Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
1
download

Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM về việc giá bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0747/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁ BÁN XĂNG, DẦU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu; Căn cứ tình hình giá xăng dầu, thế giới trong thời gian gần đây; theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và sau khi thống nhất với Bộ Tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối được phép mở biên độ giá (+) đối với từng loại xăng, dầu quy định tại Quyết định số 58/2005/QĐ-BTC ngày 17/8/2005 của Bộ Tài chính về giá định hướng bán xăng, dầu năm 2005; giá bán lẻ mới (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế, quy định thống nhất trong cả nước đối với từng loại xăng, dầu cụ thể như sau: - Xăng không chì RON 92: 11 000 đồng/lít - Xăng không chì RON 90: 10 800 đồng/lít - Xăng không chì RON 83: 10 600 đồng/lít - Dầu diesel 0,5% S: 7 900 đồng/lít - Dầu hỏa: 7 900 đồng/lít - Nhiên liệu đốt lò – Mazut (FoN02B): 5 500 đồng/kg (giá bán buôn) - Giá các loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối quy định, trên cơ sở căn cứ vào giá bán thực tế của các loại xăng chuẩn trên cùng thị trường và chênh lệch chất lượng so với các loại xăng nêu trên.
  2. - Đối với địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu (quy định tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004 của Bộ Thương mại) được phép cộng tối đa không quá 2% so giá bán trên. Điều 2. Địa điểm bán hàng: - Bán buôn: hàng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua; - Bán lẻ: hàng được bán tại cửa hàng xăng dầu và cửa hàng đại lý bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua. Điều 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối, Sở Thương mại/ Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh thành phố thuộc Trung ương: 1. Các doanh nghiệp kinh doanh nhập xăng dầu đầu mối: kiểm kê số lượng các loại xăng theo quy định, trước khi mở biên độ giá, không để xảy ra tiêu cực, bảo đảm hoạt động kinh doanh thông suốt. Phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm giá bán xăng của các doanh nghiệp thành viên và hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. 2. Sở Thương mại/Sở Thương mại – Du lịch phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giá bán mới tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, hoặc báo cáo về cơ quan có thẩm quyền xử lý. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ 20 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2006. Các Quyết định về giá bán xăng trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./ BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm (để báo cáo); - VP TW, Ban Kinh tế TW, VP Chính phủ; Trương Đình Tuyển - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND, Sở Thương mại, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố (để kiểm tra việc thực hiện); - Cơ quan TW của các Đoàn thể; - Bộ Thương mại: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thứ trưởng; các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ; - Các DN nhập khẩu xăng dầu đầu mối; - Lưu VT, CSTTTN.
Đồng bộ tài khoản