Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 09/2004/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P BAN CH O NHÀ NƯ C D ÁN TH Y I N SƠN LA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c ý ki n k t lu n c a B Chính tr và Ngh quy t c a Qu c h i v D án th y i n Sơn La; Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La (g i t t là Ban Ch o Nhà nư c) giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o quá trình th c hi n D án th y i n Sơn La theo n i dung quy t nh phê duy t u tư c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c 1. Ch o, ki m tra, ôn c vi c th c hi n u tư xây d ng công trình th y i n Sơn La theo Báo cáo nghiên c u kh thi D án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và th c hi n các quy t nh c a Th tư ng Chính ph v D án th y i n Sơn La. ThNm nh t ng ti n th c hi n D án th y i n Sơn La trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c phê duy t theo y quy n. 2. Th a y quy n c a Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng cơ ch , chính sách và gi i quy t các v n c th thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n D án th y i n Sơn La. Báo cáo thư ng xuyên v i Th tư ng Chính ph v ti n xây d ng, ch t lư ng công trình D án th y i n Sơn La; các n i dung vư t quá thNm quy n, ki n ngh gi i pháp trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Ch o các B , ngành, U ban nhân dân các t nh có liên quan cùng v i ch u tư, các t ch c tư v n trong nư c và nư c ngoài, các nhà th u th c hi n các n i dung theo nhi m v m b o ti n thi công và ch t lư ng công trình.
  2. 4. Ch o, ph i h p các ngành, các a phương liên quan gi i quy t các v n vư ng m c th c hi n d án di dân, tái nh cư, gi i phóng lòng h và m t b ng thi công D án th y i n Sơn La. i u 3. Thành ph n Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La g m có: 1. Trư ng ban: - Ông Nguy n T n Dũng, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph . 2. Các Phó Trư ng ban: - Phó Trư ng ban Thư ng tr c: Ông Hoàng Trung H i, B trư ng B Công nghi p. - Phó Trư ng ban: Ông Nguy n H ng Quân, B trư ng B Xây d ng. - Phó Trư ng ban: Ông Lê Huy Ng , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Phó Trư ng ban: Ông Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph v D án th y i n Sơn La. 3. Các y viên g m: - M t Th trư ng thu c các B , cơ quan ngang B và lãnh o các a phương sau ây: + B K ho ch và u tư. + B Công nghi p. + B Xây d ng. + B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. + B Giao thông v n t i. + B Tài chính. + Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. + Văn phòng Chính ph + Ch t ch U ban nhân dân t nh Sơn La. + Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu. + Ch t ch U ban nhân dân t nh i n Biên. + Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam.
  3. + T ng Giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam. + Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Sông à. + T ng giám c T ng công ty Sông à. Tùy theo n i dung các cu c h p c a Ban Ch o Nhà nư c, Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph , Trư ng Ban Ch o Nhà nư c m i các B , ngành, a phương có liên quan h p và báo cáo các v n c n thi t. 4. Ban Ch o Nhà nư c có các Ti u ban chuyên trách: - Th trư ng B Xây d ng, U viên Ban Ch o Nhà nư c (làm vi c chuyên trách) là Trư ng Ti u ban chuyên trách xây d ng công trình Nhà máy Th y i n Sơn La. - Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U viên Ban Ch o Nhà nư c (làm vi c chuyên trách) là Trư ng Ti u ban chuyên trách v công tác di dân tái nh cư. - Ban qu n lý D án th y i n Sơn La m b o kinh phí, phương ti n và i u ki n làm vi c cho các Ti u ban chuyên trách; qu n lý kinh phí cho Ban Ch o Nhà nư c theo d toán hàng năm và k ho ch hàng quý ư c Phó Trư ng ban Thư ng tr c phê duy t. i u 4. Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph , Trư ng Ban Ch o Nhà nư c ký các văn b n ch o, s d ng con d u c a Chính ph ; B trư ng, Phó Trư ng ban và Th trư ng, U viên Ban Ch o Nhà nư c ký các văn b n ch o, s d ng con d u c a B mình ph trách; ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên c a Th tư ng Chính ph , Phó trư ng Ban Ch o Nhà nư c ký các văn b n ch o theo ph m vi ư c phân công, s d ng con d u c a Văn phòng Chính ph . Ch c trách, nhi m v , quy n h n, thành ph n, ch làm vi c c a các Ti u ban ư c quy nh c th trong Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 5. Kinh phí ho t ng c a b máy Ban Ch o Nhà nư c ư c tính vào chi phí c a D án Th y i n Sơn La. S lư ng biên ch , nhân s c th c a các Ti u ban chuyên trách Ban ch o Nhà nư c do Phó Th tư ng Thư ng tr c, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c quy t nh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 108/2001/Q -TTg ngày 23 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Nhà nư c v di dân, tái nh cư D án Th y i n Sơn La. Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph , Trư ng ban ch o Nhà nư c, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr , T ng giám c T ng Công ty i n l c Vi t Nam; H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty Sông à ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản