Quyết định số 08/2000/QĐ-UB-DA

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2000/QĐ-UB-DA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2000/QĐ-UB-DA về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn vốn 200 tỷ đồng do Bộ Tài chính cho mượn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2000/QĐ-UB-DA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 08/2000/Q -UB-DA TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ NĂM 2000 NGU N V N 200 T NG DO B TÀI CHÍNH CHO MƯ N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 17/1999/CT-TT ngày 30 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 135/TT- KH T-TH ngày 18 tháng 01 năm 2000 ; QUY T NNH i u 1.- Giao ch tiêu k ho ch u tư năm 2000 ngu n v n 200 t ng do B Tài chính cho mư n v i t ng s v n là 54,971 t ng ( ính kèm danh m c d án u tư). i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu này, các S và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao theo quy t nh này. Nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu k ho ch ư c giao thì th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Giao thông công chánh thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n 5, 8, Tân Bình và huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H ND.TP CH TNCH - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - VPUB : CPVP, các T NCTH - T TH (4 b n) - Lưu
  2. Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản