Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 08/2004/Q -TTG NGÀY 15/01/2004 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH I M I CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH IV I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C VÀ ƠN VN S NGHI P CÔNG GIAI O N 2004-2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công giai o n 2004 - 2005. i u 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các cơ quan có liên quan tri n khai th c hi n Chương trình này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Tài chính và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH
 2. I M I CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C VÀ ƠN VN S NGHI P CÔNG GIAI O N 2004 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2004/Q -TTg ngày 15/01/2004 c a Th tư ng Chính ph ). Ph n 1: B I C NH CHUNG C A CHƯƠNG TRÌNH Theo th ng kê sơ b , c nư c có kho ng 106.500 cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. Cơ quan hành chính nhà nư c ư c ngân sách nhà nư c b o m 100% chi phí ho t ng trên cơ s ch tiêu biên ch ư c giao. ơn v s nghi p công là nh ng ơn v ho t ng trong các lĩnh v c s nghi p giáo d c, khoa h c công ngh , môi trư ng, y t , văn hóa ngh thu t, th d c th thao, s nghi p kinh t , d ch v vi c làm... do cơ quan nhà nư c có thNm quy n thành l p. Các ơn v s nghi p ư c Nhà nư c u tư cơ s v t ch t, b o m chi phí ho t ng thư ng xuyên th c hi n nhi m v chính tr , chuyên môn ư c giao. Ngoài ra, ơn v ư c phép thu m t s kho n phí, l phí theo quy nh c a Nhà nư c, thu thông qua ho t ng s n xu t cung ng d ch v r t a d ng và h u h t các lĩnh v c. Hi n nay, ơn v s nghi p công ư c chia làm ba lo i: ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b chi phí ho t ng, ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n chi phí ho t ng, ơn v s nghi p có ngu n thu th p ho c không có thu. Qu n lý hành chính nhà nư c và ho t ng s nghi p có v trí quan tr ng c bi t trong n n kinh t qu c dân. Th i gian qua, các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công Trung ương và a phương ã có nhi u óng góp cho s n nh và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Cơ ch , chính sách tài chính c a Nhà nư c i v i hai lĩnh v c này cũng có nhi u chuy n bi n, t ng bư c t o i u ki n cho các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công ch ng nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng. Tuy nhiên, trư c yêu c u c a công cu c i m i và hoàn thi n th ch kinh t theo tinh th n Ngh quy t i h i l n th IX c a ng, cơ ch qu n lý i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công ã b c l nh ng h n ch l n c n ư c kh c ph c, c bi t là cơ ch qu n lý tài chính. Chính vì v y, m t trong b n n i dung l n c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 là c i cách tài chính công. Trong ó, chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công là m t trong nh ng chương trình hành ng tr ng i m, v i n i dung ch y u là: xác l p tiêu chí m i v xây d ng và phân b ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nư c theo k t qu u ra và ch t lư ng ho t ng, m c hoàn thành nhi m v ư c giao; th c hi n ch khoán chi trong cơ quan hành chính nhà nư c; xây d ng cơ ch tài chính phù h p v i các t ch c th c hi n ch c năng d ch v công và ơn v s nghi p nh m b o m tính c l p tương i và vai trò t ch c a các t ch c này trong ho t ng, gi m d n chi t ngân sách nhà nư c ti n t i th c hi n ch t qu n tài chính. 1. Nh ng k t qu t ư c:
 3. a) V công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c: Công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c trong th i gian qua th c hi n theo nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a ng và Nhà nư c trong t ng th i kỳ. Thông qua i u ch nh cơ c u ngân sách góp ph n i u ch nh cơ c u kinh t . Bên c nh ó, vi c t ng bư c l p d toán và phân b d toán ngân sách theo m c l c ngân sách nhà nư c ( u vào) theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c ã góp ph n giúp cho công tác ki m soát chi ngân sách ư c th c hi n t t hơn. b) V cơ ch tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công: V i m c ích trao quy n t ch và t ch u trách nhi m cho cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công t ch c công vi c, s d ng lao ng và các ngu n l c tài chính, phân bi t rõ cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công theo hư ng khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính cho cơ quan hành chính nhà nư c, t o quy n t ch tài chính cho ơn v s nghi p công, ngày 17 tháng 12 năm 2001 Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 192/2001/Q -TTg v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c, ngày 16 tháng 01 năm 2002, Chính ph ban hành Ngh nh s 10/2002/N -CP v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. Qua g n hai năm th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP và Quy t nh s 192/2001/Q -TTg cho th y vi c tri n khai bư c u t ư c nh ng k t qu tích c c. - i v i các cơ quan hành chính nhà nư c: Nhi u B , ngành, a phương và cơ quan hành chính nhà nư c nh n th c úng m c tiêu c a Quy t nh s 192/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , xác nh trách nhi m hoàn thành t t nhi m v , không tăng biên ch và kinh phí so v i trư c khi th c hi n khoán, ch ng s p x p l i cán b , công ch c, s d ng kinh phí ư c giao khoán h p lý, thi t th c, hi u qu , ti t ki m... th c hi n công khai, dân ch và b o m quy n l i h p pháp c a cán b , công ch c. Các cơ quan th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính ã ch ng s p x p l i cơ c u t ch c theo hư ng tinh g n, a ngành, a lĩnh v c g n v i c i cách th t c hành chính theo mô hình m t c a, m t d u. Xây d ng ch c năng, nhi m v t ng phòng, ban, t ng ch c danh công ch c, nh m b trí h p lý lao ng, v a tinh gi n biên ch , v a nâng cao ch t lư ng, hi u su t công vi c. Ho t ng qu n lý nhà nư c c a các cơ quan hành chính nhà nư c ư c nâng lên m t bư c c v ch t lư ng và s lư ng. Quy trình x lý công vi c ư c s a i ho c xây d ng m i h p lý, khoa h c hơn và ã công khai cho dân bi t. Bên c nh ó, các cơ quan này ã ti t ki m chi (kho ng 3 - 15%, có cơ quan ti t ki m ư c 26% t ng kinh phí ư c giao khoán), t o ngu n kinh phí tăng thu nh p cho cán b , công ch c. - i v i các ơn v s nghi p công: Sau khi chuy n sang th c hi n cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh s 10/2002/N - CP c a Chính ph , quan h gi a ơn v s nghi p có thu và các cơ quan qu n lý nhà
 4. nư c có thay i cơ b n. ơn v s nghi p có thu ch ng s p x p t ch c b máy, lao ng theo yêu c u công vi c, xây d ng quy ch chi tiêu n i b , phân b ngu n tài chính c a ơn v , th c hi n ki m soát ánh giá hi u qu ho t ng c a ơn v theo k t qu " u ra", gi m d n vi c qu n lý theo các y u t " u vào", gi m s can thi p tr c ti p c a cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính. ng th i, ch ng t ch c ho t ng d ch v , thu hút nhi u ngư i tham gia hư ng th các d ch v công v i ch t lư ng cao và chi phí h p lý. Các B , ngành, a phương ã rà soát l i ch c năng, nhi m v c a các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công; phân bi t cơ quan hành chính có ch c năng qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p có ch c năng cung c p các d ch v công có cơ ch qu n lý phù h p, xóa b tình tr ng "hành chính hóa" các ho t ng s nghi p. c) V công tác ki m soát chi: Th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c, các cơ quan qu n lý tài chính th c hi n vi c ki m tra, ki m soát các kho n chi ngân sách m t cách ch t ch , b o m ngân sách nhà nư c ư c s d ng úng m c ích, úng i tư ng, tăng cư ng ki m soát tình hình s d ng ti n m t, góp ph n n nh lưu thông ti n t . ng th i, trách nhi m và quy n h n c a Th trư ng cơ quan, ơn v s d ng ngân sách cũng ư c xác nh rõ ràng, nâng cao hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c. 2. Nh ng t n t i và khó khăn: a) V công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c: Công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c d a trên ngu n l c u vào có s n ho c huy ng ư c b trí các nhu c u chi tiêu, chưa quan tâm úng m c n k t qu u ra. Bên c nh ó, vi c phân b d toán ngân sách không linh ho t, gây tr ng i cho các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao. b) V cơ ch tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công: - i v i các cơ quan hành chính nhà nư c: Trong khi nhi u b , ngành, a phương quán tri t tinh th n m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, không ít B , ngành, cơ quan còn dè d t, lúng túng, ch i, chưa th y ư c s c n thi t c a vi c th c hi n thí i m cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính nên không ch o tri n khai th c hi n. V i các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, bên c nh k t qu t ư c, còn nh ng t n t i sau ây: + M t s cơ quan hành chính nhà nư c chưa quán tri t y m c tiêu c a vi c th c hi n thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, chưa nâng ư c hi u su t làm vi c, k t qu s p x p t ch c b máy, tinh gi n biên ch còn h n ch ; lúng túng trong vi c xây d ng quy ch s d ng kinh phí n i b , quy ch tr lương cho cán b , công ch c; cơ ch dân ch , công khai, minh b ch chưa ư c th c hi n y .
 5. + Quan h gi a cơ quan Trung ương và a phương, cơ quan qu n lý t ng h p (qu n lý biên ch , k ho ch, tài chính) và cơ quan th c hi n thí i m khoán tuy ã c i thi n m t bư c, gi m b t hi n tư ng "xin - cho", nhưng v n duy trì vi c can thi p sâu vào ho t ng n i b c a t ng cơ quan, cơ quan th c hi n thí i m v n chưa th c s t ch . - i v i các ơn v s nghi p công: Hi n chưa có quy nh v cơ ch t ch tài chính i v i ơn v s nghi p có ngu n thu th p ho c không có ngu n thu. i v i các ơn v s nghi p có thu, ti n tri n khai phân lo i, giao quy n t ch tài chính còn ch m và chưa ng u gi a các B , cơ quan trung ương, các a phương, các lĩnh v c. n nay còn 11 B , cơ quan ngang B và 25 a phương chưa th c hi n giao quy n t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có thu, trong khi nhi u ơn v s nghi p có thu i u ki n và s n sàng mong mu n th c hi n cơ ch tài chính m i t năm 2002. Bên c nh ó, m t trong nh ng y u i m c a ho t ng qu n lý tài chính nói chung và qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công nói riêng là trao i thông tin. Thông tin hi n nay thi u chính xác, l c h u và không ng b . Thông tin chưa tr thành công c nh y bén các cơ quan, ơn v s d ng trong qu n lý tài chính vĩ mô và vi mô. c) V công tác thanh tra, giám sát tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công: Giám sát tài chính v n theo cơ ch t p trung, bao c p, can thi p quá c th , chi ti t vào ngu n ngân sách nhà nư c c p cho các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. Các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công v a th ng, v a l i và nhi u trư ng h p không trung th c trong k toán, ch ng t . Th c t có quá nhi u u m i thanh tra, ki m tra, ki m toán i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. Ch c năng, nhi m v và i tư ng thanh tra, ki m tra, ki m toán c a các cơ quan Thanh tra Nhà nư c, Thanh tra Tài chính, Ki m toán Nhà nư c, Vi n Ki m sát, Công an... còn ch ng chéo, trùng l p, gây khó khăn, phi n hà cho các cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p công. 3. Nguyên nhân: Tình hình trên do nhi u nguyên nhân gây ra, nhưng ch y u là do: a) V công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c: Công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c chưa quan tâm úng m c k t qu u ra. D toán ngân sách phân b chưa linh ho t, ch y u d a trên các y ut u vào, gây tr ng i cho các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao. b) V cơ ch tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công:
 6. - i v i các cơ quan hành chính nhà nư c: Nh n th c v m c tiêu, yêu c u khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính c a m t s cơ quan và cán b , công ch c chưa úng v i tinh th n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Ch ơn thu n coi vi c th c hi n khoán là tăng thu nh p cho cán b , công ch c mà chưa chú tr ng n các yêu c u i m i cơ ch qu n lý, tăng quy n t ch và trách nhi m c a cơ quan trong vi c t ch c s p x p b máy, th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí, nâng cao hi u su t làm vi c, hi u qu công tác. Cơ ch , chính sách t o i u ki n cho vi c th c hi n cơ ch khoán chưa ng b . nh m c giao d toán và ch chi tiêu hành chính chưa hoàn ch nh. Ch c năng, nhi m v , ph m vi qu n lý nhà nư c c a m t s cơ quan hành chính nhà nư c chưa ư c cơ quan có thNm quy n ban hành k p th i. - i v i các ơn v s nghi p công: Các B , ngành, a phương chưa có nh n th c th ng nh t, y v m c ích, ý nghĩa, n i dung c a Ngh nh s 10/2002/N -CP c a Chính ph . M t s cán b lãnh o v n duy trì, níu kéo cơ ch qu n lý cũ, không mu n giao quy n t ch cho ơn v s nghi p có thu. Còn tâm lý hoài nghi, lo ng i sau khi chuy n sang cơ ch t ch tài chính thì kinh phí ngân sách nhà nư c c p cho ơn v gi m i, băn khoăn v ch t lư ng ho t ng gi m sút ho c n y sinh m t công b ng trong phân ph i thu nh p. Quy nh v cơ ch t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p có ngu n thu th p ho c không có ngu n thu và m t s văn b n hư ng d n Ngh nh s 10/2002/N -CP liên quan n các ho t ng s nghi p có tính c thù (s nghi p kinh t , y t , văn hóa, th d c th thao, vay tín d ng, ch cho ngư i lao ng th c hi n tinh gi n biên ch ...) ch m ư c ban hành, gây khó khăn cho các ơn v s nghi p công trong quá trình tri n khai. c) V công tác thanh tra, giám sát tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công: - H th ng văn b n pháp lu t v công tác ki m soát chi i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công chưa hoàn ch nh; quy trình c p phát ngân sách nhà nư c có nhi u b t h p lý và chưa ch t ch ; phương th c c p phát ngân sách nhà nư c còn l c h u, kém hi u qu . - Nh ng quy nh pháp lu t v ch c năng, nhi m v , i tư ng thanh tra, ki m tra, giám sát c a Thanh tra Nhà nư c, Thanh tra Tài chính, Ki m toán Nhà nư c, Vi n Ki m sát, Công an còn b t c p, ch ng chéo, trùng l p. - Quy trình nghi p v thanh tra, ki m tra, giám sát tài chính chưa c th , chưa k p th i ư c i m i phù h p v i h th ng cơ ch , chính sách tài chính. Ph n 2: M C TIÊU, YÊU C U VÀ PH M VI C A CHƯƠNG TRÌNH
 7. 1. M c tiêu: Th c hi n Chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công giai o n 2004 - 2005 nh m t ư c nh ng m c tiêu sau ây: M t là, phân ph i, s d ng ngu n l c tài chính hi u qu , công khai, minh b ch, công b ng, dân ch ; phân c p qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công rõ ràng, c th gi a trung ương và a phương, gi a Nhà nư c và các thành ph n kinh t khác. Hai là, góp ph n i m i phương th c và ch t lư ng ho t ng, tăng cư ng tính t ch , t ch u trách nhi m v tài chính c a các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công; t o c nh tranh lành m nh và bình ng nhi u hơn trong vi c cung c p d ch v , áp ng yêu c u ngày càng cao c a nhân dân. Ba là, a d ng hóa ngu n tài chính (t ngân sách nhà nư c và ngoài ngân sách nhà nư c, t trong nư c và ngoài nư c), b o m yêu c u ho t ng c a các ơn v s nghi p công. B n là, t o i u ki n cho các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công s p x p t ch c b máy h p lý, tinh gi n biên ch nhà nư c, th c hi n h p ng lao ng, tăng thu nh p cho cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c. Năm là, xóa b tình tr ng ch ng chéo, trùng l p trong ho t ng thanh tra, ki m tra; c i ti n th t c hành chính và quy trình thanh tra, ki m tra, b o m tính khoa h c và hi u qu . 2. Yêu c u: - Xác nh rõ h th ng tiêu chí và mô hình l p d toán, phân b d toán ngân sách nhà nư c theo k t qu u ra và ch t lư ng ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. - Xây d ng và hoàn thi n cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c. - Xây d ng và hoàn thi n cơ ch qu n lý tài chính nh m th c hi n vi c trao quy n t ch và t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p công trong t ch c công vi c, s d ng lao ng và các ngu n l c tài chính c a ơn v ; phân bi t rõ cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và cơ ch qu n lý tài chính i v i ơn v s nghi p công, t ó t o i u ki n cho các ơn v s nghi p công ch ng qu n lý tài chính, t ch c công vi c, s p x p lao ng, tăng thu nh p cho ngư i lao ng. 3. Ph m vi: Chương trình ư c th c hi n i v i các kho n chi thư ng xuyên c a các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. Ph n 3:
 8. N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH Chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công giai o n 2004 - 2005 ư c th c hi n thông qua 3 án c th sau ây: án 1: L p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c theo k t qu u ra. 1. M c tiêu: - Xây d ng cơ s khoa h c c a vi c i m i cơ b n phương th c l p d toán, phân b d toán ngân sách nhà nư c theo k t qu u ra, ch t lư ng ho t ng và m c hoàn thành nhi m v ư c giao. - Tăng cư ng phân c p qu n lý ngân sách, nâng cao năng l c và trách nhi m qu n lý ngân sách nhà nư c c a cơ quan tài chính các c p và c a các ơn v d toán ngân sách. 2. N i dung: a) i u tra, phân tích, ánh giá th c tr ng công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c; nghiên c u, xác nh yêu c u và ưa ra ki n ngh v cơ ch và mô hình l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c theo k t qu u ra. b) Nghiên c u, xây d ng căn c l p d toán và phân b d toán ngân sách theo k t qu u ra, bao g m, h th ng nh m c phân b d toán ngân sách nhà nư c, h th ng nh m c chi tiêu ngân sách nhà nư c, h th ng tiêu chí ánh giá k t qu u ra c a t ng lĩnh v c (qu n lý hành chính, s nghi p giáo d c, s nghi p y t ...). c) Nghiên c u, xây d ng k ho ch chi tiêu trung h n theo k t qu u ra c a m t s ngành, lĩnh v c. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B Tài chính. - Ph i h p: Các B , ngành, a phương. 4. S n ph m c a án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng công tác l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c và nh ng ki n ngh c th v vi c l p d toán và phân b d toán ngân sách nhà nư c theo k t qu u ra (trong quý IV năm 2004); b) D th o án thí i m xây d ng khuôn kh tài chính trung h n và chi tiêu trung h n trình Chính ph (trong quý I năm 2005). c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Tài chính v nh m c chi tiêu ngân sách nhà nư c (trong quý III năm 2004);
 9. d) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành h th ng nh m c phân b d toán ngân sách nhà nư c theo các tiêu chí g n v i k t qu u ra (trong quý IV năm 2005). án 2: Ti p t c hoàn thi n cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. 1. M c tiêu: Giúp cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công ch ng i u hành công vi c, t quy t nh và ch u trách nhi m v tài chính, tài s n c a cơ quan, ơn v mình, ch ng s p x p b máy t ch c và i ngũ cán b , công ch c, viên ch c h p lý, ch t lư ng, hi u qu . T o i u ki n cho ơn v s nghi p phát tri n, a d ng hóa các lo i hình ho t ng, a d ng hóa các ngu n tài chính, th c hi n ti t ki m trong chi tiêu, khai thác các ngu n thu s nghi p. Phân ph i thu nh p cho cán b , công ch c, viên ch c theo k t qu lao ng, nh m nâng d n ch t lư ng d ch v công, hi u l c qu n lý nhà nư c. n năm 2005, các cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n theo cơ ch khoán chi hành chính, toàn b các ơn v s nghi p công th c hi n cơ ch qu n lý tài chính m i. 2. N i dung: a) Nghiên c u, phân tích, ánh giá th c tr ng qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c. Trên cơ s ó, ti p t c hoàn thi n cơ ch khoán chi hành chính. b) Nghiên c u, phân tích, ánh giá th c tr ng qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p công chưa th c hi n cơ ch t ch tài chính và các ơn v s nghi p công ã th c hi n cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. Ti p t c hoàn thi n cơ ch t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p có thu, xây d ng cơ ch t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p có thu trong t ng lĩnh v c (giáo d c ào t o, y t , văn hóa thông tin, nghiên c u khoa h c, th d c th thao, s nghi p kinh t ), xây d ng cơ ch t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p có ngu n thu th p ho c không có thu. c) Phân tích, ánh giá th c tr ng ch thông tin báo cáo tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công; nghiên c u, xây d ng ch thông tin báo cáo tài chính có tin c y cao, thông su t t trung ương n a phương, t cơ quan tài chính, kho b c nhà nư c n các ngành và ngư c l i, g n h th ng ch tiêu chuyên ngành v i h th ng ch tiêu tài chính, cung c p k p th i thông tin ph c v công tác ho ch nh chính sách tài chính vĩ mô và qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p công. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B Tài chính. - Ph i h p: Các B , ngành, a phương.
 10. 4. S n ph m c a án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng cơ ch qu n lý tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và nh ng ki n ngh , gi i pháp ti p t c hoàn thi n (trong quý III năm 2004); b) Báo cáo ánh giá th c tr ng cơ ch qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p công và nh ng ki n ngh , gi i pháp ti p t c hoàn thi n (trong quý II năm 2004); c) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c (trong quý IV năm 2004); d) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh cơ ch t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công (trong quý III năm 2004); ) D th o các thông tư liên B gi a B Tài chính, B N i v và các b qu n lý ngành hư ng d n cơ ch khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c theo Ngh nh m i (trong quý I năm 2005); e) D th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tài chính hư ng d n các cơ quan hành chính nhà nư c và các ơn v s nghi p công xây d ng quy ch chi tiêu n i b (trong quý I năm 2004); g) D th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tài chính hư ng d n cơ ch t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công (trong quý III năm 2004); h) D th o các văn b n quy ph m pháp lu t c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính v ch thông tin báo cáo tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công (trong quý IV năm 2004). án 3: i m i công tác thanh tra, giám sát tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. 1. M c tiêu: - B o m tính bao quát v ph m vi, i tư ng và m c ki m soát theo úng Lu t Ngân sách nhà nư c; b o m t t c các kho n chi c a ngân sách nhà nư c u ư c ki m tra, ki m soát m t cách ch t ch . - Tăng cư ng tính ch ng, t ch u trách nhi m c a cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công trong vi c qu n lý và s d ng các ngu n tài chính m t cách có hi u qu . 2. N i dung: Nghiên c u, phân tích, ánh giá th c tr ng công tác thanh tra, giám sát tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công, bao g m, vi c ki m soát chi c a Kho b c Nhà nư c, thanh tra, ki m tra tài chính c a cơ quan thanh tra, ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c, ki m tra, giám sát c a cơ quan qu n lý c p trên, c a cơ quan tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. Trên
 11. cơ s ó, i m i cơ ch v công tác thanh tra, giám sát tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công. Hoàn thi n cơ ch ki m soát chi c a h th ng Kho b c Nhà nư c, cơ ch thanh tra, ki m tra c a Thanh tra Tài chính, Thanh tra Nhà nư c, cơ ch ki m toán c a Ki m toán Nhà nư c. 3. Phân công th c hi n: - Ch trì: B Tài chính. - Ph i h p: Các B , ngành, a phương. 4. S n ph m c a án: a) Báo cáo ánh giá th c tr ng công tác thanh tra, giám sát tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p công và nh ng ki n ngh c th (trong quý III năm 2004); b) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Thanh tra Tài chính (trong quý I năm 2004); c) D th o Ngh nh c a Chính ph ban hành Quy ch ph i h p công tác thanh tra, ki m tra tài chính, ki m toán i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công (trong quý IV năm 2004); d) D th o các văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tài chính v công tác ki m soát chi i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công (trong quý II năm 2004); ) D th o văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tài chính v cơ ch , quy trình thanh tra c a Thanh tra Tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công (trong quý II năm 2004). Ph n 4: T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH 1. Phân công th c hi n - Cơ quan ch trì: B Tài chính. - Các cơ quan ph i h p: + Các cơ quan: B N i v , Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Văn hóa - Thông tin, B Khoa h c và Công ngh , y ban Th d c Th thao, Ki m toán Nhà nư c. +M ts a phương i di n cho các vùng, mi n thành ph , nông thôn, mi n núi, ng b ng. 2. Ti n th c hi n
 12. Th i gian th c hi n Chương trình ã ư c xác nh trong t ng án. n cu i năm 2005, t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n Chương trình. 3. Nhân l c và kinh phí a) V nhân l c: B Tài chính, B N i v , Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Văn hóa - Thông tin, B Khoa h c và Công ngh , y ban Th d c Th thao, Ki m toán Nhà nư c và các y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n b trí cán b , công ch c có trình chuyên môn nghi p v tham gia Chương trình; k t h p tranh th s h tr c a các chuyên gia tư v n trong nư c và nư c ngoài khi tri n khai th c hi n các án c a Chương trình. b) V kinh phí: Căn c vào Chương trình ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, B N i v tính toán xây d ng k ho ch ngân sách b o m th c hi n Chương trình này. 4. Ban Ch nhi m Chương trình Thành l p Ban Ch nhi m Chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công giai o n 2004 - 2005. Ban Ch nhi m ho t ng kiêm nhi m do m t Th trư ng B Tài chính làm Ch nhi m, m t y viên là Th trư ng B N i v , V trư ng V Tài chính hành chính - s nghi p, B Tài chính là y viên thư ký. Giúp vi c Ban Ch nhi m Chương trình có T Thư ký. T thư ký g m m t s cán b , chuyên viên c a V C i cách hành chính, B N i v , V C i cách hành chính, Văn phòng Chính ph , V Tài chính (ho c V th c hi n nhi m v tài chính) thu c các cơ quan: B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Văn hóa - Thông tin, B Khoa h c và Công ngh , y ban Th d c Th thao, Ki m toán Nhà nư c. Quy ch ho t ng và t ch c c th c a Ban Ch nhi m Chương trình do Ch nhi m ban hành sau khi th ng nh t ý ki n c a các B , ngành có liên quan. Ban Ch nhi m ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính v vi c t ch c th c hi n Chương trình i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p công giai o n 2004 - 2005. Trong quá trình tri n khai th c hi n Chương trình, n u có vư ng m c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n báo cáo k p th i v B Tài chính t ng h p báo cáo, xu t v i Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph và Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o.
Đồng bộ tài khoản