Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 08/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C THU L PHÍ ĂNG KÝ GIAO DNCH B O M TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, L phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư Liên t ch s 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 c a B Tài chính và B Tư Pháp hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký và phí cung c p thông tin v giao d ch b o m; Căn c Thông tư Liên t ch s 36/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 29/4/2008 c a B Tài chính và B Tư Pháp v vi c s a i, b sung Thông tư Liên t ch s 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007 c a B Tài chính và B Tư Pháp hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí ăng ký và phí cung c p thông tin v giao d ch b o m; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 c a H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khoá XIII Kỳ h p th 17; Xét ngh c a C c thu thành ph Hà N i t i Công văn s 17473/CT-THNVDT ngày 21/11/2008 và Báo cáo th m nh s 27/STP-VBPQ ngày 08/01/2009 c a S Tư pháp thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p l phí
  2. T ch c, cá nhân yêu c u ăng ký giao d ch b o m, h p ng cho thuê tài chính và các giao d ch, tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t t i các cơ quan ăng ký giao d ch b o m ph i n p l phí ăng ký giao d ch b o m. Các i tư ng không ph i n p: 1. ăng ký th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t c a h gia ình, cá nhân có h khNu thư ng trú t i a phương và ang s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n; 2. Yêu c u s a ch a sai sót trong gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m, h p ng cho thuê tài chính do l i c a ăng ký viên; 3. Yêu c u xoá ăng ký giao d ch b o m, h p ng cho thuê tài chính. 4. ăng ký và cung c p thông tin v giao d ch b o m i v i tài s n kê biên tài s n thi hành án t i trung tâm ăng ký giao d ch b o m. i u 2. M c thu l phí M c thu TT Các trư ng h p n p l phí ( ng/trư ng h p) 1 ăng ký giao d ch b o m 60.000 2 ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n b o m 50.000 3 ăng ký gia h n giao d ch b o m 40.000 4 ăng ký thay i n i dung giao d ch b o m ã ăng ký 40.000 Yêu c u s a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký giao d ch 10.000 5 b o m (M i h sơ yêu c u ăng ký giao d ch b o m ư c tính là m t trư ng h p ăng ký). i u 3. ơn v thu l phí (Th c hi n theo phân c p qu n lý). Văn phòng ăng ký t ai thu c S Tài nguyên và Môi trư ng; Văn phòng ăng ký t ai thu c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c a U ban Nhân dân qu n, huy n và c p tương ương; Phòng Tài nguyên và Môi trư ng i v i nh ng nơi không thành l p Văn phòng ăng ký t ai và U ban nhân dân c p xã nơi ư c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng u quy n th c hi n vi c thu l phí ăng ký giao d ch b o m (Các ơn v thu l phí ăng ký giao d ch b o m khác th c hi n theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10/01/2007; Thông tư liên t ch s 36/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 29/4/2008). ơn v thu l phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai t i a i m thu l phí v tên l phí, m c thu l phí, phương th c thu và cơ quan quy nh thu. Khi thu ti n l phí ph i c p ch ng t thu l phí cho i tư ng n p l phí theo quy nh.
  3. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n l phí thu ư c ơn v thu l phí n p Ngân sách Nhà nư c 50%; ư c l i 50% trên t ng s l phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng, quy t toán s ti n phí thu ư c theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư s 45/2006/TT- BTC ngày 25/05/2006 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu l phí S d ng biên lai thu l phí do cơ quan Thu phát hành. i u 6. X lý vi ph m Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/09/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 c a B Tài chính. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 127/2007/Q -UB ngày 22/10/2007 c a UBND Thành ph Hà N i (cũ); các quy nh c a UBND T nh Hà Tây (cũ) trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 8. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính; Tài nguyên và Môi trư ng; Kho b c Nhà nư c Hà N i; C c Thu thành ph Hà N i; Ch t ch UBND các qu n, huy n và c p tương ương; Các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng M nh Hi n
Đồng bộ tài khoản