Quyết định số 0795/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 0795/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0795/QĐ-BCT về việc ban hành chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0795/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 0795/Q -BCT Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A NGÀNH CÔNG THƯƠNG TH C HI N NGHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP C P BÁCH NH M NGĂN CH N SUY GI M, DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c gh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Căn c Quy t nh s 12/2009/Q -TTg ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph V vi c ban hành K ho ch tri n khai th c hi n gh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Ngành Công Thương th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này và nh kỳ hàng tháng g i báo cáo tình hình v ti n tri n khai và nh ng khó khăn vư ng m c v V K ho ch t ng h p trình B trư ng. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP ( báo cáo); - Các Th trư ng;
  2. - VPCP, - Website Chính ph ; Vũ Huy Hoàng - Website B Công Thương; - Lưu VT, KH. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TRI N KHAI TH C HI N N GHN QUY T S 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V NH NG GI I PHÁP C P BÁCH NH M NGĂN CH N SUY GI M, DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0795/Q -BCT ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) TT N i dung công vi c Cơ quan Cơ quan Cơ quan S n phNm Th i h n ch trì ch trì ph i h p hoàn thành án n i dung I. THÚC Y S N XU T, KINH DOANH VÀ XU T KH U 1 án thúc y, s n xu t, kinh V Công Quy t nh Quý I doanh nh m ngăn ch n suy nghi p c a Th năm 2009 gi m, duy trì tăng trư ng n ng tư ng Chính kinh t giai o n 2009 – 2010 ph a. Cơ ch , chính sách Ny m nh V Công Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 s n xu t hàng tiêu dùng n i a, nghi p thu c B và n i dung nh t là th c phNm, u ng, nh các B ư c giao hàng d t may, thu c ch a b nh. ngành liên (chuy n cơ Ưu tiên h tr ngành hàng s n quan quan ch trì xu t có l i th thay th hàng án t ng nh p khNu, s d ng ngu n h p chung) nguyên li u trong nư c, s d ng nhi u lao ng … như các doanh nghi p s n xu t hàng tiêu dùng. b. Cơ ch , chính sách ưu tiên h V Công Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 tr ngành hàng s n xu t có l i nghi p thu c B và n i dung th thay th hàng nh p khNu, s n ng các B ư c giao d ng ngu n nguyên li u trong ngành liên (chuy n cơ nư c, s d ng nhi u lao ng... quan quan ch trì như các doanh nghi p s n xu t án t ng v t li u xây d ng, cơ khí, ch h p chung) t o, óng tàu, phân bón … h tr vi c tiêu th m t s s n phNm công nghi p ang t n ng như: phôi thép, thép xây d ng, xi măng, phân bón, gi y,
  3. hóa ch t. c. Chính sách h tr khuy n khích V công Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 các t ch c, cá nhân trong nư c nghi p thu c B và n i dung s n xu t, ch t o s n phNm n ng các B ư c giao ngành công nghi p i u ki n ngành liên (chuy n cơ thay th hàng nh p khNu. quan quan ch trì án t ng h p chung) d. Các gi i pháp c th c n th c V Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 hi n tháo g khó khăn, h tr CNNg và thu c B và n i dung phát tri n s n xu t, kinh doanh V CNN các B ư c giao i v i t ng ngành hàng, m t và V ngành liên (chuy n cơ hàng có s c s n xu t l n. NL (theo quan quan ch trì ngành án t ng hàng, h p chung) m t hàng do V theo dõi) e. Các gi i pháp m b o hoàn V Năng Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 thành úng ti n các công lư ng thu c B và n i dung trình, d án ang d dang, c các B ư c giao bi t là các d án l n, d án ngành liên (chuy n cơ tr ng i m ã quá th i h n hoàn quan quan ch trì thành thi công thu c lĩnh v c án t ng năng lư ng h p chung) 2 án y m nh xu t kh u, V Xu t Quy t nh Tháng 2 ki m ch nh p siêu giai o n nh p c a Th năm 2009 2009 – 2010 (ch nh s a và kh u tư ng Chính hoàn thi n) ph a. Các chính sách, gi i pháp tăng C c Xúc Các ơn v Văn b n v i 20/02/2009 cư ng ho t ng xúc ti n ti n thu c B , n i dung thương m i, m r ng th trư ng thương các B ư c giao xu t khNu; b sung, h tr kinh m i ngành liên (chuy n cơ phí cho công tác xúc ti n xu t quan, các quan ch trì khNu. Thương v án t ng c a Vi t h p chung) Nam t i nư c ngoài
  4. b. Các chính sách, gi i pháp tăng V H p Các ơn v Văn b n v i 20/02/2009 cư ng ti p xúc c p cao m tác qu c thu c B , n i dung r ng th trư ng, quan h buôn t các B ư c giao bán, v n ng theo các kênh ngành liên (chuy n cơ chính th c và không chính th c quan, các quan ch trì t o ch ng trong vi c ng phó Thương v án t ng v i chính sách b o h m u d ch, c a Vi t h p chung) d b các rào c n thu và phi Nam t i thu tăng xu t khNu; nư c ngoài c. Các gi i pháp Ny m nh xu t V Xu t Các ơn v Văn b n v i 20/02/2009 khNu, gi m nh p siêu các th nh p thu c B , n i dung trư ng có m c nh p siêu cao khNu các B ư c giao qua vi c t n d ng ưu ãi t các ngành liên (chuy n cơ Hi p nh khu v c m u d ch t quan, các quan ch trì do (FTA) Thương v án t ng c a Vi t h p chung) Nam t i nư c ngoài d. Thúc Ny s m vi c ký k t các V a Các ơn v Văn b n v i 20/02/2009 Hi p nh khu v c m u d ch t biên thu c B và n i dung do ASEAN v i Úc, New các B ư c giao Zealand, n . ng th i, xúc ngành liên (chuy n cơ ti n chuNn b àm phán FTA v i quan quan ch trì m ts i tác kinh t quan án t ng tr ng khác … h p chung) 3 án nâng cao hi u qu công V năng V Năng Các ơn v Quy t nh Quý I tác khai thác, ch bi n, xu t lư ng lư ng và thu c B , c a Th năm 2009 kh u và lưu thông các lo i V Công t p oàn tư ng Chính nguyên li u như d u m , than nghi p D u khí Vi t ph á và các khoáng s n khác có n ng Nam, T p giá xu t kh u hi u qu nh t oàn Than và Khoáng s n Vi t Nam, các a phương có liên quan 4 án i u hành linh ho t V Các ơn v Thông tư Quý I ho t ng buôn bán biên m u Thương thu c B có c a B Công năm 2009 theo hư ng khuy n khích m i liên quan Thương xu t kh u, ki m soát nh p mi n núi kh u; h tr doanh nghi p xu t kh u theo phương th c giao hàng t i kho ngo i quan. Tăng cư ng ch o ch ng buôn l u qua biên gi i a. i u hành linh ho t ho t ng V Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 buôn bán biên m u theo hư ng Thương thu c B có n i dung
  5. khuy n khích xu t khNu, ki m m i mi n liên quan ư c giao soát nh p khNu núi (chuy n cơ quan ch trì án t ng h p chung) b. H tr doanh nghi p xu t khNu V XNK Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 theo phương th c giao hàng t i thu c B có n i dung kho ngo i quan. liên quan ư c giao (chuy n cơ quan ch trì án t ng h p chung) c. Tăng cư ng ch o ch ng buôn C c Các ơn v Văn b n v i 10/3/2009 l u qua biên gi i QLTT thu c B có n i dung liên quan ư c giao (chuy n cơ quan ch trì án t ng h p chung) II PHÁT TRI N THN TRƯ NG N I NA 5 Xây d ng cơ ch , chính sách V Th V Th Các ơn v Quy t nh Quý I khuy n khích tiêu dùng hàng trư ng trư ng thu c B có c a Th năm 2009 n i a, b sung, h tr ngu n trong trong liên quan tư ng Chính kinh phí cho công tác khai nư c nư c và ph thác th trư ng n i a C c XTTM 6 án phát tri n h th ng V Th V Th Các ơn v Quy t nh Quý I phân ph i các m t hàng thi t trư ng trư ng thu c B và c a Th năm 2009 y u, trong ó t p trung vào trong trong các B tư ng Chính các m t hàng: lương th c, nư c nư c ngành liên ph xăng d u, phân bón, s t thép, quan xi măng và thu c ch a b nh 7 án i u hành giá i n theo C c C c i u Các ơn v Quy t nh Quý I cơ ch th trư ng i u ti t ti t i n thu c B và c a Th năm 2009 i nl c l c các B tư ng Chính ngành liên ph quan 8 Các bi n pháp qu n lý th C c C c Các ơn v Thông tư Quý I trư ng, giá c , ch t lư ng Qu n lý Qu n lý thu c B và c a B Công năm 2009 hàng hóa và v sinh an toàn th th các B Thương th c ph m; x lý nghiêm các trư ng trư ng ngành liên hành vi vi ph m theo quy quan nh c a pháp lu t hi n hành, nh t là kinh doanh trái phép, tr n l u thu , liên k t c quy n nh m thao túng th
  6. trư ng và giá c 9 án khuy n khích các V Th V Th Các T p Thông tư Quý I doanh nghi p t ch c các t trư ng trư ng oàn, T ng c a B Công năm 2009 h giá bán hàng kích thích trong trong công ty, Thương tiêu dùng nư c nư c và công ty và C c các ơn v XTTM thu c B có liên quan III T CH C TH C HI N Theo ch c năng, các V , C c khNn trương ch ng, ph i h p v i các ơn v liên quan trong và ngoài B hoàn thành úng ti n các nhi m v ư c giao.
Đồng bộ tài khoản