Quyết định số 08/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 08/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C GIAO CH TIÊU K HO CH NĂM 2001. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c vào Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 154/TT- KH T-TH ngày 17 tháng 01 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho Qu u tư Phát tri n ô th thành ph ch tiêu k ho ch năm 2001 v i t ng v n u tư là 334,45 t ng (danh m c d án u tư theo bi u ính kèm). i u 2.- Vi c m b o n vay i v i các d án nêu trên ư c th c hi n theo quy nh t i i u 1 Quy t nh s 44/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c s a i kho n 1 và 2, i u 8 chương III trong Quy ch ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph . i u 3.- Lãi su t cho vay v n i v i các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư các lĩnh v c y t , giáo d c, ào t o ư c áp d ng như sau : + Lãi su t năm u : 0,7%/tháng (theo bi u ính kèm). + Lãi su t t năm th hai tr i ư c tính trên nguyên t c lãi su t bình quân huy ng ti t ki m kỳ h n 12 tháng c a 04 ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn thành ph c ng thêm phí d ch v 0,84%/năm. i u 4.- Ngoài các d án trong danh m c nêu trên, y ban nhân dân thành ph s b sung k ho ch năm 2001 cho Qu u tư Phát tri n ô th thành ph và trong các quy t nh phê duy t d án u tư ch nh rõ Qu u tư Phát tri n ô th là ơn v cho vay ho c ph i h p v i các t ch c tín d ng ng tài tr v n cho d án u tư. i u 5.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c các S , T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph và ch u tư các d án trong danh m c ính kèm ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 5 - Thư ng tr c UBND.TP CH TNCH - H QL Qu u tư PT T.TP - VPUB : CPVP, các T NCTH T TH (4b) - Lưu (TH) Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản