Quyết định số 08/2004/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 08/2004/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2004/QĐ-BGD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI-2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2004/QĐ-BGD&ĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2004/Q -BGD& T Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A I U L H I KH E PHÙ NG TOÀN QU C L N TH VI-2004 (ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2003/Q -BGD& T ngày 23/6/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 85/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Sau khi th a thu n v i U ban Th d c Th thao t i cu c h p Ti u ban chuyên môn c a H i kh e Phù ng ngày 13/02/2003, theo ngh c a V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, QUY T NH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a “ i u l H i kh e Phù ng toàn qu c l n th VI – 2004” ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2003/Q -BGD& T ngày 23/6/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, như sau: 1. Chương I – Ph n III: a) M c A: ơn v d thi: ư c s a i, b sung như sau: “A. ơn v d thi: M i S Giáo d c và ào t o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p m t oàn th thao h c sinh ph thông tham gia thi u các môn theo quy nh c a H i kh e Phù ng. Thành ph n c a ơn v d thi b t bu c ph i có 01 Thanh tra viên, 01 chuyên viên phòng Ti u h c, 01 chuyên viên phòng Trung h c. Các thanh tra và chuyên viên có trách nhi m cùng Ti u ban nhân s t i các khu v c và Ti u ban nhân s t i vòng chung k t Hu ki m tra chéo h sơ nhân s c a các v n ng viên d b H i kh e Phù ng khu v c và chung k t”. b) M c B – i m 4: i tư ng d thi: ư c s a i, b sung như sau: “4. Ch t ch c thi u khi m i môn thi ho c m i n i dung c a môn thi có V n ng viên c a 3 ơn v tr lên tham gia. Riêng nh ng môn m i ư c ưa vào chương trình thi u c a H i kh e Phù ng l n th VI như: Bóng r , Th d c, á c u ti u h c ư c t ch c khi có t 2 ơn v tr lên tham gia. N u có 1 ơn v ăng ký tham gia s không t ch c thi và ơn v ăng ký tham gia ư c tính 11 i m (không nhân h s ) c ng vào b ng t ng i m H i kh e Phù ng”. 2. Chương I – Ph n IV: a) M c A – i m : H sơ d thi: ư c s a i, b sung như sau:
  2. “2. B n sao gi y khai sinh ho c b n chính gi y khai sinh. Th i gian sao gi y khai sinh ph i trư c năm h c 2003 – 2004”. - M c A - B sung i m 6 quy nh: “6. Ngoài các gi y t ã quy nh trong h sơ d thi thì h c sinh t 15 tu i tr lên ph i mang theo ch ng minh thư nhân dân”. - M c A - B sung i m 7 quy nh: “7. H c sinh trung h c cơ s ph i mang theo b ng t t nghi p ti u h c. H c sinh trung h c ph thông ph i mang theo b ng t t nghi p trung h c cơ s ”. b) M c C – i m 1: Các quy nh khác: ư c s a i, b sung như sau: “1. Trang ph c trình di n và trang ph c thi u theo quy nh c a i u l và lu t ph i th ng nh t theo t ng oàn và phai in rõ tên ơn v lên lưng áo. Trang ph c di u hành (L ph c ho c trang ph c các dân t c c a các v n ng viên ngư i dân t c thu c ơn v mình) t i L Khai m c và L B m c do a phương t ch n cho phù h p v i c thù c a a phương mình”. 3. Chương I – Ph n V – i m 2: a i m thi u: ư c s a i, b sung như sau: - Khu v c I: B sung t nh i n Biên; - Khu v c III. B sung t nh ak Nông; - Khu v c V: B sung t nh H u Giang và thay t nh C n Thơ b ng Thành ph C n thơ. 4. Chương II: i u l t ng môn – Ph n I – i n kinh: a) i m b – M c 2. – iv in : ư cs a i, b sung như sau: “ + N : Ch y 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, ti p s c 4 x 100 m, nh y cao, nh y xa, y t 3kg.” b) M c 4. S lư ng v n ng viên d thi: ư c s a i, b sung như sau: “4. M i b c h c, m i ơn v ư c ăng ký m i n i dung cá nhân là 02 v n ng viên và 01 i ti p s c. M i v n ng viên ư c d thi t i a 3 n i dung cá nhân không k n i dung ti p s c.” 5. Chương II: i u l t ng môn – Ph n II – Bơi l i – M c 2: N i dung thi u: “a) L a tu i t 11 tu i tr xu ng (ti u h c): - B các c ly: “bơi ng a 100m (nam, n ), bơi bư m 50m (nam, n ), bơi h n h p 200m (nam, n ), bơi ti p s c 4 x 50m h n h p (nam, n )”. b) L a tu i 12 – 13 tu i (trung h c cơ s ): - B các c ly: “bơi t do 200m (nam, n ), bơi ch 200m (nam, n )”. c) L a tu i 16 -18 tu i (trung h c ph thông): - B các c ly: “Bơi t do 200m n và 400m nam, bơi h n h p 200m (nam, n )”. 6. Chương II: i u l t ng môn – Ph n IV – C u lông: a) M c 2 – i m a – Thi u t i khu v c: ư c s a i, b sung như sau: “a) Thi u t i khu v c: Trung h c cơ s : - L a tu i 12 -13: ơn nam, ơn n , ôi nam, ôi n , ôi nam n ph i h p. - L a tu i 14 -15: ơn nam, ơn n , ôi nam, ôi n , ôi nam n ph i h p, ng i nam, ng i n .”
  3. b) M c 5 – i m c: ư c s a i, b sung như sau: “c) C u thi u: S d ng C u Pro Ace t tiêu chu n qu c gia và qu c t ”. 7. Chương II. i u l t ng môn - Ph n VII – Bóng chuy n – M c 4. Lu t thi u: ư c s a i, b sung như sau: “Áp d ng Lu t Bóng chuy n hi n hành c a y ban Th d c Th thao. - Các ơn v ăng cai t ch c H i kh e Phù ng toàn qu c và khu v c ư c ưu tiên ch n làm h t gi ng. - Bóng thi u: S d ng bóng thi u chung cho c 2 c p h c: bóng 3 màu dùng cho bóng chuy n 6 – 6, mang nhãn hi u GERU Star, do Công ty s n xu t & kinh doanh d ng c th d c th thao GERU SPORT s n xu t và tài tr ”. 8. Chương II: i u l t ng môn – Ph n VIII – Bóng á – M c 5. Lu t thi u: ư c s a i, b sung như sau: “Áp d ng Lu t Bóng á, Lu t Bóng á mini ( 5-5 ) và (7-7) hi n hành c a Liên oàn Bóng á Vi t Nam. - Vòng chung k t: Các ơn v ăng cai t ch c H i kh e Phù ng toàn qu c và các i x p th nh t các khu v c ư c ưu tiên ch n làm h t gi ng. - Bóng thi u: S d ng bóng mang nhãn hi u GERU Star do Công ty s n xu t & kinh doanh d ng c th d c th thao GERU SPORT s n xu t và tài tr . B c ti u h c và trung h c cơ s thi u bóng s 4. B c trung h c ph thông (nam, n ) thi u bóng s 5”. 9. Chương II: i u l t ng môn – Ph n IX – V t tư do: a) M c 4. Th th c thi u: ư c s a i, b sung như sau: “4. Th th c thi u: Thi u i kháng cá nhân t ng h ng cân, lo i tr c ti p 1 l n thua”. b) i m a – M c 6. Lu t và th i gian thi u: ư c s a i, b sung như sau: “a) Áp d ng Lu t V t t do qu c t hi n hành c a y ban Th d c Th thao”. c) M c 8. Các quy nh khác” ư c s a i, b sung như sau: “8. Các quy nh khác: - Không ch n h t gi ng. - Gi i thư ng: 1 gi i nh t, 1 gi i nhì và 2 gi i ba cho m i n i dung thi”. 10. Chương II: i u l t ng môn – Ph n XI – Karatedo – M c 3 – i m a: ư c s a i, b sung như sau: “a) Trung h c cơ s ” - Thi Kumite cá nhân nam và cá nhân n các h ng cân: n 40kg, 45kg, 50kg, 55kg và trên 55kg. M i h ng cân ư c ăng ký 01 v n ng viên tham gia”. 11. Chương II: i u l t ng môn – Ph n XII – Môn Teakwondo – M c 4. N i dung – ph n quy nh* Thi quy n cá nhân: ư c s a i, b sung như sau: “a) Trung h c cơ s : Thi bài s 5 b t bu c. B c thăm ch n ti p 01 bài t s 1 n s 4.
  4. b) Trung h c ph thông: Thi bài s 7 b t bu c. B c thăm ch n ti p 01 bài t s 6 n s 8”. 12. Chương II: i u l t ng môn – Ph n XIII – Judo – M c 4. N i dung: ư c s a i, b sung như sau: “a) Trung h c cơ s : - Nam: 9 h ng cân: Không quá 36kg, 39kg, 43kg, 47kg, 51kg, 56kg, 63kg, 71kg và trên 71 kg. - N : 8 h ng cân: Không quá 36kg, 39kg, 43kg, 47kg, 51kg, 56kg, 63kg và trên 63 kg. Th i gian thi u: nam 4 phút, n 3 phút. b) Trung h c ph thông: - Nam: 8 h ng cân: Không quá 47kg, 50kg, 55kg, 60kg, 66kg,73kg, 81kg và trên 81kg. - N : 8 h ng cân: Không quá 42kg, 45kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg và trên 70kg. - Th i gian thi u: Nam 5 phút, n 4 phút”. 13. Chương II: i u l t ng môn – Ph n XIV – Bóng r – M c 6. Lu t thi u: ư c s a i, b sung như sau: “6. Lu t thi u: - Áp d ng Lu t Bóng r hi n hành c a y ban Th d c Th thao. - Bóng thi u: S d ng bóng mang nhãn hi u GERU Star, do Công ty s n xu t và dinh doanh d ng c th d c th thao GERU SPORT s n xu t và tài tr ”. 14. Chương II: i u l t ng môn – Ph n XV- Th d c: a) M c 3 – i m b): ư c s a i, b sung như sau: “b) Bài th d c cơ b n quy nh cho m i b c h c theo quy nh c a y ban Th d c Th thao t i Công văn s 453/HSSV ngày 14/01/2004.” b) M c 6: Khen thư ng: ư c s a i, b sung như sau: “6. Khen thư ng: Trao gi i thư ng nh t, nhì và 2 gi i ba cho t ng n i dung (Bài th d c cơ b n quy nh cho m i c p h c, Bài Aerobic t ch n)”. 15. Chương III: Khi u n i, khen thư ng và k lu t: a) Ph n 1. Khi u n i: ư c s a i, b sung như sau: “a) Các khi u n i v k thu t: - Theo lu t thi u c a t ng môn thi. Môn Th d c không gi i quy t các khi u n i v k thu t, chuyên môn. - Ban t ch c và Ban tr ng tài c a t ng môn thi ph i gi i quy t các khi u n i trư c khi tr n u ch m d t. M i cá nhân, ơn v có liên quan ph i ph c tùng các quy t nh c a Ban tr ng tài cu c thi v nh ng v n khi u n i. N u th y chưa th a áng có quy n khi u n i lên Ban t ch c H i kh e Phù ng toàn qu c. - Nghiêm c m các hành vi kéo dài th i gian cu c thi ho c b cu c. b) Các khi u n i v nhân s : - Ph i có văn b n g i cho Ban t ch c ho c Ti u ban Nhân s . Ti u ban Nhân s s b ng m i cách nhanh nh t xác minh, gi i quy t. Trư ng h p chưa xác minh, gi i quy t ngay ư c, Ban
  5. t ch c s b o lưu th m tra l i t i a phương có h c sinh b khi u n i và s thông báo k t qu x lý t i ương s . - Phát huy tinh th n làm ch c a toàn th h c sinh, các th y giáo, cô giáo, các cán b , hu n luy n viên phát hi n, t cáo các vi ph m các quy nh v i tư ng d thi (ngư i d thi không ph i là ngư i có tên trong h sơ d thi, gian l n tu i, …). Khuy n khích các thành viên tham gia H i kh e Phù ng và các h c sinh, giáo viên trong c nư c phát hi n và t giác các bi u hi n tiêu c c vi ph m i u l H i kh e Phù ng toàn qu c l n th VI – 2004”. b) Ph n 2. Khen thư ng – M c b: ư c s a i, b sung như sau: “b) ng viên các t nh mi n núi g m: Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Cao B ng, Tuyên Quang, L ng Sơn, Hà Giang, B c C n, Thái Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, c L c, ăk Nông, Lâm ng, B c Giang, Ban t ch c s ánh giá k t qu riêng gi a các t nh này theo thành tích c a các môn thi x p h ng và t ng c cho 6 ơn v có thành tích thi u cao nh t”. c) Ph n 3. K lu t: - B o n cu i cùng c a ph n 3: “Khi u n i sai s th t s b c nh cáo và ơn v có ơn t cáo sai s th t s b tr 30 i m trong t ng i m H i kh e Phù ng c a ơn v ó”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Công tác h c sinh, sinh viên, V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Giáo d c Trung h c, V trư ng V Giáo d c Ti u h c, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Ban T ch c H i kh e Phù ng toàn qu c l n th VI và các thành viên tham gia H i kh e Phù ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O TH TRƯ NG Nguy n Văn V ng
Đồng bộ tài khoản