Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2003/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2003/Q -BTS Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 08/2003/Q-BTS NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh s 86/2002/N-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 43/2003/N-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng C c Khai thác và B o v ngu n l i Thu s n là t ch c giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c chuyên ngành v khai thác và b o v ngu n l i thu s n, b o m s b n v ng v ngu n l i thu s n và phát tri n khai thác thu s n, b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng ngh cá. C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. Tên giao d ch qu c t : The National Directorate of Aquatic Resources Exploitation and Protection, vi t t t l: NADAREP. Tr s c a C c t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. xu t, xây d ng và trình B trư ng các d th o chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, hàng năm, chương trình, d án v khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n, phòng ch ng l t bão, tìm ki m c u n n. 2. xu t và trình B trư ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n do B trư ng phân công.
  2. 3. Tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 4. Giám sát, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, d án và xu t, ki n ngh s a i, b sung ho c xây d ng m i các văn b n quy ph m pháp lu t v khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n, b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng ngh cá. 5. V khai thác thu s n: a. Th c hi n qu n lý nhà nư c các ho t ng khai thác thu s n c a ngư i và phương ti n trong nư c và nư c ngoài, trong n i a và trên các vùng bi n Vi t Nam, các ngh , phương ti n, i tư ng, mùa v khai thác thu s n; vùng c m khai thác, vùng h n ch khai thác; phân công, phân c p qu n lý ho t ng khai thác, qu n lí ngư trư ng theo quy nh c a pháp lu t; b. Th c hi n qu n lý nhà nư c v c p, thu h i các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ho t ng ngh cá thu c lĩnh v c ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 6. V ăng kí, ăng ki m phương ti n ngh cá: a. Qu n lý và hư ng d n th c hi n công tác ăng kí, ăng ki m phương ti n và thi t b an toàn ngh cá. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan th c hi n công tác ăng kí, ki m nh kĩ thu t an toàn các thi t b òi h i nghiêm ng t v an toàn trong ngành thu s n như: n i hơi, bình ch u áp l c, thi t b l nh; b. Th c hi n vi c ki m tra i u ki n s n xu t theo quy nh c a pháp lu t i v i các cơ s ch t o cơ khí ph c v khai thác thu s n; cơ s óng, s a tàu cá; cơ s ch t o, l p t thi t b òi h i nghiêm ng t v m t an toàn trong ngành Thu s n. 7. V qu n lý c ng cá, b n cá: Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a các c ng cá, b n cá và khu neo u tàu thuy n, b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng ngh cá. 8. V b o v ngu n l i thu s n: a. Ki m tra, giám sát vi c th c hi n danh m c các loài thu s n c n ư c b o v , danh m c các loài thu s n c m nh p khNu, c m xu t khNu (tr gi ng thu s n); vi c b o t n gi ng, quĩ gen, a d ng sinh h c thu s n, b o v các khu b o t n n i a, khu b o t n bi n theo quy nh c a pháp lu t; b. Ki m tra, giám sát vi c b o v môi trư ng s ng t nhiên c a các loài thu s n. 9. V thanh tra, ki m tra: T ch c thanh tra, ki m tra, ki m soát và ph i h p v i các ngành, các c p trong vi c u tranh phòng, ch ng các vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v ngu n l i thu s n theo quy nh c a pháp lu t;
  3. X lý theo thNm quy n và qu n lý, hư ng d n x lý các vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c thu s n theo quy nh c a pháp lu t thu c lĩnh v c ư c giao; Ch trì gi i quy t tranh ch p v khai thác và b o v ngu n l i thu s n theo thNm quy n; Ph i h p v i các cơ quan có liên quan x lý tàu nư c ngoài ho t ng ngh cá trái phép trên các vùng bi n Vi t Nam. 10. V phòng ch ng l t bão và ph i h p tìm ki m c u n n: Thư ng tr c phòng ch ng l t bão và ph i h p tìm ki m c u n n trong ngành Thu s n; Tham mưu giúp B ph i h p v i các B , Ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c, ch o công tác phòng ch ng l t bão, tìm ki m c u n n và b o m an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng ngh cá, gi gìn tr t t an ninh trên bi n. 11. T ch c th c hi n tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v khai thác và b o v ngu n l i thu s n. 12. T ch c b i dư ng chuyên môn nghi p v thanh tra b o v ngu n l i thu s n, ăng ký và ăng ki m phương ti n ngh cá cho cán b thu c h th ng khai thác và b o v ngu n l i thu s n; 13. Tham gia nghiên c u và ng d ng k t qu các tài, d án, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, công ngh k thu t m i v khai thác và b o v ngu n l i thu s n nh m nâng cao năng l c ho t ng khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n. 14. Th c hi n h p tác qu c t v khai thác và b o v ngu n l i thu s n theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n các d ch v v khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i thu s n theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý, s d ng lao ng, tài s n, tài chính c a C c và các ơn v tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. Th ng nh t qu n lý chuyên môn k thu t, nghi p v và k t qu ho t ng c a h th ng t ch c thu c ph m vi C c qu n lý a phương 17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c Cơ c u t ch c c a C c Khai thác và B o v ngu n l i Thu s n g m có: 1. Văn phòng C c;
  4. 2. Phòng B o v Ngu n l i và Môi trư ng thu s n; 3. Phòng Qu n lý Khai thác và C ng cá; 4. Phòng ăng ki m tàu cá và Cơ khí khai thác; 5. Thư ng tr c Phòng ch ng l t bão và tìm ki m c u n n; 6. Thanh tra B o v ngu n l i th y s n Trung ương; 7. Trung tâm D ch v K thu t Khai thác và B o v ngu n l i th y s n . i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo; nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 5. Trách nhi m thi hành C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan xây d ng Quy ch v t ch c và ho t ng c a h th ng t ch c qu n lý Khai thác và B o v ngu n l i th y s n trình B trư ng quy t nh; Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các S Th y s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T Quang Ng c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản