Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 08/2008/Q -BKHCN Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 28/2008/N -CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 850/Q -TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án "Xây d ng các phòng thí nghi m tr ng i m”; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, V trư ng V Pháp ch và Chánh Văn phòng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t ch c và ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 01/2002/Q -BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) v vi c ban hành “Quy ch t m th i v t ch c và ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m”. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c B Khoa h c và Công ngh ; Th trư ng các Cơ quan ch qu n, Th trư ng các Cơ quan ch trì, Ch t ch H i ng, Giám c các phòng thí nghi m tr ng i m và các B , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , Cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Công báo; - Lưu: VT, V KHTC. Tr n Qu c Th ng
 2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c qu n lý, t ch c và ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m ư c u tư xây d ng theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Phòng thí nghi m tr ng i m Phòng thí nghi m tr ng i m là m t lo i hình t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , ư c Nhà nư c u tư trang b cơ s v t ch t k thu t hi n i i u trong tri n khai các nghiên c u cơ b n, nghiên c u cơ b n nh hư ng ng d ng và phát tri n công ngh , quy t và b i dư ng cán b khoa h c và công ngh trình cao trong môi trư ng trao i h c thu t, h p tác nghiên c u thu n l i. i u 3. M c tiêu c a phòng thí nghi m tr ng i m 1. T o ra các công trình nghiên c u có tính m i, tính sáng t o, ti p c n ho c t trình qu c t , ư c công b trên các t p chí, n phNm khoa h c và công ngh có uy tín trên th gi i. 2. T o ra các sáng ch , s n phNm khoa h c và công ngh ư c c p văn b ng b o h s h u trí tu , có kh năng thương m i hoá, góp ph n nâng cao năng l c, trình công ngh trong nư c. 3. Hình thành ư c t p th cán b khoa h c và công ngh m nh, năng l c gi i quy t các nhi m v khoa h c và công ngh qu c gia trình qu c t . i u 4. Nhi m v c a phòng thí nghi m tr ng i m 1. T ch c tri n khai các nghiên c u khoa h c và công ngh có tính n n t ng, tính i trư c, tính chi n lư c trên cơ s bám sát các nh hư ng, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i qu c gia và ti n b c a khoa h c và công ngh hi n i trên th gi i. 2. T p h p và phát tri n i ngũ cán b khoa h c và công ngh trình cao. T o môi trư ng thu n l i cho công tác nghiên c u trong phòng thí nghi m và h p tác nghiên c u v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. 3. Qu n lý và khai thác có hi u qu các phương ti n, cơ s v t ch t k thu t c a phòng thí nghi m tr ng i m.
 3. i u 5. Nguyên t c ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m 1. Phòng thí nghi m tr ng i m ho t ng theo phương th c m nh m huy ng ông o i ngũ cán b nghiên c u, b o m khai thác và s d ng hi u qu trang thi t b và cơ s v t ch t k thu t. 2. Phòng thí nghi m tr ng i m ư c th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p quy nh t i Kho n 3, i u 4 Ngh nh 115/2005/N -CP v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p; có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Phòng thí nghi m tr ng i m ph i th hi n ư c vai trò nòng c t và i u thúc Ny nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh b ng trình , ch t lư ng và hi u qu nghiên c u. 4. K t qu th c hi n các nhi m v và hi u qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m ph i ư c ki m tra, ánh giá nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. i u 6. Chính sách c a Nhà nư c i v i phòng thí nghi m tr ng i m 1. Phòng thí nghi m tr ng i m ư c u tư xây d ng theo nguyên t c ng b , hi n i, s d ng t i a cơ s v t ch t k thu t và i ngũ cán b khoa h c và công ngh trình cao t i Cơ quan ch trì hoàn thành các m c tiêu và nhi m v quy nh t i i u 3 và i u 4 Quy ch này. 2. Phòng thí nghi m tr ng i m ư c Nhà nư c tăng cư ng kinh phí ho t ng thư ng xuyên trong 4 năm u sau khi hoàn thành u tư và ư c ưa vào s d ng. M c tăng cư ng kinh phí ho t ng thư ng xuyên căn c vào tính ch t, trình , n i dung các nhi m v mà phòng thí nghi m tr ng i m th c hi n. 3. Vi c ti p t c ho c ch m d t u tư cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b và tăng cư ng kinh phí ho t ng thư ng xuyên trong các năm ti p theo ư c xem xét d a trên k t qu và hi u qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m qua các t ki m tra, ánh giá quy nh t i Chương IV Quy ch này. 4. Nhà nư c có cơ ch t hàng tr c ti p v i phòng thí nghi m tr ng i m tri n khai các nhi m v khoa h c và công ngh dài h n ho c các nhi m v ng n h n nh m gi i quy t k p th i các v n b c xúc, t xu t phát sinh trong th c ti n phát tri n kinh t - xã h i và khoa h c và công ngh c a t nư c. i u 7. Cơ quan ch trì và Cơ quan ch qu n phòng thí nghi m tr ng i m 1. Cơ quan ch trì phòng thí nghi m tr ng i m là các trư ng i h c tr ng i m, vi n nghiên c u u ngành, khu công ngh cao, t ch c kinh t có ti m l c m nh ho c t ch c khoa h c và công ngh ư c B trư ng B Khoa h c và Công ngh công nh n qua tuy n ch n.
 4. 2. Cơ quan ch qu n phòng thí nghi m tr ng i m là các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ho c t ch c qu n lý c p trên tr c ti p c a Cơ quan ch trì. i u 8. Tên g i phòng thí nghi m tr ng i m Tên g i ti ng Vi t và ti ng Anh c a phòng thí nghi m tr ng i m ph i nêu rõ lĩnh v c chuyên ngành và tên Cơ quan ch trì theo trình t sau: “Phòng thí nghi m tr ng i m v - lĩnh v c chuyên ngành - (tên Cơ quan ch trì)” ho c “Key Laboratory of - lĩnh v c chuyên ngành - (tên Cơ quan ch trì)”. Chương 2: T CH C VÀ I U HÀNH PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M i u 9. Ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m Căn c vào m c tiêu, nhi m v ư c quy nh t i i u 3 và i u 4 Quy ch này, phòng thí nghi m tr ng i m t ch c các ho t ng sau ây: 1. Th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c, ng d ng và phát tri n công ngh , c th là: a) Tri n khai nghiên c u cơ b n, nghiên c u cơ b n nh hư ng ng d ng trình cao. b) Nghiên c u làm ch , ng d ng và phát tri n các công ngh c t lõi, mang tính t phá trong lĩnh v c chuyên ngành. c) Tri n khai các nghiên c u c p thi t, ng n h n nh m k p th i gi i quy t các v n t xu t phát sinh trong th c ti n phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh. 2. Tham gia ào t o, b i dư ng cán b khoa h c và công ngh trình cao. 3. H p tác nghiên c u v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. Tham gia các ho t ng trao i chuyên môn, h i ngh , h i th o trong nư c và qu c t . 4. Th c hi n các d ch v khoa h c và công ngh ; công b danh m c các d ch v khoa h c và công ngh mà phòng thí nghi m tr ng i m có kh năng cung c p, c bi t các ho t ng chuy n giao và tư v n chuy n giao công ngh . 5. Công b , qu ng bá và chuy n giao các k t qu nghiên c u c a phòng thí nghi m tr ng i m. Xây d ng và duy trì ho t ng trang tin i n t c a phòng thí nghi m tr ng i m. 6. Các ho t ng khác phù h p v i m c tiêu, nhi m v , i u ki n, năng l c c a phòng thí nghi m tr ng i m và quy nh c a pháp lu t. i u 10. T ch c b máy và nhân s phòng thí nghi m tr ng i m
 5. 1. T ch c b máy c a phòng thí nghi m tr ng i m g m các Phòng chuyên môn, Văn phòng và Ban Giám c, m b o nguyên t c g n nh , chuyên nghi p, phù h p v i ch c năng, nhi m v , kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a phòng thí nghi m tr ng i m. Giám c phòng thí nghi m tr ng i m xây d ng phương án t ch c b máy và trình Th trư ng Cơ quan ch trì quy t nh. 2. Phòng thí nghi m tr ng i m có cán b làm vi c thư ng xuyên và cán b làm vi c không thư ng xuyên. a) Cán b làm vi c thư ng xuyên g m ch y u là cán b nghiên c u ch ch t, k thu t viên trình cao và cán b qu n lý phòng thí nghi m tr ng i m v i s lư ng h p lý, ư c ki m soát nghiêm ng t và do Th trư ng Cơ quan ch trì quy t nh trên cơ s xu t c a Giám c phòng thí nghi m tr ng i m. b) Cán b làm vi c không thư ng xuyên g m: - Cán b ư c Giám c phòng thí nghi m tr ng i m ký h p ng lao ng trên cơ s ngh c a các ơn v tr c thu c m b o hoàn thành m c tiêu, nhi m v c a phòng thí nghi m tr ng i m. - C ng tác viên ư c Giám c phòng thí nghi m tr ng i m m i tham gia h p tác nghiên c u, ào t o, chuy n giao công ngh trên cơ s h p ng căn c vào nhu c u c a các nhi m v khoa h c và công ngh c th và ngh c a các phòng chuyên môn. Căn c nhu c u, tính ch t, c i m công vi c và kh năng tài chính, Giám c phòng thí nghi m tr ng i m quy t nh s lư ng cán b làm vi c không thư ng xuyên. i u 11. Lãnh o phòng thí nghi m tr ng i m 1. Lãnh o phòng thí nghi m tr ng i m là Ban Giám c g m Giám c và các Phó Giám c, s Phó Giám c không quá 2 ngư i. 2. Tiêu chuNn Giám c phòng thí nghi m tr ng i m: a) Là cán b nghiên c u có trình t ti n sĩ tr lên thu c chuyên ngành khoa h c và công ngh c a phòng thí nghi m tr ng i m. Có năng l c, uy tín trong ho t ng khoa h c và công ngh th hi n qua s lư ng công trình nghiên c u ã công b qu c t và trong nư c; s lư ng các sáng ch , s n phNm khoa h c và công ngh ư c c p văn b ng b o h s h u trí tu ; s lư ng ti n b k thu t ã ư c ng d ng và chuy n giao. b) Có năng l c t ch c, qu n lý ho t ng khoa h c và công ngh và có ít nh t 5 năm kinh nghi m qu n lý, i u hành t p th nghiên c u. c) Tu i b nhi m không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Nhi m kỳ b nhi m là 5 năm. d) Giám c ph i m b o th i gian làm vi c tr c ti p t i phòng thí nghi m tr ng i m ít nh t 10 tháng trong m t năm và 52 tháng trong m t nhi m kỳ.
 6. 3. ThNm quy n b nhi m Giám c và các Phó Giám c: a) Giám c phòng thí nghi m tr ng i m ư c Cơ quan ch trì tuy n ch n công khai theo các tiêu chuNn quy nh t i Kho n 2 i u này. Căn c vào k t qu tuy n ch n, Th trư ng Cơ quan ch tr trình Th trư ng Cơ quan ch qu n xem xét, b nhi m. b) Các Phó Giám c do Th trư ng Cơ quan ch trì b nhi m theo nhi m kỳ Giám c trên cơ s ngh c a Giám c phòng thí nghi m tr ng i m. Tiêu chuNn Phó Giám c ư c v n d ng theo tiêu chuNn c a Giám c và phù h p v i i u ki n c th c a phòng thí nghi m tr ng i m. 4. Quy t nh b nhi m Giám c, Phó Giám c phòng thí nghi m tr ng i m ph i ư c g i cho B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5. Trư ng h p Giám c ho c Phó Giám c phòng thí nghi m tr ng i m không hoàn thành nhi m v ho c vi ph m Quy ch t ch c và ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b mi n nhi m ho c x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Nhi m v và quy n h n c a Giám c phòng thí nghi m tr ng i m 1. Xây d ng ch c năng, nhi m v , t ch c b máy phòng thí nghi m tr ng i m, trình Cơ quan ch trì phê duy t. xu t vi c b nhi m, mi n nhi m các Phó Giám c phòng thí nghi m tr ng i m. Quy t nh b nhi m và mi n nhi m lãnh o các ơn v tr c thu c phòng thí nghi m tr ng i m. 2. T ch c th c hi n có hi u qu các m c tiêu, nhi m v c a phòng thí nghi m tr ng i m: a) C th hóa các m c tiêu, nhi m v chung c a phòng thí nghi m tr ng i m thành k ho ch, các nhi m v nghiên c u hàng năm và 5 năm. b) T ch c th c hi n k ho ch nghiên c u và i u hành ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. Ch u trách nhi m v n i dung, ti n và k t qu th c hi n các m c tiêu, nhi m v ; hi u qu khai thác, s d ng trang thi t b và cơ s v t ch t k thu t c a phòng thí nghi m tr ng i m. c) Xây d ng, ăng ký, tham gia tuy n ch n và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh phù h p v i lĩnh v c chuyên ngành c a phòng thí nghi m tr ng i m. d) T ch c qu n lý, khai thác và chuy n giao các k t qu nghiên c u c a phòng thí nghi m tr ng i m theo quy nh c a pháp lu t. Ch ng tìm các gi i pháp h tr ho t ng nghiên c u theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m. 3. Ch ng xây d ng m c tiêu và phương hư ng phát tri n dài h n c a phòng thí nghi m tr ng i m phù h p v i xu th nghiên c u m i c a khoa h c và công ngh trong khu v c và trên th gi i.
 7. 4. Xây d ng d toán kinh phí hàng năm m b o ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m trong ó ph n kinh phí ngân sách ph i báo cáo Cơ quan ch trì, Cơ quan ch qu n ư c cân i vào k ho ch phân b d toán ngân sách theo quy nh hi n hành; i v i các phòng thí nghi m tr ng i m mà Cơ quan ch trì tr c thu c T ch c kinh t có ti m l c m nh, T ch c kinh t ó có trách nhi m cân i, phân b kinh phí ho t ng thư ng xuyên. Qu n lý và s d ng hi u qu các ngu n kinh phí, th c hi n ch t ch và công khai tài chính theo quy nh. 5. nh kỳ hàng năm th c hi n báo cáo v i Cơ quan ch trì, Cơ quan ch qu n, H i ng phòng thí nghi m tr ng i m và B Khoa h c và Công ngh v tình hình, k t qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. Cung c p y thông tin và m b o i u ki n thu n l i cho các cơ quan h u quan trong vi c ki m tra, ánh giá k t qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. i u 13. H i ng phòng thí nghi m tr ng i m 1. H i ng phòng thí nghi m tr ng i m th c hi n ch c năng tư v n và giám sát v ho t ng chuyên môn c a phòng thí nghi m tr ng i m. H i ng do B trư ng B Khoa h c và Công ngh thành l p theo nhi m kỳ 5 năm. 2. H i ng có nhi m v : a) Nghiên c u, thNm nh v phương hư ng, m c tiêu, nhi m v và k ho ch th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a phòng thí nghi m tr ng i m. xu t các n i dung và gi i pháp i u ch nh ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m Giám c phòng thí nghi m tr ng i m xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau gi a H i ng và Giám c phòng thí nghi m tr ng i m, Ch t ch H i ng báo cáo B Khoa h c và Công ngh xem xét, gi i quy t. b) Th c hi n vi c ánh giá, nh n xét nh kỳ ho c t xu t v chuyên môn, k t qu và hi u qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. xu t k p th i v i B trư ng B Khoa h c và Công ngh và các cơ quan liên quan các gi i pháp thúc Ny phát tri n ho c x lý các vư ng m c, t n t i c a phòng thí nghi m tr ng i m. H i ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Khoa h c và Công ngh v các xu t c a mình. c) Th c hi n m t s nhi m v khác theo yêu c u c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . i u 14. T ch c và ch làm vi c c a H i ng phòng thí nghi m tr ng i m 1. H i ng phòng thí nghi m tr ng i m có t 5 n 7 thành viên, trong ó s thành viên thu c Cơ quan ch trì không quá 2 v i H i ng có 5 thành viên và không quá 3 v i H i ng có 7 thành viên. 2. Tiêu chuNn thành viên H i ng: a) Là cán b khoa h c và công ngh trong nư c, nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, có trình t ti n sĩ tr lên thu c chuyên ngành khoa h c và công ngh c a phòng thí nghi m tr ng i m.
 8. b) Có năng l c và uy tín trong ho t ng khoa h c và công ngh , th hi n b ng s lư ng các công trình nghiên c u công b trong nư c và qu c t ; s lư ng các sáng ch , s n phNm khoa h c và công ngh ư c c p văn b ng b o h s h u trí tu ; s lư ng ti n b khoa h c k thu t ã ư c ng d ng và chuy n giao. c) ư c s tín nhi m c a c ng ng khoa h c theo k t qu thăm dò gi i thi u do B Khoa h c và Công ngh ti n hành. 3. Lãnh o H i ng g m Ch t ch và m t Phó ch t ch do B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy t nh. 4. Ch làm vi c c a H i ng: a) H i ng h p thư ng kỳ 6 tháng m t l n và có th h p b t thư ng khi có quá n a s thành viên H i ng yêu c u ho c theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . Gi a hai phiên h p thư ng kỳ, H i ng có th làm vi c tr c ti p v i phòng thí nghi m tr ng i m; n i dung và th i gian làm vi c ph i ư c Ch t ch H i ng thông báo trư c t i Giám c phòng thí nghi m tr ng i m. b) Quy ch ho t ng c a H i ng phòng thí nghi m tr ng i m do B trư ng B Khoa h c và Công ngh quy nh. c) H i ng ư c s d ng cơ s v t ch t c a Cơ quan ch trì ti n hành các bu i h p, làm vi c. d) Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c b trí t ngu n ngân sách s nghi p khoa h c và công ngh do B Khoa h c và Công ngh qu n lý. i u 15. Quy n l i, trách nhi m c a các t ch c, cá nhân tham gia vào ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m 1. Cán b khoa h c và công ngh thu c các thành ph n kinh t có th n phòng thí nghi m tr ng i m th c hi n công trình nghiên c u dư i hình th c ch trì, ng ch trì ph i h p nghiên c u ho c khai thác, s d ng phòng thí nghi m tr ng i m theo h p ng ho c văn b n tho thu n ký k t v i Giám c phòng thí nghi m tr ng i m. a) Cán b khoa h c và công ngh là c ng tác viên c a phòng thí nghi m tr ng i m không ph i tr các chi phí cho ho t ng nghiên c u. b) Cán b khoa h c và công ngh không ph i là c ng tác viên c a phòng thí nghi m tr ng i m ph i thanh toán các chi phí nghiên c u và ph c v nghiên c u theo quy nh c th c a phòng thí nghi m tr ng i m. 2. i v i các trư ng h p khai thác, s d ng phòng thí nghi m tr ng i m theo h p ng ho c văn b n th a thu n, vi c thanh toán các chi phí cho ho t ng nghiên c u ư c th c hi n theo quy nh c th c a phòng thí nghi m tr ng i m phù h p v i pháp lu t hi n hành v qu n lý tài chính. 3. Các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng phòng thí nghi m tr ng i m ư c quy n s d ng trang thi t b c a phòng thí nghi m tr ng i m nghiên c u và ư c nh n
 9. các d ch v c n thi t ti n hành nghiên c u theo các i u kho n c a h p ng. Khi k t thúc h p ng ph i n p báo cáo k t qu nghiên c u cho phòng thí nghi m tr ng i m. 4. Các k t qu nghiên c u c a t p th , cá nhân ư c t o ra t phòng thí nghi m tr ng i m ư c ăng ký b o h quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t. Khi công b k t qu nghiên c u, ph i ghi rõ k t qu nghiên c u ho c m t ph n k t qu ư c th c hi n t i phòng thí nghi m tr ng i m. 5. T ch c, cá nhân tham gia ho t ng t i phòng thí nghi m tr ng i m ư c hư ng quy n l i do các ho t ng nghiên c u mang l i theo quy nh c a phòng thí nghi m tr ng i m và h p ng ã ký k t phù h p v i pháp lu t hi n hành v qu n lý tài chính. i u 16. Tài chính cho ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m 1. Ngu n kinh phí cho ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m g m: ngân sách nhà nư c và các ngu n khác. a) Ngân sách nhà nư c: - Kinh phí s nghi p g m: s nghi p khoa h c và công ngh và các lo i kinh phí s nghi p khác. - Kinh phí u tư phát tri n th c hi n các d án u tư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. b) Ngu n kinh phí khác: - Thu t các ho t ng s nghi p c a phòng thí nghi m tr ng i m. - Thu t các ho t ng d ch v , tư v n chuy n giao công ngh . - Tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. - Vay tín d ng. - Nh ng ngu n thu h p pháp khác (n u có). 2. N i dung chi kinh phí ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m g m: chi ho t ng thư ng xuyên; chi th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ; chi u tư xây d ng cơ b n và tăng cư ng trang thi t b ; chi h tr ho t ng chuy n giao các k t qu nghiên c u; chi công b k t qu nghiên c u, ăng ký b o h v s h u trí tu , trao i, h p tác qu c t và các ho t ng khác c a phòng thí nghi m tr ng i m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà nư c khuy n khích Cơ quan ch trì và Giám c phòng thí nghi m tr ng i m tìm ki m, khai thác các ngu n kinh phí ngoài ngân sách nhà nư c b sung kinh phí cho ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m.
 10. Chương 3: QU N LÝ PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M i u 17. Trách nhi m c a B Khoa h c và Công ngh 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch và cơ ch , chính sách phát tri n phòng thí nghi m tr ng i m. Ban hành Quy ch tuy n ch n và công nh n Cơ quan ch trì, Quy ch t ch c và ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m, Quy ch ho t ng c a H i ng phòng thí nghi m tr ng i m. 2. Tuy n ch n, công nh n ho c ch m d t công nh n Cơ quan ch trì phòng thí nghi m tr ng i m; quy t nh thành l p H i ng phòng thí nghi m tr ng i m và b nhi m Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng phòng thí nghi m tr ng i m. 3. Phê duy t, i u ch nh m c tiêu, phương hư ng, nhi m v c a phòng thí nghi m tr ng i m. 4. Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính trong vi c b o m u tư và phát tri n h th ng phòng thí nghi m tr ng i m; ôn c, ki m tra, ánh giá vi c u tư xây d ng các phòng thí nghi m tr ng i m. 5. Quy nh tiêu chí, n i dung, phương th c ki m tra, ánh giá k t qu và hi u qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. 6. Ch trì ki m tra, ánh giá tình hình ho t ng c a các phòng thí nghi m tr ng i m t i các Cơ quan ch trì. Trong trư ng h p c n thi t, thành l p các H i ng tư v n c l p xem xét, ánh giá vi c th c hi n các m c tiêu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. 7. nh kỳ công b k t qu th c hi n nhi m v , k t qu ánh giá ho t ng c a các phòng thí nghi m tr ng i m. 8. Tham gia xu t vi c t ch c l i ho c gi i th phòng thí nghi m tr ng i m. i u 18. Trách nhi m c a Cơ quan ch qu n 1. Gi i thi u, xu t các ơn v tr c thu c ăng ký tham gia tuy n ch n ch trì phòng thí nghi m tr ng i m. Thành l p phòng thí nghi m tr ng i m sau khi B trư ng B Khoa h c và Công ngh công nh n Cơ quan ch trì. Hư ng d n t ch c th c hi n xây d ng, qu n lý ho t ng phòng thí nghi m tr ng i m theo m c tiêu, nhi m v quy nh t i Quy ch này và các quy nh pháp lu t liên quan. 2. Xem xét, b nhi m Giám c phòng thí nghi m tr ng i m trên cơ s xu t c a Cơ quan ch trì. 3. Ch o Cơ quan ch trì và lãnh o phòng thí nghi m tr ng i m xây d ng phương hư ng, m c tiêu, nhi m v c th phù h p v i m c tiêu, nhi m v , quy n h n, trách nhi m ã ư c xác nh. Ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh phê duy t ho c i u ch nh các m c tiêu, nhi m v c a phòng thí nghi m tr ng i m.
 11. 4. Hàng năm t ng h p d toán kinh phí ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m vào d toán chung c a ngành mình và g i các cơ quan nhà nư c có liên quan xem xét, b trí k ho ch. B trí kinh phí b sung trong thNm quy n c a mình h tr phòng thí nghi m tr ng i m m b o phát tri n ho t ng chuyên môn. 5. Ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh ki m tra, ánh giá tình hình ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. Ch o Cơ quan ch trì th c hi n vi c t ch c l i ho c gi i th phòng thí nghi m tr ng i m trong trư ng h p phòng thí nghi m tr ng i m không hoàn thành nhi m v , không t ư c các m c tiêu. i u 19. Trách nhi m c a Cơ quan ch trì 1. ăng ký và xây d ng thuy t minh d án tham gia tuy n ch n phòng thí nghi m tr ng i m. 2. T ch c xây d ng phòng thí nghi m tr ng i m khi có quy t nh thành l p và quy t nh u tư c a Cơ quan ch qu n. Tr c ti p qu n lý và h tr phòng thí nghi m tr ng i m ho t ng theo các m c tiêu, nhi m v ư c xác nh. 3. T ch c tuy n ch n Giám c phòng thí nghi m tr ng i m theo các tiêu chuNn quy nh t i Kho n 2, i u 11 c a Quy ch này và trình Th trư ng Cơ quan ch qu n xem xét, quy t nh. B nhi m Phó Giám c phòng thí nghi m tr ng i m trên cơ s xu t c a Giám c. 4. Ch trì cùng Giám c phòng thí nghi m tr ng i m xây d ng phương hư ng, m c tiêu, nhi m v c th c a phòng thí nghi m tr ng i m, báo cáo B Khoa h c và Công ngh xem xét, phê duy t. 5. Phê duy t ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c và s lư ng cán b làm vi c thư ng xuyên c a phòng thí nghi m tr ng i m trên cơ s các quy nh t i Kho n 2, i u 10; Kho n 3, i u 11 và Kho n 1, i u 12 c a Quy ch này. 6. Huy ng và m b o các ngu n l c v cơ s v t ch t, tài chính và nhân l c cho phòng thí nghi m tr ng i m. Ch u trách nhi m v s ho t ng không hi u qu c a phòng thí nghi m tr ng i m do mình ăng ký và qu n lý. 7. Tr c ti p ho c ch o phòng thí nghi m tr ng i m nh kỳ công b phương hư ng, các nhi m v khoa h c và công ngh , k t qu th c hi n c a phòng thí nghi m tr ng i m. T o i u ki n h tr chuy n giao công ngh ho c thương m i hóa k t qu nghiên c u ư c t o ra t phòng thí nghi m tr ng i m. 8. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. nh kỳ báo cáo B Khoa h c và Công ngh và Cơ quan ch qu n v tình hình ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. Ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và Cơ quan ch qu n t ch c ánh giá k t qu và hi u qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. 9. Th c hi n vi c t ch c l i ho c gi i th phòng thí nghi m tr ng i m. Chương 4:
 12. KI M TRA, ÁNH GIÁ i u 20. Ki m tra, ánh giá 1. Hàng năm, Cơ quan ch trì t ch c ki m tra, ánh giá ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m, báo cáo Cơ quan ch qu n và B Khoa h c và Công ngh . 2. N i dung ki m tra, ánh giá bao g m: - K t qu nghiên c u; s lư ng và ch t lư ng các công trình nghiên c u ư c công b trên các t p chí, n phNm chuyên ngành trong nư c và th gi i; s lư ng các sáng ch , s n phNm khoa h c và công ngh ư c c p văn b ng b o h s h u trí tu và k t qu ng d ng trong th c ti n. - K t qu ào t o, b i dư ng nâng cao trình c a i ngũ cán b nghiên c u; k t qu tham gia ho c t ch c các h i ngh , h i th o khoa h c trong nư c và qu c t . - Công tác qu n lý và v n hành phòng thí nghi m tr ng i m; tình hình tài chính c a phòng thí nghi m tr ng i m; th c tr ng s d ng và khai thác các trang thi t b và cơ s v t ch t c a phòng thí nghi m tr ng i m. - Vai trò c a Giám c và các cán b u ngành trong vi c xu t và t ch c th c hi n các ý tư ng khoa h c, các gi i pháp công ngh , hi u qu kinh t t ư c; k t qu thu hút các nhà khoa h c, các t ch c n làm vi c và s lư ng các ơn t hàng c a các cơ quan nghiên c u và c a doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . - ánh giá chung k t qu ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m theo các nh hư ng, m c tiêu, nhi m v và các n i dung ư c quy nh t i Quy ch này. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Cơ quan ch qu n t ch c ánh giá nh kỳ 2 năm m t l n ho c t xu t i v i phòng thí nghi m tr ng i m trên cơ s các báo cáo ki m tra c a Cơ quan ch trì và ý ki n ánh giá, nh n xét c a H i ng phòng thí nghi m tr ng i m. Vi c ánh giá có th ư c giao cho cơ quan ho c h i ng ánh giá c l p, có năng l c t p h p các chuyên gia có chuyên môn liên quan nhưng không tr c ti p tham gia ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m. i u 21. X lý k t qu ánh giá Căn c k t qu ánh giá nh kỳ và t xu t, B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và Cơ quan ch qu n xem xét quy t nh kh năng ti p t c m r ng, h tr u tư ho c cơ c u l i t ch c và ho t ng c a phòng thí nghi m tr ng i m, k c vi c gi i th phòng thí nghi m tr ng i m. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 22. T ch c th c hi n
 13. Th trư ng Cơ quan ch qu n, Th trư ng Cơ quan ch trì, Ch t ch H i ng và Giám c phòng thí nghi m tr ng i m, Th trư ng các ơn v liên quan thu c B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u có khó khăn, vư ng m c, các cá nhân, t ch c có liên quan ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh nghiên c u s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản