Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 09/2001/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C AB KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 09/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 22/CP, ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v quy n h n t ch c b máy c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng; QUY T Đ NH Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này 26 Tiêu chu n Vi t Nam; (Danh m c kèm theo). Bùi M nh H i (Đã ký) DANH M C CÁC TIÊU CHU N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 09/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 10 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng) 1. TCVN 256-1: 2001 (ISO 6506-1 : 1999) V t li u kim lo i - Th đ c ng Brinell Ph n 1: Phương pháp th 2. TCVN 256-2: 2001 (ISO 6506-2 : 1999) V t li u kim lo i - Th đ c ng Brinell Ph n 2 : Ki m đ nh và hi u chu n máy th 3. TCVN 256-3: 2001 (ISO 6506-3 : 1999) V t li u kim lo i - Th đ c ng Brinell Ph n 3 : Hi u chu n t m chu n 4. TCVN 257-1: 2001 (ISO 6508-1 : 1999) V t li u kim lo i - Th đ c ng Rockwell Ph n 1: Phương pháp th (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 5. TCVN 257-2: 2001 (ISO 6508-2 : 1999) V t li u kim lo i - Th đ c ng Rockwell Ph n 2: Ki m đ nh và hi u chu n máy th (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
  2. 6. TCVN 257-3: 2001 (ISO 6508-3 : 1999) V t li u kim lo i - Th đ c ng Rockwell Ph n 3: Hi u chu n t m chu n (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 7. TCVN 4398: 2001 (ISO 377 : 1991) Thép và s n ph m thép - V trí l y m u, chu n b phôi m u và th cơ tính. 8. TCVN 5756 : 2001 (Soát xét l n 1) Mũ b o v cho ngư i đi mô tô và xe máy 9. TCVN 5801 : 2001 (Soát xét l n 2) Quy ph m phân c p và đóng tàu sông 10. TCVN 6795-1 : 2001 (ISO 5832-1 : 1997) V t c y ghép trong ph u thu t - V t li u kim lo i Ph n 1: Thép không g gia công áp l c 11. TCVN 6796 : 2001 (ISO 8828 : 1998) V t c y ghép trong ph u thu t - Hư ng d n b o qu n các v t ch nh hình 12. TCVN 6797 : 2001 (ISO 9269 : 1998) V t c y ghép trong ph u thu t - N p xương kim lo i - L và rãnh dùng v i vít có b m t t a hình côn 13. TCVN 6798 : 2001 (ISO 5636 : 1998) V t c y ghép trong ph u thu t - N p xương kim lo i - Các l dùng cho vít có ren không đ i x ng và m t t a hình c u 14. TCVN 6799 : 2001 (ISO 8615 : 1991) V t c y ghép trong ph u thu t - Các chi ti t đ nh v dùng cho đ u xương đùi ngư i trư ng thành 15. TCVN 6800 : 2001 (ISO 8827 : 1988) V t c y ghép trong ph u thu t - Đinh móc có chân song song - Yêu c u chung 16. TCVN 6801 : 2001 (ISO 7151 : 1988) D ng c ph u thu t - D ng c có kh p n i không dùng đ c t - Yêu c u chung và phương pháp th 17. TCVN 6802 : 2001 (ISO 9714-1 : 1991) D ng c khoan ch nh hình - Mũi khoan, mũi taro và mũi khoét 18. TCVN 6803 : 2001 (ISO 8685 : 1992) Qu ng nhôm - Quy trình l y m u 19. TCVN 6804 : 2001 (ISO 10277 : 1995) Qu ng nhôm - Phương pháp th c nghi m ki m tra đ chính xác l y m u 20. TCVN 6805 : 2001 (ISO 102266 : 1991) Qu ng nhôm - Phương pháp th c nghi m ki m tra đ l ch l y m u 21. TCVN 6806 : 2001 (ISO 8858 : 1985) Qu ng nhôm - Chu n b m u th đã s y sơ b
  3. 22. TCVN 6807 : 2001 (ISO 8857 : 1985) Qu ng nhôm - Xác đ nh đ hút m m u phân tích - Phương pháp kh i lư ng 23. TCVN 6808 : 2001 (ISO 9033 : 1989) Qu ng nhôm - Xác đ nh hàm lư ng m qu ng đ ng 24. TCVN 6809 : 2001 Quy ph m phân c p và ch t o phao neo 25. TCVN ISO/IEC 17020 : 2001 (ISO/IEC 17020 : 1998) Chu n m c chung cho các ho t đ ng c a t ch c ti n hành giám đ nh 26.TCVN ISO/IEC 17025 : 2001 (ISO/IEC 17025 : 1999) Yêu c u chung v năng l c c a phòng th nghi m và hi u chu n. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 5756 : 2001
Đồng bộ tài khoản