Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 08/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 136/2005/N -CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Quy t nh s 169/2006/Q -UBND ngày 20/9/2006 c a y ban nhân dân thành ph v vi c Ban hành Quy nh v qu n lý t ch c b máy, biên ch , ti n lương, ti n công, cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng trong các ơn v thu c thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 26/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c thành l p Văn phòng UBND thành ph Hà N i; Theo ngh c a Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph t i T trình s 04/TTr-VP ngày 05 tháng 9 năm 2008; Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH i u 1. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph Hà N i (g i t t là Văn phòng y ban nhân dân thành ph ). I. VN TRÍ VÀ CH C NĂNG 1. Văn phòng y ban nhân dân thành ph là cơ quan ngang S , là b máy giúp vi c c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; có tư cách pháp nhân, có con d u riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a Văn phòng Chính ph .
  2. 2. Văn phòng y ban nhân dân thành ph có ch c năng tham mưu t ng h p, giúp y ban nhân dân thành ph t ch c các ho t ng chung c a y ban nhân dân thành ph ; tham mưu, giúp Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph v ch o, i u hành các ho t ng chung c a b máy hành chính thành ph ; b o m cung c p thông tin ph c v ch o, i u hành c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph và thông tin cho công chúng theo quy nh c a pháp lu t; b o m các i u ki n v t ch t k thu t cho ho t ng c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph . II. NHI M V VÀ QUY N H N Văn phòng y ban nhân dân thành ph có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Trình y ban nhân dân thành ph phê duy t chương trình làm vi c, k ho ch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và c năm c a y ban nhân dân thành ph . ôn c, ki m tra các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c trong vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; theo dõi, ôn c, ki m tra công tác ph i h p gi a các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t; 2. Thu th p, x lý thông tin, ph i h p v i các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c chuNn b các báo cáo ph c v s lãnh o, ch o, i u hành c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph theo quy nh c a pháp lu t. Th c hi n công tác thông tin báo cáo nh kỳ, t xu t theo quy nh c a pháp lu t và theo s ch o c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; 3. Trình y ban nhân dân thành ph phê duy t các chương trình, d án thu c ph m vi qu n lý c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; 4. Ch trì so n th o các án, d th o văn b n theo phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; theo dõi, ôn c các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c so n th o, chuNn b các án ư c giao th c hi n; 5. ThNm tra c l p theo yêu c u c a Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph i v i các án, d th o văn b n do các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c so n th o trư c khi trình y ban nhân dân thành ph quy t nh; 6. T ch c công b , truy n t các quy t nh, ch th c a y ban nhân dân thành ph và các văn b n quy ph m pháp lu t c a cơ quan nhà nư c c p trên có liên quan. Giúp y ban nhân dân thành ph ph i h p v i các cơ quan ch c năng theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó t i các S , Ban, Ngành, y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c; 7. Ph i h p v i S N i v và các cơ quan chuyên môn trình y ban nhân dân thành ph ban hành tiêu chuNn ch c danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng các S , Ban, ngành; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n, thành ph tr c thu c;
  3. 8. Giúp y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân thành ph gi m i quan h ph i h p công tác v i Thành y, Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c H i ng nhân dân, oàn i bi u Qu c h i, y ban M t tr n T qu c, các oàn th nhân dân thành ph , các cơ quan, t ch c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph Hà N i và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Thư ng xuyên gi m i quan h ph i h p công tác v i Văn phòng Thành y, Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân thành ph m b o ph c v có hi u qu các ho t ng c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; 9. Qu n lý th ng nh t vi c ban hành văn b n, công tác công văn, gi y t , hành chính c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Hư ng d n các s , ban, ngành và UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c v nghi p v hành chính. 10. Th c hi n công b các văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph trên Công báo thành ph , tr c ti p qu n lý vi c xu t b n và phát hành Công báo thành ph theo quy nh c a pháp lu t; 11. Trình y ban nhân dân thành ph chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n công tác c i cách hành chính nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; 12. T ch c, ph c v y ban nhân dân thành ph ti p công dân; ti p nh n, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; gi i quy t khi u n i, t cáo, th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí trong ph m vi qu n lý c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; 13. T ch c, ph c v các phiên h p, bu i làm vi c, ti p khách và các ho t ng c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph ; b o m i u ki n, phương ti n, cơ s v t ch t ph c v ho t ng c a y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân thành ph và các cơ quan, t ch c có liên quan theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph ; 14. Xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; 15. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c và tài s n, trang thi t b , cơ s v t ch t k thu t ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a y ban nhân dân thành ph ; 16. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao. i u 2. T ch c b máy và biên ch : 1. Lãnh o Văn phòng y ban nhân dân thành ph : a. Văn phòng y ban nhân dân thành ph có: Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.
  4. b. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph , trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Văn phòng; ng th i là ch tài kho n cơ quan Văn phòng y ban nhân dân thành ph . c. Phó Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph là ngư i giúp Chánh Văn phòng, ư c phân công theo dõi t ng kh i công vi c và ch u trách nhi m trư c Chánh Văn phòng, trư c Lãnh o y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v các lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. d. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph là ngư i phát ngôn c a y ban nhân dân thành ph . Khi ư c Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph y quy n, Phó Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph th c hi n nhi m v ngư i phát ngôn c a y ban nhân dân thành ph . Ngư i phát ngôn ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v n i dung phát ngôn. . Vi c b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, cách ch c, khen thư ng, k lu t … Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các phòng tham mưu, giúp vi c: a. Kh i chuyên viên nghiên c u ư c t ch c thành 11 phòng sau: - Phòng T ng h p; - Phòng N i chính; - Phòng Pháp ch ; - Phòng Xây d ng - Phát tri n ô th ; - Phòng Giao thông - Qu n lý h t ng; - Phòng Công thương; - Phòng Kinh t ; - Phòng Tài nguyên - Môi trư ng; - Phòng Nông nghi p - Nông thôn; - Phòng Lao ng - Chính sách xã h i; - Phòng Văn hóa - Khoa giáo. b. Kh i hành chính g m: - Phòng Hành chính - T ch c;
  5. - Phòng Qu n tr - Tài v ; - Phòng Ti p dân. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các phòng tham mưu, giúp vi c thu c Văn phòng do Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. c. Kh i ơn v s nghi p g m: - Trung tâm Tin h c; - Trung tâm Công báo; - Nhà khách; - Ban Qu n lý D án. Giao Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph ph i h p v i Giám c S N i v , căn c Thông tư hư ng d n c a B chuyên ngành và các quy nh hi n hành c a nhà nư c trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c. 3. Biên ch : - Biên ch hành chính c a Văn phòng do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm trong t ng biên ch hành chính thành ph ư c Trung ương giao. - Biên ch s nghi p c a Văn phòng, bao g m biên ch c a các ơn v s nghi p tr c thu c S , do y ban nhân dân thành ph quy t nh theo nh m c biên ch và theo quy nh c a pháp lu t Giao Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t Quy ch làm vi c c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các S , Ban, Ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; ( báo cáo) - Thư ng tr c Thành y; ( báo cáo) - Thư ng tr c H ND TP; ( báo cáo)
  6. - Các PCT UBND.TP; - Các VP: Thành y, oàn BQH và H ND; - VPUB: CPVP, các ơn v tr c thu c; Nguy n Th Th o - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản