Quyết định số 09/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Quyết định số 09/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2001/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 09/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C GIAO B SUNG CH TIÊU K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2001 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 146/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2001 ; Căn c vào Quy t nh s 168/Q -BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v vi c giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2001; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 211/TT-KH T-TH ngày 02 tháng 02 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Giao b sung ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2001 ngu n v n ngân sách t p trung cho 4 d án v i t ng v n u tư 100,93 t ng (theo bi u ính kèm). i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư và xây d ng năm 2001, các cơ quan có liên quan ti n hành phân b giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao, trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Giám c các S , các cơ quan ngang S và các ch u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - TT/TU, TT.H ND/TP CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - Văn phòng Thành y - Ban Kinh t -Ngân sách H ND/TP - VPUB : CPVP, các T , T TH (4b) - Lưu (TH) Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản