Quyết định số 08/1999/QĐ-CDTQG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 08/1999/QĐ-CDTQG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/1999/QĐ-CDTQG về việc ban hành Quy chế đấu thầu mua, bán vật tư - thiết bị dự trữ quốc gia do Cục trưởng Cục dự trữ Quốc gia ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/1999/QĐ-CDTQG

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C CD TR QU C GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1999/QĐ-CDTQG Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 1999 QUY T Đ NH C A C C TRƯ NG C C D TR QU C GIA S 08/1999/QĐ-CDTQG NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH Đ U TH U MUA, BÁN V T TƯ - THI T B D TR QU C GIA C C TRƯ NG C C D TR QU C GIA Căn c Ngh đ nh s 66/CP ngày 18/10/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c D tr Qu c gia; Căc c Ngh đ nh s 10/CP, ngày 24 tháng 2 năm 1996 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý D tr qu c gia; Theo đ ngh c a Trư ng ban Pháp ch và Trư ng ban K ho ch, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch đ u th u mua, bán v t tư - thi t b D tr qu c gia. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các ông Trư ng ban, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng C c và thành viên H i đ ng đ u th u ch u trách nhi m thi hành Quy ch kèm theo Quy t đ nh này. Ngô Xuân Hu (Đã ký) QUY CH Đ U TH U MUA, BÁN V T TƯ - THI T B D TR QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08/1999/QĐ-CDTQG ngày 25/3/1999 c a C c trư ng C c D tr Qu c gia) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 1. Gi i thích các t ng : Các t ng trong Quy ch này đư c hi u như sau: 1. "Đ u th u" mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia là quá trình l a ch n nhà th u đáp ng đư c các yêu c u c a bên m i th u. 2. "Bên m i th u" là C c D tr qu c gia ho c đơn v tr c thu c C c khi mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia theo k ho ch hàng năm b ng hình th c đ u th u. 3. "Nhà th u" là các t ch c, cá nhân có đ đi u ki n d th u mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia. 4. "Gói th u" là kh i lư ng (s lư ng ho c tr ng lư ng) v t tư - thi t b có tiêu chu n ch t lư ng nh t đ nh; đư c phân chia phù h p v i kh năng và đi u ki n mua, bán c a bên m i th u. Gói th u có th là m t ph n ho c toàn b kh i lư ng c a t ng danh m c m t hàng, t ng đ a đi m c n mua bán. 5. "H sơ m i th u" là toàn b các văn b n, m u bi u do bên m i th u g i đ n các nhà th u. Trong h sơ m i th u ph i nêu đ y đ các yêu c u, đi u ki n cho vi c mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia (đi m 2, Đi u 8). 6. "H sơ d th u" là toàn b các văn b n chính th c c a nhà th u g i đ n bên m i th u, nêu rõ kh năng đáp ng các yêu c u đi u ki n c a bên m i th u v mua, bán hàng d tr qu c gia (đi m 3, Đi u 8). 7. ''N p th u" là vi c các nhà th u n p h sơ d th u t i đ a đi m và trong th i h n đã đư c quy đ nh trong thông báo m i th u. 8. "Giá b th u" là s ti n Vi t Nam đ ng (VNĐ) trên m t đơn v tính (kg, cái, chi c, b , máy...) do các nhà th u ghi trong phi u giá b th u n p cho bên m i th u trong th i h n và theo m u quy đ nh * Riêng trư ng h p mua hàng nh p kh u b ng ngo i t , thì nhà th u căn c vào t giá h i đoái c a VNĐ v i ngo i t c n thanh toán đ nh p kh u hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ho c cơ quan có th m quy n công b t i th i đi m t ch c đ u th u đ xác đ nh giá b th u. T giá này cũng đ xác đ nh giá xét th u và đư c ghi vào biên b n m th u, công b trúng th u đ i v i t ng gói th u. Khi bên m i th u thanh toán ti n mua hàng, thì trên cơ s giá nh p kh u (giá CIF), các kho n thu ph i n p Ngân sách theo lu t đ nh (n u có) và căn c vào t giá t i th i đi m thanh toán gi a VNĐ v i ngo i t (đã đư c xác đ nh khi t ch c đ u th u và m L/C), bên m i th u s thanh toán thêm ho c b t ph n chênh l ch gi a t giá khi t ch c đ u th u v i t giá th c t khi thanh toán. 9. "Giá xét th u" là s ti n Vi t Nam đ ng (VNĐ) trên m t đơn v tính (kg, cái, chi c, b , máy,...) do C c trư ng C c D tr Qu c gia quy t đ nh trên cơ s giá quy đ nh c a Ban V t giá Chính ph : giá sàn (đ i v i bên m i th u bán), giá tr n (đ i v i bên m i th u mua).
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10. "M th u" là m các h sơ d th u và phi u giá b th u t i th i đi m đã đư c n đ nh trong thông báo m i th u do H i đ ng đ u th u th c hi n. 11. "Bên trúng th u" là nhà th u đư c ch n theo Đi u 17 c a quy ch này đã đư c C c trư ng C c D tr qu c gia phê duy t. Đi u 2. Ph m vi áp d ng: Quy ch này áp d ng đ i v i mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia theo k ho ch hàng năm đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Trư ng h p nh p, xu t v t tư - thi t b d tr theo các quy t đ nh khác c a Chính ph s có quy đ nh riêng. Đi u 3. Hình th c đ u th u và phương th c áp d ng: 1. Hình th c đ u th u: Th c hi n m t trong ba hình th c sau: a) Đ u th u r ng rãi; b) Đ u th u h n ch ; c) Ch đ nh th u; Riêng đ u th u h n ch và ch đ nh th u ch th c hi n đ i v i trư ng h p đ c bi t do C c trư ng C c D tr qu c gia quy t đ nh. Sau khi đã thông báo m i th u đúng quy đ nh, khi t ch c m th u không gi i h n s lư ng nhà th u tham gia d th u. 2. Phương th c áp d ng: a) Đ u th u m t túi h sơ: Áp d ng khi bên m i th u bán hàng. Khi d th u theo phương th c này, nhà th u c n n p h sơ d th u (bao g m c phi u giá b th u) trong m t túi h sơ chung. b) Đ u th u hai túi h sơ: Áp d ng khi bên m i th u mua hàng. Khi d th u theo phương th c này, nhà th u c n n p h sơ d th u (v m t k thu t m t hàng) và phi u giá b th u vào trong t ng túi h sơ riêng cùng m t th i đi m. Túi h sơ d th u v yêu c u ch t lư ng k thu t m t hàng s đư c xem xét trư c đ đánh giá, x p h ng và l a ch n phù h p yêu c u thông báo m i th u. Sau khi có k t qu đánh giá x p h ng v ch t lư ng và k thu t m t hàng, s xem xét ti p giá b th u đ ch n k t qu đ u th u.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2 T CH C TH C HI N Đ U TH U Đi u 4. Cơ quan t ch c đ u th u là C c D tr qu c gia ho c các đơn v tr c thu c C c đư c C c trư ng u quy n. Đi u 5. Nguyên t c đ u th u: 1. T ch c đ u th u công khai, bình đ ng v quy n l i và nghĩa v gi a các nhà th u. 2. Các t ch c, cá nhân có liên quan đ n vi c t ch c đ u th u và xét ch n th u ph i g i bí m t các thông tin liên quan trong su t quá trình đ u th u. 3. Bên m i th u và bên trúng th u có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh nh ng cam k t v mua, bán hàng hoá theo k t qu trúng th u b ng h p đ ng kinh t . Đi u 6. H i đ ng đ u th u: 1. T ch c và thành ph n: H i đ ng đ u th u do m t lãnh đ o C c D tr qu c gia làm Ch t ch, có các thành viên là đ i di n c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, Ban V t giá Chính ph , m t lãnh đ o Ban: K ho ch, Tài chính K toán, K thu t b o qu n, Chánh ho c Phó Thanh tra, Chánh ho c Phó Văn Phòng C c và m t s chuyên gia tư v n (n u c n). Danh sách các thành viên chính th c c a H i đ ng đ u th u do C c trư ng C c D tr Qu c gia quy t đ nh. Trư ng h p các đơn v tr c thu c C c đư c C c trư ng u quy n m i th u, t ch c đ u th u thì H i đ ng đ u th u đư c hư ng d n riêng. 2. Nguyên t c làm vi c: Các thành viên c a H i đ ng đ u th u làm vi c theo ch đ kiêm nhi m. Khi gi i quy t công vi c, H i đ ng đ u th u ph i căn c vào quy ch đ u th u và các quy t đ nh khác c a C c trư ng C c D tr Qu c gia có liên quan đ n t ch c th c hi n đ u th u. K t qu đ u th u s do Ch t ch H i đ ng đ u th u công b và ch có giá tr pháp lý sau khi đã đư c C c trư ng C c D tr qu c gia phê duy t. Khi h p H i đ ng đ u th u ph i có ít nh t 2/3 s u viên H i đ ng tham d . Quy t đ nh c a H i đ ng đ u th u ph i đư c quá bán s u viên H i đ ng tán thành. Trư ng h p có ý ki n khác nhau, thì Ch t ch H i đ ng s b o lưu và báo cáo C c trư ng quy t đ nh. N i dung các cu c h p đ u th u ph i làm thành văn b n và lưu tr theo ch đ qu n lý h sơ tài li u c a Nhà nư c quy đ nh. 3. Nhi m v : - H i đ ng đ u th u có nhi m v xây d ng chương trình k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n toàn b quá trình đ u th u, bao g m:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - L p k ho ch và chu n b h sơ đ u th u. (Danh sách c th các gói th u g m ch ng lo i, quy cách, s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, đ a đi m....; thông báo m i th u: m u đơn d th u cho các nhà th u; xác đ nh tiêu chu n xét th u và thang đi m; th i h n n p th u và m th u; th i h n có hi u l c c a h sơ d th u; ch d n và gi i đáp các câu h i cho nhà th u; xác đ nh m c ti n ký qu d th u và ký qu th c hi n h p đ ng; các v n đ khác n u có). - Có trách nhi m t ch c ti p nh n, vào s , niêm phong, qu n lý và b o đ m gi bí m t h sơ d th u. H sơ d th u sau khi m th u không tr l i nhà th u và đư c lưu tr theo ch đ b o qu n h sơ tài li u c a Nhà nư c quy đ nh. - T ch c xét tính h p l c a h sơ d th u, ki m tra đi u ki n d th u c a các nhà th u, m th u theo đúng ti n đ , đánh giá k t qu đ u th u theo đúng quy đ nh. - L p và công b công khai biên b n m th u; Đi u 7. Đi u ki n d th u: M i nhà th u ph i n p h sơ d th u theo yêu c u đ i v i t ng gói th u. M i nhà th u có th tham gia đ u th u m t ho c nhi u gói th u, nhưng m i gói th u ch đư c n p m t h sơ d th u; Khi nhà th u tham gia d th u ph i có các đi u ki n sau: 1. Đ i v i hàng nh p (khi bên m i th u mua hàng): a) Có quy t đ nh thành l p đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p. b) Có gi y phép s n xu t, kinh doanh theo pháp lu t hi n hành. c) Có năng l c s n xu t kinh doanh lo i v t tư - thi t b tham gia d th u. d) Có đ đi u ki n v tài chính đ d th u. e) Có h sơ d th u và g i bên m i th u theo đúng quy ch này. f) N p đ ti n ký qu d th u và chi phí t ch c đ u th u. 2. Đ i v i hàng xu t (bên m i th u bán hàng): Bên d th u có nhu c u mua v t tư thi t b và có đ các đi u ki n như kho n d+ e+ f nêu t i đi m 1 trên đây. Đi u 8. Thông báo m i th u, h sơ m i th u và h sơ d th u: 1. Thông báo m i th u ph i phù h p v i hình th c đ u th u và g m các n i dung ch y u sau đây:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Tên, đ a ch c a bên m i th u; b) Các yêu c u v danh m c, ch ng lo i, quy cách, ký mã hi u, nư c s n xu t, s lư ng, ch t lư ng, b n cataloge, đ a đi m v t tư - thi t b . c) Đi u ki n d th u; d) Th i h n, đ a đi m và th t c nh n h sơ m i th u; đ) Th i h n, đ a đi m và th t c h sơ d th u; e) Th i gian (gi , ngày, tháng, năm), đ a đi m t ch c m th u; f) Nh ng ch d n đ tìm hi u h sơ m i th u. 2. H sơ m i th u g m: a) Thông báo m i th u; b) M u đơn d th u; c) Đi u ki n v ti n đ , phương th c giao nh n hàng; d) Các đi u ki n v tài chính, phương th c thanh toán; đ) M u h p đ ng kinh t mua, bán hàng; e) M u phi u giá b th u; f) Nh ng ch d n khác liên quan đ n vi c đ u th u; 3. H sơ d th u g m: a) Đơn d th u (nêu cam k t v danh m c, s lư ng, ch t lư ng, quy cách, ký mã hi u, b n cataloge g c cùng b n d ch ti ng Vi t hàng cung c p, ti n đ , phương th c giao nh n và thanh toán...); b) Phi u giá b th u; c) B n sao quy t đ nh thành l p đơn v (có công ch ng Nhà nư c); d) Xác nh n v s ti n đã ký qu ; đ) Nh ng cam k t khác (n u có); e) Nh ng tài li u khác có liên quan do H i đ ng đ u th u quy đ nh. Đi u 9. Th i h n n p th u, m th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Th i h n n p th u, th i h n m th u: Đư c quy đ nh trong thông báo m i th u. Trong th i h n n p th u, bên d th u ph i n p đ h sơ theo quy đ nh cho bên m i th u. Nh ng h sơ d th u n p không đúng th i h n n p th u s không đư c ch p nh n và đư c tr l i ngay cho nhà th u dư i d ng chưa m . 2. Th i h n m th u: Sau khi h t h n n p th u, trong th i gian ch m nh t 5 ngày ph i t ch c m th u. 3. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u: Là th i h n k t ngày h t th i h n n p th u đ n ngày công b k t qu trúng th u. Đi u 10. S a đ i h sơ d th u: 1. Các nhà th u không đư c s a, đ i h sơ d th u ho c rút l i h sơ d th u sau khi đã h t h n n p th u. Trong quá trình đánh giá và so sánh các h sơ d th u, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ các v n đ có liên quan đ n h sơ d th u. Yêu c u c a bên m i th u và ý ki n tr l i c a nhà th u đ u ph i l p thành văn b n. 2. Trong trư ng h p bên m i th u s a đ i m t s n i dung trong h sơ m i th u, bên m i th u ph i g i n i dung đã s a đ i b ng văn b n đ n t t c các nhà th u trư c th i h n cu i cùng n p h sơ d th u nhưng ph i đ m b o th i gian đ các nhà th u có đi u ki n hoàn ch nh thêm h sơ c a mình. Đi u 11. Ti n ký qu d th u: Ti n ký qu d th u là s ti n bên nhà th u ph i n p vào qu c a bên m i th u ho c g i vào tài kho n c a bên m i th u m t i Kho b c Nhà nư c. (n u n p t i Kho b c Nhà nư c thì nhà th u ph i n p gi y xác nh n c a kho b c khi n p h sơ d th u). M c ti n ký qu d th u đư c quy đ nh t 2% đ n 5% t ng giá tr ư c tính c a m t gói th u nhưng t i đa không quá 100 tri u đ ng cho m t gói th u và không đư c hư ng lãi trong th i gian ký qu . S ti n ký qu d th u, n u n p t i qu c a bên m i th u thì s đư c hoàn tr l i ngay cho các bên d th u không trúng th u, n u n p t i Kho b c Nhà nư c thì s hoàn tr trong th i h n 05 ngày sau khi có k t qu m th u. Đ i v i bên trúng th u, ti n ký qu d th u đư c chuy n sang kho n ti n ký qu b o đ m th c hi n h p đ ng. Đi u 12. Ti n ký qu b o đ m th c hi n h p đ ng: Ti n ký qu b o đ m th c hi n h p đ ng là s ti n đư c chuy n sang t ti n ký qu d th u c a nhà th u trúng th u đã n p vào tài kho n c a bên m i th u c a nhà th u đã n p vào tài kho n c a bên m i th u t i Kho b c Nhà nư c ho c n p tr c ti p t i qu c a bên m i th u (bên m i th u s n p s ti n này vào Kho b c Nhà nư c). Đi u 13. M th u:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Nh ng h sơ d th u n p đúng h n s đư c bên m i th u m công khai theo th i gian và đ a đi m ghi trong thông báo m i th u. 2. Các nhà th u có quy n tham d m th u, khi c đ i di n tham d thì ngư i đ i di n đó ph i là ngư i có trách nhi m, th m quy n và quy t đ nh t i ch m i v n đ liên quan đ n đ u th u. Đi u 14. Biên b n m th u: Khi m th u, bên m i th u và nhà th u (ho c đ i di n) ph i ký vào biên b n m th u. Biên b n m th u ph i ghi rõ tên gói th u, danh m c, ch ng lo i, quy cách, s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng...; ngày gi , đ a đi m m th u; tên, đ a ch c a các nhà th u; giá xét th u, giá b th u; ti n ký qu d th u; các văn b n s a đ i, b sung và các chi ti t khác có liên quan (n u có). Đi u 15. Xét h sơ d th u khi m th u: 1. Đi u ki n d th u, tính h p l c a h sơ d th u theo quy đ nh. Nh ng nhà th u không đ đi u ki n, h sơ d th u không h p l s b lo i (không tr l i h sơ d th u). 2. Bên m i th u yêu c u nhà th u gi i thích nh ng n i dung chưa rõ trong h sơ d th u và l p thành văn b n. Đi u 16. Đánh giá và so sánh các h sơ d th u: 1. Các h sơ d th u h p l đư c bên m i th u đánh giá và so sánh trên cơ s các ch tiêu: Ch t lư ng, năng l c tài chính và chuyên môn, giá c , ti n đ th c hi n và nh ng ch tiêu c n thi t khác. 2. Các ch tiêu quy đ nh t i kho n 1 đi u này đư c đánh giá b ng phương pháp cho đi m theo thang đi m chu n đ x p h ng danh sách các nhà th u. Thang đi m chu n do H i đ ng đ u th u quy đ nh trư c khi m th u. Đi u 17. X p h ng, l a ch n và phê duy t k t qu : 1. Căn c vào k t qu đánh giá các h sơ d th u, H i đ ng đ u th u x p h ng các nhà th u theo phương pháp đã đư c n đ nh. 2. Xét trúng th u căn c vào các yêu c u thông báo m i th u, các nhà th u đáp ng đúng yêu c u m i th u thì k t qu trúng th u là phi u b th u có m c giá th p nh t (khi bên m i th u mua hàng) ho c có m c giá cao nh t (khi bên m i th u bán hàng) so v i giá xét th u. 3. Trong trư ng h p các nhà th u đ u đáp ng yêu c u c a bên m i th u và có giá b th u ngang nhau, thì gói th u đư c thương lư ng chia cho các nhà th u, ho c b c thăm đ ch n nhà th u.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. C c trư ng C c d tr qu c gia quy t đ nh đơn v trúng th u, sau khi đã xem xét k t qu và đ ngh c a H i đ ng đ u th u. 5. Trư ng h p không có nhà th u nào tham gia d th u, không có nhà th u nào đáp ng đư c các yêu c u c a bên m i th u ho c có s vi ph m quy ch v đ u th u d n đ n đ u th u không có k t qu thì Ch t ch H i đ ng đ u th u báo cáo và ki n ngh ngay bi n pháp gi i quy t đ C c trư ng C c D tr qu c gia xem xét, quy t đ nh. Đi u 18. Bên trúng th u có trách nhi m: 1. Trong vòng 03 ngày, ph i ký h p đ ng nguyên t c v i C c (khi bên m i th u mua hàng) ho c nh n l nh xu t bán hàng (khi bên m i th u bán hàng). 2. Trong vòng 07 ngày, ký h p đ ng kinh t mua, bán hàng v i đơn v đư c bên m i th u ch đ nh theo đúng pháp lu t h p đ ng kinh t ban hành ngày 25/9/1989 và quy ch qu n lý hàng d tr qu c gia. * Riêng v i hàng nh p kh u: Trong vòng 30 ngày nhà th u ph i xu t trình h p đ ng ngo i và L/C v i bên m i th u. 3. Th c hi n giao nh n hàng hoá và thanh toán ti n hàng theo ti n đ đã cam k t. 4. N u bên trúng th u không đ m b o đư c m t trong nh ng đi u ki n nên trên đây thì coi như t hu b cam k t. S ti n ký qu b o đ m th c hi n h p đ ng c a nhà th u không đư c nh n l i mà n p Ngân sách Nhà nư c do vi ph m h p đ ng. Bên m i th u s ch n nhà th u k ti p theo k t qu m th u, v i đi u ki n giá b th u c a nhà th u này trong gi i h n khung giá xét th u quy đ nh. Đi u 19. H p đ ng mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia: 1. N i dung ch y u c a h p đ ng mua, bán v t tư - thi t b b d tr qu c gia g m: - Tên hàng, ký mã hi u, quy cách, nư c s n xu t. - S lư ng - Ch t lư ng - Giá c - Phương th c thanh toán - Đ a đi m, phương th c, th i gian và ti n đ giao nh n hàng. - Trách nhi m c a m i bên khi th c hi n h p đ ng. - Trách nhi m do vi ph m h p đ ng. Ngoài ra các bên có th tho thu n các n i dung khác trong h p đ ng, nhưng không trái v i quy đ nh c a pháp lu t hi n hành.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Giá ghi trong h p đ ng là giá trúng th u. Đi u 20. Chi phí t ch c đ u th u Bên m i th u đư c thu đ chi phí cho vi c t ch c đ u th u như in tài li u, s sách, thông tin..., m c thu do bên m i th u quy đ nh. Các nhà th u ph i n p phí đ u th u khi n p h sơ d th u. Trong trư ng h p ph i đ u th u l i, các nhà th u đã n p đ phí đ u th u không ph i n p thêm. N u l i do t ch c ho c cá nhân c a cơ quan t ch c đ u th u gây ra thì chi phí t ch c đ u th u l i do t ch c ho c cá nhân đó t ch u. Chương 3 CÔNG TÁC THANH TRA, KI M TRA, X LÝ CÁC VI PH M Đi u 21. Ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m. 1. Thanh tra C c D tr qu c gia có trách nhi m: Ki m tra vi c t ch c đ u th u, mua, bán v t tư - thi t b d tr qu c gia; ti n hành thanh tra đ i v i các hành vi vi ph m quy ch đ u th u. 2. M i hành vi th c hi n sai Quy ch đ u th u, bi u hi n dư i các hình th c như: Ti t l bí m t h sơ, tài li u và thông tin, thông đ ng, móc ngo c, h i l ... trong quá trình đ u th u đ u b coi là hành vi gây thi t h i v kinh t và đ u ph i b x lý: - N u nhà th u vi ph m s b lo i kh i danh sách d th u và không đư c nh n l i ti n ký qu d th u. Trư ng h p có hành vi gây thi t h i nghiêm tr ng thì ph i b x lý theo pháp lu t. - N u bên m i th u vi ph m, k t qu đ u th u s b hu b . C c trư ng C c D tr qu c gia s ch đ o t ch c đ u th u l i. Thành viên H i đ ng đ u th u n u vi ph m s b lo i kh i danh sách và b x lý k lu t hành chính ho c x lý theo pháp lu t tuỳ theo m c đ vi ph m. 3. Các trư ng h p có khi u n i, tranh ch p v các v n đ có liên quan đ n vi c t ch c đ u th u. Căn c lu t khi u n i t cáo (s 09/1998/QH10) thì bên m i th u ph i có ý ki n tr l i c th cho ngư i kh u n i. Trư ng h p ngư i khi u n i không tho mãn, có quy n khi u n i lên các cơ quan có th m quy n gi i quy t. Chương 4 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 22. T ch c th c hi n: Các ông Trư ng ban, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng C c và các thành viên H i đ ng đ u th u có trách nhi m th c hi n quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, yêu c u báo cáo C c trư ng C c D tr qu c gia xem xét, s a đ i, b sung cho phù h p. Đi u 23. Hi u l c thi hành:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy ch này đ u bãi b .
Đồng bộ tài khoản