Quyết định số 08/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2004/QĐ-BVHTT về xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ - THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2004/Q -BVHTT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2004 QUY T NH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HÓA THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11/06/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa - Thông tin; Căn c Lu t Di s n văn hóa và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11/11/2002 quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c h sơ di tích và ngh c a Ch t ch y ban nhân dân các t nh B c Ninh, Phú Th ; Xét ngh c a C c trư ng c c Di s n văn hóa, QUY T NH: i u 1: X p h ng 06 di tích: T NH B C NINH (02) 1. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Yên Lã, xã Tân H ng, huy n T Sơn, t nh B c Ninh. 2. Di tích ki n trúc ngh thu t: Chùa Yên Lã, xã Tân H ng, huy n T Sơn, t nh B c Ninh T NH PHÚ TH (04) 3. Di tích l ch s : a i m chi n th ng Chân M ng – Tr m Than (năm 1952) – xã Chân M ng, huy n oan Hùng, t nh Phú Th . 4. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Hương Tr m- phư ng Dưu Lâu, thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th . 5. Di tích ki n trúc ngh thu t: n L i – xã Vĩnh L i, huy n Lâm Thao, t nh Phú Th . 6. Di tích l ch s : n ào Xá – xã ào Xá, huy n Thanh Th y, t nh Phú Th . i u 2: Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t s d ng t ai di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin.
  2. i u 3: y ban nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý nhà nư c i v i di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh theo lu t nh. i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch y ban nhân dân và Giám c S Văn hóa - Thông tin các t nh B c Ninh, Phú Th ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản