Quyết định số 09/2002/QÐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 09/2002/QÐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2002/QÐ-BTS về việc ban hành văn bản phương pháp kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở thu mua thuỷ sản; biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở thu mua thuỷ sản và tiêu chuẩn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở thu mua thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2002/QÐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2002/QÐ-BTS Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2002 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH VĂN B N PHƯƠNG PHÁP KI M TRA, ĐÁNH GIÁ ĐI U KI N Đ M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M C A CƠ S THU MUA THU S N; BIÊN B N KI M TRA ĐI U KI N Đ M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M CƠ S THU MUA THU S N VÀ TIÊU CHU N X P LO I ĐI U KI N Đ M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M CƠ S THU MUA THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph quy đ nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh đ nh s 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph quy đ nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Thông tư s 02 TT/LB c a Liên B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Thu s n ngày 24/5/1996 hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 86/CP; Căn c Quy t đ nh s 649/2000/QÐ-BTS ngày 4/8/2000 c a B Thu s n ban hành Quy ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n đ t tiêu chu n đ m b o v sinh an toàn th c ph m, thay th Quy ch ban hành theo Quy t đ nh s 01/2000/QÐ-BTS ngày 3/1/2000; Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và ông Giám đ c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và v sinh thu s n; QUY T Đ NH: Ði u 1: Ban hành kèm theo quy t đ nh này các văn b n sau đây đ áp d ng th ng nh t trên c nư c: 1. Biên b n ki m tra đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m c a cơ s thu mua thu s n. 2. Phương pháp ki m tra, đánh giá đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m c a sơ s thu mua thu s n 3.Tiêu chu n x p lo i đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m cơ s thu mua thu s n. Ði u 2: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Ði u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Giám đ c Trung tâm Ki m tra Ch t lư ng và V sinh Thu s n, Giám đ c S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG
 2. Nguy n Th H ng Minh (TÊN CƠ QUAN KI M TRA) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ð c l p - T do - H nh phúc ---------------***--------------- Biên b n ki m tra đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m cơ s thu mua th y s n (Ban hành theo Quy t đ nh s 09/2002/QÐ-BTS ngày 15/03/2002 c a B trư ng B Thu s n) ---------------------------------------- Hôm nay ngày ................................, t i ................................................................ .............. Ðoàn ki m tra c a......................................................do Ông (Bà).................................................... làm trư ng đoàn (theo................................................................................................................. ....) Ðã th c hi n ki m tra .........................................đi u ki n đ m b o an toàn v sinh cơ s thu mua Ðã th c hi n ki m tra .........................................đi u ki n đ m b o an toàn v sinh cơ s thu mua Ðã th c hi n ki m tra .........................................đi u ki n đ m b o an toàn v sinh cơ s thu mua Ði n tho i: ..............; Fax (n u có) ..............do Ông (Bà)............................................làm đ i di n. 1. Thông tin chung 1.1. Mã s cơ s (n u có): 1.2. Hình th c thu mua: Thu mua, b o qu n ( Thu mua, b o qu n và sơ ch (
 3. 1.3. Tên nguyên li u thu mua chính: 1.4. Ngu n g c xu t x nguyên li u: - Thu s n nuôi (, vùng nuôi ............................................................................................... - Thu s n khai thác (,vùng khai thác ................................................................................. 1.5. Cách b o qu n: Cách b o qu n: Cách b o qu n: Cách b o qu n: 2. Ch tiêu ki m tra và k t qu : Nhóm K t qu đánh giá chung c a nhóm ch Ch tiêu Ð t L i L i L i L i Di n gi i tiêu nh n ng nghiêm tr ng t i h n (Mi) (Ma) (Ac) (Se) (Cr) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Ð a đi m và b trí m t b ng 2 N n/ sàn nhà 3 Tư ng/ vách ngăn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 Tr n/ mái che 5 C a 6 B m t ti p xúc tr c ti p v i th y s n 7 B m t không ti p xúc tr c ti p v i th y s n 8 D ng c làm v sinh 9 Thông gió và ngưng
 4. t hơi nư c 10 H th ng chi u sáng 11 Hoá ch t 12 H th ng cung c p nư c 13 Nư c đá 14 H th ng thoát nư c th i 15 Ph li u th y s n (áp d ng đ i v i cơ s có th c hi n sơ ch ) 16 Ngăn ch n và tiêu di t đ ng v t gây h i 17 V sinh cá nhân 18 Phương ti n b o qu n, v n chuy n th y s n 19 Các qui đ nh v ch t lư ng và ATVS 20 Th c hi n các qui đ nh v ch t lư ng và ATVS T ng h p Ði u ki n đ m b o VSATTP cơ s đ t lo i: 3. Nh n xét và ki n ngh c a đoàn ki m tra: 3.1. Nh n xét: 3.2. Nh n xét: 3.3. Nh n xét:
 5. 3.4. Nh n xét: 3.5. Nh n xét: 3.6. Nh n xét: 3.7. Nh n xét: 3.8. Nh n xét: 3.9. Nh n xét: ..................................................................................................................................................... .................................................... 4. Ý ki n c a đ i di n cơ s .......................................................................................................................... ý ki n c a đ i di n cơ s .......................................................................................................................... ý ki n c a đ i di n cơ s .......................................................................................................................... ý ki n c a đ i di n cơ s .......................................................................................................................... ý ki n c a đ i di n cơ s .......................................................................................................................... Biên b n này đư c l p thành 2 b n : 1 b n g i cơ s , 1 b n g i cơ quan ki m tra. Ð i di n cơ s Trư ng đoàn ki m tra (ký tên, đóng d u) (ký tên) --------------------------------------------------------------------------
 6. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- Ð c l p - T do - H nh phúc ----------------------------------- Phương pháp ki m tra, đánh giá đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m cơ s thu mua th y s n (Ban hành theo Quy t đ nh s 09 /2002/QÐ-BTS ngày15 /3/2002 c a B trư ng B Thu s n) I. Đ nh nghĩa các m c l i 1. L i t i h n (Cr): Là sai l ch so v i tiêu chu n, gây m t an toàn th c ph m, nh hư ng t i s c kho ngư i tiêu dùng. 2. L i nghiêm tr ng (Se): Là sai l ch so v i tiêu chu n, n u kéo dài s gây m t an toàn th c ph m, nhưng chưa t i m c t i h n. 3. L i n ng (Ma): Là sai l ch so v i tiêu chu n, có th nh hư ng đ n an toàn th c ph m, nhưng chưa t i m c nghiêm tr ng. 4. L i nh (Mi): Là sai l ch so v i tiêu chu n gây tr ng i cho vi c ki m soát v sinh, nhưng chưa đ n m c n ng. II. Các nhóm ch tiêu và phương pháp ki m tra, đánh giá Nhóm 1: Ð a đi m và b trí m t b ng 1.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng (Se) h n (Cr) 28 TCN 164 1. Có kh năng lây [ ] [ ] [ ] 2000 nhi m cho th y 4.1 s n 2. Không 4.2.1 thu n l i cho ti p 4.2.2 nh n, b o qu n, v n [ ] [ ] chuy n,
 7. sơ ch và 6.1.2 làm v sinh. 1.2. Cách ti n hành: 1.2.1. Yêu c u: - Ngăn ng a nguy cơ lây nhi m cho th y s n. - Thu n l i cho vi c ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có), làm v sinh và kh trùng. 1.2.2. Ph m vi: Khu v c ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có), khu đi v sinh, khu ch a ph th i, khu ch a xăng d u,... 1.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Ki m tra trên th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Ð a đi m c a cơ s không b nh hư ng b i các ngu n ô nhi m (ng p nư c, g n bãi rác th i ...). - S ngăn cách h p lý gi a khu v c ti p nh n, b o qu n v i khu v c sơ ch (n u có) - S ngăn cách h p lý gi a khu v c ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có) v i khu v c đi v sinh, khu ch a ph li u, khu ch a xăng d u, h th ng thoát nư c th i... - Ð di n tích cho vi c ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có). - B trí các trang thi t b , d ng c h p lý, không gây c n tr cho vi c thao tác, làm v sinh và kh trùng. Nhóm 2: N n/ sàn 2.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng h n (Se) (Cr) 28 TCN164: 1. V t li u và k t c u [ ] [ ] 2000 không phù h p. 4.2.4 2. Khó làm v sinh kh [ ] [ ] trùng 3. Không b o trì t t [ ] [ ] 28 TCN 130: 1998
 8. 3.3.3 2.2. Cách ti n hành 2.2.1. Yêu c u: V t li u và k t c u thích h p, d làm v sinh và kh trùng. 2.2.2. Ph m vi: N n ho c sàn khu ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có), nhà v sinh, hành lang n i tuy n, khu v c thay BHLÐ. 2.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - V t li u làm n n, sàn ph i c ng, không đ c. - K t c u ph ng, d làm v sinh và kh trùng. - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 3: Tư ng/ vách ngăn 3.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng h p chi u Ð t Nh N ng (Ma) Nghiêm T i (Ac) (Mi) Tr ng h n (Se) (Cr) 28 TCN 164 1. Không [ ] [ ] 2000 có tư ng/ 4.2.4 vách ngăn 28 TCN phù 130 h p 2. 1998 Không kín, 3.3.5 không [ ] [ ] nh n, b th m nư c (áp d ng đ i v i khu v c sơ ch ).
 9. 3. Khó làm v sinh kh trùng 4. Không b o trì [ ] [ ] t t [ ] [ ] 3.2. Cách ti n hành 3.2.1. Yêu c u: - Có tư ng/ vách ngăn phù h p. - Kín, nh n, không b th m nư c (áp d ng đ i v i khu v c sơ ch ). - D làm v sinh và kh trùng. 3.2.2. Ph m vi: Tư ng ho c vách ngăn khu v c ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có), khu v c đi v sinh, hành lang n i tuy n, phòng thay BHLÐ. 3.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Có tư ng/ vách ngăn phù h p - Tư ng ho c vách ngăn khu v c sơ ch ph i kín, nh n, không b th m nư c - D làm v sinh và kh trùng - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 4: Tr n/ mái che 4.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng h n (Se) (Cr) 28 TCN 164: 1. Không 2000 [ ] [ ] kín 4.2.4 2. Khó làm v 28 TCN sinh [ ] [ ] 130: 3. Không
 10. 1998 b o trì t t [ ] [ ] 3.3.6 4.2. Cách ti n hành 4.2.1. Yêu c u: Kín, d làm v sinh 4.2.2. Ph m vi: - Tr n ho c mái che khu ti p nh n, b o qu n, nhà v sinh, phòng thay BHLÐ,? - Tr n khu sơ ch . 4.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá:. Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Tr n ho c mái che ph i kín và d làm v sinh. - Ð i v í khu v c sơ ch ph i có tr n. - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 5: C a 5.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng (Ma) Nghiêm T i (Ac) (Mi) tr ng h n (Se) (Cr) 28 TCN 130: 1. V t 1998 [ ] [ ] li u không 3.3.7 phù h p. 28 TCN 164: 2. Khó làm v sinh. 2000 3. [ ] [ ] 6.1.2 Không b o trì t t. [ ] [ ] 5.2. Cách ti n hành 5.2.1. Yêu c u: Làm b ng v t li u phù h p, d làm v sinh và không lây nhi m vào th y s n.
 11. 5.2.2. Ph m vi: Các c a ra vào, c a s c a khu v c ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có),? 5.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá:. Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - C a ph i nh n, không r sét, không đ c và d làm v sinh. - Ð i v i khu v c sơ ch c a không đư c th m nư c. - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 6: B m t ti p xúc tr c ti p v i th y s n 6.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng h p chi u Ð t (Ac) Nh (Mi) N ng Nghiêm T i (Ma) tr ng h n (Se) (Cr) 28 TCN 164: 1. V t 2000 [ ] [ ] li u và c u 4.3 trúc không phù h p. 2. Khó làm v sinh và kh trùng [ ] [ ] 3. Không b o trì t t. [ ] [ ] 6.2. Cách ti n hành 6.2.1. Yêu c u: V t li u và c u trúc phù h p, không lây nhi m cho th y s n và d làm v sinh kh trùng. 6.2.2. Ph m vi: T t c các b m t ti p xúc tr c ti p v i th y s n (thùng b o qu n, khay, r , m t bàn, lư i, thi t b b c d ,...) 6.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra trên th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh:
 12. - Ðư c làm b ng v t li u không gây đ c, không r , không b ăn mòn, không th m nư c, ch u đư c tác đ ng c a tác nhân t y r a và kh trùng. - Các b m t và m i n i ph i nh n, d làm v sinh. - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 7: B m t không ti p xúc tr c ti p v i th y s n 7.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t (Ac) Nh (Mi) N ng Nghiêm T i (Ma) tr ng h n (Se) (Cr) 28 TCN 164: 1. V t 2000 [ ] [ ] li u và c u 4.3 trúc không phù h p. 2. Khó làm v sinh và kh trùng [ ] [ ] 3. Không b o trì t t. [ ] [ ] 7.2. Cách ti n hành 7.2.1. Yêu c u: V t li u và c u trúc phù h p, không lây nhi m cho th y s n, d làm v sinh và kh trùng. 7.2.2. Ph m vi: Các b m t không ti p xúc tr c ti p v i th y s n (chân bàn, b máy, chân giá đ , ...) 7.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Quan sát k các b m t (chân bàn, b máy, chân giá đ , ...) và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Ðư c làm b ng v t li u phù h p (b n, không r sét). - D làm v sinh và kh trùng. - Trong tình tr ng b o trì t t.
 13. Nhóm 8: D ng c làm v sinh 8.1. Ch tiêu: Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n kho n gi i tham chi u M c đánh giá T ng h p Ð t (Ac) Nh (Mi) N ng (Ma) Nghiêm T i tr ng (Se) h n (Cr) 1. Làm 28TCN b ng [ ] [ ] 164: v t 2000 li u không 4.3.1 phù h p. 2. Không đ y [ ] [ ] đ , không chuyê n dùng, b o qu n không đúng cách. 8.2. Cách ti n hành 8.2.1. Yêu c u: Ð d ng c làm v sinh, chuyên dùng và không là ngu n lây nhi m cho th y s n. 8.2.2. Ph m vi: T t c các d ng c làm v sinh và kh trùng c a cơ s . 8.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - D ng c làm v sinh đư c làm b ng v t li u phù h p (không r , không đ c, không làm hư h i đ n trang thi t b , d ng c khác). - Ð s lư ng đ làm v sinh. - D ng c chuyên dùng đ i v i các đ i tư ng khác nhau (b m t ti p xúc tr c ti p và b m t không ti p xúc tr c ti p v i th y s n), phù h p v i c u trúc d ng c c n v sinh. - B o qu n trong khu v c riêng đ m b o đi u ki n an toàn v sinh. Nhóm 9: Thông gió và ngưng t hơi nư c
 14. 9.1. Ch tiêu: Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng h n (Se) (Cr) 1. Có 28TCN mùi hôi, [ ] [ ] 130: khói 1998 2. Có 3.3.9 ngưng t hơi [ ] [ ] nư c. 28 TCN 164 2000 6.1.2 9.2. Cách ti n hành 9.2.1. Yêu c u: Không b ngưng t hơi nư c, thoáng, không có mùi hôi. 9.2.2. Ph m vi: a. Khu v c sơ ch . b. Khu v c b c d , x lý, b o qu n. 9.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Không có hi n tư ng ngưng t hơi nư c trên tr n, tư ng và các b m t khác các khu v c nêu đi m a, b m c 9.2.2. - H th ng thông gió ho c đi u hòa ph i đ m b o lo i b mùi hôi, hơi nư c khu v c nêu đi m a m c 9.2.2. Nhóm 10: H th ng chi u sáng 10.1. Ch tiêu: Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Đ t (Ac) Nh (Mi) N ng Nghiêm T i (Ma) tr ng h n (Se) (Cr)
 15. 1. Thi u 28TCN sáng. [ ] 130: 1998 2. [ ] [ ] Không 3.3.10 có ho c không 28 TCN đ y đ 164: ch p đèn. 2000 3. Không [ ] 6.1.2 b o trì t t. 10.2. Cách ti n hành 10.2.1. Yêu c u: - Ð sáng. - Ðèn ph i có ch p b o v . 10.2.2. Ph m vi: Các khu v c b c d , x lý, sơ ch , b o qu n. 10.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Ð sáng, đ m b o phân bi t rõ ràng màu s c t nhiên c a nguyên li u, bán thành ph m và ki m tra. - Ph i có ch p b o v đèn, d làm v sinh và đáp ng đư c ch c năng b o v khi bóng đèn b n , v có th rơi vào thu s n - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 11: Hóa ch t 11.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng(Se) h n(Cr) 28TCN 164 : 2000 1. Hoá ch t b o qu n: 5.3.4 a. Không đư c 6.2.3 phép ho c không rõ ngu n g c [ ] b. Vư t quá gi i
 16. h n cho phép c. S [ ] [ ] d ng, b o qu n không đúng cách 2. Hoá ch t t y r a, kh [ ] [ ] trùng và di t đ ng v t gây h i: a. Không đư c phép ho c không rõ ngu n g c b. S d ng, b o qu n không đúng cách [ ] [ ] [ ] [ ] 11.2. Cách ti n hành 11.2.1. Yêu c u: - Hóa ch t đư c phép s d ng, có ngu n g c rõ ràng và s d ng không vư t quá gi i h n cho phép. - S d ng, b o qu n đúng cách và theo s ch d n c a cơ quan ch c năng. 11.2.2. Ph m vi: - Khu v c, thùng, t , ngăn ch a hoá ch t. - S d ng trong th c t - H sơ qu n lý và s d ng. 11.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra trên th c t , h sơ, ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh:
 17. - Ch s d ng hóa ch t đư c phép theo qui đ nh hi n hành. - S đ y đ các thông tin ghi trên nhãn: tên thương m i, tên nhà s n xu t, thành ph n, th i h n s d ng. - S tách bi t trong b o qu n và s d ng hóa ch t khác nhau. - Th c t s d ng và b o qu n hóa ch t. Nhóm 12: H th ng cung c p nư c 12.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng(Se) h n (Cr) 1. Ngu n 28TCN nư c [ ] [ ] 164: không đ 2000 đ s d ng. 5.2.2 2. Nư c dùng đ r a, sơ ch th y s n, làm v sinh [ ] [ ] các b m t ti p xúc tr c ti p v i th y s n không đ m b o an toàn v sinh. 12.2. Cách ti n hành 12.2.1. Yêu c u: - Ð nư c cho s d ng. - Nư c s d ng cho vi c r a, sơ ch th y s n, làm v sinh các b m t ti p xúc tr c ti p v i th y s n đ m b o an toàn v sinh. 12.2.2. Ph m vi: - Ngu n cung c p nư c, d ng c ch a nư c, đư ng ng d n nư c. - K t qu ki m soát ch t lư ng nư c (đ i v i cơ s có th c hi n sơ ch ). 12.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá:
 18. Xem xét ki m tra trên th c t , h sơ và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Ngu n cung c p nư c đ cho vi c s d ng. - Nư c dùng cho vi c r a, sơ ch th y s n và làm v sinh các b m t ti p xúc tr c ti p v i th y s n ph i đ m b o an toàn v sinh (có ki m soát v sinh h th ng cung c p, l y m u đ nh kỳ ki m tra). - Không s d ng nư c c ng ho c b n đ u (bi n, sông) đ r a, sơ ch th y s n và làm v sinh các b m t ti p xúc v i th y s n. - Phương ti n, d ng c ch a, d ng c l y nư c ph i không đ c, không r , d làm v sinh và chuyên dùng. - Ð i v i cơ s có th c hi n sơ ch , ph i có k ho ch l y m u và k t qu ki m tra ch t lư ng nư c theo qui đ nh c a 28 TCN 130: 1998, Quy t đ nh s 505 c a B Y T Nhóm 13: Nư c đá 13.1. Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêmtr ng(Se) T ih n (Ac) (Mi) (Ma) (Cr) 1. 28TCN Ngu n [ ] 164: nư c 2000 đ s n xu t 5.2.3 nư c đá không đ m b o an toàn v sinh. 1. S n xu t, v n chuy n , b o [ ] [ ] qu n không h p v sinh. 12.2. Cách ti n hành 13.2.1. Yêu c u: Nư c đá s d ng không là ngu n lây nhi m cho th y s n. 13.2.2. Ph m vi:
 19. - Ngu n nư c cung c p. - Trang thi t b s n xu t, phương ti n v n chuy n, b o qu n (k c máy xay đá). 13.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Ki m tra trên th c t và ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: a. Nư c đá s n xu t t i cơ s : - Ðư c s n xu t t ngu n nư c đ m b o an toàn v sinh (nư c bi n s ch, nư c u ng đư c). - Ði u ki n s n xu t, phương ti n v n chuy n, b o qu n nư c đá trong đi u ki n an toàn v sinh (các b m t ti p xúc tr c ti p v i đá không gây đ c, không r và d làm v sinh). b. Nư c đá t ngu n cung c p bên ngoài: Ki m tra trên h sơ; ki m tra th c t (khi c n thi t) như qui đ nh t i m c a. Nhóm 14: H th ng thoát nư c th i 14.1 Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng (Ma) Nghiêm T i (Ac) (Mi) tr ng (Se) h n (Cr) 28TCN 164: 1. Không [ ] [ ] 2000 thoát h t 4.2.4 nư c th i, có 4.2.6 mùi hôi. 2. Khó làm v [ ] [ ] sinh và kh trùng. 3. Không b o trì [ ] [ ] t t 14.2. Cách ti n hành 14.2.1. Yêu c u: - Thoát nư c th i nhanh, không đ ng nư c, d làm v sinh và kh trùng. - Không là ngu n lây nhi m cho th y s n.
 20. 14.2.2. Ph m vi: N n/ sàn, các rãnh thoát nư c, các h ga. 14.2.3. Phương pháp và n i dung ki m tra, đánh giá: Xem xét, ki m tra th c t , ph ng v n (khi c n thi t) đ xác đ nh: - Kh năng thoát h t nư c th i, ngăn ch n mùi hôi t i các khu v c: ti p nh n, b o qu n, sơ ch (n u có), nhà v sinh và các khu v c ph tr khác. - K t c u c a các đư ng thoát nư c, h ga ph i nh n, ph ng, có n p đ y và d làm v sinh. - Trong tình tr ng b o trì t t. Nhóm 15: Ph li u th y s n (áp d ng đ i v i cơ s có th c hi n sơ ch ) 15.1 Ch tiêu Ði u Ch tiêu K t qu đánh giá Di n gi i kho n tham M c đánh giá T ng chi u h p Ð t Nh N ng Nghiêm T i (Ac) (Mi) (Ma) tr ng (Se) h n (Cr) 28TCN 164: 1. Không có ho c không [ ] [ ] 2000 đ yđ d ng c 5.2.5 chuyên dùng đ 4.3.4 thu gom và ch a ph li u. 2. D ng c thu gom và ch a ph li u không phù h p, khó làm v sinh. [ ] [ ] 15.2. Cách ti n hành 15.2.1. Yêu c u: H th ng thu gom, v n chuy n và lưu gi ph li u không là ngu n lây nhi m cho th y s n. 15.2.2. Ph m vi:
Đồng bộ tài khoản