUCHIA. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0724/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 1999) Chương 1
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUI Đ NH CHUNG. Đi u 1.- B n Quy ch này áp d ng cho các ch trên lãnh th Vi t Nam n m trong khu v c biên gi i Vi t Nam - Campuchia. Đi u 2.- Ch biên gi i Vi t Nam - Campuchia thu c các khu kinh t c a kh u đư c đi u ch nh theo qui đ nh riêng. Chương 2 Đ I TƯ NG VÀ ĐI U KI N ĐƯ C VÀO KINH DOANH T I CH Đi u 3.- 3.1 - Công dân Vi t Nam có h kh u thư ng trú t i khu v c biên gi i Vi t Nam - Campuchia (Sau đây g i t t là cư dân) đư c phép vào ch đ trao đ i, mua bán hàng hoá. Công dân Vi t Nam có h kh u thư ng trú ngoài khu v c biên gi i khi vào ch đ trao đ i, mua bán hàng hoá ph i tuân th Quy ch khu v c biên gi i . 3.2 - Công dân Campuchia có h kh u thư ng trú trong khu v c biên gi i phía Campuchia (Sau đây g i t t là cư dân) có Gi y thông hành xu t nh p c nh vùng biên gi i do cơ quan có th m quy n c a Campuchia c p, tuân th quy ch khu v c biên gi i c a Vi t Nam đư c vào ch biên gi i c a Vi t Nam đ trao đ i, mua bán hàng hoá ph c v nhu c u s n xu t và tiêu dùng. Đi u 4.- 4.1 - Thương nhân c a Vi t Nam n u đư c Ban qu n lý ch ch p thu n b trí đ a đi m đ t c a hàng,( c a hi u, s p hàng...) thì đư c phép kinh doanh t i ch . 4.2 - Thương nhân Campuchia n u th c hi n đ y đ các th t c sau đây thì đư c Giám đ c S Thương m i xem xét, c p s kinh doanh thư ng xuyên t i ch : - Là công dân Campuchia có h kh u thư ng trú t i khu v c biên gi i phía Cămpuchia có Gi y ch ng minh biên gi i do cơ quan có th m quy n c a Campuchia c p. - Có đơn xin phép , trong đó có xác nh n c a c p có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t Campuchia - (M u s 1 kèm theo). Chương 3 TRAO Đ I, MUA BÁN HÀNG HOÁ T I CH Đi u 5.- 5.1 - Hàng hoá trao đ i, mua bán t i ch ph i là hàng đư c phép lưu thông trên th trư ng theo các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.2 - Hàng hoá đưa qua c a kh u biên gi i đư c th c hi n theo các qui đ nh hi n hành v qu n lý xu t kh u, nh p kh u c a Vi t Nam . Đi u 6 .- Vi c áp d ng chính sách thu đ i v i hàng hoá buôn bán t i ch biên gi i đư c quy đ nh như sau: 6.1 - Đ i v i cư dân biên gi i c a Vi t Nam và Campuchia: - Nhà nư c khuy n khích vi c trao đ i, mua bán t i ch các hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam và Campuchia. Nh ng hàng hoá này khi đưa qua c a kh u biên gi i v i tr giá không quá 500.000 đ ng Vi t Nam đư c mi n thu m i ngư i m t lư t m t ngày; n u tr giá hàng hoá vư t m c quy đ nh trên đây, ngư i có hàng ph i n p thu xu t kh u, thu nh p kh u ph n vư t đ nh m c và ch p hành ch đ h i quan c a m i nư c. Trư ng h p hàng hoá là s n ph m nông, lâm thu s n ho c s n ph m th công m ngh không th c t r i (V t nguyên con, nguyên cái) n u giá tr m t đơn v s n ph m cao hơn m c quy đ nh v n đư c mi n thu cho m t đơn v s n ph m đó khi đưa qua c a kh u. Đ nh m c mi n thu trên đây s đư c thay đ i do nhu c u th trư ng. B trư ng B Thương m i s qui đ nh và thông báo trong t ng th i gian c th . Hàng hoá s n xu t t i nư c th ba trao đ i, mua bán t i ch biên gi i khi đi qua c a kh u biên gi i không đư c hư ng đ nh m c mi n thu nói trên. Ngư i có hàng hoá ph i tuân th ch đ qu n lý xu t kh u, nh p kh u; Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và th c hi n ch đ h i quan theo qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam . 6.2 - Đ i v i thương nhân Vi t Nam và Campuchia: Thương nhân Vi t Nam có Gi y phép kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh trong ch , thương nhân Campuchia có S kinh doanh t i ch ph i đăng ký n p thu theo các Lu t thu c a Vi t Nam. Hàng hoá đưa qua biên gi i ph i ch u Thu xu t kh u, Thu nh p kh u theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. Đi u 7 .- Trong ch biên gi i đư c phép đ i hàng ho c dùng Đ ng Vi t Nam và Riel Campuchia làm phương ti n thanh toán. Chương 4 T CH C VÀ QU N LÝ CH Đi u 8 .- Ch biên gi i do ch t ch UBND t nh căn c vào các quy đ nh c a Chính ph và tình hình c th c a đ a phương đ ra quy t đ nh thành l p ho c gi i th theo đ ngh c a Giám đ c S Thương m i. Đi u 9 .- T i m i ch biên gi i có Ban qu n lý ch đư c thành l p và có nhi m v phù h p v i Thông tư s 15 -TM/CSTTTN ngày 16 - 10 - 1996 c a B Thương m i. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v thương nghi p c p huy n có nhi m v giúp UBND huy n t ch c và qu n lý ch biên gi i.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 10 .- Thương nhân buôn bán ch có các quy n và nghĩa v sau đây: 10.1 - Đư c b o h quy n kinh doanh h p pháp theo quy đ nh c a pháp lu t. 10.2 - Đư c giúp đ , hư ng d n ho t đ ng kinh doanh t i ch . 10.3 - Đư c quy n yêu c u Ban qu n lý ch và các cơ quan qu n lý Nhà nư c gi i quy t các tranh ch p v s lư ng, ch t lư ng hàng hoá , v tr t t an toàn trong khi mua bán hàng hoá t i ch . 10.4 - N p thu đ y đ và đúng th i h n theo quy đ nh . Ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan đ n vi c buôn bán t i ch . 10.5 - Gi v sinh , b o đ m tr t t , môi trư ng nơi bán hàng. Đi u 11 .- Tài chính c a ch và các yêu c u qu n lý khác không nêu trong quy ch này th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 15 - TM/CSTTTN ngày 16 - 10 - 1996 c a B Thương m i. Chương 5 T CH C TH C HI N Đi u 12 .- UBND t nh biên gi i căn c vào đ c đi m c th trên t ng đ a bàn, ch đ o S Thương m i và các ngành ch c năng , UBND huy n có ch ban hành các quy đ nh c th v qu n lý ch t i đ a phương phù h p v i Quy ch này và Thông tư s 15/TM-CSTTTN ngày 16 tháng 10 năm 1996 c a B Thương m i. Nh ng n i dung liên quan đên vi c th c hi n quy n và nghĩa v c a thương nhân buôn bán trong ch ph i đư c niêm y t công khai b ng hai th ti ng Vi t Nam và Campuchia đ m i ngư i bi t và th c hi n. Đi u 13 .- S Thương m i t nh biên gi i ch trì ph i h p v i các Ngành Tài chính, H i quan... đ a phương th ng nh t ch đ o th c hi n Quy ch này; Hư ng d n cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c v thương nghi p c p huy n, th xã nơi có ch biên gi i th c hi n vi c l p h sơ xin c p s kinh doanh t i ch biên gi i (Theo m u s 2) cho các đ i tư ng nói t i đi u 4, (kho n 4.2) trên đây. Đi u 14 .- Đ nh kỳ 3 tháng, S Thương m i báo cáo v B Thương m i tình hình th trư ng và s li u v kinh doanh t i ch (Theo m u s 3 đính kèm). M US 1 ĐƠN XIN KINH DOANH THƯ NG XUYÊN t i ch biên gi i............................ Kính g i: Ông Giám đ c S Thương m i t nh
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Thông qua Phòng Tài chính - Thương nghi p huy n...) 1. H , tên: 2. Dân t c: Qu c t ch: 3. Đ a ch : - Tr s ch nh: - Nơi đăng ký h kh u thư ng trú: - Đi n tho i, TELEX, FAX: 4. Tài kho n: Ti n Vi t Nam: T i Ngân hàng: Ngo i t : T i Ngân hàng: 5. Ch tài kho n: 6. V n: Trong đó: V n c đ nh:V n lưu đ ng: 7. Xin phép kinh doanh t i ch : 8. Ngành hàng, m t hàng xin phép kinh doanh t i ch biên gi i. a) Hàng t nư c ngoài đưa sang bán: Tên hàng: D ki n doanh s /năm: b) Hàng mua t ch biên gi i Vi t Nam đem sang nư c ngoài: Tên hàng: D ki n doanh s /năm: 9. C a kh u xin phép mang hàng hoá qua l i (phía Vi t Nam): 10. Cam k t: Tôi xin cam đoan nh ng n i dung ghi trong đơn là đúng s th t. N u có sai trái tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam. Khi đư c ch p thu n, tôi xin cam k t tuân th pháp lu t và các qui đ nh c a Nhà nư c Vi t Nam . Xác nh n c a chính quy n Làm t i.....ngày....năm 199
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cơ s c a CPC Ngư i làm đơn (Ghi rõ h tên, ch c v c a ngư i ký và đóng d u) M US 2 UBND T NH, TP.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S THƯƠNG M I S ........ XNKBG S KINH DOANH HÀNG HOÁ T I CH BIÊN GI I Tên ch ............................................... - H tên: - Dân t c:Qu c t ch: - Đ a ch nơi cư trú: - V n: - Ngành hàng đư c phép kinh doanh: - Kinh doanh t i ch : - Hàng hoá đem qua c a kh u: S có giá tr đ n h t ngày .......................... Ngày tháng năm 199 Giám đ c S Thương m i (Ký tên, đóng d u) THEO DÕI HÀNG HOÁ KINH DOANH Ngày Mua t CPC v Tên hàng S Tr giá Ti n thu Cán b (nh p kh u) hay lư ng (1000đ) đã n p ki n hoá bán t VN đi (1000đ) thu thu (xu t kh u) 1 2 3 4 5 6 7
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ghi chú: Các c t 1, 2, 3, 4, 5, 6 do ngư i kinh doanh ghi. M US 3 S THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc T NH, TP Ngày........tháng........năm 199 BÁO CÁO QUÍ..... S li u v mua bán hàng hoá c a các đ i tư ng đư c c p s kinh doanh t i ch biên gi i (Yêu c u t ng h p đúng m u và đúng th i gian: 3 tháng/l n) I. S h kinh doanh: II. Hàng hoá đưa qua c a kh u biên gi i vào bán ch Vi t Nam: Tên hàng Đơn v tính S lư ng Tr giá C a kh u Ghi chú 1. T ng tr giá 2. M t hàng chính ...... III. Hàng hoá mua t ch Vi t Nam bán qua biên gi i Tên hàng Đơn v tính S lư ng Tr giá C a kh u Ghi chú 1. T ng tr giá 2. M t hàng chính ...... IV. S thu đã thu t i c a kh u trong các tháng:.... (Tri u đ ng) V. Nh ng khó khăn và ki n ngh c a đ a phương: T/M GIÁM Đ C S THƯƠNG M I (Ký tên đóng d u)
Đồng bộ tài khoản