Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2008/Q -BTP Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A QU TR GIÚP PHÁP LÝ VI T NAM B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Lu t Tr giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh nh s 07/2007/N -CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Tr giúp pháp lý; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy t nh s 84/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B trư ng B Tài chính (Công văn s 11379/BTC-HCSN ngày 25 tháng 9 năm 2008); Theo ngh c a C c trư ng C c Tr giúp pháp lý và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 258/2002/Q -BTP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam. i u 3. C c trư ng C c Tr giúp pháp lý, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp và Giám c Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; Hà Hùng Cư ng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Tài chính, Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph , Website B Tư pháp; - B trư ng B Tư pháp, các Th trư ng B Tư pháp; - Như i u 3; - Lưu: VT, C c TGPL. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A QU TR GIÚP PHÁP LÝ VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BTPngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tư pháp) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam (sau ây g i t t là Qu ) do Th tư ng Chính ph thành l p theo Quy t nh s 84/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008. C c Tr giúp pháp lý giúp B trư ng B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c i v i Qu . i u 2. V trí pháp lý c a Qu Qu là t ch c tài chính nhà nư c, ho t ng không vì m c ích l i nhu n, ư c mi n thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, là ơn v s nghi p tr c thu c C c Tr giúp pháp lý. Qu có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s t i thành ph Hà N i, có t ch c b máy chuyên trách. Tài kho n Qu ư c m t i Kho b c nhà nư c th c hi n thu, chi qua Kho b c nhà nư c i v i các kho n kinh phí thu c Ngân sách nhà nư c c p theo quy nh c a Lu t Ngân sách; ư c m t i Ngân hàng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam th c hi n các kho n thu, chi t các ngu n ngoài Ngân sách nhà nư c. i u 3. i tư ng ư c h tr t Qu 1. T ch c tr giúp pháp lý (Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c và Chi nhánh c a Trung tâm). 2. Các t ch c ăng ký tham gia th c hi n tr giúp pháp lý (Văn phòng lu t sư, Công ty lu t, Trung tâm tư v n pháp lu t thu c các t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i - ngh nghi p).
  3. 3. Các ơn v , t ch c khác có ch c năng th c hi n vi c nâng cao ch t lư ng ho t ng nghi p v tr giúp pháp lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c ho t ng và qu n lý Qu 1. Qu tuân th các nguyên t c ho t ng ư c quy nh t i i u 3 Quy t nh s 84/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Qu Tr giúp pháp lý Vi t Nam. 2. Qu ho t ng theo chương trình, k ho ch hàng năm ã ư c phê duy t. Vi c qu n lý và s d ng các ngu n tài chính c a Qu ph i úng m c ích, có hi u qu và tuân th theo quy nh c a Quy ch này và các văn b n pháp lu t có liên quan. 3. Qu không ti p nh n ngu n tài chính ư c yêu c u s d ng trái v i m c ích c a Qu và các quy nh c a pháp lu t. Chương II CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A QU i u 5. Ch c năng c a Qu Qu có ch c năng xây d ng, khai thác, s d ng ngu n tài chính th c hi n h tr , thúc Ny s phát tri n n nh và có ch t lư ng c a ho t ng tr giúp pháp lý trong ph m vi toàn qu c. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Qu 1. Xây d ng k ho ch ho t ng và d toán thu, chi ngân sách c a Qu hàng năm trình C c trư ng C c Tr giúp pháp lý xem xét t ng h p chung trình B trư ng B Tư pháp phê duy t th c hi n. 2. Qu n lý và s d ng ngu n tài chính c a Qu theo úng m c ích, tuân th các quy nh c a Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 3. Th c hi n h tr cho ho t ng nghi p v v tr giúp pháp lý theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. 4. Qu ư c s d ng c ng tác viên Trung ương và a phương trong vi c huy ng ngu n tài chính cho Qu và tri n khai các ho t ng c a Qu theo quy nh t i Quy ch này. 5. Hư ng d n, t ch c th c hi n, ki m tra nh kỳ và t xu t vi c qu n lý, s d ng kinh phí h tr t Qu c a các t ch c, cá nhân ti p nh n. 6. Th c hi n thông tin, truy n thông v ho t ng c a Qu qu ng bá ho t ng c a Qu và t o ngu n cho Qu . 7. T ch i yêu c u c a t ch c, cá nhân v cung c p thông tin và các ngu n l c khác c a Qu n u yêu c u ó trái v i quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 8. Quan h v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c thu hút tài tr cho Qu , ti p nh n các kho n óng góp theo quy nh c a pháp lu t. 9. xu t khen thư ng các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c tham gia xây d ng và phát tri n Qu . 10. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, báo cáo tài chính nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a C c Tr giúp pháp lý và B Tư pháp.
  4. 11. Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo phân công, phân c p c a C c Tr giúp pháp lý và quy nh c a pháp lu t. i u 7. N i dung chi c a Qu 1. Chi h tr nâng cao ch t lư ng ho t ng nghi p v tr giúp pháp lý, bao g m: a) H tr ào t o, b i dư ng, t p hu n nghi p v nâng cao năng l c, trình chuyên môn, nghi p v và o c ngh nghi p cho ngư i thu c ngu n b nhi m Tr giúp viên pháp lý và ngư i th c hi n tr giúp pháp lý; b) H tr t ch c các ho t ng nghiên c u, kh o sát, h i th o, t a àm, trao i chuyên môn, nghi p v ph c v tr c ti p nhi m v tr giúp pháp lý; c) H tr công tác truy n thông; xu t b n tài li u, sách, t g p pháp lu t và các n phNm khác ph c v cho ho t ng tr giúp pháp lý; d) Chi h tr th c hi n v vi c cho t ch c tr giúp pháp lý, bao g m các v vi c ph c t p, i n hình ho c có nh hư ng l n trong dư lu n xã h i ho c vì lý do b o v công lý; ) Chi h tr ho t ng xác minh, ki m tra, ánh giá ch t lư ng v vi c tr giúp pháp lý; e) Chi h tr ho t ng tr giúp pháp lý lưu ng, sinh ho t Câu l c b tr giúp pháp lý; g) Các kho n chi khác ph c v cho vi c nâng cao ch t lư ng ho t ng tr giúp pháp lý phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. Chi h tr trang thi t b , máy vi tính, máy in, máy photocoppy, bàn gh làm vi c, i n tho i, loa ài, tăng âm và các trang thi t b thi t y u khác cho các t ch c th c hi n tr giúp pháp lý các t nh thu c di n ngân sách trung ương ph i h tr , các a phương có khó khăn t xu t. 3. Chi h tr trong m t s trư ng h p c bi t: trư ng h p ph i b i thư ng cho ngư i ư c tr giúp pháp lý b thi t h i do tr giúp pháp lý sai mà t ch c th c hi n tr giúp pháp lý không kh năng chi tr toàn b ; chi h tr theo yêu c u ho c th a thu n c a bên tài tr , vi n tr , ng h óng góp v i Qu v m c tiêu, n i dung, a ch nh n h tr phù h p v i quy nh c a Lu t Tr giúp pháp lý và các trư ng h p c bi t khác theo phê duy t c a B trư ng B Tư pháp. 4. Chi b o m ho t ng, phát tri n và qu n lý Qu theo quy nh hi n hành, bao g m: a) Chi ti n lương và các kho n ph c p cho b máy qu n lý Qu , ph c p kiêm nhi m cho cán b , công ch c c a C c Tr giúp pháp lý ư c b trí kiêm nhi m ho t ng c a Qu ; b) Chi b o hi m xã h i, b o hi m y t và các kho n óng góp theo quy nh; c) Chi mua s m, s a ch a tài s n ph c v ho t ng c a Qu ; d) Chi thư ng xuyên c a Qu như v t tư văn phòng, d ch v công, thông tin, tuyên truy n liên l c, thuê mư n và các ho t ng có liên quan khác; ) Chi công tác phí i ki m tra t ch c, cá nhân th c hi n, th hư ng ngu n h tr t Qu theo quy nh chung; e) Chi khen thư ng cho các cơ quan, doanh nghi p, t ch c và cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c tham gia xây d ng và phát tri n Qu ; g) Chi công tác ào t o, b i dư ng cán b Qu ;
  5. h) Chi cho các ho t ng truy n thông, v n ng m r ng và phát tri n Qu ; i) Các kho n chi khác h p lý và phù h p v i pháp lu t tài chính. i u 8. Quy trình h tr tài chính c a Qu 1. i v i vi c h tr tài chính c a Qu t ngu n Ngân sách nhà nư c c p và các ngu n tài chính khác không có s y quy n hay th a thu n v m c tiêu, n i dung, a ch nh n h tr , vi c h tr ư c th c hi n theo quy trình sau ây: a) Căn c xem xét vi c h tr tài chính c a Qu : - H tr theo xu t tr c ti p và h p lý c a các t ch c, cá nhân có ho t ng phù h p v i m c ích h tr c a Qu ; - H tr theo xu t c a ơn v ch c năng thu c C c Tr giúp pháp lý th c hi n các ho t ng b i dư ng nghi p v , nâng cao ch t lư ng tr giúp pháp lý. b) Trình t phê duy t và thNm quy n h tr tài chính c a Qu : Giám c Qu thNm nh các xu t h tr , xác nh căn c và d ki n m c C c trư ng C c Tr giúp pháp lý trình B trư ng B Tư pháp quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n: - C c trư ng C c Tr giúp pháp lý báo cáo B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh i v i các kho n chi h tr trên m c 30.000.000 ng cho m i ơn v ti p nh n h tr ; - C c trư ng C c Tr giúp pháp lý quy t nh duy t chi h tr v i m c không quá 30.000.000 ng cho m i ơn v ti p nh n h tr ; - V K ho ch tài chính, B Tư pháp có trách nhi m thNm nh i v i kho n chi thu c thNm quy n c a B trư ng B Tư pháp. Phòng K toán tài v , C c Tr giúp pháp lý thNm nh i v i kho n chi thu c thNm quy n c a C c trư ng C c Tr giúp pháp lý. 2. Căn c vào nh m c, ơn v và n i dung h tr ã ư c phê duy t, Giám c Qu ch u trách nhi m t ch c th c hi n theo quy nh t i Quy ch này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Vi c h tr kinh phí mua s m l n các trang thi t b ph c v tr giúp pháp lý c a Trung tâm tr giúp pháp lý nhà nư c, Chi nhánh c a Trung tâm và t ch c tham gia tr giúp pháp lý các t nh thu c di n ngân sách trung ương ph i h tr và các a phương có khó khăn t xu t ph i có ý ki n th a thu n b ng văn b n c a B Tài chính trư c khi th c hi n. 3. i v i nh ng h tr tài chính t ngu n tài tr ã ư c th a thu n, Qu có trách nhi m th c hi n úng s y quy n ho c m c tiêu, n i dung, a ch tài tr ã ư c th a thu n gi a Qu v i các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân tài tr trong nư c và nư c ngoài phù h p v i m c ích ho t ng c a Qu và pháp lu t Vi t Nam. i u 9. Th c hi n và quy t toán v i Qu Qu thông báo cho ơn v ti p nh n h tr v kho n kinh phí ư c h tr , ng th i ký H p ng v i ơn v ti p nh n h tr theo phương th c giao khoán công vi c và chuy n m t ph n kinh phí t m ng cho ơn v ti p nh n h tr (không quá 30% s kinh phí h tr ư c duy t). Khi th c hi n xong H p ng, ơn v ti p nh n h tr g i lên Qu phi u nghi m thu, b n t ng h p quy t toán công vi c theo n i dung chi và kh i lư ng công vi c c th có ch ký xác nh n và con d u c a lãnh o cơ quan, t ch c ch qu n (n u có), ch ký c a ngư i ng u ơn v ti p nh n h tr và k toán. Trên cơ s ó Qu th c hi n thanh lý H p ng v i Kho b c nhà nư c chuy n s kinh phí còn l i cho ơn v ti p nh n.
  6. Qu ki m tra, giám sát, nghi m thu vi c th c hi n tài chính t Qu , ph i h p v i các ơn v c a C c Tr giúp pháp lý ánh giá k t qu ho t ng chuyên môn ã ư c Qu h tr c a ơn v ti p nh n h tr và ch u trách nhi m quy t toán. ơn v ti p nh n h tr ch u trách nhi m v vi c b o m tính chính xác trong các kho n thu - chi ư c h tr t Qu và lưu gi ch ng t theo quy nh v lưu tr . Chương III T CH C B MÁY, QU N LÝ VÀ I U HÀNH QU i u 10. T ch c b máy Qu g m có Giám c, Phó Giám c Qu , k toán và b ph n giúp vi c thu c biên ch c a C c Tr giúp pháp lý. C c trư ng C c Tr giúp pháp lý b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Giám c Qu sau khi th ng nh t ý ki n v i V trư ng V T ch c cán b và có ý ki n ng ý c a B trư ng; b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Phó Giám c Qu , b trí b ph n giúp vi c c a Qu trên cơ s ngh c a Giám c Qu . i u 11. Nhi m v , quy n h n c a Giám c Qu Giám c Qu là ch tài kho n, là ngư i i di n theo pháp lu t c a Qu và ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Tr giúp pháp lý và trư c pháp lu t v vi c t ch c ho t ng c a Qu , có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. T ch c ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; 2. Xây d ng chương trình, k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm c a Qu C c trư ng C c Tr giúp pháp lý xem xét, trình B trư ng B Tư pháp phê duy t và ch o, t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó; 3. i di n cho Qu trong quan h v i các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài khi gi i quy t các v n có liên quan n ho t ng c a Qu ; 4. Qu n lý tài chính, cơ s v t ch t và các ngu n l c khác c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này; 5. Qu n lý, phân công cán b c a Qu th c hi n ch c năng, nhi m v c a Qu theo quy nh t i Quy ch này; 6. nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo k t qu ho t ng và tài chính c a Qu v i C c trư ng C c Tr giúp pháp lý C c trư ng ph i h p v i các ơn v có liên quan báo cáo B trư ng B Tư pháp và các cơ quan có thNm quy n. i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Phó Giám c Qu Phó Giám c Qu là ngư i giúp Giám c Qu th c hi n m t s m t công tác ư c Giám c Qu phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c Qu v k t qu th c hi n các công tác ó. Khi ư c Giám c Qu y quy n gi i quy t công vi c c a Qu , Phó Giám c Qu ph i ch u trách nhi m và báo cáo Giám c Qu v k t qu th c hi n công vi c ư c y quy n. Ði u 13. Ch c a cán b làm vi c cho Qu Các cán b lãnh o kiêm nhi m công tác Qu ư c hư ng ph c p kiêm nhi m theo quy nh t i Thông tư s 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 c a B N i v hư ng d n ch ph c p
  7. kiêm nhi m i v i cán b , công ch c, viên ch c kiêm nhi m ch c danh lãnh o ng u cơ quan, ơn v khác. i u 14. Trách nhi m qu n lý và i u hành Qu C c trư ng C c Tr giúp pháp lý giúp B trư ng B Tư pháp th c hi n qu n lý nhà nư c và i u hành chung i v i Qu , có trách nhi m: 1. Trình B trư ng phê duy t ho c phê duy t theo y quy n k ho ch ho t ng và d toán ngân sách hàng năm, t xu t c a Qu ; 2. Hư ng d n qu n lý, s d ng tài chính c a Qu theo úng ch hi n hành; 3. Ph i h p v i các ơn v chuyên môn c a B Tư pháp, B Tài chính t ch c ki m tra nh kỳ, t xu t vi c qu n lý và s d ng kinh phí c a Qu t i các ơn v ti p nh n h tr ; 4. Ph i h p v i các ơn v chuyên môn c a B Tư pháp, B Tài chính thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n ch tài chính, k toán c a Qu , ngăn ng a vi c l i d ng danh nghĩa c a Qu ho t ng thu l i b t h p pháp. Chương IV CH TÀI CHÍNH, K TOÁN i u 15. Vi c xây d ng, hư ng d n k ho ch ho t ng, k ho ch thu, chi tài chính Qu 1. Hàng năm, Qu có trách nhi m l p và xây d ng k ho ch i v i các ngu n tài chính c a Qu . 2. Vi c l p k ho ch ho t ng, thu, chi tài chính c a Qu theo hư ng d n c a C c Tr giúp pháp lý, B Tư pháp và theo các cam k t v i các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong và nư c ngoài. i u 16. Vi c l p d toán và quy t toán thu, chi c a Qu 1. i v i ngu n kinh phí do Ngân sách nhà nư c h tr : a) Trong vi c l p d toán thu, chi c a Qu : hàng năm C c Tr giúp pháp lý l p d toán kinh phí ho t ng c a Qu g i B Tư pháp t ng h p vào d toán chung trình B Tài chính phê duy t. Căn c vào m c d toán ư c B Tài chính phê duy t, B Tư pháp thông báo m c duy t phân b d toán cho Qu t ch c th c hi n; b) Trong vi c quy t toán thu, chi c a Qu : t t c các kho n thu, chi c a Qu hàng năm ph i báo cáo quy t toán v i C c Tr giúp pháp lý g i B Tư pháp t ng h p vào quy t toán chung g i B Tài chính thNm nh theo quy nh hi n hành. Các ch ng t Qu lưu gi làm căn c quy t toán v i Kho b c nhà nư c g m: H p ng, Biên b n thanh lý H p ng, Biên b n nghi m thu s n phNm kèm theo b n t ng h p quy t toán kinh phí theo n i dung chi và kh i lư ng công vi c c th c a t ng ơn v ti p nh n h tr . Qu th c hi n quy t toán v i Kho b c nhà nư c và thông báo cho ơn v ti p nh n k t qu . Trong trư ng h p ơn v ti p nh n h tr s d ng sai m c ích, sai h n m c theo quy nh mà ph i xu t toán thì trong th i h n 15 ngày ph i hoàn tr l i kinh phí cho Qu . Trư ng h p ơn v ti p nh n h tr s d ng không h t ph n kinh phí t m ng thì s kinh phí còn l i ó ph i hoàn tr cho Qu khi th c hi n thanh lý H p ng.
  8. 2. i v i ngu n thu t các kho n tài tr , vi n tr , óng góp, ng h t nguy n c a các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho Qu : nh kỳ 6 tháng, hàng năm Qu t ng h p và báo cáo quy t toán thu, chi trình B trư ng B Tư pháp phê duy t. i u 17. Ch tài chính, k toán c a Qu 1. Qu th c hi n h ch toán k toán, l p báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán năm theo quy nh t i Quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành ch k toán hành chính s nghi p. 2. M s sách k toán theo dõi và h ch toán y các kho n kinh phí ư c Ngân sách nhà nư c c p; m s sách theo dõi riêng các kho n kinh phí chi cho ho t ng hành chính và qu n lý Qu ; m s sách theo dõi kinh phí h tr cho các t ch c th c hi n tr giúp pháp lý t ngu n Qu ; s sách theo dõi các kho n tài tr , vi n tr , óng góp, ng h t nguy n cho Qu c a các cơ quan, doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài và các kho n thu, chi khác quy nh t i Quy ch này. 3. Qu có trách nhi m ch p hành vi c ki m tra tài chính, ki m toán theo quy nh c a Quy ch này và pháp lu t v tài chính. 4. L p và g i úng th i h n các báo cáo tài chính, k toán, tình hình s d ng kinh phí c a Qu theo quy nh hi n hành cho các cơ quan có thNm quy n. 5. Qu th c hi n công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 18. Khen thư ng, x lý vi ph m 1. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c tham gia h tr , xây d ng, s d ng hi u qu và phát tri n Qu ư c ghi nh n vào S vàng danh d c a Qu . Tùy theo tính ch t, m c thành tích và các óng góp, Qu xu t C c trư ng trình B trư ng ho c C c trư ng C c Tr giúp pháp lý khen thư ng theo thNm quy n. 2. Vi c x lý các vi ph m v huy ng v n, qu n lý, s d ng, thanh quy t toán c a Qu ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 19. Gi i quy t khi u n i, t cáo Vi c x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo v nh m c h tr , ch thanh toán, thu, chi và các ho t ng có liên quan c a Qu ư c th c hi n theo quy nh v gi i quy t khi u n i, t cáo hi n hành. i u 20. T ch c th c hi n C c Tr giúp pháp lý có trách nhi m ph i h p v i V K ho ch tài chính, V T ch c cán b và các ơn v có liên quan thu c B Tư pháp, B Tài chính, S Tư pháp t ch c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ho c có v n m i phát sinh, C c Tr giúp pháp lý, Qu và các ơn v có liên quan có trách nhi m xu t, ki n ngh B trư ng B Tư pháp k p th i s a i, b sung cho phù h p v i th c ti n và quy nh c a pháp lu t hi n hành./.
Đồng bộ tài khoản