Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của bảo tàng tư nhân do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HÓA THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 09/2004/Q -BVHTT Hà N i , Ngày 11 tháng 10 năm 2004 QUY T NH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C HO T NG C A B O TÀNG TƯ NHÂN B TRƯ NG B VĂN HÓA THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa Thông tin; Căn c Lu t Di s n văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính Ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Di s n văn hóa; Căn c lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Xét ngh c a C c trư ng C c Di s n văn hóa; QUY T NH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c c a ho t ng c a b o tàng tư nhân. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo . i u 3: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Di s n văn hóa, chánh Thanh tra, Giám c S văn hóa - Thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ch s h u b o tàng tư nhân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Ph m Quang Ngh
Đồng bộ tài khoản