Quyết định số 09/1999/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/1999/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/1999/QĐ-BCNvề việc chuyển Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện về trực thuộc Viện Kỹ thuật thiết bị điện do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/1999/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1999/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẬT TƯ VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN VỀ TRỰC THUỘC VIỆN KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP; Căn cứ Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 03 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp Nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu; Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện (công văn số 38/CV-TGĐ ngày 10 tháng 02 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chuyển Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện đang là thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Viện Kỹ thuật thiết bị điện. Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hoạt động theo luật pháp và điều lệ tổ chức và hoạt động do Viện trưởng Viện Kỹ thuật thiết bị điện quy định, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Nhà nước. Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu của Viện Kỹ thuật thiết bị điện sau khi tiếp nhận Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện là : - Nghiên cứu chuẩn bị kỹ thuật cho phát triển sản phẩm ngành thiết bị điện và triển khai các đề tài khoa học chuyên ngành thiết bị điện; - Chế tạo những sản phẩm đặc biệt về thiết bị điện theo yêu cầu của thị trường; cung cấp vật tư, thiết bị kỹ thuật điện cho ngành và cho nhu cầu của xã hội.
  2. Điều 3. Tổng Giám đốc Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện cho Viện trưởng Viện Kỹ thuật thiết bị điện theo đúng quy định của Nhà nước. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 251/QĐ-TCNSĐT ngày 20 tháng 5 năm 1993 của Bộ Công nghiệp nặng trước đây. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Thiết bị Kỹ thuật điện, Viện trưởng Viện Kỹ thuật thiết bị điện, Giám đốc Công ty Vật tư và Kỹ thuật điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 3, - Ban ĐMQLDNTƯ, - Bộ KH&ĐT - Bộ Công an, - Bộ Tài chính, - Ngân hàng Nhà nước, Đặng Vũ Chư - UBND TPHN, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản