Quyết định số 08/2007/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 08/2007/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2007/QĐ-BVHTTvề việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2007/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ VÀ THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2007/QĐ-BVHTT Hà N i, ngày 25 tháng 04 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C X P H NG DI TÍCH QU C GIA B TRƯ NG B VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn c Lu t Di s n văn hoá và Ngh đ nh s 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Di s n văn hoá; Căn c Ngh đ nh s 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá-Thông tin; Xét T trình s 715/UBND-VX ngày 09/4/2007 c a y ban nhân dân t nh Tuyên Quang và h sơ di tích; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa, QUY T Đ NH: Đi u 1. X p h ng di tích qu c gia: Th ng c nh: THÁC B N BA – XÃ TRUNG HÀ, HUY N CHIÊM HOÁ, T NH TUYÊN QUANG. Khu v c b o v di tích đư c xác đ nh theo Biên b n và b n đ các khu v c b o v di tích trong h sơ. Đi u 2. U ban nhân dân các c p nơi có di tích đư c x p h ng t i Đi u 1 Quy t đ nh này trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình th c hi n vi c qu n lý nhà nư c đ i v i th ng c nh thác B n Ba theo quy đ nh c a pháp lu t v di s n văn hóa. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, Ch t ch U ban nhân dân t nh Tuyên Quang, Giám đ c S Văn hóa - Thông tin t nh Tuyên Quang và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n : TH TRƯ NG - Như Đi u 4; - Công báo;
  2. - C c Ki m tra VBQPPL; - Lưu: VP; DSVH. Tr n Chi n Th ng
Đồng bộ tài khoản