Quyết định số 09/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 09/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2000/QĐ-UB về việc quy định mức thu học phí trong các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghê trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2000/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 09/2000/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHÊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI QUẢN LÝ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT. Bộ GD&ĐT - TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại công văn số 125/TTr-STCVG ngày 17/1/2000; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Quy định mức thu học phí trong các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý như sau: Mức thu (đồng/học sinh/tháng STT Hệ đào tạo và thu trong 10 tháng) Hệ chính quy Hệ mở rộng 1 Hệ trung cấp kỹ thuật 80.000 100.000 Trong đó: Trung cấp cơ khí, xây dựng 50.000 80.000 2 Hệ công nhân kỹ thuật 40.000 80.000 Riêng các nghề - Nghề lái xe 80.000 100.000 - Nghề cơ khí, xây dựng, thủ công mỹ nghệ, 20.000 60.000 sửa chữa đồng hồ Điều 2: Ngoài khoản thu học phí trên đây và các khoản thu được quy định trong Quyết định số 3342/QĐ-UB ngày 18/8/1998 của UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binh
  2. và Xã hội và các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc không được thu thêm bất cứ một khoản nào khác; việc thu và chi đối với khoản thu học phí nói trên phải tuân theo những quy định trong Quyết định số 3342/QĐ-UB ngày 18/81998 của UBND Thành phố và theo Hướng dẫn số 3794/LN/TCVG-GDĐT-KBNN ngày 26/8/1998 của liên ngành Tài chính Vật giá Giáo dục và Đào tạo - Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2000; Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản