Quyết định số 08/QĐ-BNV

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 08/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của vụ hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 08/Q -BNV Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A V H P TÁC QU C T B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Theo ngh c a V trư ng V H p tác Qu c t và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V H p tác qu c t là t ch c c a B N i v có ch c năng tham mưu giúp B trư ng B N i v th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác h p tác qu c t thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Th c hi n nhi m v tham mưu, giúp B trư ng: a) Xây d ng trình các c p có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v h p tác qu c t thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo s phân công c a B trư ng; b) Xây d ng k ho ch dài h n, hàng năm và các chương trình, d án h p tác qu c t thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; c) Qu n lý th ng nh t các ho t ng h p tác qu c t trong B ; ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B và các cơ quan h u quan khác c a nhà nư c t ch c th c hi n các k ho ch h p tác qu c t ã ư c phê duy t; theo dõi, thNm nh, t ng h p, ánh giá và báo cáo trình B trư ng xem xét, quy t nh; d) Trình Chính ph xem xét quy t nh v ch trương, bi n pháp m r ng quan h v i nư c ngoài và các t ch c qu c t ; àm phán, ký, phê chuNn, phê duy t ho c gia nh p và bi n pháp b o m th c hi n i u qu c t khi B N i v ư c nhân danh Nhà nư c ho c nhân danh Chính ph có n i dung liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v ; ) T ch c àm phán, ký i u ư c qu c t theo y quy n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và t ch c th c hi n i u ư c qu c t mà phía Vi t Nam là thành viên trong ph m vi các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; ký k t và t ch c th c hi n các th a thu n qu c t nhân danh B N i v theo quy nh c a pháp lu t; e) Quy t nh vi c tham gia các t ch c qu c t theo s phân công c a Chính ph ; g) T ch c th c hi n ch trương, bi n pháp m r ng h p tác qu c t ã ư c Chính ph phê duy t;
  2. h) Ch o và t ch c th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr c a B ; xây d ng và t ch c th c hi n quy ch qu n lý chương trình, d án có ngu n tài tr nư c ngoài; ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c tài tr và các cơ quan, ơn v liên quan chuNn b , xây d ng, thNm nh, àm phán, xu t ơn v th c hi n; t ch c ki m tra các chương trình, d án qu c t tài tr thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; i) Qu n lý và i u ph i các ho t ng h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c c i cách hành chính. Làm u m i ph i h p các ho t ng h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c c i cách hành chính. Hư ng d n các B , ngành, a phương xây d ng các chương trình, d án, ho t ng h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c c i cách hành chính, tham gia thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t và theo dõi, ánh giá vi c th c hi n; k) C p phép ho t ng t ch c h i ngh , h i th o qu c t có n i dung liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; l) Ch trì, u m i, ph i h p và tham gia các ho t ng h p tác ASEAN v lĩnh v c công v ; 2. Trình B trư ng ý ki n thNm nh v vi c các b , ngành, a phương ký k t các i u ư c qu c t và các th a thu n qu c t có n i dung liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . 3. T ch c th c hi n k ho ch h p tác qu c t c a B N i v , công tác t ch c oàn ra, oàn vào theo ngân sách nhà nư c ã ư c B trư ng quy t nh ho c phê duy t k ho ch. Ph i h p v i V K ho ch – Tài chính thNm nh vi c s d ng ngân sách nhà nư c cho công tác h p tác qu c t c a B . 4. Ph i h p v i các ơn v có liên quan thu c B tham mưu cho Lãnh o B vi c c cán b , công ch c c a B i nư c ngoài. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c và các cơ quan, ơn v tr c thu c B th c hi n các quy ch , ch h i ngh , h i th o qu c t , ti p khách nư c ngoài, nghi l , l tân i ngo i theo quy nh. 5. Làm thư ng tr c giúp vi c Ban i u hành và ph i h p các d án thu c B . 6. T ch c và t ng h p tình hình h i ngh , h i th o qu c t : a) Xây d ng các văn b n trình B trư ng ban hành hư ng d n các quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v t ch c h i ngh , h i th o qu c t liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; b) T ng h p tình hình ho t ng h i ngh , h i th o qu c t c a các cơ quan Trung ương và a phương liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B trình B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph ; c) Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan, t ch c nư c ngoài t ch c các H i ngh , H i th o qu c t và các ho t ng h p tác qu c t khác trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; d) Trình B trư ng ý ki n thNm nh các n i dung v t ch c các h i ngh , h i th o qu c t c a các B , ngành và a phương v các v n thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B . 7. Ch trì và ph i h p v i các V ch c năng c a B trong ho t ng c a Trung tâm ngu n ASEAN v qu n lý công ch c. 8. Ch trì ho c tham gia nghiên c u khoa h c, b i dư ng nghi p v v lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a B và V . Th c hi n công tác th ng kê t ng h p, xây d ng cơ s d li u v lĩnh v c h p tác qu c t và ph i h p v i Trung tâm Thông tin ng d ng công ngh tin h c vào qu n lý, khai thác s d ng cơ s d li u thông tin ph c v s lãnh o và qu n lý c a B . 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. T ch c và ch làm vi c c a V
  3. 1. V có V trư ng, các Phó V trư ng và công ch c. 2. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 và có các nhi m v , quy n h n c th sau: a) T ch c, ch o th c hi n nhi m v c a V và ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a V ; b) Phân công nhi m v , theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và công ch c trong V ; c) Ký th a l nh B trư ng tr l i, gi i áp, hư ng d n nghi p v và yêu c u các cơ quan, t ch c và a phương cung c p thông tin v d án c i cách hành chính và ho t ng h p tác qu c t trong lĩnh v c c i cách hành chính; d) Th c hi n công tác thông tin cho công ch c trong V theo quy ch làm vi c c a B ; ) Ph i h p v i các t ch c trong B , các cơ quan liên quan trong vi c gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V ; e) Quy t nh các n i dung báo cáo, sơ k t, t ng k t, ki n ngh v i B trư ng các ch trương gi i pháp trong vi c th c hi n các nhi m v c a V ; g) T ch c th c hi n các quy ch c a B ; qu n lý công ch c và tài s n ư c giao theo phân c p c a B . 3. Phó V trư ng th c hi n nhi m v chuyên môn và giúp V trư ng ph trách v m t ho c m t s m t công tác theo phân công c a V trư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 4. Công ch c th c hi n các nhi m v chuyên môn do V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v th c hi n nh ng nhi m v ó. 5. V làm vi c theo ch chuyên viên k t h p v i ch th trư ng; trong trư ng h p lãnh o B làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng, chuyên viên thì Phó V trư ng; chuyên viên có trách nhi m thi hành ý ki n c a lãnh o B và sau ó báo cáo k p th i v i V trư ng. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 47/2003/Q -BNV ngày 18/8/2003 c a B trư ng B N i v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V H p tác Qu c t . 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V H p tác Qu c t , Th trư ng và công ch c các t ch c có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu VT, TCCB. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản