Quyết định số 08/2007/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2007/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2007/QĐ-BNV về việc ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2007/QĐ-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 08/2007/QĐ-BNV Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO T O, B I DƯ NG CH T CH H I Đ NG NHÂN DÂN, CH T CH Y BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, TH TR N GIAI ĐO N 2006 - 2010 B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh đ nh s 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t đ nh s 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; Căn c Quy t đ nh s 31/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đ án đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n giai đo n 2006 - 2010; Xét đ ngh c a Ch t ch H i đ ng Th m đ nh chương trình khung đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã phư ng, th tr n và V trư ng V Đào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b chương trình khung đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã phư ng, th tr n bao g m: 1. Chương trình khung đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân phư ng, th tr n. 2. Chương trình khung đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã vùng đ ng b ng. 3. Chương trình khung đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã vùng trung du, mi n núi vùng có đ ng bào dân t c sinh s ng. Đi u 2. Giao V Đào t o, b i dư ng cán b công ch c nhà nư c ch trì t ch c xây d ng b tài li u đào t o, b i dư ng Ch t ch H i đ ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân xã phư ng, th tr n theo n i dung chương trình khung ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch tài chính, V trư ng V Đào t o b i dư ng cán b công ch c nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
 2. ĐÀO T O, B I DƯ NG CH T CH H I Đ NG NHÂN DÂN, CH T CH Y BAN NHÂN DÂN XÃ VÙNG Đ NG B NG (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08/2007/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B N iv ) A. M C TIÊU, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O, B I DƯ NG I. M C TIÊU ĐÀO T O, B I DƯ NG 1. M c tiêu chung Trang b nh ng ki n th c c n thi t v qu n lý nhà nư c, phương pháp và k năng qu n lý, đi u hành nh m nâng cao năng l c c a Ch t ch HĐND và Ch t ch UBND xã vùng đ ng b ng trong vi c t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n và trách nhi m đư c giao trong quá trình xây d ng n n hành chính chuyên nghi p, hi n đ i, đáp ng yêu c u c i cách hành chính, xây d ng nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 2. M c tiêu c th a. Đào t o, b i dư ng cho ngư i h c nh ng ki n th c cơ b n v : - Nhà nư c và pháp lu t Vi t Nam; th m quy n, nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a chính quy n xã; - Qu n lý nhà nư c các lĩnh v c thu c th m quy n c a chính quy n xã; - T ch c ho t đ ng c a chính quy n trên đ a bàn xã… b. Đào t o, b i dư ng cho ngư i h c nh ng phương pháp và k năng ch y u v : - T ch c, đi u hành ho t đ ng c a HĐND và UBND xã; - Ch đ o và đi u hành các công vi c c th c a chính quy n c p xã; - M t s phương pháp, k năng ho t đ ng hành chính chuyên nghi p… II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Chương trình dành cho đ i tư ng chưa qua trung c p hành chính a. Kh i lư ng ki n th c và th i gian đào t o, b i dư ng - Chương trình g m 31 chuyên đ , đư c chia thành 3 ph n chính: + Ph n 1. Nh ng ki n th c cơ b n v nhà nư c, pháp lu t và đ o đ c cán b , công ch c (8 chuyên đ ); + Ph n 2. Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c thu c ph m vi th m quy n c a HĐND và UBND xã (8 chuyên đ ). + Ph n 3. Các k năng và phương pháp qu n lý, đi u hành c a Ch t ch HĐND và Ch t ch UBND xã (15 chuyên đ ). - T ng th i gian đào t o, b i dư ng là 3 tháng (64 ngày làm vi c) v i t ng th i lư ng là 512 ti t (3 tháng x 30 ngày/tháng: 7 ngày/tu n x 5 ngày làm vi c/tu n x 8 ti t/ngày). Trong đó: Tên công vi c S ti t Ghi chú - Gi ng trên l p và th o lu n, gi i quy t tình hu ng: 384 ti t 48,0 ngày - Ki m tra (theo 3 ph n): 12 ti t 01,5 ngày - Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra: 24 ti t 03,0 ngày - Nghe báo cáo ngo i khóa: 36 ti t 04,5 ngày - Kh o sát và nghiên c u th c t : 40 ti t 05,0 ngày
 3. - Vi t thu ho ch cu i khóa: 16 ti t 02,0 ngày T ng c ng 512 ti t 64,0 ngày b. K t c u ki n th c c a chương trình Ph n 1. Nh ng ki n th c cơ b n v nhà nư c, pháp lu t và đ o đ c cán b , công ch c TT Tên chuyên đ Gi ng Th c hành Ghi chú 1 Nhà nư c pháp quy n XHCN Vi t Nam 4 4 2 Pháp lu t và pháp ch xã h i ch nghĩa 4 8 3 Hương ư c, quy ư c trong đ i s ng xã h i xã 4 4 4 T ch c và th m quy n c a chính quy n xã 4 8 C i cách hành chính và th c hi n cơ ch “M t c a” 5 4 4 t i UBND xã 6 Th c hi n dân ch xã 4 4 7 Công v và đ o đ c cán b , công ch c xã 4 4 S d ng máy tính trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c 8 4 4 xã Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra 8 Ki m tra 4 T ng c ng: 84 ti t 32 40 42 Ph n 2. Ho t đ ng và Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c TT Tên chuyên đ Gi ng Th c hành Ghi chú 1 Ho t đ ng qu n lý nhà nư c c a chính quy n xã 4 8 2 Qu n lý nhà nư c v kinh t xã 4 8 3 Qu n lý tài chính, ngân sách xã 4 4 4 Qu n lý đ t đai, đ a gi i hành chính và xây d ng xã 4 8 5 Qu n lý văn hóa - xã h i và tôn giáo xã 4 8 Qu n lý qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i 6 4 8 xã 7 Qu n lý hành chính - tư pháp xã 4 4 8 Qu n lý và t ch c cung ng d ch v công xã 4 8 Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra 8 Ki m tra 4 T ng c ng: 100 ti t 32 56 12 Ph n 3. Các k năng và phương pháp qu n lý đi u hành c a Ch t ch HĐND và Ch t ch UBND xã TT Tên chuyên đ Gi ng Th c hành Ghi chú Khái quát chung v k năng hành chính và qu n lý 1 4 4 nhà nư c 2 T ch c, ch trì kỳ h p và ra ngh quy t c a HĐND 4 4
 4. xã T ch c, ch trì cu c h p c a UBND xã đ ra văn 3 4 4 b n qu n lý 4 K năng so n th o và ban hành văn b n 8 8 Lãnh đ o th c hi n thu, chi và quy t toán tài chính 5 8 8 ngân sách xã Xây d ng, ch đ o th c hi n k ho ch phát tri n kinh 6 8 8 t - xã h i xã Ch đ o chuy n d ch cơ c u kinh t và xóa đói, gi m 7 8 12 nghèo xã 8 Gi i quy t tranh ch p đ t đai xã 8 12 Ch đ o phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i 9 8 8 xã Ch đ o công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và 10 8 8 an toàn xã h i xã Ch đ o, t ch c ki m tra hành chính, x ph t hành 11 8 12 chính và cư ng ch hành chính xã Ch đ o th c hi n công tác đăng ký, qu n lý h t ch, 12 8 8 cư trú xã L a ch n, b trí, s d ng đ i ngũ cán b , công ch c 13 8 8 xã 14 K năng ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo 8 8 Ch đ o Trư ng thôn trong ho t đ ng qu n lý nhà 15 4 8 nư c xã Ngh ôn trư c ki m tra 8 Ki m tra 4 T ng c ng: 236 ti t 104 120 12 2. Chương trình dành cho đ i tư ng đã qua trung c p hành chính tr lên a. Kh i lư ng ki n th c và th i gian đào t o, b i dư ng - Chương trình g m 25 chuyên đ , đư c chia thành 3 ph n chính: + Ph n 1. Nh ng ki n th c cơ b n v nhà nư c, pháp lu t và đ o đ c cán b , công ch c (5 chuyên đ ); + Ph n 2. Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c thu c ph m vi th m quy n c a UBND và HĐND xã (5 chuyên đ ); + Ph n 3. Các k năng và phương pháp qu n lý, đi u hành c a Ch t ch HĐND và Ch t ch UBND xã (15 chuyên đ ). - T ng th i gian đào t o, b i dư ng là 2 tháng (42 ngày làm vi c) v i t ng th i lư ng là 336 ti t (2 tháng x 30 ngày/tháng: 7 ngày/tu n x 5 ngày làm vi c/tu n x 8 ti t/ngày). Trong đó: Tên công vi c S ti t Ghi chú - Gi ng trên l p và th o lu n, gi i quy t tình hu ng: 216 ti t 27,0 ngày - Ki m tra (theo 3 ph n): 12 ti t 01,5 ngày
 5. - Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra: 24 ti t 03,0 ngày - Nghe báo cáo ngo i khóa: 28 ti t 03,5 ngày - Kh o sát và nghiên c u th c t : 40 ti t 05,0 ngày - Vi t thu ho ch cu i khóa: 16 ti t 02,0 ngày T ng c ng 336 ti t 42,0 ngày b. C u trúc ki n th c c a chương trình Ph n 1. Nh ng ki n th c cơ b n v nhà nư c, pháp lu t và đ o đ c cán b , công ch c TT Tên chuyên đ Gi ng Th c hành Ghi chú V n đ xây d ng Nhà nư c pháp quy n XHCN Vi t 1 4 4 Nam 2 Hương ư c, quy ư c trong đ i s ng xã h i xã 4 4 C i cách hành chính và th c hi n cơ ch “M t c a” 3 4 4 t i UBND xã 4 Th c hi n dân ch xã 4 4 5 Công c và đ o đ c cán b , công ch c xã 4 4 Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra 8 Ki m tra 4 T ng c ng: 52 ti t 20 20 12 Ph n 2. Ho t đ ng và Qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c TT Tên chuyên đ Gi ng Th c hành Ghi chú 1 Ho t đ ng qu n lý nhà nư c c a chính quy n xã 4 4 Qu n lý nhà nư c v kinh t , tài chính và ngân sách 2 4 4 xã 3 Qu n lý đ t đai, đ a gi i hành chính và xây d ng xã 4 4 4 Qu n lý hành chính - tư pháp xã 4 4 5 Qu n lý và t ch c cung ng d ch v công xã 4 4 Ngh ôn trư c ki m tra và sau ki m tra 8 Ki m tra 4 T ng c ng: 52 ti t 20 20 12 Ph n 3. Các k năng và phương pháp qu n lý đi u hành c a Ch t ch HĐND và Ch t ch UBND xã vùng đ ng b ng TT Tên chuyên đ Gi ng Th c hành Ghi chú Khái quát chung v k năng hành chính và qu n lý 1 4 4 nhà nư c T ch c, ch trì kỳ h p và ra ngh quy t c a HĐND 2 4 4 xã T ch c, ch trì cu c h p c a UBND xã đ ra văn 3 4 4 b n qu n lý
 6. 4 K năng so n th o và ban hành văn b n 4 4 Lãnh đ o th c hi n thu, chi và quy t toán tài chính, 5 4 8 ngân sách xã Xây d ng, ch đ o th c hi n k ho ch phát tri n kinh 6 4 8 t - xã h i xã 7 Ch đ o chuy n d ch cơ c u kinh t xã 4 8 8 Gi i quy t tranh ch p đ t đai xã 4 4 Ch đ o phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i 9 4 4 xã Ch đ o công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và 10 4 4 an toàn xã h i xã Ch đ o, t ch c ki m tra hành chính, x ph t hành 11 4 4 chính và cư ng ch hành chính xã Ch đ o th c hi n công tác đăng ký, qu n lý h t ch, 12 4 4 cư trú xã L a ch n, b trí, s d ng đ i ngũ cán b , công ch c 13 4 4 xã 14 K năng ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo 4 8 Ch đ o Trư ng thôn trong ho t đ ng qu n lý nhà 15 4 4 nư c xã Ngh ôn trư c ki m tra 8 Ki m tra 4 T ng c ng: 148 ti t 60 76 12 III. YÊU C U VI C BIÊN SO N VÀ GI NG CÁC CHUYÊN Đ 1. Đ i v i vi c biên so n a. Các chuyên đ c n đư c biên so n m t cách ng n g n, đơn gi n, đư c mô hình hóa; b. N i dung các chuyên đ ph i g n v i đ c thù đô th ; c. Các chuyên đ c a ba ph n ph i có m i liên h d n xu t, nhân qu ch t ch , nhưng d hi u, d nh mà không làm cho h c viên b r i; d. Các chuyên đ c n đư c biên so n theo k t c u m đ gi ng viên d c p nh t các tư li u m i t các văn b n quy ph m pháp lu t ho c các quy đ nh c th c a đ a phương ho c c a ngành, lĩnh v c qu n lý; e. Tài li u có th đư c coi như cu n c m nang đ cán b chính quy n xã tra c u, s d ng hàng ngày trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c trên đ a bàn. 2. Đ i v i vi c gi ng d y a. Vi c gi ng d y theo phương pháp đ i tho i v i ngư i h c. Gi ng viên ch truy n đ t v a đ v ki n th c lý lu n (trình bày v n đ có đ u, có cu i; có m i liên h d n d t; truy n đ t ch m, rành r t đ h c viên d hi u và k p theo dõi); chú tr ng đ t câu h i g i m cho h c viên phát bi u, th o lu n; b. Gi ng viên nghe t ng nhóm th o lu n, có g i ý và nh n xét, b sung thêm, không đánh giá đúng sai, nhưng có nh ng góp ý đ h c viên n m b t các v n đ đ d áp d ng vào th c ti n; c. Tăng cư ng đưa ra tình hu ng đ h c viên th o lu n và cùng gi i quy t trên l p.
 7. IV. YÊU C U Đ I V I VI C T CH C NGHE BÁO CÁO CHUYÊN Đ VÀ T CH C KH O SÁT TH C T Vi c nghe báo cáo chuyên đ , đi kh o sát th c ti n có th b trí xen k th i gian lên l p ho c cu i m i ph n h c, tùy thu c vào tinh th n và s nhi t tình c a h c viên. 1. Đ i v i vi c t ch c nghe báo cáo chuyên đ : a. B trí th i lư ng c n thi t đ h c viên đư c nghe các báo cáo chuyên đ do cán b ch ch t ho c cán b chuyên môn trong các lĩnh v c chu n b và trình bày; b. Các chuyên đ ph i đư c chu n b phù h p tình hình th c ti n c a đ a phương; c. Báo cáo viên ph i tìm ngư i v a có trình đ chuyên môn, có nhi u kinh nghi m th c ti n và v a có kh năng truy n đ t t t. 2. Đ i v i vi c t ch c kh o sát th c t : a. Vi c kh o sát th c t ph i có chương trình và n i dung thi t th c; b. C n kh o sát c nh ng nơi có thành tích t t và c nh ng nơi còn y u kém ho c còn có nhi u khó khăn… đ h c viên phát hi n, suy nghĩ, đánh giá các nguyên nhân…, tìm ra bài h c kinh nghi m cho đ a phương và b n thân mình. B. CHƯƠNG TRÌNH CHI TI T I. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO Đ I TƯ NG CHƯA QUA TRUNG C P HÀNH CHÍNH Ph n 1 NH NG KI N TH C CƠ B N Chuyên đ 1: Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam 1. Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam a. Khái quát chung v Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam; b. B n ch t c a Nhà nư c CHXHCN Vi t Nam; c. Nhà nư c trong h th ng chính tr nư c CHXHCN Vi t Nam; d. Nhà nư c pháp quy n và nh ng đ c trưng c a nhà nư c pháp quy n XHCN Vi t Nam. 2. Đ i m i t ch c và ho t đ ng c a các cơ quan Nhà nư c a. Đư ng l i c a Đ ng v đ i m i t ch c, ho t đ ng các cơ quan nhà nư c CHXHCN Vi t Nam; b. Các yêu c u và gi i pháp đ i m i t ch c, ho t đ ng các cơ quan nhà nư c CHXHCN Vi t Nam; c. Vai trò c a các đoàn th qu n chúng nhân dân trong ti n trình đ i m i t ch c, ho t đ ng c a các cơ quan nhà nư c; d. Xây d ng và hoàn thi n Nhà nư c pháp quy n XHCN Vi t Nam. Chuyên đ 2: Pháp lu t và pháp ch xã h i ch nghĩa 1. Pháp lu t và vai trò c a pháp lu t trong qu n lý nhà nư c a. Pháp lu t và s khác bi t gi a pháp lu t v i các quy t c xã h i khác; b. Pháp lu t - công c , phương ti n trong qu n lý nhà nư c xã; c. Các lĩnh v c pháp lu t và h th ng văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Pháp ch xã h i ch nghĩa a. Pháp ch và nguyên t c pháp ch xã h i ch nghĩa;
 8. b. Các bi n pháp tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa xã; c. Vai trò c a chính quy n xã và các đoàn th nhân dân trong vi c b o v và tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. 3. Thi hành và áp d ng pháp lu t c a chính quy n xã a. Các hình th c th c thi pháp lu t; b. Thi hành pháp lu t và các đ c đi m c a vi c thi hành pháp lu t; c. Áp d ng pháp lu t và các đ c đi m c a áp d ng pháp lu t; d. Thi hành và áp d ng pháp lu t c a chính quy n xã trong m t s lĩnh v c và m t s trư ng h p c th . Chuyên đ 3: Hương ư c, quy ư c trong đ i s ng xã h i xã 1. Khái ni m hương ư c, quy ư c a. Quan ni m và s ra đ i c a hương ư c, quy ư c trong c ng đ ng dân cư c a xã; b. Vai trò c a hương ư c, quy ư c trong đ i s ng c ng đ ng làng, xã. 2. S d ng hương ư c, quy ư c trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c xã a. Nguyên t c s d ng hương ư c, quy ư c trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c xã; b. Phương pháp và cách th c s d ng hương ư c, quy ư c đ gi i quy t các v n đ phát sinh xã; c. Chính quy n c p xã v i vi c phát huy các phong t c, truy n th ng t t đ p và đ u tranh ch ng mê tín, h t c l c h u và nh hư ng văn hóa ngo i lai trong c ng đ ng dân cư làng, xã. 3. Xây d ng và th c hi n hương ư c, quy ư c a. Quy đ nh chung v vi c xây d ng hương ư c, quy ư c; b. Ph m vi c ng đ ng dân cư đư c xây d ng hương ư c, quy ư c; c. Nh ng v n đ cơ b n đư c quy đ nh trong hương ư c, quy ư c; d. Quy trình, th t c xây d ng, thông qua, phê chu n hương ư c, quy ư c; e. T ch c tri n khai th c hi n hương ư c, quy ư c. Chuyên đ 4: T ch c và th m quy n c a chính quy n xã 1. V trí và vai trò c a chính quy n xã a. Chính quy n xã - cơ quan qu n lý nhà nư c trên đ a bàn xã; c. Chính quy n xã - c u n i gi a nhà nư c và nhân dân. 2. Cơ c u và cách th c t ch c chính quy n xã a. Cơ c u t ch c chính quy n xã; b. Cách th c t ch c chính quy n xã. 3. Th m quy n c a chính quy n xã a. Th m quy n v kinh t , văn hóa - xã h i; b. Th m quy n v qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i; c. Th m quy n v hành chính - tư pháp; d. Th m quy n gi i quy t khi u n i, t cáo c a chính quy n xã. 4. C ng c t ch c và tăng cư ng th m quy n c a chính quy n xã
 9. a. Quán tri t s lãnh đ o c a Đ ng; b. Tăng cư ng phân c p th m quy n và phát huy tính ch đ ng, sáng t o c a chính quy n xã; c. Đào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b , công ch c xã; d. Tăng cư ng vai trò c a qu n chúng nhân dân và các t ch c, đoàn th trong vi c xây d ng và c ng c chính quy n xã. Chuyên đ 5: C i cách hành chính và th c hi n cơ ch m t c a t i y ban nhân dân xã 1. Ch trương c i cách hành chính c a Đ ng và Nhà nư c ta a. B n ch t và m c tiêu c a c i cách hành chính; b. Nh ng quan đi m ch đ o đ i v i công cu c c i cách hành chính; c. Ti n trình c i cách hành chính. 2. N i dung c i cách hành chính a. C i cách th ch hành chính; b. C i cách b máy hành chính nhà nư c; c. Xây d ng đ i ngũ cán b , công ch c; d. C i cách tài chính công. 3. Chính quy n xã trong vi c th c hi n c i cách hành chính a. Vai trò c a H i đ ng nhân dân xã; b. Vai trò c a y ban nhân dân xã; c. Vai trò c a Ch t ch y ban nhân dân xã. 4. Th c hi n cơ ch m t c a t i y ban nhân dân xã a. Cơ ch m t c a; b. Cách th c th c hi n cơ ch m t c a t i y ban nhân dân xã. Chuyên đ 6: Th c hi n dân ch xã 1. Dân ch và v n đ th c hi n dân ch a. Đư ng l i, chính sách c a Đ ng v v n đ dân ch ; b. Pháp lu t c a Nhà nư c v dân ch và quy n c a công dân; c. Chính quy n xã trong vi c b o đ m th c hi n dân ch xã. 2. Pháp l nh th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n a. Nguyên t c th c hi n dân ch xã; b. Nh ng n i dung th c hi n dân ch xã; 3. Các bi n pháp tăng cư ng hi u qu th c hi n dân ch xã a. V n đ ng qu n chúng nhân dân th c hi n quy n làm ch ; b. Tăng cư ng vai trò c a các đoàn th nhân dân trong vi c tri n khai th c hi n dân ch xã. 4. Ho t đ ng c a chính quy n trong môi trư ng dân ch xã a. Đ i m i ho t đ ng c a chính quy n phù h p v i môi trư ng dân ch hóa; b. B o đ m quy n l c nhà nư c trong ho t đ ng c a chính quy n phù h p v i môi trư ng dân ch trên đ a bàn xã. Chuyên đ 7: Công c và đ o đ c cán b , công ch c xã
 10. 1. Công v và các ho t đ ng công v a. Khái ni m công v và ho t đ ng công v ; b. Các ho t đ ng công v xã; c. Phân bi t ho t đ ng công v và ho t đ ng qu n lý nhà nư c. 2. Cán b , công ch c xã a. Khái ni m cán b xã; b. Khái ni m công ch c xã; c. Các ch đ chính sách đ i v i cán b , công ch c xã. 3. Đ o đ c cán b , công ch c c p xã a. Quan đi m c a Ch t ch H Chí Minh v đ o đ c cán b , công ch c; b. Quan đi m, ch trương c a Đ ng v đ o đ c cán b , công ch c; c. Các quy đ nh c a pháp lu t v đ o đ c cán b , công ch c; d. Rèn luy n đ o đ c cán b , công ch c theo Đi u l , k lu t Đ ng và quy đ nh c a pháp lu t trong th i kỳ đ i m i. Chuyên đ 8: S d ng máy tính trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c xã 1. Vai trò c a công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c a. Nhi m v tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c; b. Nh ng n i dung chính c a tin h c qu n lý hành chính nhà nư c. 2. Vai trò c a máy tính trong ho t đ ng qu n lý nhà nư c a. M t s nh n bi t v tác d ng và công d ng c a máy tính; b. S d ng máy tính trong các ho t đ ng qu n lý nhà nư c xã; c. Tra c u thông tin và trao đ i trên m ng ph c v cho ho t đ ng qu n lý nhà nư c xã Ph n 2 HO T Đ NG VÀ QU N LÝ NHÀ NƯ C TRÊN CÁC LĨNH V C Chuyên đ 9: Ho t đ ng qu n lý nhà nư c c a chính quy n xã 1. Khái quát chung v qu n lý nhà nư c a. Khái ni m qu n lý nhà nư c; b. Qu n lý nhà nư c và qu n lý hành chính nhà nư c. 2. Ho t đ ng qu n lý nhà nư c c a H i đ ng nhân dân xã a. Kỳ h p và ngh quy t c a H i đ ng nhân dân xã; b. Ho t đ ng giám sát c a H i đ ng nhân dân xã. 3. Ho t đ ng qu n lý hành chính nhà nư c c a y ban nhân dân xã a. Ho t đ ng t ch c và k ho ch; b. Ho t đ ng hư ng d n, ch p hành và đi u hành; c. Ho t đ ng thanh tra, ki m tra. 4. Ho t đ ng qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c c a chính quy n xã a. Cơ s phân lo i các lĩnh v c c a ho t đ ng qu n lý nhà nư c;
 11. b. Các lĩnh v c ch y u c a qu n lý nhà nư c c a chính quy n xã; c. Đ i tư ng c a ho t đ ng qu n lý nhà nư c c a chính quy n xã. 5. V trí, vai trò, nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i đ ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân trong ho t đ ng c a chính quy n xã a. V trí, vai trò, nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i đ ng nhân dân xã; b. V trí, vai trò, nhi m v và quy n h n c a Ch t ch y ban nhân dân. Chuyên đ 10: Qu n lý nhà nư c v kinh t xã 1. Nhi m v c a chính quy n xã trong qu n lý nhà nư c v kinh t a. Nh n di n nhi m v qu n lý nhà nư c v kinh t c a chính quy n xã; b. Xác đ nh ti m năng và l i th v kinh t trên đ a bàn xã; c. Xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch và quy ho ch phát tri n kinh t c a xã. 2. Các nhi m v c a chính quy n xã trong vi c qu n lý ho t đ ng kinh t c a cá nhân, t ch c xã. a. Đ nh hư ng ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a cá nhân, t ch c trên đ a bàn xã; b. T o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh và chuy n đ i cơ c u kinh t trên đ a bàn xã; c. H tr cá nhân, t ch c làm kinh t có k t qu và hi u qu ; d. Ki m tra, giám sát các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh. 3. Nh ng bi n pháp qu n lý nhà nư c v kinh t xã a. Qu n lý kinh t b ng chương trình, k ho ch; b. Bi n pháp kích thích, đòn b y kinh t ; c. Bi n pháp giáo d c, thuy t ph c; b. Bi n pháp hành chính. 4. T ch c b máy qu n lý kinh t xã a. Nh ng yêu c u đ i v i ngư i làm công tác qu n lý kinh t xã; b. Th c hi n vi c phân công, phân nhi m gi a các công ch c trong b máy chính quy n xã trong ho t đ ng qu n lý kinh t xã. Chuyên đ 11: Qu n lý tài chính, ngân sách xã 1. Khái ni m, đ c đi m, vai trò c a tài chính, ngân sách xã a. Khái ni m tài chính, ngân sách xã; b. Đ c đi m và vai trò c a tài chính, ngân sách xã; c. Chu trình tài chính và thu, chi ngân sách xã. 2. Nhi m v , quy n h n qu n lý tài chính, ngân sách xã a. Nhi m v , quy n h n qu n lý tài chính, ngân sách xã c a HĐND xã; b. Nhi m v , quy n h n qu n lý tài chính, ngân sách xã c a UBND xã; c. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a Ban Tài chính xã. 3. N i dung qu n lý tài chính, ngân sách xã a. L p d toán ngân sách xã;
 12. b. Duy t và quy t đ nh d toán ngân sách xã; c. Ch p hành ngân sách xã; d. Quy t toán và ki m toán tài chính, ngân sách xã; e. Giám sát, ki m tra, thanh tra thu, chi tài chính, ngân sách xã; g. Báo cáo tài chính, ngân sách xã. 4. Qu n lý các qu công chuyên dùng xã a. Qu n lý qu qu c phòng, an ninh; b. Qu n lý qu đ u tư ngu n đóng góp t nguy n; c. Qu n lý qu đ n ơn đáp nghĩa, qu nhân đ o. Chuyên đ 12: Qu n lý đ t đai, đ a gi i hành chính và xây d ng xã 1. M t s khái ni m v đ t đai và đ a gi i hành chính a. Quy n s h u đ t đai; b. Quy n s d ng đ t; c. Quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng đ t; d. Các lo i đ t; e. Đ a gi i hành chính. 2. M c đích, đ i tư ng qu n lý đ t đai và đ a gi i hành chính a. M c đích c a qu n lý nhà nư c v đ t đai và đ a gi i hành chính; b. Đ i tư ng qu n lý nhà nư c v đ t đai và đ a gi i hành chính; c. Các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c v đ t đai và đ a gi i hành chính; d. Th m quy n c a chính quy n xã trong vi c qu n lý đ t đai và đ a gi i hành chính. 3. N i dung c a qu n lý nhà nư c v đ t đai xã a. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý đ t đai; b. Kh o sát, đo đ c l p b n đ đ a chính và xác đ nh giá các lo i đ t; c. L p quy ho ch và k ho ch s d ng đ t; d. Giao đ t, cho thuê đ t, thu h i đ t, chuy n m c đích s d ng đ t; e. L p và qu n lý h sơ đ a chính; g. Th ng kê, ki m kê đ t đai; h. L p h sơ đ c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; i. Qu n lý tài chính v đ t đai; k. Ki m tra, thanh tra vi c s d ng đ t; l. X lý vi ph m v qu n lý, s d ng đ t; m. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i v đ t đai. 4. Qu n lý nhà nư c v đ a gi i hành chính xã a. Xác đ nh và qu n lý đ a gi i hành chính; b. L p và qu n lý b n đ đ a gi i hành chính; c. Gi i quy t các tranh ch p v đ a gi i hành chính.
 13. 5. Qu n lý nhà nư c v xây d ng xã a. Th m quy n c a chính quy n xã trong vi c qu n lý xây d ng; b. Nhi m v c th c a chính quy n xã trong vi c qu n lý xây d ng. Chuyên đ 13: Qu n lý văn hóa - xã h i và tôn giáo xã 1. Chính sách xã h i và qu n lý nhà nư c v xã h i a. Khái ni m v chính sách xã h i và vai trò c a chính sách xã h i; b. M t s chính sách xã h i ch y u; c. Khái ni m qu n lý nhà nư c v xã h i. 2. Qu n lý nhà nư c v văn hóa, giáo d c xã a. Qu n lý nhà nư c v văn hóa xã; b. Qu n lý nhà nư c v giáo d c xã; c. Qu n lý nhà nư c v các v n đ xã h i khác. 3. Qu n lý nhà nư c v tôn giáo xã a. Tôn giáo và đ c đi m c a tôn giáo trong đ i s ng xã h i; b. Quan đi m, đư ng l i c a Đ ng, chính sách c a Nhà nư c v tôn giáo; c. Qu n lý nhà nư c v tôn giáo xã. Chuyên đ 14: Qu n lý qu c phòng, an ninh tr t t và an toàn xã h i xã 1. V n đ chung v qu c phòng a. Quan đi m c a Đ ng v qu c phòng trong tình hình m i; b. Nhi m v v qu c phòng trong tình hình m i trên đ a bàn xã; c. Quy n h n c a chính quy n xã trong vi c qu n lý qu c phòng. 2. V n đ chung v an ninh, tr t t và an toàn xã h i a. Quan đi m và đư ng l i c a Đ ng v an ninh, tr t t và an toàn xã h i trong tình hình m i; b. Nhi m v , quy n h n c a chính quy n xã trong vi c b o đ m an ninh, tr t t và an toàn xã h i đ a phương. 3. T ch c th c hi n nhi m v qu c phòng, an ninh, tr t t và an toàn xã h i trên đ a bàn xã a. Th c hi n nhi m v theo pháp lu t và k ho ch đư c giao; b. Tuyên truy n, giáo d c ý th c qu c phòng, an ninh, tr t t và an toàn xã h i cho toàn dân; c. Xây d ng phong trào qu n chúng v qu c phòng, b o v an ninh, tr t t và an toàn xã h i xã; d. S d ng các bi n pháp hành chính trong vi c b o đ m qu c phòng, an ninh, tr t t và an toàn xã h i trên đ a bàn xã. Chuyên đ 15: Qu n lý hành chính - tư pháp xã 1. Khái quát chung v hành chính - tư pháp a. Khái ni m qu n lý nhà nư c v hành chính - tư pháp; b. Đ i tư ng qu n lý nhà nư c v hành chính - tư pháp xã. 2. N i dung qu n lý nhà nư c v hành chính - tư pháp xã a. Qu n lý h t ch, h kh u xã; b. Qu n lý đ i tư ng có lý l ch tư pháp;
 14. c. T ch c thi hành án và thi hành các quy t đ nh tư pháp khác. Chuyên đ 16: Qu n lý và t ch c cung ng d ch v công xã. I. KHÁI QUÁT CHUNG V D CH V CÔNG a. Khái ni m d ch v công b. Các lo i hình d ch v công; c. Qu n lý nhà nư c v d ch v công. 2. Các nhi m v c a chính quy n xã trong vi c qu n lý và cung ng d ch v công a. Đ nh hư ng ho t đ ng d ch v công trên đ a bàn xã; b. Cung ng d ch v công trên đ a bàn xã; c. Xã h i hóa các ho t đ ng cung ng d ch v công trên đ a bàn xã; d. Ki m tra, giám sát ho t đ ng cung ng d ch v công c a cá nhân, t ch c xã. 3. Nh ng bi n pháp qu n lý nhà nư c v d ch v công xã a. Bi n pháp h tr , kích thích, đòn b y kinh t ; b. Bi n pháp giáo d c, thuy t ph c; c. Bi n pháp hành chính; d. Bi n pháp giao, đ u th u. Ph n 3 K NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HO T Đ NG QU N LÝ, ĐI U HÀNH C A CH T CH H I Đ NG NHÂN DÂN VÀ CH T CH Y BAN NHÂN DÂN XÃ Chuyên đ 17: Khái quát chung v k năng hành chính và qu n lý nhà nư c 1. V n đ chung v k năng hành chính và qu n lý nhà nư c a. Khái ni m chung v k năng; b. Khái ni m k năng hành chính và qu n lý nhà nư c. 2. Phân lo i các k năng hành chính và qu n lý nhà nư c a. K năng lãnh đ o, qu n lý trong đ i s ng xã h i xã; b. K năng ch đ o, đi u hành ho t đ ng hành chính và qu n lý nhà nư c; 3. Phương pháp ti p c n và rèn luy n k năng trong ho t đ ng hành chính và qu n lý nhà nư c a. Ti p c n, rèn luy n k năng hành chính và qu n lý nhà nư c; b. Các bư c cơ b n rèn luy n k năng hành chính và qu n lý nhà nư c; c. Th c hành rèn luy n k năng. Chuyên đ 18: T ch c, ch trì kỳ h p và ra ngh quy t c a H i đ ng nhân dân xã 1. Các căn c đ tri u t p kỳ h p H i đ ng nhân dân xã a. Căn c theo quy đ nh c a pháp lu t; b. Căn c vào tình hình nhi m v th c t c a đ a phương; c. Th t c tri u t p kỳ h p H i đ ng nhân dân xã. 2. Chu n b cho kỳ h p H i đ ng nhân dân xã a. Xác đ nh th i gian h p;
 15. b. Xác đ nh thành ph n khác m i ngoài đ i bi u HĐND; c. Chu n b n i dung và các tài li u c n thi t cho kỳ h p HĐND; d. Chu n b cơ s v t ch t cho kỳ h p HĐND. 3. Cách th c ti n hành kỳ h p H i đ ng nhân dân xã a. Khai m c kỳ h p; b. C ch t a và thư ký kỳ h p; c. Thông qua chương trình kỳ h p; d. Trình bày n i dung báo cáo và các v n đ c n th o lu n; e. Đi u khi n th o lu n và t ng h p k t qu th o lu n; g. Đi u khi n chương trình ch t v n và tr l i ch t v n. 4. Thông qua Ngh quy t và biên b n kỳ h p H i đ ng nhân dân xã a. Xây d ng ngh quy t theo m u; b. Hình th c thông qua ngh quy t; c. Cách vi t biên b n kỳ h p; d. Trình bày biên b n và thông qua biên b n kỳ h p. Chuyên đ 19: T ch c, ch trì cu c h p c a y ban nhân dân xã đ ra văn b n qu n lý. 1. T m quan tr ng và ý nghĩa cu c h p y ban nhân dân a. Tính pháp lý c a cu c h p y ban nhân dân; b. T m quan tr ng c a cu c h p y ban nhân dân; c. Ý nghĩa cu c h p y ban nhân dân; d. Phân bi t cu c h p thông thư ng và cu c h p đ ra văn b n qu n lý. 2. Các quy đ nh c a pháp lu t v cu c h p y ban nhân dân a. Quy đ nh v s lư ng các cu c h p y ban nhân dân; b. Quy đ nh các v n đ ph i gi i quy t b ng cu c h p y ban nhân dân; c. Xác đ nh các căn c đ tri u t p cu c h p y ban nhân dân; d. Th m quy n và th t c tri u t p cu c h p y ban nhân dân. 3. Chu n b cho cu c h p y ban nhân dân a. Xác đ nh các v n đ đưa ra cu c h p y ban nhân dân; b. Chu n b n i dung và các tài li u c n thi t cho cu c h p y ban nhân dân; c. Chu n b cơ s v t ch t cho cu c h p y ban nhân dân; d. Xác đ nh th i gian h p và thành ph n khách m i ngoài thành viên y ban nhân dân; e. Ki m tra vi c chu n b m i m t cho cu c h p y ban nhân dân. 4. Cách th c ti n hành cu c h p y ban nhân dân a. Khai m c cu c h p y ban nhân dân; b. C thư ký cu c h p y ban nhân dân; c. Thông qua chương trình cu c h p y ban nhân dân; d. Trình bày n i dung báo cáo và các v n đ c n th o lu n;
 16. e. Đi u khi n th o lu n và t ng h p các ý ki n th o lu n; g. X lý các v n đ b t thư ng phát sinh trong cu c h p. 5. Thông qua văn b n và biên b n cu c h p y ban nhân dân a. Đi u khi n vi c bi u quy t thông qua hình th c, n i dung văn b n; b. Thông qua hình th c văn b n c n ban hành; c. Thông qua n i dung văn b n c n ban hành; d. Trình bày biên b n và thông qua biên b n cu c h p. Chuyên đ 20: K năng so n th o và ban hành văn b n 1. Khái quát chung v văn b n qu n lý nhà nư c a. T ng quan v văn b n; b. Văn b n quy ph m pháp lu t; c. Văn b n hành chính; d. Văn b n chuyên môn, nghi p v ; c. Các lo i văn b n khác. 2. Th th c văn b n a. Các thành ph n chung t o nên văn b n; b. Th th c c a m t s văn b n quy ph m pháp lu t; c. K thu t trình bày văn b n. 3. Cách s d ng t ng trong văn b n a. Ch n t và s d ng t ng trong văn b n; b. C u t o câu văn trong văn b n. 4. Quy trình xây d ng văn b n a. Ch n n i dung và hình th c văn b n theo v n đ c n gi i quy t; b. So n th o đ cương văn b n; c. So n th o văn b n chính th c; d. Thông qua văn b n. 5. Ban hành văn b n a. Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; b. Ban hành văn b n hành chính cá bi t; c. Ban hành văn b n hành chính thông thư ng. Chuyên đ 21: Lãnh đ o th c hi n thu, chi và quy t toán tài chính, ngân sách xã 1. Lãnh đ o th c hi n nhi m v thu ngân sách xã a. Xác đ nh các ngu n thu ngân sách xã; b. Xây d ng k ho ch thu ngân sách xã; c. Bi n pháp áp d ng đ t ch c thu ngân sách xã; d. Khai thác, phát tri n ngu n thu cho ngân sách xã. 2. Lãnh đ o th c hi n nhi m v ch đ o ngân sách xã
 17. a. Xác đ nh các nhi m v chi t tài chính, ngân sách xã; b. T ch c th c hi n chi ngân sách xã; c. Cân đ i các kho n chi trong t ng giai đo n. 3. Quy t toán tài chính, ngân sách xã a. Yêu c u c a công tác quy t toán tài chính, ngân sách xã; b. T ch c th c hi n quy t toán tài chính, ngân sách xã; c. Duy t và phê chu n quy t toán tài chính, ngân sách xã. Chuyên đ 22: Xây d ng và ch đ o th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã 1. Xác đ nh m c tiêu và các nhi m v c th c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã a. Phân lo i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c n xây d ng; b. M c tiêu c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i d ki n xây d ng; c. Các nhi m v c th c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a xã. 2. Xác đ nh căn c và ki n th c c a vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã a. Căn c c a vi c xây d ng và ch đ o th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã; b. Các ki n th c và kinh nghi m đ xây d ng và ch đ o th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c th . 3. Xác đ nh kh năng, ti m l c trong vi c xây d ng và ch đ o th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã a. Xác đ nh kh năng, ti m l c v t nhiên và xã h i; b. Xác đ nh kh năng, ti m l c v nhân l c; c. Xác đ nh kh năng, ti m l c v tài chính; d. Xác đ nh các kh năng, ti m l c khác. 4. Xây d ng, th m đ nh và phê duy t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã. a. Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã; b. Th m đ nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã; c. Phê duy t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã. 5. Tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã a. Các bư c tri n khai th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã; b. Các đi u ki n c n thi t đ tri n khai k ho ch phát tri n kinh t - xã h i xã. 6. Ki m tra, đánh giá k t qu th c hi n và đi u ch nh k ho ch a. Ki m tra, đánh giá k t qu th c hi n k ho ch theo giai đo n b. Đi u ch nh k ho ch; c. T ng k t k t qu th c hi n k ho ch. Chuyên đ 23: Ch đ o chuy n d ch cơ c u kinh t xã 1. Xác đ nh m c tiêu và nhi m v chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã; a. Xác đ nh m c tiêu chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã; b. Xác đ nh nhi m v chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã; c. Xác đ nh hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã.
 18. 2. Xác đ nh ki n th c và các đi u ki n c n thi t đ chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã a. Xác đ nh ki n th c c n thi t đ chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã; b. Xác đ nh các đi u ki n c n thi t đ chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã. 3. V n d ng ki n th c, kinh nghi m đ ch đ o chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã a. V n d ng ki n th c pháp lu t; b. V n d ng ki n th c kinh t và th c ti n. 4. S p x p các thao tác tư duy và hành đ ng đ ch đ o chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã a. Ch đ o vi c xây d ng k ho ch chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã; b. Xác đ nh đ i tư ng trong chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã; c. Xác đ nh tính thích h p v i môi trư ng t nhiên - xã h i c a đ i tư ng chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã. 5. Tính toán các ngu n l c đ chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã. a. Ngu n l c con ngư i; b. Ngu n l c v tài chính; c. Các ngu n l c khác. 6. Ch đ o tri n khai th c hi n vi c chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã a. T ch c tri n khai theo t ng bư c, t ng đi m; b. T ch c tri n khai đ ng lo t trên di n r ng; c. Theo dõi và đánh giá vi c th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t c a xã. Chuyên đ 24: Gi i quy t tranh ch p đ t đai xã 1. Nh ng v n đ chung v tranh ch p đ t đai a. Khái ni m và phân lo i tranh ch p đ t đai; b. Th m quy n gi i quy t tranh ch p đ t đai c a chính quy n xã; c. Xác đ nh nhi m v gi i quy t m t tranh ch p đ t đai c th . 2. Xác đ nh các ki n th c c n có đ gi i quy t tranh ch p đ t đai a. Các quy ph m pháp lu t c n áp d ng đ gi i quy t tranh ch p đ t đai; b. Kinh nghi m c n thi t đ gi i quy t tranh ch p đ t đai. 3. Xây d ng quy trình gi i quy t tranh ch p đ t đai a. Xác đ nh đ i tư ng, n i dung tranh ch p và th m quy n gi i quy t; b. Hòa gi i và s d ng các t ch c hòa gi i trong vi c gi i quy t tranh ch p đ t đai; c. S d ng công ch c chuyên ngành gi i quy t tranh ch p đ t đai; d. Tr c ti p gi i quy t tranh ch p đ t đai. 4. Ch đ o vi c gi i quy t tranh ch p đ t đai a. Xây d ng phương án gi i quy t tranh ch p đ t đai; b. Ch đ o công tác hòa gi i; c. Ch đ o công ch c chuyên ngành chu n b h sơ cho vi c gi i quy t tranh ch p đ t đai; d. T ch c cu c h p gi i quy t tranh ch p đ t đai;
 19. e. Đi u khi n cu c h p gi i quy t tranh ch p đ t đai; g. Các văn b n c n thi t l p trong cu c h p gi i quy t tranh ch p đ t đai. 5. Tính toán các ngu n l c c n s d ng đ gi i quy t tranh ch p đ t đai. a. Ngu n l c con ngư i; b. Ngu n l c v tài chính; c. Các ngu n l c khác. 6. Ch đ o th c hi n quy t đ nh gi i quy t tranh ch p đ t đai a. T ch c tri n khai th c hi n quy t đ nh theo t ng bư c; b. T ch c tri n khai đ ng lo t, d t đi m; c. Theo dõi và đánh giá vi c gi i quy t tranh ch p đ t đai. Chuyên đ 25: Ch đ o công tác phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i xã 1. Nhi m v phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i xã a. T i ph m và v n đ phòng ch ng t i ph m; b. T n n xã h i và v n đ phòng ch ng t n n xã h i; c. Nhi m v c a chính quy n xã và c a Ch t ch UBND xã trong vi c t ch c, ch đ o phòng, ch ng các lo i t i ph m và t n n xã h i c p xã. 2. Các ki n th c c n có đ ch đ o công tác phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i xã a. Ki n th c pháp lu t v phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i xã; b. Ki n th c chuyên môn v các lo i t i ph m, t n n c n phòng, ch ng; c. Kinh nghi m th c ti n liên quan đ n vi c phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i. 3. V n d ng ki n th c và kinh nghi m đ ch đ o phòng ng a, ch ng t i ph m, t n n xã h i xã a. V n d ng pháp lu t v th m quy n và pháp lu t chuyên ngành; b. V n d ng ki n th c chuyên môn liên quan đ n t i ph m, t n n c n phòng, ch ng; c. V n d ng kinh nghi m th c ti n vào vi c ch đ o công tác phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i xã. 4. Xây d ng phương th c hành đ ng a. Ch đ o kh o sát, phân tích, đánh giá v tình hình t i ph m, t n n xã h i xã; b. Thành l p Ban Ch đ o phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i; c. Xây d ng k ho ch phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i; d. Xác đ nh các bi n pháp có th áp d ng đ phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i; e. T ch c, ch đ o công tác tuyên truy n, giáo d c, phát đ ng phong trào toàn dân tham gia phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i. 5. Xác đ nh các ngu n l c c n s d ng vào vi c phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i a. T ch c, phân công l c lư ng phù h p đ phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i; b. Xác đ nh ngu n tài chính c n s d ng đ phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i; c. Các ngu n l c khác c n s d ng đ phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i. 6. Tri n khai th c hi n k ho ch phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i a. Ch đ o t ng t ch c, cá nhân th c hi n các nhi m v c th ;
 20. b. Huy đ ng toàn b các l c lư ng tham gia phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i; c. Ki m tra, đôn đ c công tác phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i xã; d. X lý nghiêm và k p th i các vi ph m pháp lu t; e. Sơ k t, t ng k t, đánh giá k t qu phòng ng a và ch ng t i ph m, t n n xã h i. Chuyên đ 26: Ch đ o công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã 1. M t s khái ni m và nhi m v b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã a. Nhi m v b o đ m an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i xã; b. Phân lo i các đ i tư ng, tình hu ng liên quan đ n an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã; c. Nhi m v c a Ch t ch UBND xã trong vi c ch đ o phòng, ch ng các t n n xã h i xã. 2. Các ki n th c c n có đ ch đ o công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã a. Ki n th c v chính tr , pháp lu t; b. Ki n th c chuyên môn liên quan đ n an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i; c. Kinh nghi m th c ti n liên quan đ n an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i. 3. V n d ng ki n th c và kinh nghi m đ ch đ o công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã a. V n d ng pháp lu t v th m quy n và pháp lu t chuyên ngành; b. V n d ng ki n th c chuyên môn; c. V n d ng kinh nghi m th c ti n. 4. Xây d ng phương th c hành đ ng a. Ch đ o kh o sát, phân tích, đánh giá v an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã; b. Xây d ng k ho ch b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã; c. Xác đ nh các bi n pháp có th áp d ng đ b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã; d. Đ y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c, phát đ ng phong trào toàn dân tham gia b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã. 5. Xác đ nh các ngu n l c c n s d ng vào vi c b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã a. T ch c, phân công l c lư ng phù h p; b. Xác đ nh ngu n tài chính c n s d ng; c. Các ngu n l c khác c n s d ng. 6. Tri n khai th c hi n k ho ch b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã a. Ch đ o t ng t ch c, cá nhân th c hi n các nhi m v c th ; b. Huy đ ng toàn b các l c lư ng tham gia b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã; c. Ki m tra, đôn đ c công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã; d. X lý nghiêm và k p th i các vi ph m pháp lu t e. Sơ k t, t ng k t k t qu công tác b o đ m an ninh chính tr , tr t t và an toàn xã h i xã.
Đồng bộ tài khoản