Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
39
lượt xem
7
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN về việc ban hành quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 08/2008/Q -KTNN Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH L P VÀ BAN HÀNH K HO CH KI M TOÁN NĂM C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i v cơ c u t ch c c a Ki m toán Nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 1053/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 10/11/2006 c a U ban Thư ng v Qu c h i gi i thích kho n 6 i u 19 c a Lu t Ki m toán nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh l p và ban hành k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN HÀ NƯ C Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; H i ng dân t c, các UB c a Vương ình Hu Qu c h i; VP Qu c h i; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - VKSND t i cao, TAND t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các t p oàn kinh t , t ng công ty 91; - C c ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Công báo; - Lãnh o KTNN; các ơn v tr c thu c KTNN; - Lưu: VT, PC.
 2. QUY NNH L P VÀ BAN HÀNH K HO CH KI M TOÁN NĂM C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 08 /2008/Q -KTNN ngày 19 tháng 12 năm 2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v trình t , th t c l p, thNm nh và ban hành k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c, nhi m v và trách nhi m c a các ơn v tr c thu c, các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c l p, thNm nh và ban hành k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành, Ki m toán Nhà nư c khu v c, V T ng h p, V Pháp ch , các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c và các t ch c, cá nhân khác có liên quan n vi c l p, thNm nh và ban hành k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c. i u 3. Nguyên t c th c hi n Vi c l p và ban hành k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c ph i tuân th các nguyên t c sau ây: 1. Vi c l p và ban hành k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c nh m ph c v vi c ki m tra, giám sát c a Nhà nư c trong qu n lý, s d ng ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c. 2. Phù h p quy nh c a Lu t Ki m toán nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 3. B o m tính h th ng, toàn di n và kh thi. 4. m b o s ph i h p t t v i các cơ quan trong h th ng thanh tra, ki m tra c a ng và Nhà nư c. 5. D phòng nhân l c và qu th i gian thích h p th c hi n các nhi m v t xu t do Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph yêu c u và các nhi m v t xu t khác. i u 4. Căn c l p k ho ch ki m toán năm
 3. 1. Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c. 2. Ngh quy t c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t xã h i hàng năm, k ho ch trung h n và dài h n; v d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách Trung ương; Ngh quy t c a Chính ph v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c; Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c; các văn b n ch o i u hành ngân sách c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính. 3. Căn c yêu c u th c ti n và năng l c th c t c a Ki m toán Nhà nư c. i u 5. Tiêu chí l a ch n n i dung ki m toán, ơn v ư c ki m toán Khi l a ch n ơn v ư c ki m toán hay n i dung ki m toán c n m b o ít nh t m t trong các yêu c u sau: 1. ơn v chưa ư c ki m toán ho c có kho ng cách th i gian dài k t l n ki m toán trư c; 2. i v i các ơn v d toán c p I thu c ngân sách trung ương, các t nh thành ph tr c thu c trung ương s th c hi n ki m toán t 2 n 3 năm m t l n; trong ó, các ơn v có quy mô ngân sách l n s th c hi n ki m toán hàng năm; 3. ơn v ư c ki m toán hay n i dung ki m toán có m t t tr ng tài chính nh t nh, v a mb o m u ki m toán, v a m b o nh ng ánh giá v kh năng ti t ki m chi và c i thi n ngu n thu; 4. ơn v ư c ki m toán hay n i dung ki m toán ch a ng nh ng n i dung có kh năng d x y ra sai sót; 5. ang ư c Qu c h i, Chính ph ho c dư lu n xã h i quan tâm; 6. Các lĩnh v c, a bàn tr ng i m g n v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Trung ương, a phương. i u 6. Trách nhi m c a các ơn v tham mưu 1. Hàng năm, V T ng h p có trách nhi m t ng h p ánh giá tình hình th c hi n k ho ch ki m toán năm hi n t i c a Ki m toán Nhà nư c; tham mưu giúp T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành văn b n hư ng d n xây d ng k ho ch ki m toán năm; ôn c các Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành và Ki m toán Nhà nư c khu v c l p và hoàn ch nh k ho ch ki m toán năm theo úng quy nh; t ch c l y ý ki n các cơ quan h u quan và hoàn thi n d th o k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c trình T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành; ch u trách nhi m trư c T ng Ki m toán Nhà nư c v ch t lư ng và ti n xây d ng k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c theo quy nh. 2. V Pháp ch có trách nhi m thNm nh b o m tính h p pháp c a d th o k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c.
 4. 3. Văn phòng Ki m toán Nhà nư c th c hi n nhi m v thư ký, giúp vi c cho lãnh o Ki m toán Nhà nư c và hành chính trong vi c xét duy t, hoàn ch nh và ban hành K ho ch ki m toán năm. i u 7. Trách nhi m c a Ki m toán trư ng Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành và Ki m toán Nhà nư c khu v c 1. T ch c ánh giá tình hình th c hi n k ho ch ki m toán năm hi n t i, trong ó phân tích rõ k t qu ã làm ư c và nh ng khó khăn, t n t i trong quá trình tri n khai th c hi n, nguyên nhân t n t i và các gi i pháp kh c ph c. 2. T ch c thu th p thông tin v các ơn v d ki n ki m toán; rà soát, ánh giá v l c lư ng ki m toán viên và lãnh o oàn ki m toán theo t ng ch c danh. Xây d ng k ho ch ki m toán năm c a ơn v mình (k ho ch chính th c; k ho ch d phòng). 3. T o i u ki n ki m toán viên tham gia xu t v k ho ch ki m toán năm. 4. Ch u trách nhi m trư c T ng Ki m toán Nhà nư c v nh ng sai sót trong k ho ch ki m toán liên quan n n i dung thu c ph m vi c a ơn v mình. Chương 2. TRÌNH T L P, TH M NNH VÀ BAN HÀNH K HO CH KI M TOÁN NĂM i u 8. Trình t các bư c l p, th m nh và ban hành k ho ch ki m toán năm Vi c l p, thNm nh và ban hành K ho ch ki m toán năm g m các bư c sau: 1. Kh o sát và thu th p thông tin; 2. L p d th o k ho ch ki m toán năm; 3. T ch c thNm nh, l y ý ki n và hoàn thi n d th o k ho ch ki m toán năm; 4. Ban hành k ho ch ki m toán năm. i u 9. Kh o sát và thu th p thông tin 1. Trư c ngày 20 tháng 6 hàng năm, T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành văn b n hư ng d n xây d ng k ho ch ki m toán cho năm sau. 2. T ch c kh o sát: Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành và Ki m toán Nhà nư c khu v c có trách nhi m kh o sát, thu th p thông tin ph c v cho vi c xây d ng k ho ch ki m toán năm thu c lĩnh v c, a bàn thu c ph m vi ư c phân công. Vi c kh o sát và thu th p thông tin l p k ho ch ki m toán năm th c hi n ch y u thông qua các b , ngành qu n lý t ng h p (B K ho ch và u tư, B Tài chính;...) và g i công văn ngh các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, b , ngành, doanh nghi p nhà nư c cung c p. Không tr c ti p ti n hành kh o sát l p k ho ch ki m toán ngân sách t i các b , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i v i các d án, các
 5. chương trình m c tiêu qu c gia, các doanh nghi p nhà nư c khi c n thi t ph i n tr c ti p kh o sát n m tình hình ph i ư c s ng ý c a lãnh o Ki m toán Nhà nư c trư c khi th c hi n. Th i gian hoàn thành trư c ngày 10 tháng 7 hàng năm. 3. Các thông tin ch y u c n thu th p: a) Tên y và chính xác (vi t t t n u có) c a ơn v d ki n ki m toán, cơ quan ch qu n c p trên (n u có). b) V tình hình thanh tra, ki m tra, ki m toán: cơ quan, ơn v th c hi n thanh tra, ki m tra, ki m toán; th i kỳ thanh tra, ki m tra, ki m toán; k t qu thanh tra, ki m tra, ki m toán (n u có). c) Nh ng thông tin cơ b n v ơn v ư c ki m toán và i tư ng ki m toán: - i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: s lư ng các huy n, th tr c thu c; s lư ng các ơn v d toán c p 1 tr c thu c ngân sách t nh, s lư ng các doanh nghi p nhà nư c (k c các công ty c ph n nhà nư c gi 51% v n tr lên); s lư ng các d án u tư xây d ng ư c b trí v n t ngân sách nhà nư c năm hi n t i, các d án chưa hoàn thành ho c ã hoàn thành năm trư c nhưng không ư c b trí v n trong năm hi n t i và các d án hoàn thành ư c phê duy t quy t toán, chưa ư c phê duy t quy t toán trong năm hi n t i; - i v i các b , ngành Trung ương, các ơn v thu c B Qu c phòng và B Công an: s lư ng các ơn v d toán c p 2, 3 tr c thu c, s lư ng các doanh nghi p nhà nư c, các công ty c ph n nhà nư c gi 51% v n tr lên; s lư ng các d án u tư xây d ng ư c b trí v n t ngân sách nhà nư c năm hi n t i (k c các d án chưa hoàn thành ho c ã hoàn thành năm trư c nhưng không ư c b trí v n trong năm hi n t i) và các d án hoàn thành ư c phê duy t quy t toán, chưa ư c phê duy t quy t toán trong năm hi n t i; - i v i các d án u tư xây d ng: s lư ng các công trình, h ng m c công trình c a d án (trong ó ã hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng); s lư ng các gói th u c a d án (trong ó t ch c u th u, ch nh th u); - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: ơn v ch trì, s lư ng các ơn v tham gia th c hi n chương trình, ch c năng nhi m v c a các ơn v ; - i v i các t p oàn, t ng công ty nhà nư c: s lư ng các ơn v thành viên (trong ó h ch toán c l p, h ch toán ph thu c, công ty c ph n nhà nư c gi 51% v n tr lên); - i v i t ch c tài chính ngân hàng: s lư ng các ơn v thu c và tr c thu c, ch c năng nhi m v c a các ơn v thu c và tr c thu c. d) V tình hình tài chính - i v i các b , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v thu c B Qu c phòng và B Công an: d toán và th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm trư c; d toán và ư c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm hi n t i;
 6. - i v i các d án u tư xây d ng: a i m xây d ng công trình; t ng m c u tư và t ng d toán ư c duy t; c p quy t nh; th i gian kh i công và hoàn thành (n u có); ngu n v n; giá tr kh i lư ng xây d ng ã hoàn thành và t ng s v n ã gi i ngân; - i v i các chương trình m c tiêu qu c gia: t ng kinh phí ư c duy t (ngân sách nhà nư c, vi n tr ...); kinh phí ã phân b ; kinh phí ã gi i ngân; - i v i các t p oàn, t ng công ty nhà nư c, t ch c tài chính ngân hàng: t ng ngu n v n (trong ó v n góp c a nhà nư c); t ng doanh thu, chi phí; k t qu kinh doanh; các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c (s u năm, s phát sinh trong năm, s cu i năm); - i v i các cu c ki m toán chuyên c n ph i xác nh rõ, chính xác u m i qu n lý tài chính và giai o n ki m toán (01 năm hay nhi u năm). ) Tình hình th c hi n d án, chương trình m c tiêu qu c gia. i u 10. L p d th o k ho ch ki m toán năm 1. Trên cơ s k t qu kh o sát và thu th p thông tin, Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành và Ki m toán Nhà nư c khu v c d ki n k ho ch ki m toán năm sau c a ơn v mình (kèm theo ph l c s 01, 02, 03 và 04a, 04b, 04c, 04d) trình T ng Ki m toán Nhà nư c (qua V T ng h p). Th i gian hoàn thành trư c ngày 15 tháng 7 hàng năm. K ho ch ki m toán năm ph i xác nh rõ các n i dung sau: - M c tiêu ki m toán tr ng tâm, các m c tiêu và n i dung ki m toán t ng h p; - Danh m c các ơn v d ki n ki m toán chính th c và các ơn v d phòng (các ơn v d phòng s p x p theo trình t ưu tiên; s lư ng các ơn v d phòng không quá 30% s các ơn v trong k ho ch chính th c); b n thuy t minh các tiêu th c l a ch n ơn v d ki n ki m toán chính th c và d phòng. 2. V T ng h p có trách nhi m xem xét, ki m tra d ki n k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành và Ki m toán Nhà nư c khu v c b o m các yêu c u theo ch o c a T ng Ki m toán Nhà nư c; t ng h p ý ki n xu t c a Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành và Ki m toán Nhà nư c khu v c xây d ng d th o K ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c, trình lãnh o Ki m toán Nhà nư c xem xét, cho ý ki n. 3. Trư ng h p c n thi t, T ng Ki m toán Nhà nư c t ch c cu c h p v i các ơn v liên quan v d ki n k ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c. i u 11. Th m nh, l y ý ki n và hoàn thi n d th o k ho ch ki m toán năm 1. V T ng h p hoàn ch nh K ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c trên cơ s ý ki n ch o c a T ng Ki m toán Nhà nư c; trình T ng Ki m toán Nhà nư c ký g i d th o l y ý ki n c a các cơ quan h u quan. Th i gian hoàn thành trư c ngày 01 tháng 10 hàng năm.
 7. 2. Trên cơ s ti p thu ý ki n c a các cơ quan h u quan, V T ng h p hoàn thi n d th o K ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c trình T ng Ki m toán Nhà nư c ký ban hành. Th i gian hoàn thành trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm. 3. V Pháp ch có trách nhi m thN m nh tính pháp lý c a d th o K ho ch ki m toán năm trư c khi trình T ng Ki m toán Nhà nư c ký ban hành. i u 12. Ban hành k ho ch ki m toán năm 1. K ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c ư c T ng Ki m toán Nhà nư c ký ban hành trư c ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. K ho ch ki m toán năm c a Ki m toán Nhà nư c sau khi ư c T ng Ki m toán Nhà nư c ký ban hành ư c g i ăng Công báo theo quy nh. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 13. Hi u l c thi hành Quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 14. Trách nhi m thi hành 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c và các t ch c, các nhân có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này; trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, ngh ph n ánh v Ki m toán Nhà nư c (qua V T ng h p) trình T ng Ki m toán Nhà nư c xem xét, s a i, b sung cho phù h p. 2. V T ng h p ch trì ph i h p v i các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c có liên quan theo dõi, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này và nh kỳ t ng h p báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c./. Ph bi u s 01/KHKT KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN CHUYÊN NGÀNH...(KV) ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH KI M TOÁN NĂM ... (V nhân l c và th i gian ki m toán) Tên ơn v S ơn v S thành Th i S Th i T ng ư c ki m thành viên viên oàn gian KTV gian s Ghi TT toán theo k ư c ki m ki m toán th c tham l p ngày chú ho ch ki m toán/t ng s T ng KTV hi n gia l p BCKT th c
 8. toán năm ... ơn v thu c s chính ki m BCKT (ngày) hi n ơn v ư c th c toán ki m toán (ngày) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ghi chú: - Năm: theo năm hi n t i - i v i các cu c ki m toán chưa th c hi n n th i i m l p báo cáo, xác nh theo s d ki n c a ơn v . - T ng s thành viên oàn ki m toán g m: Trư ng oàn, các Phó trư ng oàn, KTV cao c p, KTV chính, KTV, KTV d b , chuyên viên (n u có). - Ki m toán viên chính th c g m: KTV cao c p, KTV chính, KTV. -C t9=C t4*C t6+C t7*C t8 Ph bi u s 02/KHKT KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN CHUYÊN NGÀNH...(KV) D KI N K HO CH KI M TOÁN NĂM ... (V nhân l c và th i gian ki m toán) S ơn v S thành Th i Tên ơn v S Th i T ng thành viên viên oàn gian Ghi TT ư c ki m KTV gian s ư c ki m ki m toán th c chú toán theo k tham l p ngày toán/t ng s hi n ho ch ki m gia l p BCKT th c ơn v thu c T ng KTV ki m
 9. toán năm ... ơn v ư c s chính toán BCKT (ngày) hi n ki m toán th c (ngày) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ghi chú: - Năm: ghi năm k ho ch - T ng s thành viên oàn ki m toán g m: Trư ng oàn, các Phó trư ng oàn, KTV cao c p, KTV chính, KTV, KTV d b , chuyên viên (n u có). - Ki m toán viên chính th c g m: KTV cao c p, KTV chính, KTV. -C t9=C t4*C t6+C t7*C t8 Ph bi u s 03/KHKT KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN CHUYÊN NGÀNH...(KV) TÌNH HÌNH NHÂN L C C A ƠN VN ơn v tính: ngư i Chuyên ngành ào t o T ng K toán, TCDN NSNN Thu Lu t K Khác TT Ch tiêu s ki m sư toán T ng s (có m t I n 30/6/...) Nam
 10. N 1 KTV cao c p 2 KTV chính 3 Ki m toán viên Ki m toán viên d 4 b Chuyên viên 5 chính 6 Chuyên viên 7 Công ch c t p s H p ng (n u 8 có) T ng s (d ki n II n 01/01/...) Nam N 1 KTV cao c p 2 KTV chính 3 Ki m toán viên Ki m toán viên d 4 b Chuyên viên 5 chính 6 Chuyên viên 7 Công ch c t p s 8 H p ng(n u có) Ghi chú: - M c I ghi năm hi n t i; M c II ghi năm k ho ch - T ng s KTV d ki n tham gia ki m toán ( t 1, t 2, t 3 ...) - T ng s KTV d ki n ngh ch ho c ngh vi c riêng ( t 1, t 2, t 3 ...) Ph bi u s 04a/KHKT
 11. KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN KHU V C ... TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TW D KI N KI M TOÁN NĂM ... (1) ơn v : Tri u ng S ơn T ng thu Thu B/s T ng thu Chi NS P T v NSNN trên a cân i NS P T ư c bàn ki m toán DT TH DT TH DT DT TH DT DT TH (2) DT (3) (2) (2) (3) (2) (3) (2) (2) (3) (2) T ng TXDCB T/xuyên T ng TXDCB T/xuyên Ghi chú: - Năm (1): là năm k ho ch - Năm (2): là năm trư c năm hi n t i - Năm (3): là năm hi n t i (niên ngân sách ư c ki m toán) Ph bi u s 04b/KHKT KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN CHUYÊN NGÀNH...(KV) TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÁC DOANH NGHI P D KI N KI M TOÁN NĂM ... (1)
 12. ơn v : Tri u ng Th c hi n năm ... (2) Thu và Tên ơn T ng các STT v ư c ngu n V n T ng T ng Lãi Các Còn kho n ki m toán v n nhà doanh chi trư c kho n ph i ph i nư c thu phí thu ãn p n p n p NSNN ti p theo ư c th c hi n năm ... (3) Thu và Tên ơn v T ng các STT ư c ki m ngu n V n T ng T ng Lãi Các Còn kho n toán v n nhà doanh chi trư c kho n ph i ph i nư c thu phí thu ãn p n p n p NSNN
 13. Ghi chú: - Năm (1): là năm k ho ch - Năm (2): là năm trư c năm hi n t i - Năm (3): là năm hi n t i (niên tài chính ư c ki m toán) Ph bi u s 04c/KHKT KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN CHUYÊN NGÀNH... TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC B , NGÀNH D KI N KI M TOÁN NĂM ... (1) ơn v : Tri u ng D toán năm ... (2) Th c hi n năm ... (2) D toán năm ... (3) Chi Chi Chi Tên T ng u Chi T ng u Chi T ng u Chi STT ơn v s tư thư ng s tư thư ng s tư thư ng chi phát xuyên chi phát xuyên chi phát xuyên tri n tri n tri n
 14. Ghi chú: - Năm (1): là năm k ho ch - Năm (2): là năm trư c năm hi n t i - Năm (3): là năm hi n t i (niên ngân sách ư c ki m toán) Ph bi u s 04d/KHKT KI M TOÁN NHÀ NƯ C KTNN CHUYÊN NGÀNH...(KV) K HO CH KI M TOÁN NĂM ... D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA ơn v tính: tri u ng Ngu n v n Chi phí a S Ch T ng u tư i m ã Ghi TT N i dung u m c xây gi i chú tư u tư NSNN ODA Khác ngh d ng ngân quy t toán I D án u tư XDCB 1 2 3 4 5 II Chương trình
 15. M c tiêu qu c gia 1 2 3 4 5 III KHKT d phòng 1 2 3 4 5 Ghi chú: Năm - ghi năm k ho ch
Đồng bộ tài khoản