Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp bằng ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KON TUM c l p - T do - H nh phúc --------- -------------- S : 08/2009/Q -UBND Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH M T S CH , NNH M C CHI TIÊU TÀI CHÍNH PH C V HO T NG C A H ND CÁC C P B NG NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH KON TUM Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh quy t c a U ban TVQH s 1157/NQ-UBTVQH11 ngày 10/7/2007 “V Quy nh m t s ch , nh m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i, các Ban c a UBTVQH, Văn phòng Qu c h i, các oàn i bi u qu c h i”; Căn c Thông tư s 127/2007/TT-BTC, ngày 31/10/2007 c a B Tài chính “V vi c s a i, b sung Thông tư s 23/2007/TT-BTC, ngày 21/3/2007 và Thông tư s 57/2007/TT-BTC, ngày 11/6/2007 c a B Tài chính”. Căn c Công văn s 261/BCT B ngày 07/11/2007 c a Ban công tác i bi u U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-H ND ngày 16/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh khoá IX, kỳ h p th 11 v Quy nh m t s ch , nh m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a H ND các c p b ng ngân sách a phương; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 31/TC-QLNS ngày 8/01/2009, QUY T NNH: i u 1. Quy nh m t s ch , m c chi tiêu tài chính ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân các c p như ph l c kèm theo. M c chi quy nh t i Quy t nh này là t i a, khi tri n khai th c hi n, căn c vào tình hình th c t và kh năng ngu n d toán ngân sách hàng năm ư c c p có thNm quy n giao, Văn phòng oàn i bi u qu c h i và H i ng nhân dân t nh; Văn phòng H ND-UBND c p huy n, xã quy t nh m c chi c th cho phù h p m b o hoàn thành nhi m v ư c giao nhưng không vư t quá m c chi ã ư c quy nh. i u 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND t nh; Chánh Văn phòng oàn BBQH và H ND t nh; Chánh văn phòng H ND-UBND các huy n, th xã; Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Trương Th Ng c Ánh PH L C: M C CHI PH C V HO T NG H I NG NHÂN DÂN CÁC C P (Kèm theo Quy t nh s 08/2009/Q -UBND, ngày 05/02/2009 c a UBND t nh Kon Tum) S M c chi do H ND t nh quy t nh N i dung VT TT C p t nh C p huy n C p xã I Chi cho công tác thNm tra - Chi cho vi c thNm tra bao g m thNm tra v kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng; thNm tra d toán ngân ng/báo cáo 800,000 500,000 200,000 sách nhà nư c, thNm tra quy t toán ngân sách nhà nư c; thNm tra các t trình, án, d th o ngh quy t - Báo cáo theo ch o c a Thư ng tr c H i ng 500,000 T i a 400.000 nhân dân - Chi cho vi c t ng h p, t p h p ý ki n các i bi u H i ng nhân dân, các cơ quan h u quan, ý ki n nhân dân v + D án lu t ng/d án lu t 1,000,000 700,000 400,000 + D án lu t s a i, b sung ng/d án lu t 600,000 400,000 200,000 II Chi l y ý ki n tham gia các d án lu t Chi l y ý ki n tham gia các d án lu t bao g m các kho n chi cho các t ch c, cá nhân nghiên c u, tham gia ý ki n v i H i ng nhân dân v các d án lu t; d án pháp l nh, ngh quy t; chi t ch c các cu c h p l y ý ki n c a các ban, ngành t nh, các chuyên gia tham gia vào các d án Lu t s trình Qu c h i. M c chi như sau: a) Chi cho cá nhân d h p góp ý vào d án lu t, d án pháp l nh: - B i dư ng ngư i ch trì cu c h p ng/ngư i /bu i 100,000 50,000 30,000 - B i dư ng cho i bi u d h p ng/ngư i /bu i 50,000 30,000 20,000 - B i dư ng cho cán b , công ch c, viên ch c + Ph c v tr c ti p cu c h p ng/ngư /bu i 30,000 15,000 10,000 + Ph c v gián ti p cu c h p ng/ngư i /bu i 20,000 10,000 b) Chi vi t báo cáo t ng h p ý ki n tham gia các d án ng 300,000 200,000 120,000 lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t III Chi cho công tác giám sát Ngoài ch thanh toán công tác phí theo quy nh hi n hành, m c chi b i dư ng cho i bi u H ND, cán b , công ch c và nhân viên ph c v oàn giám sát như sau: 1 Chi xây d ng các văn b n - Chi cho vi c xây d ng quy t nh thành l p oàn ng/văn b n/ t giám giám sát, k ho ch giám sát, xây d ng n i dung giám 500,000 300,000 100,000 sát sát c a Thư ng tr c H ND và các Ban H ND - Xây d ng báo cáo t ng h p k t qu giám sát c a ng/báo cáo 1,000,000 500,000 300,000
  3. Thư ng tr c H i ng nhân dân và các Ban H ND - Báo cáo t ng h p k t qu giám sát c a các Ban H i 500,000 T i a 500.000 ng nhân dân 2 Chi b i dư ng oàn giám sát - Trư ng oàn giám sát ng/ngư i /bu i 100,000 50,000 30,000 - i bi u Qu c h i t nh, i bi u H i ng nhân dân ng/ngư i /bu i 70,000 35,000 20,000 và thành viên chính th c c a oàn giám sát - Cán b , công ch c, nhân viên ph c v oàn giám sát + Ph c v tr c ti p oàn giám sát ng/ngư i /bu i 50,000 25,000 15,000 + Ph c v gián ti p oàn giám sát ng/ngư i /bu i 20,000 15,000 10,000 3 Chi t ch c cu c h p thông qua báo cáo, k t lu n t giám sát - B i dư ng ngư i ch trì cu c h p ng/ngư i /bu i 100,000 50,000 30,000 - B i dư ng thành viên tham d ng/ngư i /bu i 50,000 25,000 15,000 - B i dư ng cán b , công ch c, viên ch c + Ph c v tr c ti p ng/ngư i /bu i 30,000 15,000 10,000 + Ph c v gián ti p ng/ngư i /bu i 20,000 10,000 4 M c chi cho các oàn kh o sát B ng 1/2 m c chi cho oàn giám sát IV Chi ti p xúc c tri theo chương trình ti p xúc c tri c a H i ng nhân dân Ngoài ch thanh toán công tác phí theo quy nh hi n hành, m c chi b i dư ng cho i bi u H ND, i di n chính quy n, t ch c; cán b , công ch c và nhân viên ph c v oàn như sau: - i bi u H i ng nhân dân, i di n chính quy n, t ng/ngư i /bu i 50,000 30,000 20,000 ch c - Cán b , công ch c, nhân viên, phóng viên báo ài ng/ngư i /bu i 30,000 20,000 10,000 - Riêng cán b , công ch c, viên ch c ph c v gián ti p 35,000 25,000 15,000 - B i dư ng vi t báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a ng/báo cáo 300,000 150,000 100,000 c tri V Chi ti p công dân t i tr s ti p công dân i bi u H i ng nhân dân ư c phân công ti p công ng/ngư i /bu i 50,000 30,000 20,000 dân Cán b , công ch c tr c ti p ph c v i bi u H i ng 30,000 20,000 10,000 nhân dân ti p công dân VI Chi công tác xã h i 1 Ch quà t ng i v i các i tư ng chính sách nhân d p l , T t Các i tư ng chính sách g m: Gia ình có công v i cách m ng, Bà m Vi t Nam anh hùng, thương, b nh binh, gia ình li t s , cán b ho t ng cách m ng trư c tháng 8 năm 1945; các cá nhân có thành tích xu t s c trong chi n u, trong lao ng s n xu t, gia ình và cá nhân g p r i ro do thiên tai... và các t p th thu c di n chính sách xã h i như: Tr i i u dư ng thương, b nh binh, tr i tr m côi, ngư i khuy t t t; trư ng dân t c n i trú; các ơn v b i, công an biên gi i v.v. khi oàn c a H i ng nhân dân t ch c thăm h i thì ư c t ng quà, m c giá tr quà t ng cho m i l n thăm h i ư c quy nh c th như sau a iv idpT t X lý chung theo ch trương c a T nh u , UBND t nh b iv idpL - Thư ng tr c H i ng nhân dân t ng quà cho:
  4. + T p th ng/l n 3,000,000 1,500,000 1,000,000 + Cá nhân ng/l n 1,000,000 500,000 300,000 - Các Ban H i ng nhân dân t ng quà cho: + T p th ng/l n 2,000,000 1,000,000 500,000 + Cá nhân ng/l n 500,000 250,000 150,000 2 Ch thăm h i m au, tr c p khó khăn t xu t a) iv i i bi u H i ng nhân dân khi - m au ư c chi ti n thăm h i ng/ngư i/l n 200,000 150,000 100,000 - N m vi n ư c chi ti n thăm h i ng/ngư i/l n 350,000 250,000 150,000 Trư ng h p b b nh hi m nghèo thì m c chi tr c p ng/ngư i/l n 2,000,000 1,500,000 1,000,000 - i bi u H i ng nhân dân có cha, m , cha, m v ng/ngư i 700,000 500,000 300,000 (ch ng), v (ch ng), con ch t, ư c tr c p - Chi thăm h i m au, thăm vi ng các v nguyên là i ng/ngư i/l n 500,000 300,000 150,000 bi u H i ng nhân dân b) i v i cán b , công ch c Văn phòng - Ch thăm h i m au, tr c p khó khăn t xu t Áp d ng như i bi u H ND quy nh i v i cán b , công ch c ương nhi m, ngh hưu ư c t i i m 2 (a) m c VI nêu trên áp d ng - Trư ng h p b b nh hi m nghèo, khó khăn do thiên Do Thư ng tr c H ND quy t nh tai, tai n n, ho ho n, …thì tuỳ theo hoàn c nh VII Ch chi h tr iv i i bi u H i ng nhân dân M t nhi m kỳ H ND, m i i bi u H i ng nhân dân 1 ng/b 2,000,000 1,200,000 700,000 ư c c p ti n may 02 b trang ph c (l ph c) Chi h tr ti n thuê nhà: i bi u H i ng nhân dân 2 ư c i u ng v t nh làm nhi m v chuyên trách, ng/tháng 1,000,000 không có nơi riêng ph i thuê nhà Các tài li u c a i bi u H i ng nhân dân ư c c p Công báo, báo nhân dân, báo a phương, báo Ngư i 3 ng/ngư i /tháng 500,000 350,000 200,000 a bi u nhân dân, t p chí nghiên c u l p pháp, phí khai thác Internet ư c c p theo m c khoán VIII Ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h p Ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h p th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ngoài ra, có m t s trư ng h p ư c áp d ng như sau: Nh ng cán b c a các ngành, các cơ quan tham gia ơn v c cán b i công tác thanh toán 1 oàn công tác c a Thư ng tr c và các Ban H i ng ti n công tác phí cho cán b thu c cơ nhân dân quan mình c i i bi u H i ng nhân dân trong th i gian ti p xúc c Thanh toán ti n công tác phí trong kinh 2 tri ho c th c hi n nhi m v theo s phân công c a TT phí ho t ng H ND H ND Ch chi tiêu ph c v kỳ h p H i ng nhân dân, h i ngh t ng k t nhi m kỳ H i ng nhân dân, các h i ngh do IX Thư ng tr c và các Ban H i ng nhân dân t ch c 1 Ch iv i i bi u H i ng nhân dân d kỳ h p a) Ch ăn, ngh : i bi u ăn, ngh t i các nhà khách, khách s n do Văn phòng b trí trong kinh phí ho t ng c a
  5. H ND - M c ti n ăn; trư ng h p i bi u không ăn thì ư c thanh toán b ng ti n; ch thanh toán cho nh ng i bi u H ND ng/ngư i /ngày 50,000 35,000 20,000 không hư ng lương t NSNN theo quy nh t i Quy t nh s 38/2007/Q -UBND v i m c Ch thanh toán cho nh ng i bi u - Ch phòng ngh i bi u H i ng nhân dân; Thư ng H ND không hư ng lương t NSNN tr c H ND các huy n, i bi u ư c m i theo quy nh t i Q s 38/2007/Q - UBND b) Ch b i dư ng cho i bi u H ND ư c m i d h p ng/ngư i /ngày 40,000 30,000 20,000 (th c t ) c) Ch ph c p làm vi c trong ngày ngh , ngày l i bi u H i ng nhân dân h p vào ngày th b y, ch ng/ngư i /ngày 100,000 70,000 40,000 nh t, ngày l ư c ph c p d) H p báo kỳ h p H i ng nhân dân chi b i dư ng i T i a 50,000 bi u m i h p 50.000 2 Ch i v i khách m i - Khách m i d h p g m: Thư ng tr c T nh y, các chí Ban Thư ng v T nh y, các chí là Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh không ph i là i bi u H i ng ng/ngư i /ngày 35,000 25,000 15,000 nhân dân; lãnh o các s , ban, ngành, oàn th ; i di n Thư ng tr c H i ng nhân dân các huy n, th xã - i di n Thư ng tr c H i ng nhân dân các huy n và ư c b trí ăn, t i nhà khách như a i bi u khác ư c m i d h p H i ng nhân dân bi u trong th i gian d h p Ch b i dư ng i v i cán b , công ch c, nhân viên 3 ph c v kỳ h p H i ng nhân dân Cán b , công ch c, nhân viên ph c v kỳ h p, h i ngh c a Do Lãnh o Văn phòng quy t nh H i ng nhân dân X M t s ch chi khác 1 Chi t ng quà cho cá nhân, cơ quan, t ch c ngoài t nh Quà t ng ư c s d ng khi các oàn c a H i ng nhân dân i công tác ngoài t nh ho c các oàn khách trong nư c n thăm và làm vi c v i Thư ng tr c và các Ban H i ng nhân dân t nh. Chi t ng quà ph i ư c d toán trong kinh phí ho t ng hàng năm c a H i ng nhân dân t nh. M c chi quà t ng i v i m i oàn n Kon Tum ho c m i t nh mà oàn c a H i ng nhân dân n công tác như sau: oàn c a Thư ng tr c H i ng nhân dân t ng quà tr giá ng/ oàn 2,000,000 1,500,000 1,000,000 b ng ti n - oàn c a các Ban H i ng nhân dân t ng quà tr giá b ng T i a T i a ti n 1.000.000 1.000.000 Ch trang b , s d ng i n tho i di ng, i n tho i công 2 v t i nhà riêng Ngoài các i tư ng ư c trang b i n tho i và nh m c s d ng i n tho i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, c a y ban nhân dân; ch trang b , s d ng i n tho i ư c b sung như sau - i v i Trư ng, Phó Trư ng phòng, chuyên viên thu c Theo quy Văn phòng H i ng nhân dân ư c h tr ti n s d ng i n 100,000 nh hi n tho i ph c v công tác hành
  6. 2 Ch chi may trang ph c M i nhi m kỳ c a H i ng nhân dân, cán b , công ch c, nhân viên c a Văn phòng ư c c p ti n may m t b trang ph c (l ph c), m c chi như sau: - Lãnh o Văn phòng ng/b 2,000,000 1,200,000 700,000 - Trư ng, Phó Trư ng phòng ng/b 1,500,000 800,000 400,000 - Chuyên viên, nhân viên khác ng/b 1,000,000 500,000 300,000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản