Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG về việc ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG

  1. B NGO I GIAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2003/Q -BNG Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NGO I GIAO S 08/2003/Q -BNG NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH T M TH I V MI N THN TH C CHO NGƯ I NH T B N VÀO VI T NAM THAM QUAN, DU LNCH VÀ KINH DOANH B TRƯ NG B NGO I GIAO Căn c Pháp l nh v Nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn c Ngh nh s 21/2003/N -CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Ngo i giao; Căn c s u quy n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 103/CP-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t m th i v mi n th th c cho ngư i Nh t B n vào Vi t Nam tham quan, du l ch và kinh doanh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2004. i u 3. C c trư ng C c Lãnh s , V trư ng V L tân, Giám c S Ngo i v thành ph H Chí Minh và th trư ng các ơn v có liên quan c a B Ngo i giao có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Phú Bình ( ã ký) QUY CH T M TH I V MI N THN TH C CHO NGƯ I NH T B N VÀO VI T NAM THAM QUAN, DU LNCH VÀ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2003/Q -BNG ngày 08 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Ngo i giao)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngư i mang h chi u Nh t B n còn giá tr vào Vi t Nam tham quan, du l ch và kinh doanh (sau ây g i là khách Nh t B n) ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam v i th i gian t m trú t i Vi t Nam không quá 15 ngày k t ngày nh p c nh. i u 2. Khách Nh t B n có nhu c u l i quá 15 ngày, n u th c s có lý do chính áng và ư c cơ quan, t ch c, cá nhân t i Vi t Nam có văn b n ngh g i C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an ( i v i ngư i thu c di n làm th t c t i B Công an) ho c C c Lãnh s , V L tân - B Ngo i giao ( i v i ngư i thu c di n làm th t c t i B Ngo i giao) thì có th ư c xem xét c p th th c ho c gia h n t m trú phù h p v i m c ích xin l i. i u 3. Khách Nh t B n vào Vi t Nam theo Quy ch này ph i có h chi u Nh t B n còn giá tr ít nh t 03 tháng và có vé kh h i ho c vé i ti p nư c khác. i u 4. Khách Nh t B n thu c m t trong các i tư ng quy nh t i m c (b), (c), (d) và ( ) kho n 1 i u 8 Pháp l nh v Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28/4/2000 ho c không áp ng m t trong các yêu c u nêu t i i u 3 Quy ch này không ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh c a Vi t Nam cho nh p c nh ho c b rút ng n th i h n t m trú t i Vi t Nam. Chương 2: T CH C TH C HI N i u 5. Khách Nh t B n ã nh n th th c t ngày 31/12/2003 tr v trư c không ư c hoàn l i l phí th th c. i u 6. C c trư ng C c Lãnh s ch u trách nhi m làm th t c thông báo cho B Ngo i giao Nh t B n v vi c mi n th th c cho khách Nh t B n quy nh t i Quy ch này cũng như vi c Chính ph Vi t Nam có th hu b vi c th c hi n Quy ch này khi th y c n thi t.
Đồng bộ tài khoản