Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc quy định phí qua phà Hưng Phong trực thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------- Số: 08/2009/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 13 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ QUA PHÀ HƯNG PHONG TRỰC THUỘC XÍ NGHIỆP PHÀ BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Công văn số 135/HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Tờ trình số 1694/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức thu phí qua phà Hưng Phong cho từng đối tượng như sau STT Đối tượng qua phà Đơn giá (đ/lượt) 1 Hành khách đi bộ 1.000 2 Hành khách đi xe đạp 2.000 3 Hành khách đi xe gắn máy, môtô 3.000 4 Vé tháng cho cán bộ, công chức, viên chức 30.000 5 Thuê bao phà 170.000 Điều 2. Đối tượng miễn thu phí 1. Học sinh, thương binh. 2. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Điều 3. Việc quản lý và sử dụng phí qua phà thực hiện theo chế độ hiện hành về quản lý và sử dụng phí qua phà. Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Xí nghiệp Phà Bến Tre, Bến trưởng Bến phà Hưng Phong và các đối tượng qua phà chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
  2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2009 và áp dụng tạm thời cho đến khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí qua phà Hưng Phong có hiệu lực./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thanh Hà
Đồng bộ tài khoản