Quyết định số 08/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Quyết định số 08/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2005/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Thú y Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp& PTNT Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2005/Q -UB Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C XÁC NNH L I CH C NĂNG NHI M V , T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH C A CHI C C THÚ Y HÀ N I TR C THU C S NÔNG NGHI P& PTNT HÀ N I”. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Thú y s 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 c a U ban Thư ng v Qu c h i Nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Thông tư s 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02/4/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và B N i v v vi c Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn; Xét ngh c a Giám c S N i v và Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i, QUY T NNH i u 1: Xác nh l i ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch c a Chi c c Thú y Hà N i thu c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i, như sau: A. CH C NĂNG, NHI M V : I - V trí và ch c năng: Chi c c Thú y Hà N i là cơ quan chuyên môn tr c thu c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i, có ch c năng tham mưu giúp S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Hà N i và UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v thú y trên a bàn Thành ph theo phân c p c a Chính ph ; t ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c thú y; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo s u quy n c a UBND Thành ph và S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i. Chi c c Thú y Hà N i ch u s ch o, qu n lý tr c ti p và toàn di n c a S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a C c Thú y- B Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn. Chi c c Thú y Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho B c Nhà nư c, Ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c,
  2. Tr s t t i: 143 H c Di- phư ng Quang Trung- qu n ng a Hà N i; II - Nhi m v và quy n h n: 1 - Xây d ng k ho ch, bi n pháp tri n khai th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thú y c a Nhà nư c báo cáo S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn trình UBND Thành ph quy t nh; hư ng d n, tuyên truy n, ph bi n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và Thành ph v thú y i v i các t ch c, cá nhân trên a bàn Thành ph ; 2 - T ch c i u tra kh o sát tình hình d ch b nh gia súc, gia c m, ch o vi c phòng ch ng d ch b nh cho ng v t, thông báo d ch b nh ng v t, ki m tra vùng có d ch b nh, xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t, l p sơ d ch t , chuNn oán xác minh d ch b nh, xu t và hư ng d n các bi n pháp phòng ch ng, kh ng ch , thanh toán d ch b nh ng v t; 3 - Tr c ti p qu n lý Qu phòng ch ng d ch b nh ng v t c a Thành ph trên cơ s các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph ; 4 - Ch u trách nhi m ki m d ch theo quy nh và c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i ng v t, s n phNm ng v t v n chuy n trong nư c; 5 - Giúp S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i xây d ng quy ho ch a i m cơ s gi t m ng v t t p trung trên a bàn, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y và hư ng d n x lý ch t th i ng v t t i các cơ s gi t m , sơ ch ng v t ph c v cho tiêu dùng n i a theo úng quy trình quy nh và x lý các trư ng h p sai ph m theo thNm quy n; 6 - T ch c t p hu n, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , pháp lu t v thú y cho các i tư ng kinh doanh thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y; c p ch ng ch hành ngh thú y theo quy nh; 7- Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v v sinh thú y các cơ s kinh doanh thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y; x lý, hư ng d n, tiêu h y ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t, thu c thú y gi không có trong danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; 8 - Qu n lý tài chính, tài s n c a Chi c c theo quy nh c a S và phân c p c a UBND Thành ph . 9- Th c hi n m t s nhi m v khác ư c UBND Thành ph và S Nông nghi p & Phát tri n Nông B. T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH : I - T ch c b máy qu n lý hành chính c a Chi c c g m: 1- Lãnh o Chi c c: - Lãnh o Chi c c Thú y Hà N i g m: Chi c c trư ng và m t s Phó Chi c c trư ng;
  3. - Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i do UBND Thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i; - Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i là ngư i ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph , Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i và Pháp lu t v toàn b ho t ng c a Chi c c. - Phó Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i do Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a Chi c c trư ng; Phó Chi c c trư ng ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng v các m t công tác ư c phân công, u quy n ph trách. 2- Các phòng chuyên môn nghi p v , g m: - Phòng T ch c Hành chính t ng h p. - Phòng K ho ch Tài v . - Phòng Ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y. - Phòng D ch t . - Thanh tra Thú y. 3 - ơn v qu n lý tr c thu c Chi c c: - Tr m Thú y qu n Ba ình. - Tr m Thú y qu n ng a. - Tr m Thú y qu n Thanh Xuân. - Tr m Thú y qu n Hai Bà Trưng. - Tr m Thú y qu n Hoàn Ki m. - Tr m Thú y qu n Hoàng Mai. - Tr m Thú y qu n Long Biên. - Tr m Thú y qu n Tây H . - Tr m Thú y qu n C u Gi y. - Tr m Thú y huy n Gia Lâm. - Tr m Thú y huy n Thanh Trì. - Tr m Thú y huy n ông Anh.
  4. - Tr m Thú y huy n Sóc Sơn. - Tr m Thú y huy n T Liêm. - Tr m Ki m d ch ng v t Ng c H i. - Tr m Ki m d ch ng v t D c Lã. Tr m Thú y qu n, huy n và Tr m Ki m d ch ng v t là ơn v qu n lý Nhà nư c tr c thu c Chi c c Thú y Hà N i, ư c s d ng con d u riêng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng, Phó phòng chuyên môn, nghi p v và Tr m trư ng, Phó tr m trư ng tr m Thú y qu n, huy n do Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i b nhi m, mi n nhi m theo tiêu chuNn, ch c danh c a Nhà nư c và Thành ph . 4 - ơn v s nghi p tr c thu c: - Trung tâm ChNn oán Xét nghi m và i u tr b nh ng v t Hà N i; - Trung tâm ChNn oán Xét nghi m và i u tr b nh ng v t Hà N i là ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n chi phí. Trung tâm th c hi n các nhi m v và quy n h n theo quy nh c a S Nông nghi p & PTNT Hà N i, ư c s d ng con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c theo u quy n c a Chi c c Thú y Hà N i. - Giám c Trung tâm do Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Chi c c trư ng Chi c c thú y Hà N i; Phó Giám c Trung tâm do Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i b nhi m, mi n nhi m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . II. Biên ch : - Biên ch công ch c, viên ch c và h p ng lao ng c a Chi c c Thú y Hà N i n m trong t ng biên ch c a S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn ư c UBND Thành ph giao hàng năm. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a Chi c c trong t ng th i kỳ, Chi c c trư ng Chi c c Thú y có trách nhi m báo cáo Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn trao i, th ng nh t v i Giám c S N i v trình UBND Thành ph quy t nh s lư ng công ch c, viên ch c và h p ng lao ng cho phù h p, m b o hoàn thành nhiêm v ư c Thành ph giao. - Căn c vào tiêu chuNn ch c danh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph , Chi c c trư ng Thú y có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c và h p ng lao ng th c hi n nhi m v ư c Thành ph giao. i u 2: Giao Giám c S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn Hà N i và Chi c c trư ng Chi c c Thú y quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n c a các phòng chuyên môn, nghi p v , các Tr m Thú y qu n, huy n và Trung tâm ChNn oán Xét nghi m và i u tr b nh ng v t Hà N i thu c Chi c c theo úng quy nh c a Nhà nư c và Thành ph .
  5. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th các quy t nh trư c ây c a UBND Thành ph quy nh v ch c năng, nhi m v , t ch c b máy c a Chi c c Thú y Hà N i. i u 4: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v Thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Hà N i, Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n và Chi c c trư ng Chi c c Thú y Hà N i, thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản